Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 13. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 25.6.2012

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/50 654/Vl/2012

V Havířově dne 25.6.2012
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 25.6.2012


474/13ZM/2012 - Schválení předsednictva 13. zasedání ZMH dne 25.6.2012

475/13ZM/2012 - Schválení programu 13. zasedání ZMH dne 25.6.2012

476/13ZM/2012 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 13. zasedání ZMH, konaného dne 25.6.2012

477/13ZM/2012 - Ověření zápisu z 12. zasedání ZMH, konaného dne 26.3.2012

478/13ZM/2012 - Kontrola plnění usnesení ZMH

479/13ZM/2012 - Financování vybraných druhů služeb sociální prevence na léta 2015-2016 v návaznosti na individuální projekt Moravskoslezského kraje

480/13ZM/2012 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

481/13ZM/2012 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012 v rozpočtu odboru školství a kultury

482/13ZM/2012 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2012

483/13ZM/2012 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu Havířov-Bludovice, Selská pro školní rok 2012/2013

484/13ZM/2012 - Poskytnutí investiční dotace Městskému Fotbalovému Klubu Havířov na výstavbu hřiště s umělým povrchem

485/13ZM/2012 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2012 sportovním a mimosportovním subjektům

486/13ZM/2012 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol a Havířovská liga středních škol

487/13ZM/2012 - Projekt rozšířené výuky míčových her vybraných tříd havířovských základních škol

488/13ZM/2012 - Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný účet města Havířova za rok 2011

489/13ZM/2012 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2012 – rozpočtová opatření č. 29. – 57.

490/13ZM/2012 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – duben 2012

491/13ZM/2012 - Příprava rozpočtu města Havířova na rok 2013

492/13ZM/2012 - Úvěrový rámec – finanční toky

493/13ZM/2012 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec 2010 – květen 2012

494/13ZM/2012 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3835/1, k.ú. Havířov-město

495/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 580/165, k.ú. Bludovice

496/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2045/17, k.ú. Prostřední Suchá

497/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/243, k.ú. Prostřední Suchá

498/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 484/34, k.ú. Bludovice

499/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Špici, k.ú. Havířov-Město

500/13ZM/2012 - ATRIUM Havířov-Polyfunkční dům, Národní třída – změna smluvních podmínek

501/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Mezidolí, k.ú. Bludovice

502/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá I.

503/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemků pod již postavenými garážemi, garáže ul. Hornická, k.ú. Prostřední Suchá

504/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá II.

505/13ZM/2012 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2638/1, k.ú. Prostřední Suchá

506/13ZM/2012 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1420,1427 a 1428 v k.ú. Havířov-město – výzva k podání nabídek realizace záměru vybudování stavby halových hromadných garáží s občanskou vybaveností

507/13ZM/2012 - Záměr prodeje nemovitostí - objektu U Jeslí 893/2, Havířov-Šumbark, a pozemků parc. č. 197, 198, vše v k. ú. Šumbark

508/13ZM/2012 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/13, k.ú. Bludovice

509/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 564/1, k.ú. Bludovice

510/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 567/8, k.ú. Bludovice

511/13ZM/2012 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2831/1, 2828/1 a parc.č. 2828/2, k.ú. Havířov-město

512/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1338/92, k.ú. Prostřední Suchá

513/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 580/42, k.ú. Bludovice

514/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 3471, k.ú. Havířov-město

515/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá III.

516/13ZM/2012 - Záměr směny pozemků pro účely realizace stavby: „Regenerace panel. sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou, 4. etapa“

517/13ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 1195/324, k.ú. Prostřední Suchá

518/13ZM/2012 - Prodej pozemků parc.č. 1195/330 a parc.č. 1245/80, k.ú. Prostřední Suchá

519/13ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 1197/263, k.ú. Prostřední Suchá

520/13ZM/2012 - Prodej části pozemku parc.č. 1028/17, k.ú. Šumbark

521/13ZM/2012 - Směna částí pozemku parc. č. 284/14, k.ú. Šumbark v majetku města, za část pozemku parc. č. 284/2, k.ú. Šumbark v majetku spol. Lidl Česká republika v.o.s.

522/13ZM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Němcová

523/13ZM/2012 - Výkup pozemku parc. č. 2990, k. ú. Bludovice

524/13ZM/2012 - Výkup pozemku parc. č. 713/2, k. ú. Bludovice

525/13ZM/2012 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1923/10 a 1923/6, k.ú. Prostřední Suchá, MK Modřínová

526/13ZM/2012 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Gawlasová

527/13ZM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Chyliková

528/13ZM/2012 - Výkup pozemků pro účely realizace stavby „Odkanalizování města Havířova, městská část Havířov – Bludovice, IV. etapa - lokalita Zákostelí“

529/13ZM/2012 - Vypořádání stavby:„Chodník na ul. J. Kotase, Havířov – Dolní Datyně“

530/13ZM/2012 - Výkup části pozemku pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, městská část Havířov - Město, lokalita Důlňák“

531/13ZM/2012 - Výkup pozemku pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, městské části Prostřední Suchá, lokalita Modřínová“

532/13ZM/2012 - Změna vypořádání pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, městská část Životice“

533/13ZM/2012 - Přijetí daru stavby 6 parkovacích míst na části pozemku parc.č. 1201/1 v k.ú. Havířov-město

534/13ZM/2012 - Nabídka přebytečného majetku od příspěvkových organizací

535/13ZM/2012 - Poskytnutí daru vyprošťovací sady městu Andělská Hora

536/13ZM/2012 - Uzavření Servisní smlouvy na zajištění správy, provozu, údržby a obnovy veřejného osvětlení

537/13ZM/2012 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů

538/13ZM/2012 - Finanční spoluúčast statutárního města Havířov na zřízení místa pro přecházení na ul. Dělnické u křižovatky s ul. Hořanskou v rámci stavby „Protihlukové opatření - silnice II/475 ul. Dělnická“

539/13ZM/2012 - Zadání Územního plánu Havířov

540/13ZM/2012 - Čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Odkanalizování části města Havířova-Bludovice, Dolní Datyně“

541/13ZM/2012 - Čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí na projekt„Odkanalizování částí města Havířova – I. etapa (Dolní a Prostřední Suchá)“

542/13ZM/2012 - Vyhodnocení Strategického plánu rozvoje města II

543/13ZM/2012 - Strategie udržitelného rozvoje města 2012-2020

544/13ZM/2012 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

545/13ZM/2012 - OŘ/1/EO/12 – „Poskytnutí úvěru - 2012“ – schválení uzavření smlouvy

546/13ZM/2012 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov

547/13ZM/2012 - Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací – ZŠ, MŠ

548/13ZM/2012 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov

549/13ZM/2012 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

550/13ZM/2012 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2011

551/13ZM/2012 - Poskytnutí daru Policii ČR

552/13ZM/2012 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – o.s. Havířovák

553/13ZM/2012 - Dotace na dovybavení cyklostezek na území města Havířova

554/13ZM/2012 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti

555/13ZM/2012 - Přehled zástupců města v obchodních společnostech s majetkovou účastí města

556/13ZM/2012 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMH za I. pololetí 2012

557/13ZM/2012 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

 

 

U S N E S E N Í
z 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25.6.2012


 

474/13ZM/2012 - Schválení předsednictva 13. zasedání ZMH dne 25.6.2012______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25.6.2012 ve složení:
Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

475/13ZM/2012 - Schválení programu 13. zasedání ZMH dne 25.6.2012__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25.6.2012


 

476/13ZM/2012 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 13. zasedání ZMH, konaného
dne 25.6.2012_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatele zápisu o průběhu 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25.6.2012

MUDr. Jiřina Heroková
p. Karel Sachmerda


 

477/13ZM/2012 - Ověření zápisu z 12. zasedání ZMH, konaného dne 26.3.2012_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26. března 2012


 

478/13ZM/2012 - Kontrola plnění usnesení ZMH______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

