Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 13. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 15.12.2008

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/110 719/Ba/2008
Č.spisu S/KP/521/ZMH-U/2008

V Havířově dne 16.12.2008
Zapsala: Libuše Bauerová

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
z 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15.12.2008


681/13/ZM/08 - Schválení předsednictva 13.zasedání ZMH, konaného dne 15.12.2008

682/13/ZM/08 - Schválení programu 13.zasedání ZMH, konaného dne 15.12.2008

683/13/ZM/08 - Schválení ověřovatelů zápisu z 13.zasedání ZMH, konaného dne 15.12.2008

684/13/ZM/08 - Ověření zápisu z 12.zasedání ZMH, konaného dne 3.11.2008

685/13/ZM/08 - Kontrola plnění usnesení ZMH

686/13/ZM/08 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 14/2001/ORG ze dne 19.11.2001, ve znění pozdějších změn a doplňků

687/13/ZM/08 - Snížení příspěvku na provoz a převedení do fondu investic základní školy

688/13/ZM/08 - Režijní náklady a náklady na dopravu spojené se zabezpečením stravování dětí soukromé mateřské školy

689/13/ZM/08 - Žádost TJ Start Havířov o změnu procentuálního vyjádření dotace poskytnuté v roce 2008

690/13/ZM/08 - Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ - sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol

691/13/ZM/08 - Městský program prevence kriminality na rok 2009

692/13/ZM/08 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2008 v rozpočtu odboru školství a kultury

693/13/ZM/08 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2008 – rozpočtová opatření č. 95. – 110.

694/13/ZM/08 - Rozpočet města Havířova na rok 2009

695/13/ZM/08 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na rok 2009

696/13/ZM/08 - Rozpočtový výhled města Havířova na léta 2009 až 2013

697/13/ZM/08 - Seznam pro město potřebných investičních akcí a projektových dokumentací OIV, OŠK, OKS a MRA,s.r.o. v letech 2009 – 2014

698/13/ZM/08 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – říjen 2008

699/13/ZM/08 - Rozpočet výdajů na investiční akce a opravy OIV a OŠK na rok 2009 a seznam akcí realizovatelných po uvolnění dodatečných finančních prostředků ve schválených rozpočtech OIV a OŠK na rok 2009

700/13/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3737, k.ú. Havířov-město

701/13/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1475/2, k.ú. Šumbark

702/13/ZM/08 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 944/387 a parc.č. (EN 944/399), k.ú. Šumbark

703/13/ZM/08 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1973/1 a 1972/2, k.ú. Bludovice

704/13/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku pod garáží

705/13/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 293, k.ú. Bludovice

706/13/ZM/08 - Záměr směny nebo prodeje pozemků Církevnímu středisku volného času sv. Jana Boska

707/13/ZM/08 - Záměr směny pozemků se společností Dukla Industrial Zone, a.s.

708/13/ZM/08 - Záměr darovat části pozemků k.ú. Šumbark, pro účely realizace stavby: „Okružní křižovatka silnice II/479 s MK Anglická Havířov - Šumbark“

709/13/ZM/08 - Prodej části pozemku parc.č. 2775, k.ú. Havířov-město

710/13/ZM/08 - Prodej části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město

711/13/ZM/08 - Prodej části pozemku parc.č. 1414/7, k.ú. Bludovice

712/13/ZM/08 - Prodeje pozemků – garáže

713/13/ZM/08 - Prodeje pozemků pod garážemi

714/13/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 2366/4, k.ú. Dolní Suchá

715/13/ZM/08 - Prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy s SBD Havířov

716/13/ZM/08 - Darování pozemků v k.ú. Bludovice, zastavěných v rámci stavby: „Sil. I/11 Havířov – Bludovice, okružní křižovatka“

717/13/ZM/08 - Směna pozemků v rámci stavby „Regenerace panelového sídliště Havířov – Šumbark, lokalita za Teslou 4. a 5. etapa Obytná ulice Mládí“

718/13/ZM/08 - Prodej nemovitostí Moravskoslezskému kraji

719/13/ZM/08 - Vypořádání pozemků v k.ú. Bludovice, v majetku Lesů České republiky, s.p.

720/13/ZM/08 - Majetkoprávní vypořádání v rámci investiční akce „Parkoviště Nad Terasou“

721/13/ZM/08 - Převod nemovitostí v areálu Dolu Dukla

722/13/ZM/08 - Nabídka společnosti RPG RE Management, s.r.o.

723/13/ZM/08 - Výkup pozemku parc.č. 1270/1, k.ú. Bludovice

724/13/ZM/08 - Výkup pozemku parc.č. 4276/2, k.ú. Havířov – město

725/13/ZM/08 - Výkup pozemků v souvislosti s výstavbou cyklostezek – doplnění

726/13/ZM/08 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice, pro účely stavby: „1. etapa cyklostezek - stavba 1/01- trasa Havířov – Žermanická přehrada“

727/13/ZM/08 - Svěření majetku (movitého i nemovitého) příspěvkovým organizacím města

728/13/ZM/08 - Odstranění staveb ve sportovním areálu v Havířově -Prostřední Suché

729/13/ZM/08 - PETICE občanů města Havířova za zajištění ochrany životního prostředí a bezpečnosti v okolí obchodního domu ELAN v centru města a obytného komplexu sídlišť – návrh odpovědi statutárního města Havířov

730/13/ZM/08 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov

731/13/ZM/08 - Zrušení usnesení o vydání opatření obecné povahy – Změna č.13 územního plánu města Havířov a o vydání opatření obecné povahy – Územního plánu Havířov a vrácení k vyhodnocení výsledků projednání