80/3ZM/2011

Přijetí daru pozemků k.ú. Havířov – město, v rámci vypořádání staveb „Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11 v Havířově“ a „Chodníky Hlavní třída Havířov, IV. etapa“

301/7ZM/2011

Koupě pozemku pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark“

374/10ZM/2011

Prodej části pozemku parc.č. 2503, k.ú. Havířov-město

433/12ZM/2012

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2012 sportovním a mimosportovním subjektům

457/12ZM/2012

Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1608, 1643 a 1604/2, k.ú. Šumbark, pro účely výstavby kanalizace v lokalitě U Jelena

458/12ZM/2012

Výkup pozemků k.ú. Prostřední Suchá, z majetku Lesů České republiky, s.p. do majetku města

465/12ZM/2012

Smlouva o spolupráci při výstavbě a financování kanalizačního sběrače

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

38/2ZM/2010

Prodej části pozemku parc.č. 1197/114, k.ú. Prostřední Suchá

89/3ZM/2011

Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí města

174/6ZM/2011

„Dopravní terminál Havířov“ – schválení principů přípravy a realizace projektu

285/7ZM/2011

Prodej části pozemku parc.č. 944/367, k.ú. Šumbark

371/10ZM/2011

Přijetí úvěru ve výši 150 000 tis. Kč pro snížení energetické náročnosti panelových obytných domů

373/10ZM/2011

Prodej částí pozemků parc.č. 1642/3 a 1642/1, k.ú. Šumbark

376/10ZM/2011

Úplatný převod spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 1915, k.ú. Prostřední Suchá, do majetku města

414/11ZM/2012

Smlouvy o dlouhodobé spolupráci s kluby provozujícími prioritní sporty

424/12ZM/2012

Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

430/12ZM/2012

Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2012 z rozpočtu odboru školství a kultury

431/12ZM/2012

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012 z rozpočtu odboru školství a kultury

434/12ZM/2012

Program prevence kriminality na rok 2012

446/12ZM/2012

Prodej části pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov-město

447/12ZM/2012

Směna pozemku v majetku města, parc. č. 62/3, k.ú. Prostřední Suchá, za pozemek parc. č. 1249/20, ve vlastnictví paní Elišky Gocmanové

450/12ZM/2012

Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Skupníková

451/12ZM/2012

Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Křižánková, paní Káňová

452/12ZM/2012

Výkup pozemků k.ú. Havířov-město – MUDr. Matusíková

453/12ZM/2012

Výkup pozemků parc. č. 4563 a parc. č. 4527, k.ú. Havířov-město, užívaných jako spojovací chodník na lokalitu Na Důlňáku

455/12ZM/2012

Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Ševčíková

456/12ZM/2012

Výkup pozemků v k.ú. Šumbark z majetku společnosti RAMONA real s.r.o.

461/12ZM/2012

Nabídka zemědělského družstva Rázová na odprodej pozemků v k.ú. Bludovice

464/12ZM/2012

Dodatek č.1 ke Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu

469/12ZM/2012

Poskytnutí věcných darů – ADRA, o.s.


 

479/13ZM/2012 - Financování vybraných druhů služeb sociální prevence na léta 2015-2016
v návaznosti na individuální projekt Moravskoslezského kraje____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1.sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (MSK) ze dne 18.6.2012 o snížení výše dotace města Havířov do rozpočtu Moravskoslezského kraje z 14 385 002,- Kč na 10 045 850,- Kč na roky 2015 a 2016

2. sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 21.6.2012 o provedení formálních úprav v textu návrhu „Smlouvy o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“ a o omezení okruhu dotovaných sociálních služeb v čl. V odst. 1 písm. a) a b) na „20 091 700,- Kč azylové domy“ a v čl. V odst. 2 na „10 045 850,-Kč azylové domy“

s c h v a l u j e

1. účast statutárního města Havířov v Individuálním projektu MSK „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ v letech 2013 – 2014 z OP LZZ

2. přistoupení k závazku podílet se na podpoře vybraných sociálních služeb v letech 2015-2016 formou účelově určené dotace do rozpočtu kraje v maximální výši 10 045 850,- Kč dle přílohy č. 3

3. „Smlouvu o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“ mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, a statutárním městem Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město, IČ: 00297488, za účelem zajištění financování vybraných druhů sociálních služeb ve městě Havířově (azylových domů) v případě, že tyto nebudou zcela financovány z prostředků ze státního rozpočtu dle přílohy č. 2 ve znění platném ke dni 21.6.2012

p o v ě ř u j e

primátora města podpisem „Smlouvy o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezkém kraji“


 

480/13ZM/2012 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově:

a) ve výši 180 000,- Kč pro vybudování lokálního kamerového systému na Základní umělecké škole Leoše Janáčka, Vrchlického 1a, Havířov-Podlesí
b) ve výši 35 000,- Kč pro realizaci projektu „Uber plyn a zpomal!“
c) ve výši 6 000,- Kč pro realizaci projektu „Ženy, naučte se bránit!“

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku na provoz dle bodu a) ZUŠ L. Janáčka a dle bodu b) a c) Městské policii Havířov z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2012. Projednáno bude v září 2012.


 

481/13ZM/2012 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012 v rozpočtu
odboru školství a kultury___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám a středisku volného času v celkové výši 355.940,- Kč dle přílohy č. 1

Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2012


 

482/13ZM/2012 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2012____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozdělení výtěžku tomboly ve výši 40.020,- Kč z Reprezentačního plesu města Havířova 2012 takto:

1. rodině Ch., bytem ………………………………,
na zakoupení věcí do školy ve výši 7.000,- Kč

2. nezletilému R.A.P., bytem ………………………………,
na zakoupení notebooku ve výši 15.000,- Kč

3. nezletilému S.M., bytem ………………………………,
na zakoupení věcí do školy ve výši 3.020,- Kč

4. nezletilému P.K., bytem ………………………………,
na zakoupení notebooku ve výši 15.000,- Kč

Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2012


 

483/13ZM/2012 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu Havířov-Bludovice,
Selská pro školní rok 2012/2013______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace pro školní rok 2012/2013 udělené Radou města Havířova dne 13.6.2012

s c h v a l u j e

případnou úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy pro školní rok 2012/2013

u k l á d á

odboru školství a kultury zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků výše jmenované škole

Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2012


 

484/13ZM/2012 - Poskytnutí investiční dotace Městskému Fotbalovému Klubu Havířov
na výstavbu hřiště s umělým povrchem______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

schvaluje

poskytnutí investiční dotace Městskému Fotbalovému Klubu Havířov (IČ 27008240) ve výši 4,3 mil. Kč na spolufinancování výstavby hřiště s umělým povrchem v Havířově-Prostřední Suché při realizaci projektu UT3G dotovaného MŠMT v rámci programu 133510 „Podpora materiálně technické základny sportu“ za podmínek schválení a transferu celé dotace na účet MFK Havířov

pověřuje

náměstka primátora pro sociální oblast Bc. Daniela Pawlase podpisem dohody

ukládá

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení výdajové části OJ 10 ,,Ostatní dotace a dary“do návrhu úprav rozpočtu III na rok 2012 ve výši 4,3 mil. Kč, a to na poskytnutí investiční dotace Městskému Fotbalovému Klubu Havířov

Z: vedoucí OŠK
T: září 2012


 

485/13ZM/2012 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2012
sportovním a mimosportovním subjektům_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2012 z mimosportovní a sportovní sféry v celkové výši 547 000,- Kč, dle přílohy č. 1

2. změnu položkového rozpočtu již schválené dotace z rozpočtu statutárního města Havířova, na projekt „Podpora činnosti ZO ČSOP 69/01 Havířov“, občanskému sdružení Český svaz ochránců přírody ZO 69/01 Havířov-Město, IČ 48427047

3. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohod o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí jednotlivé dotace nad 400 000,- Kč

Z: vedoucí OŠK
T: září 2012


 