732/13/ZM/08 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o konání valné hromady společnosti

733/13/ZM/08 - OŘ/13/EO/08 - „Poskytnutí úvěru ve výši 150 mil. Kč“ – rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky

734/13/ZM/08 - Návrh na změnu zřizovací listiny Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace (dodatek č. 2) ke dni 1.1.2009

735/13/ZM/08 - Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov (dodatek č. 2) ke dni 1.1.2009

736/13/ZM/08 - „Havířov v květech“

737/13/ZM/08 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2009

738/13/ZM/08 - Informativní zpráva o soutěži „Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel“

739/13/ZM/08 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

740/13/ZM/08 - Integrovaný plán rozvoje města z integrovaného operačního programu, zóna Šumbark II Za Teslou

741/13/ZM/08 - Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 10. 6. do 24.11.2008

742/13/ZM/08 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

U S N E S E N Í
z 13.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15.12.2008


681/13/ZM/08 - Schválení předsednictva 13.zasedání ZMH, konaného dne 15.12.2008________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

složení předsednictva 13.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15.12.2008 dle předloženého návrhu.


 

682/13/ZM/08 - Schválení programu 13.zasedání ZMH, konaného dne 15.12.2008___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 13.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15.12.2008 upravený dle připomínek členů ZMH


 

683/13/ZM/08 - Schválení ověřovatelů zápisu z 13.zasedání ZMH, konaného dne 15.12.2008__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu z 13.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15.12.2008

p. Radima MUDRU
p. Aleše RÁDLA


 

684/13/ZM/08 - Ověření zápisu z 12.zasedání ZMH, konaného dne 3.11.2008_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 12.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 3.11.2008


 

685/13/ZM/08 - Kontrola plnění usnesení ZMH________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

1370/27/ZM/06

Výkup pozemku parc.č. 2381/2, k.ú.Šenov u Ostravy

220/5/ZM/07

Směna částí pozemků parc.č. 3834, 3835/1 a parc.č. 3809/1 v k.ú. Havířov – město

446/9/ZM/08

Bezúplatný převod pozemků parc. č. 2200, parc. č. 2207 a parc. č. 2208, k.ú. Havířov – město, v areálu Městské sportovní haly

447/9/ZM/08

Koupě pozemků k.ú. Havířov-město v areálu Městské sportovní haly a minigolfu

449/9/ZM/08

Majetkoprávní vypořádání stavby: „Prodloužení chodníku na ul. Padlých hrdinů a přechod pro chodce“

531/10/ZM/08

Vypořádání pozemků pro účely přístupu do lokality ul. Podlesní, k.ú. Šumbark a k.ú. Dolní Suchá

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

1280/26/ZM/06

Smluvní vztahy pro stavbu: „ I/11 Havířov- Bludovice, okružní křižovatka“

323/7/ZM/07

Specifikace finančních objemů výdajové části „Ostatní dotace a dary“ v r.2008

576/11/ZM/08

Žádost Římskokatolické farnosti sv. Markéty na opravu střechy kostela

592/11/ZM/08

Prodej části pozemku parc.č. 649, pozemku parc.č.648 a stavby na pozemku parc.č.648, k.ú. Havířov-město

594/11/ZM/08

Prodej pozemku parc.č. 2045/9 a části pozemků parc.č. 2045/1 a 2105/675, k.ú. Šumbark

595/11/ZM/08

Prodej části pozemku parc.č. 2267/1, k.ú. Prostřední Suchá

596/11/ZM/08

Prodeje pozemků – garáže

597/11/ZM/08

Prodej části pozemků parc.č. 4088 a parc.č. 4125/1, k.ú. Havířov-město

600/11/ZM/08

Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá

635/12/ZM/08

Prodeje pozemků pod garážemi

638/12/ZM/08

Prodej pozemku parc.č. 149/6, k.ú. Prostřední Suchá

640/12/ZM/08

Prodej pozemků parc.č. 1218, 1219, 1220/2, k.ú. Prostřední Suchá

644/12/ZM/08

Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá

651/12/ZM/08

Spolufinancování stavby: „Okružní křižovatka silnice II/479 s MK Anglická Havířov - Šumbark“

664/12/ZM/08

Prominutí neinvestičních nákladů

665/12/ZM/08

Zvýšení příspěvku na provoz mateřské školy a základních škol

666/12/ZM/08

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2008 v rozpočtu odboru školství a kultury

667/12/ZM/08

Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ Havířovská liga středních škol – umístění


 

686/13/ZM/08 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 14/2001/ORG
ze dne 19.11.2001, ve znění pozdějších změn a doplňků____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.j. 14/2001/ORG ze dne 19.11.2001, ve znění pozdějších změn a doplňků.


 

687/13/ZM/08 - Snížení příspěvku na provoz a převedení do fondu investic základní školy____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

snížení příspěvku na provoz Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace ( IČ 62 33 12 48 ) o částku 110 000,- Kč a poskytnutí investiční dotace ve výši 110 000,- Kč

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2008


 

688/13/ZM/08 - Režijní náklady a náklady na dopravu spojené se zabezpečením stravování
dětí soukromé mateřské školy_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prominutí režijních nákladů a nákladů na dopravu spojených se zabezpečením stravování dětí Mateřské školy MATEŘINKA spol.s.r.o., Okružní 13, Havířov-Šumbark, IČ 25 37 27 93 ve výši 110.250,- Kč na období od 1.1. 2009 do 31.8.2009

Z: vedoucí OŠK
T:prosinec 2008


 

689/13/ZM/08 - Žádost TJ Start Havířov o změnu procentuálního vyjádření dotace
poskytnuté v roce 2008_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

změnu procentuálního vyjádření poskytnuté dotace v roce 2008 Tělovýchovné jednotě Start Havířov, IČ 62 33 13 45, na projekt „Sportovní činnost TJ Start Havířov“ z původně schválených 11% na požadovaných 20% z celkových skutečných nákladů.