486/13ZM/2012 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
– sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol
a Havířovská liga středních škol_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

schvaluje

1. rozdělení dotací z  výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2012 ze sportovní sféry na sportovní kroužky a ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za I.- V. měsíc roku 2012 určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských středních škol, a na částečnou úhradu nákladů sportovních soutěží v rámci „Havířovské ligy středních škol“, a to takto:

55 520,-

 

Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, Havířov-Šumbark, Školní 2, příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97

z toho:

 

39 520,- Kč…………sportovní a mimosportovní kroužky

 

 

16 000,- Kč ………… pořádání Havířovské ligy

15 000,- Kč

 

Slavia Havířov, IČ 68 32 11 39, na pořádání Havířovské ligy

8 000,- Kč

 

Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, IČ 18055991, na pořádání Havířovské ligy

2. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohod o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí jednotlivé dotace nad 400 000,- Kč

Z: vedoucí OŠK
T: září 2012


 

487/13ZM/2012 - Projekt rozšířené výuky míčových her vybraných tříd havířovských
základních škol______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

schvaluje

projekt rozšířené výuky míčových her vybraných tříd havířovských základních škol v dopoledních hodinách ve Sportovní hale Žákovská dle přílohy č. 1

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2012 zvýšení výdajové části rozpočtu OJ 3 do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2012 o částku ve výši 120,00 tis. Kč

T: srpen 2012
Z: vedoucí OŠK


 

488/13ZM/2012 - Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný
účet města Havířova za rok 2011_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů „Souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“, na základě předloženého vyúčtování hospodaření města Havířova, finančního vypořádání a závěrečného účtu města Havířova za rok 2011

u k l á d á

1. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod daně z příjmů právnických osob z hospodářské činnosti za rok 2011 ve výši 14 907 970,00 Kč na ZBÚ města do 30.6.2012

2. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod doplatku záloh na hospodářském výsledku z hospodářské činnosti za rok 2011 po zdanění ve výši 4 606 959,71 Kč na ZBÚ města do 30.6.2012


 

489/13ZM/2012 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2012 – rozpočtová opatření č. 29. – 57.____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 29. – 33., 56. – 57., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 34. – 55., dle důvodové zprávy,
b)
 na základě rozpočtových opatření č. 29. – 57. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2012:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

2 030 872,10 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

880 307,97 tis. Kč

tř.2 – nedaňové příjmy

22 769,66 tis. Kč

tř.3 – kapitálové příjmy

5 270,00 tis. Kč

tř.4 – přijaté transfery

1 122 524,47 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 237 897,38 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 954 209,20 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

833,71 tis. Kč

odbor školství a kultury

55 002,12 tis. Kč

odbor územního rozvoje

1 775,96 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

223 792,41 tis. Kč

odbor sociálních věcí

6 174,61 tis. Kč

odbor komunálních služeb

267 120,11 tis. Kč

odbor investiční výstavby

686 395,00 tis. Kč

odbor správy majetku

18 500,00 tis. Kč

Městská policie

70 904,76 tis. Kč

odbor ekonomický

577 751,70 tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

35 446,82 tis. Kč

oddělení kanceláře primátora

10 462,00 tis. Kč

   

b) příspěvky organizacím

283 688,18 tis. Kč

z toho: MŠ Balzakova

691,00 tis. Kč

MŠ Čelakovského

705,00 tis. Kč

MŠ ČSA

827,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 068,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

845,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

696,00 tis. Kč

MŠ Lipová

661,00 tis. Kč

MŠ Mládí

1 045,00 tis. Kč

MŠ Moravská

1 726,30 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

683,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

3 363,03 tis. Kč

MŠ Přímá

1 069,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

739,00 tis. Kč

MŠ Radniční

815,00 tis. Kč

MŠ Resslova

503,00 tis. Kč

MŠ Sukova

798,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

809,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

406,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

756,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

513,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

4 072,20 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 789,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 632,36 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 899,56 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 055,16 tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 247,04 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

3 041,48 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

2 513,48 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

4 109,48 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

4 583,60 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

4 652,54 tis. Kč

ZŠ Moravská

5 925,40 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 904,63 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

2 081,39 tis. Kč

ZŠ Školní

2 585,12 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 151,68 tis. Kč

ZŠ Žákovská

4 017,36 tis. Kč

ASTERIX - středisko volného času Havířov

2 870,00 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

28 994,00 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

20 220,00 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

38 355,50 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

33 410,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení

Havířov

35 066,00 tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

13 292,87 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

31 500,00 tis. Kč

   

III. Financování celkem

+207 025,28 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+519 500,00 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-441 247,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy

0,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje

0,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – příjmy

+8 030,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – výdaje

-7 250,00 tis. Kč

změna stavu rozpočtových účtů

+127 992,28 tis. Kč


 

490/13ZM/2012 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – duben 2012________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – duben 2012, dle důvodové zprávy a příloh


 

491/13ZM/2012 - Příprava rozpočtu města Havířova na rok 2013________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

harmonogram zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2013“ a „Návrhu rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na rok 2013“, který je přílohou předkládaného materiálu.


 

492/13ZM/2012 - Úvěrový rámec – finanční toky______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o finančních tocích na úvěrovém účtu města Havířova ve Všeobecné úvěrové bance, a.s., za období let 2010 až 2014, dle důvodové zprávy a přílohy


 

493/13ZM/2012 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období
červenec 2010 – květen 2012_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec 2010 – květen 2012, dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

pokračovaní ve zhodnocování volných peněžních prostředků města formou správy aktiv Českou spořitelnou, a.s. minimálně do 30.9.2012 a to v případě, že nenastane mimořádná situace


 

494/13ZM/2012 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3835/1, k.ú. Havířov-město__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 3835/1 v k.ú. Havířov-město, ostatní plocha o výměře cca 8 m2, společnosti TG LEASING, s.r.o., se sídlem Staniční 1519/1, Havířov-město, za účelem již umístěné zpevněné asfaltové plochy k budově, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

495/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 580/165, k.ú. Bludovice_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 580/165, k.ú. Bludovice o výměře 9 m2 paní Evě Ondrové, bytem Havířov-Město, 1. Máje 959/2 a panu J.G., bytem ………………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 990,- Kč/m2, celkem tedy za 8 870,- Kč


 

496/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2045/17, k.ú. Prostřední Suchá__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 2045/17, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 20 m2 panu V.K., bytem ………………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 920,- Kč/m2, celkem tedy za 18 400,- Kč


 

497/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/243, k.ú. Prostřední Suchá_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/243, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 10 m2 panu V.F., bytem ………………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 10 600,- Kč a úhradu kupní ceny formou měsíčních splátek ve výši 1 000,- Kč


 

498/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 484/34, k.ú. Bludovice__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 484/34, k.ú. Bludovice o výměře 23 m2 panu Ing. J.S., bytem ………………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 000,- Kč/m2, celkem tedy za 23 000,- Kč


 

499/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží
Na Špici, k.ú. Havířov-Město________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr prodeje pozemku parc.č. 3403 o výměře 21 m2, kat. území Havířov-město panu E.M., bytem ………………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 690,- Kč/m2, celkem tedy za 35490,- Kč a úhradu kupní ceny formou měsíčních splátek ve výši 1 000,- Kč

2. záměr prodeje pozemku parc.č. 3513 o výměře 23 m2, kat. území Havířov-město panu V.M, bytem ………………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 690,- Kč/m2, celkem tedy za 38870,- Kč a úhradu kupní ceny formou měsíčních splátek ve výši 1 000,- Kč


 

500/13ZM/2012 - ATRIUM Havířov-Polyfunkční dům, Národní třída – změna smluvních
podmínek________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu usnesení Zastupitelstva města Havířov č. 971/18/ZM/09 ze dne 14.9.2009 ve věci prodeje části pozemku parc.č. 649/1, 649/3 o výměře cca 3 300 m2 a pozemku parc.č. 648 o výměře 900 m2 a stavby na pozemku parc.č. 648, vše v katastrálním území Havířov-město

za účelem výstavby ATRIUM Havířov- Polyfunkční dům, Národní třída společnosti Zelené terasy, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, IČ: 27836185,

a to za nabízenou celkovou cenu 8 110 000,- Kč, s tím, že investor vybuduje polyfunkční dům pro bydlení se 132 bytovými jednotkami a 150 nových parkovacích míst, a to v těchto odrážkách:

- s investorem bude uzavřena nájemní smlouva a smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že při podpisu smlouvy bude na účet města složena záloha kupní ceny ve výši 3 000 000,- Kč
-
 nájemní smlouva  bude uzavřena na dobu určitou počínaje dnem, kdy nájemce podá žádost o vydání  územního rozhodnutí ke stavbě polyfunkčního domu a končí uvedením stavby do trvalého užívání, max. na dobu 70 měsíců
- nájemné je stanoveno smluvní, a to ve výši 50 000,- Kč/rok + DPH po dobu 70
 měsíců od podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a po uplynutí této doby, nedohodnou-li se strany jinak, bude nájemné ve výši platných Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení věcného břemene, tj. ve výši 200,- Kč/m2/rok + DPH
- investor stavbu provede ve dvou etapách tak, aby stavba byla uvedena do trvalého užívání do 70 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí
- v případě odstoupení investora od smlouvy, uhradí tento městu smluvní pokutu ve výši 3
 000 000,- Kč, v případě rozestavěné stavby na pronajatém pozemku se investor stavby dohodne s městem na majetkovém vypořádání

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 1295/OSM/09 a dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. 1296/OSM/09 a to za předpokladu splnění předložení bankovní záruky ve výši 5 200 000,- Kč před podpisem dodatku č.1

Z: vedoucí OSM
T: 31.8.2012


 

501/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží
Na Mezidolí, k.ú. Bludovice_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr prodeje pozemku parc.č. 637/12 o výměře 20 m2, kat. území Bludovice paní J.K., bytem ………………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 960,- Kč/m2, celkem tedy za 19 200,- Kč

2. záměr prodeje pozemku parc.č. 636/22 o výměře 6 m2, kat. území Bludovice panu R.M., bytem ………………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 910,- Kč/m2, celkem tedy za 5 460,- Kč

3. záměr prodeje pozemku parc.č. 636/27 o výměře 5 m2, kat. území Bludovice paní E.Č., bytem ………………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 910,- Kč/m2, celkem tedy za 4 550,- Kč


 

502/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží
Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá I._______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/327 o výměře 1 m2, kat. území Prostřední Suchá manželům P.B. a M.B., oba bytem ………………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 1 060,- Kč

2. záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/260 o výměře 6 m2, kat. území Prostřední Suchá manželům S.R. a E.R., oba bytem ………………………………, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 6 360,- Kč

3. záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/266 o výměře 6 m2, kat. území Prostřední Suchá panu I.Š, bytem ………………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 6 360,-Kč

4. záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/254 o výměře 7 m2, kat. území Prostřední Suchá paní M.S., bytem ………………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 7 420,- Kč


 

503/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemků pod již postavenými garážemi, garáže
ul. Hornická, k.ú. Prostřední Suchá__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr prodeje pozemku parc.č. 1701/39 o výměře 2 m2, kat. území Prostřední Suchá manželům J.H. a I.H., bytem ………………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 183,- Kč/m2, celkem tedy za 2 366,- Kč

2. záměr prodeje pozemku parc.č. 1701/45 o výměře 1 m2, kat. území Prostřední Suchá manželům F.P. a I.P., bytem ………………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 183,- Kč/m2, celkem tedy za 1 183,- Kč

3. záměr prodeje pozemku parc.č. 1701/49 o výměře 1 m2, kat. území Prostřední Suchá manželům J.P. a E.P., bytem ………………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 183,- Kč/m2, celkem tedy za 1 183,- Kč

4. záměr prodeje pozemku parc.č. 1701/51 o výměře 1 m2, kat.území Prostřední Suchá paní A.P., bytem ………………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 183,- Kč/m2, celkem tedy za 1 183,- Kč

5. záměr prodeje pozemku parc.č. 1701/52 o výměře 1 m2, kat. území Prostřední Suchá manželům E.F. a Z.F., bytem ………………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 183,- Kč/m2, celkem tedy za 1 183,- Kč


 

504/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží
Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá II.______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr  prodeje  pozemku  parc. č. 1197/135, k.ú. Prostřední  Suchá o výměře 2 m2 panu J.B., bytem …………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč,- Kč/m2, celkem tedy za 2 120,- Kč

2. záměr  prodeje  pozemku  parc. č. 1197/232, k.ú. Prostřední  Suchá o výměře 2 m2 manželům J.M. a B.M., bytem ……..…, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 2 120,- Kč


 

505/13ZM/2012 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2638/1, k.ú. Prostřední Suchá_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2638/1, k.ú. Prostřední Suchá o výměře cca 375 m2 společnosti NAM systém, a.s. se sídlem Orlová-Město, P.Cingra 840, IČ: 25862731 za účelem rozšíření zahrady za cenu dle znaleckého posudku


 

506/13ZM/2012 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1420,1427 a 1428 v k.ú. Havířov-město
– výzva k podání nabídek realizace záměru vybudování stavby halových
hromadných garáží s občanskou vybaveností___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1420, 1427 a 1428 v k.ú. Havířov-město o celkové výměře cca 2 711 m2, na vybudování stavby halových hromadných garáží s vestavěnou občanskou vybaveností s tím, že záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce po dobu 90 dnů.

2. vyhlášení výzvy k podání nabídek realizace investičního záměru na vybudování stavby halových hromadných garáží s vestavěnou občanskou vybaveností  na vymezených částech pozemků parc.č. 1420, 1427 a 1428, k.ú. Havířov-město, dle Zadání (viz. příloha č. 1) a podmínek příslušných odborů MMH s tím, že nabídka bude dále obsahovat:
-
 návrh ceny za 1 m2 pozemku, minimálně cena 1 500,- Kč/m2 + cena trvalých porostů ve výši 300 690,- Kč
-
 zastavovací a objemovou studii v rozsahu zadání
-
 objem předpokládaných investic
-
 harmonogram realizace
-
 případné další nabízené participace uchazeče na projektech města
-
 výpis z obchodního rejstříku

Zájemci mohou své nabídky podávat na Magistrát města Havířova, nejpozději do 24.9. 2012 do 12.00 hodin na podatelně Magistrátu města Havířova v zalepené obálce s označením „Garáže-ul.Komenského“.


 

507/13ZM/2012 - Záměr prodeje nemovitostí - objektu U Jeslí 893/2, Havířov-Šumbark,
a pozemků parc. č. 197, 198, vše v k. ú. Šumbark_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje nemovitostí – objektu U Jeslí 893/2, Havířov-Šumbark, na pozemku parc. č. 197, a pozemky parc. č. 197, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 556 m2 a parc. č. 198, ostatní plocha o výměře cca 2000 m2 (pro přístup k objektu), vše v k.ú. Šumbark, spol. TOPsystém s.r.o., IČ: 00576158, k provozování chráněné dílny, skladu textilního zboží, prodejny a sídla managementu, za podmínky:
-
 zřízení věcného břemene ve prospěch města na zachování provozu pobočky Městské knihovny Havířov po dobu 20 let, tento závazek vázne ke stavbě a přechází i na dalšího vlastníka
-
 zřízení předkupního práva pro město


 

508/13ZM/2012 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/13, k.ú. Bludovice_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr  prodeje části  pozemku parc.č.  1064/13, k.ú.  Bludovice o výměře cca 150 m2 manželům Ing. L.B. a V.B., oba bytem ………………………………, za účelem rozšíření zahrady s tím, že bude ponecháno ochranné pásmo v šíři 1,5 m od krajnice komunikace ve vlastnictví města, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