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova statutárnímu zástupci občanského sdružení TJ Start Havířov

T: prosinec 2008
Z: vedoucí OŠK


 

690/13/ZM/08 - Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ –
sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2008 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za IX.-XII. měsíc roku 2008 určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských středních škol, a to takto:

17 600,- Kč Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, IČ 62 33 15 58

13 920,- Kč Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČ 62 33 15 82

24 160,- Kč Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČ 13 64 42 71

6 240,- Kč Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97

p o v ě ř u j e

vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotací

T: prosinec 2008
Z: vedoucí OŠK


 

691/13/ZM/08 - Městský program prevence kriminality na rok 2009_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

realizaci projektů Městského programu prevence kriminality na rok 2009, a to:

1. „Mobilní služebna Městské policie Havířov“, realizátor Městská policie Havířov
2. „Systém včasné intervence“ (dále jen SVI), realizátor Magistrát města Havířova

u k l á d á

1. odboru školství a kultury podat žádost o státní účelovou dotaci Ministerstvu vnitra ČR na realizaci projektů prevence kriminality v Havířově v roce 2009

Z: vedoucí OŠK
T: 15.2.2009

2. ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím rozpočtových úprav na rok 2009 finanční prostředky na realizaci projektu SVI ve výši 347.000 Kč jako podíl města na spolufinancování projektu, a to za předpokladu, že bude schválen Ministerstvem vnitra ČR

Z: vedoucí EO
T: červen 2009


 

692/13/ZM/08 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2008 v rozpočtu
odboru školství a kultury_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2008 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám v celkové výši 20 000,- Kč a poskytnutí neinvestičního příspěvku středním školám v celkové výši 5 000,- Kč dle přílohy č. 1

Z: vedoucí OŠK
T:prosinec 2008


 

693/13/ZM/08 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2008 – rozpočtová opatření č. 95. – 110._
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2008 – rozpočtová opatření č. 95. – 110.;

b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2008:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
           tř.2 – nedaňové příjmy
           tř.3 – kapitálové příjmy
           tř.4 – přijaté transfery

1 963 518,02 tis. Kč
906 384,59 tis. Kč
38 708,85 tis. Kč
6 090,00 tis. Kč
1 012 334,58 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
           odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební a silniční správní úřad
           odbor organizační
           odbor sociálních věcí
           odbor komunálních služeb
           od bor investiční výstavby
           odbor správy majetku
           Městská policie
           odbor ekonomický

2 193 771,37 tis. Kč
1 956 570,14 tis. Kč
1 024,73 tis. Kč
51 288,99 tis. Kč
2 100,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
190 392,19 tis. Kč
288 619,30 tis. Kč
233 738,05 tis. Kč
477 201,15 tis. Kč
40 231,09 tis. Kč
65 061,53 tis. Kč
606 863,11 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
           MŠ Čelakovského
           MŠ ČSA
           MŠ E. Holuba
           MŠ Horymírova
           MŠ Kosmonautů
           MŠ Lipová
           MŠ Mládí
           MŠ Moravská
           MŠ Okružní 1 a
           MŠ Petřvaldská
           MŠ Přímá
           MŠ Puškinova
           MŠ Radniční
           MŠ Resslova
           MŠ Sukova
           MŠ Švabinského
           MŠ U Jeslí
           MŠ U Stromovky
           MŠ U Topolů
           ZŠ 1. máje
           ZŠ F. Hrubína
           ZŠ Frýdecká
           ZŠ Gen. Svobody
           ZŠ Gorkého
           ZŠ Jarošova
           ZŠ K. Světlé
           ZŠ Kpt. Jasioka
           ZŠ M. Kudeříkové
           ZŠ M. Pujmanové
           ZŠ Mládežnická
           ZŠ Moravská
           ZŠ Na Nábřeží
           ZŠ Selská
           ZŠ Školní
           ZŠ Zelená
           ZŠ Žákovská
           ASTERIX
           Domov seniorů Havířov
           Městská knihovna
           Městské kulturní středisko
           Sociální služby města Havířova
           Správa sportovních a rekreačních zařízení
           SANTÉ
           Ostatní dotace a dary

237 201,23 tis. Kč
872,50 tis. Kč
801,57 tis. Kč
720,50 tis. Kč
1 127,50 tis. Kč
832,50 tis. Kč
822,50 tis. Kč
832,50 tis. Kč
1 212,50 tis. Kč
1 242,50 tis. Kč
712,50 tis. Kč
1 142,50 tis. Kč
672,50 tis. Kč
692,50 tis. Kč
712,50 tis. Kč
572,50 tis. Kč
622,50 tis. Kč
594,50 tis. Kč
611,44 tis. Kč
569,50 tis. Kč
622,50 tis. Kč
3 751,11 tis. Kč
3 885,66 tis. Kč
3 262,91 tis. Kč
4 048,40 tis. Kč
2 821,28 tis. Kč
2 193,96 tis. Kč
3 069,73 tis. Kč
2 472,36 tis. Kč
4 994,17 tis. Kč
3 460,82 tis. Kč
3 509,12 tis. Kč
6 226,54 tis. Kč
6 451,42 tis. Kč
1 593,42 tis. Kč
2 963,90 tis. Kč
1 055,80 tis. Kč
3 889,64 tis. Kč
1 791,68 tis. Kč
3 950,00 tis. Kč
17 861,00 tis. Kč
33 085,00 tis. Kč
30 256,74 tis. Kč
27 046,06 tis. Kč
11 205,00 tis. Kč
36 365,50 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: splátky jistin úvěrů
           změna stavu rozpočtových účtů

+230 253,35 tis. Kč
-43 080,00 tis. Kč
+273 333,35 tis. Kč


 

694/13/ZM/08 - Rozpočet města Havířova na rok 2009__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

I. s c h v a l u j e

A. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2009

1) Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř. 1 – daňové příjmy
           tř. 2 – nedaňové příjmy
           tř. 3 – kapitálové příjmy
           tř. 4 – přijaté dotace

1 515 410,00 tis. Kč
1 028 498,00 tis. Kč
27 179,00 tis. Kč
6 500,00 tis. Kč
453 233,00 tis. Kč

2) Výdaje celkem (a/ + b/)
a/ výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
           odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební a silniční správní úřad
           odbor organizační
           odbor sociálních věcí
           odbor komunálních služeb
           odbor investiční výstavby
           odbor správy majetku
           Městská policie Havířov
           odbor ekonomický
           oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje

1 538 630,00 tis. Kč
1 265 086,00 tis. Kč
1 125,00 tis. Kč
55 300,00 tis. Kč
1 850,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
197 680,00 tis. Kč
5 726,00 tis. Kč
253 800,00 tis. Kč
301 538,00 tis. Kč
40 227,00 tis. Kč
65 523,00 tis. Kč
326 991,00 tis. Kč
15 276,00 tis. Kč

b/ příspěvky a dotace organizacím
z toho: MŠ Balzacova
           MŠ Čelakovského
           MŠ ČSA
           MŠ E. Holuba
           MŠ Horymírova
           MŠ Kosmonautů
           MŠ Lipová
           MŠ Mládí
           MŠ Moravská
           MŠ Okružní
           MŠ Petřvaldská
           MŠ Přímá
           MŠ Puškinova
           MŠ Radniční
           MŠ Resslova
           MŠ Sukova
           MŠ Švabinského
           MŠ U Jeslí
           MŠ U Stromovky
           MŠ U Topolů
           ZŠ 1. Máje
           ZŠ F. Hrubína
           ZŠ a MŠ Frýdecká
           ZŠ Gen. Svobody
           ZŠ Gorkého
           ZŠ Jarošova
           ZŠ K. Světlé
           ZŠ Kpt. Jasioka
           ZŠ M. Kudeříkové
           ZŠ M. Pujmanové
           ZŠ Mládežnická
           ZŠ Moravská
           ZŠ a MŠ Na Nábřeží
           ZŠ a MŠ Selská
           ZŠ Školní
           ZŠ a MŠ Zelená
           ZŠ Žákovská
           ASTERIX - Středisko volného času Havířov
           Domov seniorů Havířov
           Městská knihovna Havířov
           Městské kulturní středisko Havířov
           Sociální služby města Havířova
           Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
           SANTÉ - Domov pro osoby se zdravotním
           postižením Havířov
           Ostatní dotace a dary

273 544,00 tis. Kč
905,00 tis. Kč
860,00 tis. Kč
750,00 tis. Kč
1 180,00 tis. Kč
895,00 tis. Kč
880,00 tis. Kč
930,00 tis. Kč
1 250,00 tis. Kč
1 640,00 tis. Kč
740,00 tis. Kč
1 410,00 tis. Kč
700,00 tis. Kč
730,00 tis. Kč
725,00 tis. Kč
600,00 tis. Kč
665,00 tis. Kč
720,00 tis. Kč
580,00 tis. Kč
594,00 tis. Kč
890,00 tis. Kč
4 100,00 tis. Kč
2 800,00 tis. Kč
3 450,00 tis. Kč
3 960,00 tis. Kč
2 960,00 tis. Kč
2 400,00 tis. Kč
3 013,00 tis. Kč
2 700,00 tis. Kč
5 180,00 tis. Kč
3 600,00 tis. Kč
3 800,00 tis. Kč
6 390,00 tis. Kč
6 200,00 tis. Kč
1 800,00 tis. Kč
2 700,00 tis. Kč
1 750,00 tis. Kč
4 395,00 tis. Kč
1 420,00 tis. Kč
25 906,00 tis. Kč
17 030,00 tis. Kč
35 266,00 tis. Kč
35 800,00 tis. Kč
32 410,00 tis. Kč
11 800,00 tis. Kč

35 070,00 tis. Kč

3) Financování celkem
z toho: splátky jistin úvěrů
           změna stavu rozpočtových účtů

+ 23 220,00 tis. Kč
- 43 080,00 tis. Kč
+ 66 300,00 tis. Kč

A. Zapojení fondů FRR, FŽP, FNB, FB a SF do rozpočtu města Havířova na rok 2009;
B. Příspěvky na provoz a investiční dotace příspěvkovým organizacím a dotace a příspěvky z výdajové části rozpočtu Ostatní dotace a dary dle důvodové zprávy;

II. b e r e   n a   v ě d o m í

rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2009 dle důvodové zprávy.


 

695/13/ZM/08 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na rok 2009_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2009 včetně finančního plánu údržby domovního fondu města Havířova na rok 2009 dle příloh č.1 a č.2.