509/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 564/1, k.ú. Bludovice___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 564/1,  k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 206 m2 paní A.R., bytem ………………………………, za účelem zahrady, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

510/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 567/8, k.ú. Bludovice___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 567/8, k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 72 m2 paní A.D., bytem ………………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

511/13ZM/2012 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2831/1, 2828/1 a parc.č. 2828/2,
k.ú. Havířov-město________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2831/1, 2828/1 a parc.č. 2828/2, k.ú. Havířov-město, o celkové výměře cca 1600 m2, panu M.F., bytem ………………………………, za účelem zahrady, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

512/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1338/92, k.ú. Prostřední Suchá__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1338/92, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 2 m2 manželům P.W. a E.W., oba bytem ………………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 150,- Kč/m2, celkem tedy za 2 300,- Kč


 

513/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 580/42, k.ú. Bludovice__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 580/42, k.ú. Bludovice o výměře 21 m2 paní M.F., bytem ………………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 990,- Kč/m2, celkem tedy za 20 790,- Kč


 

514/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 3471, k.ú. Havířov-město________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 3471 o výměře 21 m2, k.ú. Havířov-město STARTKLUBU Havířov, Garážnická 1508/1, Havířov-Město, IČ: 00533181 pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 690,- Kč/m2, celkem tedy za 35 490,- Kč a úhradu kupní ceny formou čtyř splátek


 

515/13ZM/2012 - Záměr prodeje pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží
Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá III.______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr   prodeje pozemku parc. č.  1195/272, k.ú. Prostřední  Suchá o  výměře 5 m2 paní E.W., bytem …………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 5 300,- Kč

2. záměr   prodeje pozemku parc. č.  1197/219, k.ú. Prostřední  Suchá o výměře 1 m2 panu J.J., bytem …………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 1 060,- Kč

3. záměr   prodeje pozemku parc. č.  1195/299, k.ú. Prostřední  Suchá o výměře 6 m2 manželům P.M. a L.M., bytem ……………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 6 360,- Kč

4. záměr   prodeje pozemku parc. č.  1195/168, k.ú. Prostřední  Suchá o výměře 6 m2 manželům L.P. a B.P., bytem ……………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 6 360,- Kč

5. záměr   prodeje pozemku parc. č.  1195/167, k.ú. Prostřední  Suchá o výměře 5 m2 panu F.P., bytem ……………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 5 300,- Kč


 

516/13ZM/2012 - Záměr směny pozemků pro účely realizace stavby: „Regenerace panel.
sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou, 4. etapa“__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby č. 10064 „Regenerace panel. sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou, 4. etapa“ záměr směnit

1. část pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 944/648 o výměře cca 200 m2, v majetku města, za pozemky k.ú. Šumbark, 692/95 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 393 m2 a parc.č. 858/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 25 m2 vlastník: J.J., bytem ………………………………, s tím, že směna se uskuteční bez finančního vyrovnání.

2. část pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 944/61 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 180 m2, v majetku města, za pozemek parc. č. 956 ostatní plocha, zeleň, o výměře 86 m2, spoluvlastníci: M.P. a L.M., oba bytem ………………………………


 

517/13ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 1195/324, k.ú. Prostřední Suchá_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1195/324, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 2 m2 manželům J.M. a I.M., oba bytem ………………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 2 120,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2012


 

518/13ZM/2012 - Prodej pozemků parc.č. 1195/330 a parc.č. 1245/80, k.ú. Prostřední Suchá__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej  pozemků parc. č.  1195/330 o výměře 1 m2 a parc. č.  1245/80 o výměře 1 m2, oba v kat. území Prostřední Suchá panu JUDr. I.K., bytem …………………, pod již postavenými garážemi za cenu dle znaleckých posudků ve výši 1060,- Kč/m2 a 1070,- Kč/m2, celkem tedy za 2 130,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2012


 

519/13ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 1197/263, k.ú. Prostřední Suchá_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1197/263, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 1 m2 paní J.S., bytem ………………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2012


 

520/13ZM/2012 - Prodej části pozemku parc.č. 1028/17, k.ú. Šumbark____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1028/17 v k.ú. Šumbark, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 1028/43, zahrada o výměře 326 m2, manželům O.M. a R.M., bytem ………………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu tržní ve výši 118.012,-Kč (tj. 362,-Kč/m2) + 1.700,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 119.712,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2012


 

521/13ZM/2012 - Směna částí pozemku parc. č. 284/14, k.ú. Šumbark v majetku města,
za část pozemku parc. č. 284/2, k.ú. Šumbark v majetku spol. Lidl Česká
republika v.o.s.____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby: č. 10052 „Dopravní terminál Havířov“, umístění vyústění podchodu pro pěší, směnu částí pozemku parc. č. 284/14, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře cca 1000 m2, k.ú. Šumbark, v majetku města, za část pozemku parc. č. 284/2 ostatní plocha, neplodná půda, o výměře cca 1000 m2, k.ú Šumbark, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, ve vlastnictví: Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Praha- Stodůlky, IČ: 26178541 s tím, že směna se uskuteční bez finančního vyrovnání, ve vzájemně shodných výměrách

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem smlouvy o budoucí směně nemovitostí a o směně nemovitostí

Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení


 

522/13ZM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Němcová_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1066/12, ost.plocha, ost. komunikace o celkové výměře 110 m2, k.ú. Bludovice, na kterém se nachází místní komunikace ul. Záhumenková od paní J.N., bytem ………………………………, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 44 081,- Kč (tj. 400,74 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2012


 

523/13ZM/2012 - Výkup pozemku parc. č. 2990, k. ú. Bludovice__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 2990, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 210 m2, užívaného jako spojovací chodník z ul. U Stadionu, přes potok Stružník
prodávající: B.L., bytem ………………………………,
kupní cena: dle platných cenových předpisů 400,74 Kč/m2, tj. při výměře 210 m2, celkem 84.155,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2012


 

524/13ZM/2012 - Výkup pozemku parc. č. 713/2, k. ú. Bludovice_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 713/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 629 m2, jež je součástí MK Mezidolí prodávající: podíloví spoluvlastníci zapsaní na LV 1215
- I.M., bytem ………………………………,
- E.K., bytem ………………………………,
- B.K., bytem ………………………………,
- Z.H., bytem ………………………………,

kupní cena: dle platných cenových předpisů 400,74 Kč/m2, tj. při výměře 629 m2, celkem 252.065,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2012


 

525/13ZM/2012 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1923/10 a 1923/6,
k.ú. Prostřední Suchá, MK Modřínová________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích k. ú. Prostřední Suchá, užívaných jako MK Modřínová,

a) pozemek parc. č.   1923/10 ostatní   plocha, ostatní   komunikace, o  výměře 345 m2, prodávající: dle spoluvlastnických podílů na LV 104,
- 1/24 S.J., bytem ………………………………,
- 1/24 B.J., bytem ………………………………,

b) pozemek parc. č. 1923/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 409 m2, prodávající: dle spoluvlastnických podílů na LV 103,
- 1/72 S.J., bytem ………………………………,
- 1/72 B.J., bytem ………………………………,
- 1/72 H.Z., bytem ………………………………

kupní cena: dle platných cenových předpisů 400,74Kč/m2, tj. za podíly na pozemcích celkem 18.350,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2012


 

526/13ZM/2012 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Gawlasová______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků parc.č. 1118/2, ost.plocha, ost. komunikace o celkové výměře 469 m2 a parc.č. 1118/3, ost.plocha, ost. komunikace o ýměře 320 m2, k.ú. Bludovice, na kterém se nachází místní komunikace ul. Zákostelí od paní V.G., bytem ………………………………, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 316 184,- Kč (tj. 400,74 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2012


 

527/13ZM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Chyliková_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č.2938/22, ost.komunikace, o výměře 101 m2 kat.území Bludovice, na kterém se nachází místní komunikace Na Dolanech od paní M.CH., bytem ………………………………, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 40 475,- Kč (tj. 400,74 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2012