 

696/13/ZM/08 - Rozpočtový výhled města Havířova na léta 2009 až 2013___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtový výhled města Havířova na léta 2009 až 2013


 

697/13/ZM/08 - Seznam pro město potřebných investičních akcí a projektových dokumentací
OIV, OŠK, OKS a MRA,s.r.o. v letech 2009 – 2014_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

Seznam pro město potřebných investičních akcí OIV, OŠK, OKS a MRA, s.r.o. v letech 2009 - 2014 dle přílohy č.1

p o v ě ř u j e

Radu města Havířova zpracováním priorit v oblasti investiční výstavby města a to včetně čerpání dotací z fondů EU a jiných dalších zdrojů

Z: Rada města Havířova
T: 03/2009

u k l á d á

Radě města Havířova dodržování maximální míry hospodárnosti při vynakládání výdajů rozpočtu města Havířova


 

698/13/ZM/08 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
říjen 2008__________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – říjen 2008


 

699/13/ZM/08 - Rozpočet výdajů na investiční akce a opravy OIV a OŠK na rok 2009
a seznam akcí realizovatelných po uvolnění dodatečných
finančních
prostředků ve schválených rozpočtech OIV a OŠK na rok 2009_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. rozpis závazného ukazatele výdajů odboru investiční výstavby na rok 2009 ve výši 301 538 tis.Kč dle přílohy č.1

2. rozpis výdajů odboru školství a kultury na položce „Opravy a udržování“ na rok 2009 ve výši 28 180 tis. Kč na podseskupení položek „Pořízení dlouhodobého hmotného majetku“ ve výši 16 450 tis.Kč dle přílohy č.2

3. seznam akcí realizovatelných po uvolnění dodatečných finančních prostředků ve schváleném rozpočtu OIV na rok 2009 dle přílohy č.3

4. seznam akcí realizovatelných po uvolnění dodatečných finančních prostředků ve schváleném rozpočtu OŠK na rok 2009 dle přílohy č.4

z m o c ň u j e

Radu města Havířova k zadávání veřejných zakázek a k rozhodování o realizaci schválených veřejných zakázek v případě, že celková cena realizací akcí nepřekročí závazný ukazatel výdajů OIV a OŠK stanovený pro rok 2009


 

700/13/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3737, k.ú. Havířov-město_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 3737, k.ú. Havířov-město o výměře cca 15m2 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 272 32 425 za účelem výstavby nové distribuční trafostanice za cenu dle znaleckého posudku, navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

701/13/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1475/2, k.ú. Šumbark____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č.1475/2, ostatní plocha o výměře 396 m2, k.ú. Šumbark, manželům Miroslavě a Jiřímu Himerovým, bytem Petřvaldská 63/349, Havířov – Šumbark, za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

702/13/ZM/08 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 944/387 a parc.č. (EN 944/399), k.ú.
Šumbark___________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 944/387, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 944/600 o výměře 4 m2, a části pozemku parc.č. (EN 944/399), nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 944/601 díl „a“, o výměře 1 m2, k.ú. Šumbark, v rámci stavby komplexní oprava panelového domu – prodloužení schodiště u hlavních vstupů do obytných domů na ul. Marie Pujmanové 10, 12 v Havířově - Šumbarku, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, Hornosušská 2, Havířov - Prostřední Suchá, IČ: 004 15 227, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

703/13/ZM/08 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1973/1 a 1972/2, k.ú. Bludovice________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1973/1, nově označeného dle GP jako pozemek parc.č. 1973/4, k.ú. Bludovice o výměře 144 m2 a části pozemku parc.č. 1972/2, nově označeného dle GP jako pozemek parc.č. 1972/9, k.ú. Bludovice o výměře 195 m2, panu Lubomíru Horváthovi, bytem Havířov-Bludovice, Březová 26/909 za účelem rozšíření zahrady, a to za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování s tím, že na prodávaných pozemcích bude současně zřízeno věcné břemeno ve prospěch statutárního města Havířova k umístěné dešťové kanalizaci bezúplatně


 

704/13/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku pod garáží____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1245/83 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá spoluvlastníkům manželům Janu Radovi a Drahuši Radové, oba bytem Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 14/914 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- Kč


 

705/13/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 293, k.ú. Bludovice__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 293, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 293/2 o výměře 20 m2, k.ú. Bludovice, v rámci stavby komplexní oprava panelového domu – vybudování bezbariérového přístupu – nájezdové rampy k obytnému domu na ul. Studentská 24 v Havířově - Podlesí, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, Hornosušská 2, Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 004 15 227, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

706/13/ZM/08 - Záměr směny nebo prodeje pozemků Církevnímu středisku volného času
sv. Jana Boska_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr směny části pozemku parc.č. 2105/287 o výměře 1 317 m2, k.ú. Šumbark, dle GP nově označeného jako parc.č. 2105/782, ve vlastnictví statutárního města Havířova
za
část pozemku parc.č. 1708, a to podílu ve výši 1/10 na pozemku parc.č. 1708, k.ú. Šumbark ve vlastnictví Církevního střediska volného času sv. Jana Boska, Havířov - Město, Haškova 1, IČ: 488 06 030 s tím, že směna  pozemků bude provedena s doplatkem 50% rozdílu ceny směňovaných pozemků dle posudku znalce


 

707/13/ZM/08 - Záměr směny pozemků se společností Dukla Industrial Zone, a.s.___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr směny pozemků a části pozemků ve vlastnictví statutárního města Havířov v katastrálním území Prostřední Suchá, a to
pozemek parc.č. 1562 ……………………………………o výměře 394 m2
pozemek parc.č. 1405/109………………………………..o výměře 248 m2
část pozemku parc.č. 1405/111……………………….cca o výměře 8 515 m2
celkem pozemky o výměře cca 9157 m2

za

pozemky nebo jejich částí ve vlastnictví společnosti Dukla Industrial Zone, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, IČ: 278 28 611, a to

k.ú. Prostřední Suchá
-
pozemky ul. Hornická, Dětský domov
pozemek parc.č. 2156/1……………………………………o výměře 13 m2
pozemek parc.č. 2156/2……………………………………o výměře 11 m2
pozemek parc.č. 2156/3……………………………………o výměře 19 m2
pozemek parc.č. 2157/5……………………………………o výměře 1 868 m2

- odbočka ul. U Skleníků, komunikace
pozemek parc.č. 2528/4……………………………………o výměře 255 m2

k.ú. Dolní Suchá
- zastavěné v rámci investiční akce:
„Rekonstrukce komunikace na ul. Na Bartošůvce“
část parc.č.1895/1………………………………………o výměře cca 6 m2
část parc.č. 1883 ……………………………………….o výměře cca 25 m2

- zastavěné v rámci investiční akce:
„Oprava MK ul Šumbarská, II.část ,Havířov-Suchá“, dle GP
parc.č. 147/23 ……………………………………………..o výměře 674 m2
parc.č. 2728/10 ……………………………………………o výměře 639 m2
parc.č. 2730/9 ……………………………………………..o výměře 133 m2
parc.č. 2730/10 ……………………………………………o výměře 338 m2
parc.č. 2730/12 ……………………………………………o výměře 3 m2
parc.č. 2730/14 ……………………………………………o výměře 33 m2
parc.č. 1787/4 ……………………………………………..o výměře 80 m2
parc.č. 2730/15 ……………………………………………o výměře 114 m2

k.ú. Šumbark
- zastavěné v rámci investiční akce - Sídliště Šumbark II., ul. Chrpová a ul. Akátová
pozemek parc.č. (EN 2362), díl 1……………………………o výměře 1010 m2
pozemek parc.č. (EN 2362), díl 2 …………………………...o výměře 18 m2
pozemek parc.č. (EN 2362), díl 3…………………………….o výměře 248 m2
pozemek parc.č. (EN 2362), díl 4…………………………….o výměře 353 m2
pozemek parc.č. (EN 2363/1), díl 1……………………….…..o výměře 119 m2
pozemek parc.č. (EN 2363/1),díl 2………………………….....o výměře 31 m2
pozemek parc.č. (EN 2363/1),díl 3………………………….....o výměře 15 m2
pozemek parc.č. (EN 2363/2), díl 1……………………………o výměře 38 m2
pozemek parc.č. (EN 2363/2), díl 2……………………………o výměře 41 m2
pozemek parc.č. (EN 2364), díl 1……………………………..o výměře 97 m2
pozemek parc.č. (EN 2364 ), díl 2……………………………..o výměře 49 m2
pozemek parc.č. (EN 2364), díl 3.……………………………..o výměře 20 m2
celkem pozemky o výměře cca 6 250 m2

Výměry pozemků a hodnoty budou upřesněny na základě znaleckých posudků a geometrických plánů.


 

708/13/ZM/08 - Záměr darovat části pozemků k.ú. Šumbark, pro účely realizace stavby:
„Okružní křižovatka silnice II/479 s MK Anglická Havířov – Šumbark“_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely vypořádání stavby:
„Okružní křižovatka silnice II/479 s MK Anglická Havířov - Šumbark“ záměr darovat části pozemků v majetku města, k.ú. Šumbark, parc.č. (EN 2453/1), parc.č. 2461, parc.č. 2454, parc.č. 2455, parc.č. (PK 668/7) díl 2 a parc.č. (PK 668/7) díl 1, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, trvale zastavěné silnicí II/479, v majetku obdarovaného: MS kraje, s právem hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ: 000 95 711


 

709/13/ZM/08 - Prodej části pozemku parc.č. 2775, k.ú. Havířov-město___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 2775, k.ú. Havířov - město o výměře cca 34 m2, paní Daně Janečkové, bytem Havířov-Město, Svornosti 154/11 za účelem zajištění druhého přístupu do objektu, a to pro personál, za tržní cenu pozemku ve výši cca 26 350,- Kč + 2 000,- Kč za zpracování znaleckého posudku

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2009


 

710/13/ZM/08 - Prodej části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město o výměře cca 900 m2 manželům Jiřímu Janečkovi a Ivetě Janečkové, oba bytem Havířov-Šumbark, Orlí 1/400 a manželům Ivanu Kantorovi a Mileně Kantorové, oba bytem Havířov-Město, Hlavní třída 68/198 za účelem výstavby restaurace a bowlingu za tržní cenu pozemku ve výši cca 1 800 000,- Kč, (tj. 2 000,- Kč/m2) + cena za zpracování znal. posudku 2 000,- Kč, celkem cca 1 802 000,- Kč s tím, že cena pozemku v ochranném pásmu plynovodu, které bude vytýčeno a zaměřeno GP je 1 000,- Kč/m2

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2009


 

711/13/ZM/08 - Prodej části pozemku parc.č. 1414/7, k.ú. Bludovice______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1414/7, nově označeného dle GP jako pozemek parc.č. 1414/30, k.ú. Bludovice o výměře 377 m2, manželům Ing. Vladislavu Drozdzikovi a Mgr. Magdaléně Drozdzikové, oba bytem Havířov-Bludovice, Květná 1130/6 za účelem rozšíření zahrady, a to za tržní cenu pozemku ve výši 131 950,- Kč, (tj. 350,- Kč/m2) + cena za zpracování znal. posudku 2 000,- Kč, celkem tedy za 133 950,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2009


 