528/13ZM/2012 - Výkup pozemků pro účely realizace stavby „Odkanalizování města
Havířova, městská část Havířov – Bludovice, IV. etapa - lokalita Zákostelí“_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby: „Odkanalizování města Havířova, městská část Havířov-Bludovice, IV. etapa - lokalita Zákostelí“ výkup částí pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 1058/3, orná půda, o výměře cca 450 m2, parc.č. 1052/2, zahrada o výměře cca 260 m2, dle zaměření dokončené stavby a dále pozemku parc.č. 1052/1 zahrada v celé výměře 1322 m2, do majetku města, zatížených stavbou kanalizační stoky, výtlačného řadu a veřejných částí přípojek, a dále stavbou ČS 2 a příjezdové komunikace k ČS,
prodávající: G.P., bytem ………………………………,
kupní cena: dohodou 401,- Kč/m2, tj. při výměře cca 2022 m2,
celkem cca 810.822,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: po realizaci stavby


 

529/13ZM/2012 - Vypořádání stavby:„Chodník na ul. J. Kotase, Havířov – Dolní Datyně“___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci realizace stavby: č. 10027 „Chodník na ul. J. Kotase, Havířov-Dolní Datyně“

1. přijetí daru částí pozemků k. ú. Dolní Datyně, parc. č. 705/1, parc. č. 723/8 parc. č. 705/2, parc. č. 705/6, parc. č. 705/8 parc. č. 705/12 parc. č. 705/4, parc. č. 705/17, trvale zastavěných chodníkem, nástupní plochou MHD, včetně částí za chodníkem, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, do majetku města, dárce: Moravskoslezský kraj, právo hospodařit přísluší Správě silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23 Ostrava- Přívoz, IČ: 00095711,

2. darování podobrubníkových dešťových vpustí, včetně přípojek k dešťové kanalizaci a dvojřádku ze žulových kostek, které jsou součástí sil. III/4739 (ul. J. Kotase), v hodnotě vyčíslené po dokončení stavby, z majetku města, do majetku a údržby obdarovaného: Moravskoslezského kraje, právo hospodařit přísluší Správě silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23 Ostrava - Přívoz, IČ: 00095711

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem darovacích smluv

Z: vedoucí OSM
T: po realizaci stavby


 

530/13ZM/2012 - Výkup části pozemku pro účely realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, městská část Havířov - Město, lokalita Důlňák“

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, městská část Havířov-Město, lokalita Důlňák“
výkup části pozemku parc. č. 4522, k.ú. Havířov-město, v rozsahu cca 450 m2, dle zaměření, do majetku města, pro účely umístění kanalizační stoky, výtlačného řadu, objektu ČS a příjezdové komunikace k ČS,
prodávající: A.S., bytem ………………………………,
kupní cena: dle cenových předpisů, platných v době výkupu

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: po realizaci stavby


 

531/13ZM/2012 - Výkup pozemku pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova,
městské části Prostřední Suchá, lokalita Modřínová“____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, městské části Prostřední Suchá, lokalita Modřínová“,
výkup pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1966/3 trvalý travní porost o výměře 322 m2, pro umístění kanalizační stoky, výtlačného řadu kanalizace, ČS, přípojky NN a příjezdové komunikace do majetku města,
prodávající: M.K., bytem ………………………………,
kupní cena: dle cenových předpisů, platných v době výkupu

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: po realizaci stavby


532/13ZM/2012 - Změna vypořádání pro účely realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, městská část Životice“______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup   pozemků parc. č.  3027/3, ostatní   plocha, neplodná   půda, o výměře 1820 m2, k.ú. Horní Suchá a parc. č. 1903 ostatní plocha, zamokřená plocha, o výměře 140 m2, k.ú. Prostřední Suchá, po realizaci výstavby kanalizace na pozemcích,
prodávající: G.Z. a J.Z., bytem ………………………………,
kupní cena: dohodou 180,-Kč/m2, tj. při celkové výměře pozemků 1960
 m2, celkem 352.800,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: po kolaudaci stavby


 

533/13ZM/2012 - Přijetí daru stavby 6 parkovacích míst na části pozemku parc.č. 1201/1
v k.ú. Havířov-město_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

přijetí daru stavby 6 parkovacích míst na části pozemku parc.č. 1201/1, k.ú. Havířov-město, v hodnotě 400.685,-Kč
dárce: Bytové družstvo Centrum Havířov, IČ: 47677228

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2012


 

534/13ZM/2012 - Nabídka přebytečného majetku od příspěvkových organizací____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

bezúplatné převzetí přebytečného majetku, a to

1. nábytek a kancelářské stroje, s nimiž hospodaří příspěvková organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení, IČ: 00306754, v celkové pořizovací ceně 43 004,70 Kč, dle přílohy č. 1a

2. nábytek, zrcadlové koule a elektroniku, s nimiž hospodaří příspěvková organizace Městské kulturní středisko Havířov, IČ: 00317985, v celkové pořizovací ceně 98 931,96 Kč, dle přílohy č. 1b

3. dětský nábytek, rok pořízení 1977, s nímž hospodaří příspěvková organizace Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČ: 61988626, v celkové pořizovací ceně 9035,- Kč, dle přílohy č. 1c

4. kopírovací stroj Toshiba, rok pořízení 1999, inventární číslo u MMH: 000000021521, pořizovací cena 86 302,80, zůstatková cena: 0 Kč, s nímž hospodaří příspěvková organizace Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČ: 61988723


 

535/13ZM/2012 - Poskytnutí daru vyprošťovací sady městu Andělská Hora_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí daru rozpínacího hydraulického vyprošťovacího zařízení Narex, inventární číslo 000000008953, rok výroby 1991, pořizovací cena 98.484,- Kč, zůstatková cena 61 449,- Kč, a motorové jednotky HAM, inventárního čísla 000000008954, rok výroby 1991, pořizovací cena 70.480,- Kč, zůstatková cena 30 724,- Kč, městu Andělská Hora, IČ: 00575976, sídlo: Andělská Hora 197/18, PSČ 793 32

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2012


 

536/13ZM/2012 - Uzavření Servisní smlouvy na zajištění správy, provozu, údržby a obnovy
veřejného osvětlení________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. základní principy Servisní smlouvy ve znění dle přílohy č. 2

2. platební mechanismus činností dle předmětu Servisní smlouvy na rok 2012 ve znění dle přílohy č. 3

3. návrh Plánu obnovy na roky 2012-2016 ve znění dle přílohy č. 5

4. stanovisko advokátní kanceláře k Servisní smlouvě ve znění dle přílohy č. 1

s c h v a l u j e

1. zajištění správy provozu, údržby a obnovy veřejného osvětlení prostřednictvím společnosti Technické služby Havířov a.s. při využití ustanovení § 18 odst. 1 písm. j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů („in-house“ zadání)

2. uzavření Servisní smlouvy (bez příloh) mezi statutárním městem Havířov a Technickými službami Havířov a.s. dle přílohy č. 4

p o v ě ř u j e

náměstka primátora Ing. Petra Smrčka podpisem Servisní smlouvy mezi statutárním městem Havířov a společností Technické služby Havířov a.s.

Z: vedoucí OKS
T: 06/2012


 

537/13ZM/2012 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, k trvalému označování psů a evidenci
označených psů a jejich chovatelů____________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova 9;

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů

s c h v a l u j e

navýšení výdajové části rozpočtu ORJ 8 o 1 200 000,- Kč pro zabezpečení poskytování příspěvku chovatelům na trvalé označování psů od 1.8.2012 s tím, že částka bude účelově čerpána pouze na tuto činnost

u k l á d á

zapracování do rozpočtových úprav navýšení výdajové části rozpočtu ORJ 8 o 1 200 000,-Kč

Z: vedoucí EO
T: 09/2012


 

538/13ZM/2012 - Finanční spoluúčast statutárního města Havířov na zřízení místa
pro přecházení na ul. Dělnické u křižovatky s ul. Hořanskou v rámci stavby
„Protihlukové opatření - silnice II/475 ul. Dělnická“_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření dohody o budoucí realizaci stavby „Protihlukové opatření - silnice II/475 ul. Dělnická“ s obcí Horní Suchá dle přílohy

p o v ě ř u j e

primátora města podpisem dohody o budoucí realizaci stavby „Protihlukové opatření - silnice II/475 ul. Dělnická“ s obcí Horní Suchá dle přílohy

Z: vedoucí OKS
T: 07/2012


 

539/13ZM/2012 - Zadání Územního plánu Havířov_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zadání Územního plánu Havířov v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v rozsahu přílohy č. 2 tohoto materiálu

b e r e   n a   v ě d o m í

způsob vyhodnocení požadavků a připomínek podaných při projednání návrhu zadání Územního plánu Havířov v rozsahu přílohy č. 1 tohoto materiálu


 

540/13ZM/2012 - Čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí
na projekt „Odkanalizování části města Havířova-Bludovice, Dolní Datyně“
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. přijetí podpory městem Havířov dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace reg.č. IS SFZP 09047211 na projekt „Odkanalizování části města Havířova – Bludovice, Dolní Datyně“ v rámci Operačního programu Životní prostředí v celkové výši 181 535 989,- Kč ve znění přílohy,

2. přijetí podpory městem Havířov dle Smlouvy č. 09047211 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „Odkanalizování částí města Havířova – Bludovice, Dolní Datyně“ v celkové výši 10 678 587,- Kč ve znění přílohy

3. uzavření Smlouvy č. 09047211 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „Odkanalizování částí města Havířova – Bludovice, Dolní Datyně“ v celkové výši 10 678 587,- Kč ve znění přílohy

p o v ě ř u j e

primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem Smlouvy č. 09047211 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „Odkanalizování částí města Havířova – Bludovice, Dolní Datyně“ v celkové výši 10 678 587,- Kč ve znění přílohy


 

541/13ZM/2012 - Čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí
na projekt„Odkanalizování částí města Havířova – I. etapa
(Dolní a Prostřední Suchá)“_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. přijetí podpory městem Havířovem dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace reg. č. IS SFZP 09030901 na projekt „Odkanalizování částí města Havířova – I. etapa (Dolní a Prostřední Suchá)“ v rámci Operačního programu Životní prostředí v celkové výši 182 840 736,- Kč ve znění přílohy

2. přijetí podpory městem Havířovem dle Smlouvy č. 09030901 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „Odkanalizování částí města Havířova – I.   etapa (Dolní   a   Prostřední Suchá)“ v  celkové výši 10 755 337,- Kč ve znění přílohy

3. uzavření Smlouvy č. 09030901 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „Odkanalizování částí města Havířova – I. etapa (Dolní a Prostřední Suchá)“ v celkové výši 10 755 337,- Kč ve znění přílohy,

p o v ě ř u j e

primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem Smlouvy č. 09030901 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „Odkanalizování částí města Havířova – I. etapa (Dolní a Prostřední Suchá)“ v celkové výši 10 755 337,- Kč ve znění přílohy


 

542/13ZM/2012 - Vyhodnocení Strategického plánu rozvoje města II_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

vyhodnocení Strategického plánu rozvoje města II dle přílohy


 

543/13ZM/2012 - Strategie udržitelného rozvoje města 2012-2020________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Strategii udržitelného rozvoje města 2012-2020 dle přílohy

u k l á d á

1. odborům MMH vycházet ze schválené Strategie udržitelného rozvoje města 2012-2020 při zpracování všech dlouhodobých koncepcí a zapracovat do nich konkrétní opatření (průřezová, odvětvová) a rozvojové aktivity

2. oddělení strategického rozvoje včlenit do nového IS strategického řízení a plánování opatření a rozvojové aktivity postupně schvalovaných dílčích oborových koncepcí


 

544/13ZM/2012 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 22.5.2012 dle přílohy


 

545/13ZM/2012 - OŘ/1/EO/12 – „Poskytnutí úvěru - 2012“ – schválení uzavření smlouvy____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozhodnutí Rady města Havířova u veřejné zakázky č. OŘ/1/EO/12 – „Poskytnutí úvěru - 2012“ o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, a o umístění společnosti Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, na druhém místě

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o úvěru ve výši 150.000.000,-Kč se společností Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, ve znění Přílohy č. 1 s upraveným „Seznamem bytových domů města Havířova na snížení energetické náročnostidle návrhu MRA,s.r.o. ze dne 6.6.2012

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, podpisem smlouvy o úvěru ve výši 150.000.000,-Kč se společností Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, ve znění Přílohy č. 1

u k l á d á

zajistit uzavření smlouvy o úvěru

Z: vedoucí EO
T: 4.7.2012


 

546/13ZM/2012 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

s c h v a l u j e

s účinností od 1.7.2012 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, kterou se mění a doplňuje odst.1 a 2 Článku IV „Účel a předmět činnosti organizace“ takto:

„ 1.1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění provozu Domova seniorů Havířov.
1.2.
 beze změny

2. Hlavní předmět činnosti:
2.1.
 Provozování Domova seniorů Havířov.
2.2.
 Zajišťování sociálních služeb formou celoročního pobytu osobám starším 65 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a kteří z důvodů trvalých změn zdravotního stavu potřebují péči, kterou jim nelze zajistit jiným způsobem.
2.3.
 Zajišťování základního sociálního poradenství, pro uživatele služeb v zařízení PO, v rozsahu § 37 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
2.4.
 Zajišťování ošetřovatelské a rehabilitační péče, pro uživatele služeb v zařízení PO, v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, především prostřednictvím zaměstnanců PO, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.
2.5.
 Poskytování komplexní ošetřovatelské péče ve vlastním sociálním prostředí, pro uživatele služeb v zařízení PO podle § 5 odst. 2 písm. g) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
2.6.
 Poskytování zdravotní péče prováděné všeobecnými sestrami, pro uživatele služeb v zařízení PO, na základě indikace lékaře podle § 4 vyhlášky MZ č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
2.7.
 Pronajímání nebytových prostor v zařízeních PO.“

p o v ě ř u j e

podpisem dodatku č. 6 zřizovací listiny ze dne 14.4.2008 Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, a Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj

u k l á d á

vyhotovit úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov ke dni 1.7.2012

Z: vedoucí OPS
T: 7/2012


 

547/13ZM/2012 - Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací – ZŠ, MŠ_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

s účinností od 1.7.2012 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace:

1. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČ 61988723, kterou se
a)
 z Článku II „Název, sídlo, identifikační číslo organizace“ vypouští text „5. Odloučená pracoviště organizace: bývalá Základní škola Havířov-Město V. Nezvala 1/804“
b)
 z Článku IV „Účel a předmět činnosti organizace“ odstavce 2 vypouští text: „2.5. provozování odloučeného pracoviště bývalé Základní školy Havířov-Město V. Nezvala 1/804 do 31.7.2008“ a stávající bod 2.6. se označuje jako bod 2.5.

2. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958165, kterou se v Článku IV „Účel a předmět činnosti organizace“ odstavec 2 mění text bodu 2.3. takto:
„2.3 zajištění stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve škole,“

3. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958131, kterou se v Článku IV „Účel a předmět činnosti organizace“ odstavec 2 mění text bodu 2.3. takto:
„2.3
 zajištění stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve škole,“

4. Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace, IČ: 70958254, kterou se z Článku IV „Účel a předmět činnosti organizace“ vypouští text:
„3. Doplňková činnost:
3.1. hostinská činnost.“

5. Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČ: 70958297, kterou se z Článku IV „Účel a předmět činnosti organizace“ vypouští text:
„3. Doplňková činnost:
3.1. hostinská činnost.“

p o v ě ř u j e

podpisem dodatků zřizovacích listin Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, a Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj

u k l á d á

vyhotovit úplné znění zřizovacích listin ke dni 1.7.2012

Z: vedoucí OPS
T: 7/2012


 

548/13ZM/2012 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní středisko
Havířov__________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

s účinností od 1.7.2012 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov, IČ 003 17 985, kterou se mění a doplňuje odst. 2 Článku IV „Účel a předmět činnosti organizace“ takto:

„ 2. Hlavní předmět činnosti:
2.1.
 Zajišťování provozu objektů svěřených zřizovatelem do správy příspěvkové organizace - kina, kulturní domy včetně výstavních síní s prodejem uměleckých děl a katalogů.
2.2.
 Zajišťování všech forem kulturně výchovné činnosti, mimoškolní výchovy a vzdělávání, realizování a spolupořadatelství společenských, kulturních a vzdělávacích akcí, včetně zprostředkovávání těchto akcí a služeb.
2.3.
 Zajišťování všech forem zájmově umělecké činnosti, podpora tvořivé a tvůrčí činnosti obyvatel.
2.4.
 Zajišťování propagace všech oblastí činnosti příspěvkové organizace s využitím veškerých dostupných forem propagace.
2.5.
 Vydávání periodického tisku „Radniční listy“ včetně inzerce a dalších propagačních materiálů.
2.6.
 Organizace, zajišťování a spolupořadatelství celoměstských kulturně společenských projektů v plném rozsahu realizace, včetně doplňkového prodeje, na venkovních prostranstvích a mimo objekty spravované příspěvkovou organizací.
2.7.
 Poskytování nájmů nebytových prostor v objektech spravovaných příspěvkovou organizací.“

p o v ě ř u j e

podpisem dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny ke dni 31.10.2009 Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, a Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj


 

549/13ZM/2012 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních
a rekreačních zařízení Havířov______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

s účinností od 1.7.2012 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00306754, kterou se doplňuje odst. 2 Článku IV „Účel a předmět činnosti organizace“ takto:
„2.
 Hlavní předmět činnosti:
2.1.
 Provozování zařízení svěřených do správy příspěvkové organizace z majetku zřizovatele.
2.2.
 Zajišťování výuky plavání dětí.
2.3.
 Zajišťování sportovních služeb.
2.4.
 Poskytování nájmů nebytových prostor v objektech spravovaných příspěvkovou organizací.

p o v ě ř u j e

podpisem dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny ke dni 31.10.2009 Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, a Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj


 

550/13ZM/2012 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2011__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2011, IČ 75066611, dle přílohy č. 1.

2. Zprávu odboru kontroly a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2011 ze dne 14.5.2011, dle přílohy č. 2.


 

551/13ZM/2012 - Poskytnutí daru Policii ČR__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí věcných darů:
- sestava Dräger Alcotest 7510 v konfiguraci pro Policii ČR – 2 sestavy
-
 fotoaparát Olympus TG-320 – 4 ks
-
 náhradní akumulátor Olympus Mju Li-42B Accessory kit – 4 ks
-
 pouzdro k fotoaparátu Olympus TG-320 – 4 ks
-
 paměťová karta Verbatim SDHC 8GB Class 10 – 4 ks
-
 skener CANON CanoScan LiDE210 – 5 ks

v celkové hodnotě cca 115.000,- Kč Policii České republiky, Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje (IČ: 75151502) pro zefektivnění policejní práce ve statutárním městě Havířově.

p o v ě ř u j e

primátora města podpisem darovací smlouvy s Policií České republiky

Z: vedoucí ORG
T: 9/2012


 

552/13ZM/2012 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – o.s. Havířovák_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a   v ě d o m í

dopis občanského sdružení Havířovák (Příloha č.2), kterým žádá zrušení usnesení Rady města Havířova č. 2116/34RM/2012 ze dne 4. 4. 2012

s o u h l a s í

s rozhodnutím Rady města Havířova ve věci konání festivalu „MORAVIA BEER FEST – Havířovské pivní slavnosti 2012“ č. 2116/34RM/2012 ze dne 4.4.2012 a č. 2139/35RM/2012 ze dne 25.4.2012


 

553/13ZM/2012 - Dotace na dovybavení cyklostezek na území města Havířova______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a    v ě d o m í

záměr podání žádosti o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, prioritní osa II, oblast podpory 2.2 - Podpora rozvoje cestovního ruchu, na spolufinancování společného projektu Svazku měst a obcí okresu Karviná, IČ 75066611, města Racibórz a města Krzyzanowice, s tím, že pokud bude dotace poskytnuta, půjde o následnou platbu, poskytnutou po dokončení realizace projektu

s c h v a l u j e

1. partnerství města Havířova v projektu „Rozvoj a doplnění turistické infrastruktury podél řeky Olše i Odry"

2. požadavky města na dovybavení cyklostezek na území města Havířova v rámci projektu „Rozvoj a doplnění turistické infrastruktury podél řeky Olše i Odry" v rozsahu přílohy č. 1

3. poskytnutí finančních prostředků, ve výši 147 842,- Kč vč. DPH (slovy: jednostočtyřicetsedmtisícosmsečtyřicetdvěkorunčeských) pro Svazek měst a obcí okresu Karviná, IČ 75066611, na spolufinancování nákladů na zpracování žádosti o dotaci projektu „Rozvoj a doplnění turistické infrastruktury podél řeky Olše i Odry" v období od 2013 do roku 2014

4. úhradu 100% nezpůsobilých výdajů města Havířova na realizaci projektu „Rozvoj a doplnění turistické infrastruktury podél řeky Olše i Odry" v situaci, kdy bude projekt vybrán k poskytnutí dotace.


 

554/13ZM/2012 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. termín konání řádné valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s., IČ: 28564111, dne  28.6.2012 v 10:00 hodin v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, Ostrava-Moravská Ostrava

2. pořad jednání řádné valné hromady společnosti KIC odpady, a.s. dle přílohy č. 1 a č. 2

n e s c h v a l u j e

změnu výše majetkové účasti statutárního města Havířova ve společnosti KIC Odpady, a.s., IČ: 28564111

u k l á d á

zástupci města hlasovat v níže uvedených bodech pořadu jednání řádné valné hromady společnosti KIC Opady, a.s. dne 28.6.2012 takto:

PRO:   body 1. – 3.     administrativní úkony VH
PRO:   bod 4.     zpráva představenstva o činnosti společnosti 2011 a vstup strategického partnera
PRO:   bod 5.-6.     zpráva o vztazích a zpráva dozorčí rady
PRO:   bod 7.-8.     řádná účetní závěrka 2011 a vypořádání ztráty 7 396 195,85 
PROTI:   bod 9.     zvýšení základního kapitálu o 10 000 000,-Kč a upsání dalších akcií za 800 000,- Kč městem Havířov
PRO:   bod 10.     změny stanov společnosti
PRO:   bod 11.   –    změnu smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady

555/13ZM/2012 - Přehled zástupců města v obchodních společnostech s majetkovou
účastí města______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

přehled zástupců města v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí města ke dni 1.6.2012, jak vyplývá z přílohy č. 1


 

556/13ZM/2012 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMH za I.pololetí 2012_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za leden - červen 2012

2. zprávy o provedených kontrolách za I. pololetí 2012 dle předložených protokolů

s c h v a l u j e

prodloužení termínu provedení kontroly vyúčtování dotace Městského fotbalového klubu Havířov, kterou byl na základě usnesení ZMH ze dne 26.3.2012 č. 433/12ZM/2012 kontrolní výbor pověřen. Důvody prodloužení termínu jsou uvedeny v Zápise č.4 (příloha č.4)

Z: předseda KV ZMH
T: 24.9.2012


 

557/13ZM/2012 - Informativní zpráva o činnosti vedení města___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 15.3. - 13.6.2012


 

        ………………………………….....                                ...…..…….……………………...
            Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                            Ing. Eduard HECZKO
                     
primátor města                                                             náměstek primátora
                                                                                                  pro ekonomiku a správu majetku