712/13/ZM/08 - Prodeje pozemků – garáže____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
prodej pozemku parc.č. 2424 a části pozemku parc.č. 2354/1 o výměře cca 25 m2, k.ú. Havířov-město panu Viktoru Dirbákovi, bytem Havířov-Město, 17. listopadu 23/1002, za účelem dostavby řadové garáže, a to za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za cca 12 500,- Kč

2.
prodej pozemku parc.č. 2442 a části pozemku parc.č. 2354/1 o výměře cca 25 m2, k.ú. Havířov-město paní Jindřišce Čarnecké, bytem Havířov-Město, 17. listopadu 23/1002, za účelem dostavby řadové garáže, a to za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za cca 12 500,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2009


 

713/13/ZM/08 - Prodeje pozemků pod garážemi_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
prodej pozemku parc.č. 485/4 o výměře 12 m2, k.ú. Bludovice spoluvlastníkům manželům Ing. Vlastimilu Bednářovi a Věře Bednářové, oba bytem Havířov-Město, Šmeralova 114/2 a manželům Jaroslavu Kučerovi a Marii Kučerové, oba bytem Havířov - Město, Šmeralova 114/2 k již postavené dvougaráži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 6 000,- Kč

2.
prodej pozemku parc.č. 580/129 o výměře 24 m2, k.ú. Bludovice manželům Jiřímu Kudělovi a Martě Kudělové, oba bytem Havířov - Podlesí, Točitá 7/1179 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč, celkem tedy za 12 000,- Kč

3.
prodej pozemku parc.č. 1953 o výměře 19 m2, k.ú. Šumbark paní Ing. Janě Bednářové, bytem Havířov - Šumbark, Zvonková 6/489 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 9 500,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.3. 2009


 

714/13/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 2366/4, k.ú. Dolní Suchá_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2366/4, k.ú. Dolní Suchá o výměře 1 007 m2, za účelem výstavby rodinného domu panu Janu Stankušovi, bytem Havířov-Šumbark, Ladova 1/297, který nabídl 378,- Kč/m2 pozemku, tj. celkem 380 646,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31. 3. 2009


 

715/13/ZM/08 - Prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy s SBD Havířov___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemků v majetku města, parc. č. 1537, 1538, 1539, 1541,1546 k.ú. Havířov – město o celkové výměře cca 7 500 m2 pro účely výstavby obytného domu do 30.6.2009, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, se sídlem Havířov-Prostřední Suchá, Hornosušská 2/1041, IČ: 004 15 227

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. E/267/OSRM/06

Z: vedoucí OSM
T: 31.1.2009


 

716/13/ZM/08 - Darování pozemků v k.ú. Bludovice, zastavěných v rámci stavby:
„Sil. I/11 Havířov – Bludovice, okružní křižovatka“_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely konečného vypořádání stavby „Sil. I/11 Havířov – Bludovice, okružní křižovatka“darování

a)
pozemků k.ú. Bludovice, zastavěné silnicí I/11- ul. Těšínská, parc.č. 596/21 o výměře 89 m2, parc.č. 1762/2 o výměře 97 m2 a parc.č. 1856/11 o výměře 63 m2
dárce: statutární město Havířov
obdarovaný: Česká republika, právo hospodařit přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 -Nusle, IČ: 69593390

b)
pozemků k.ú. Bludovice, zastavěných silnicí III/4742 - ul. P.Hrdinů a silnicí III/1140 Na Záguří, parc.č. 1856/13 o výměře 7m2 a parc.č. 1762/3 o výměře 2 m2
dárce: statutární město Havířov
obdarovaný: Moravskoslezský kraj, právo hospodařit přísluší Správě silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23 Ostrava- Přívoz, IČ: 00095711

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv o darování nemovitostí

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2009


 

717/13/ZM/08 - Směna pozemků v rámci stavby „Regenerace panelového sídliště Havířov –
Šumbark, lokalita za Teslou 4. a 5. etapa Obytná ulice Mládí“______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely stavby:
„Regenerace panelového sídliště Havířov – Šumbark, lokalita za Teslou 4. a 5.etapa Obytná ulice Mládí“
směnu částí pozemků v majetku města, parc.č. 944/344, parc.č. 944/513, parc.č. 944/329, parc.č. 944/516, parc.č. 944/316 k.ú. Šumbark, zastavěných nově vybudovanými stanovišti kontejnerů, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby

za

pozemky parc.č. 944/578 o výměře 9 m2, parc.č. 944/579 o výměře 3 m2, parc.č. 944/580 o výměře 9 m2, parc.č. 944/583 o výměře 5 m2, k.ú. Šumbark, pod stávajícími kontejnerovými stanovišti, ve vlastnictví:Technických služeb Havířov, a.s., Karvinská 1464/66, Havířov – Město, IČ: 253 75 601

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o směně pozemků

Z: vedoucí OSM
T: po kolaudaci stavby


 

718/13/ZM/08 - Prodej nemovitostí Moravskoslezskému kraji____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej nemovitostí:
- budovy záchranné služby č.p. 969, na pozemku parc. č. 2231, k. ú. Havířov – město, bez pozemku, za kupní tržní cenu 11.000.000,- Kč
- budovy dětského domova č.p. 900, na pozemku parc. č. 2156/4, a pozemky:
parc. č. 2156/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 451 m2,
2157/1, ostatní plocha o výměře 732 m2,
2157/2, ostatní plocha o výměře 8 m2,
2157/3, ostatní plocha o výměře 5 m2,
2157/4, ostatní plocha o výměře 1180 m2, vše v k.ú. Prostřední Suchá,
za kupní tržní cenu 4.000.000,- Kč

Moravskoslezskému kraji, IČ: 70890692

n e s c h v a l u j e

odkoupení pozemku parc. č. 2230/45, ostatní plocha o výměře 19093 m2,  k. ú. Havířov - město, od vlastníka Moravskoslezského kraje, IČ: 70890692, za kupní tržní cenu 32.195.570,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2009


 

719/13/ZM/08 - Vypořádání pozemků v k.ú. Bludovice, v majetku Lesů České republiky, s.p._
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

bod 23) usnesení č.1187/25/ZM/06, ze dne 27.3.2006, kterým byl schválen výkup trvale zastavěných částí pozemků v majetku Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, IČ: 421 96 451

s c h v a l u j e

pro účely vypořádání stavby:
„Oprava místní komunikace ul. Přátelství, Havířov – Životice“
výkup pozemků k.ú. Bludovice, parc.č. 2973/1 o výměře 1142 m2, parc.č. 2887/2 o výměře 154 m2 a dále částí pozemků parc.č. 444/1 a parc.č. 2972/1, dle geometrického plánu označených jako parc.č. 2592/16 o výměře 133 m2, parc.č. 2592/17 o výměře 143 m2, parc.č. 2592/18 o výměře 45 m2, parc.č. 2592/19 o výměře 98 m2, parc.č. 2592/20 o výměře 56 m2, parc.č. 2973/4 o výměře 232 m2 a parc.č. 2973/5 o výměře 515 m2, tj. celkem 2518 m2,
vlastník: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, IČ: 421 96 451
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.041.640,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6. 2009


 

720/13/ZM/08 - Majetkoprávní vypořádání v rámci investiční akce „Parkoviště Nad Terasou“
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci realizace stavby „Parkoviště Nad Terasou“
výkup části pozemku parc.č. 315/1 o výměře cca 24 m2, k.ú. Bludovice, která bude trvale zastavěna stavbou chodníku, ve vlastnictví Vzdělávací akademie Havířov, s.r.o., Tajovského 2, Havířov-Podlesí, IČ: 25354019, a to za cenu dle znaleckého posudku zpracovaného po dokončení stavby

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: po kolaudaci stavby


 

721/13/ZM/08 - Převod nemovitostí v areálu Dolu Dukla________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

převod nemovitostí
- budovy bez č.p. na pozemku parc.č. 63/4, jiná stavba,
- budovy bez č.p. na pozemku parc.č. 63/6, stavba pro výrobu a skladování,
- budovy bez č.p. na pozemku parc.č. 63/7, stavba pro výrobu a skladování,
vše v k.ú. Dolní Suchá,
od vlastníka Moravskoslezského kraje, IČ: 70890692


 

722/13/ZM/08 - Nabídka společnosti RPG RE Management, s.r.o.________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

nabídku společnosti RPG RE Management, s.r.o., se sídlem Praha l, Vladislavova 1390/17, IČ: 273 91 469, ze dne 20.10.2008 na směnu pozemků

n e s c h v a l u j e

záměr směny části pozemku parc.č. 331/1, k.ú. Havířov-město o výměře cca 11.000 m2 v majetku statutárního města Havířova, navrhované k výstavbě komerční nebo hotelové budovy, za pozemky RPG RE Management, s.r.o, blíže nespecifikované, v lokalitě Skleníky – Nový Svět, výhledově určené k vybudování multifunkční oblasti.


 

723/13/ZM/08 - Výkup pozemku parc.č. 1270/1, k.ú. Bludovice___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č.1270/1, orná půda o výměře 4305 m2, k.ú. Bludovice, ve vlastnictví Lucie Hálkové, bytem K Hájence 27, Horní Datyně


 

724/13/ZM/08 - Výkup pozemku parc.č. 4276/2, k.ú. Havířov – město____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č.4276/2, zahrada o výměře 618 m2, ve vlastnictví Josefa Barnošáka, bytem Národní třída 44, Havířov – Město


 

725/13/ZM/08 - Výkup pozemků v souvislosti s výstavbou cyklostezek – doplnění___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby
„1.etapa cyklostezek, stavba 1./01- trasa Havířov – Žermanická přehrada“
výkup pozemku k.ú. Havířov - město, parc. č. 4401 trvalý travní porost, o výměře 1164 m2
vlastník: Josef Kruľ, Formanská 1410, Havířov – Město,
kupní cena: za část zastavěnou cyklostezkou o výměře cca 89 m2 za 300,-Kč/m2 tj. 26.700,-Kč
zbývající část o výměře cca 1075 m2 za cenu dohodou, dle BPEJ 27,03 Kč/m2,
tj. celkem cca 29.058,-Kč, v rozsahu dle zaměření
tj. za nemovitost celkem cca 55.758,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení


 

726/13/ZM/08 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice, pro účely stavby:„1. etapa cyklostezek-
stavba 1/01- trasa Havířov – Žermanická přehrada“_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení ZMH č. 1377/27/ZM/06 bod 2), kterým byl schválen výkup pozemku parc.č. 2620/13 o výměře 146 m2 a části parcely č. 2620/4 zastavěné výhybnou na komunikaci ul. Přátelství, cca 30 m2, dle zaměření, spoluvlastníkům Adolfu Bolkovi, Šrámkova 1376/8, Havířov - Podlesí , Petru Koškovi, Na Větrníku 1208, Chrudim a Janě Pokorné, Záměl 10, PSČ 517 43
za kupní cenu: 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 176 m2 celkem cca 52.800,-Kč

s c h v a l u j e

pro účely stavby:
„1. etapa cyklostezek - stavba 1/02- trasa Havířov – Žermanická přehrada“
výkup pozemku parc.č. 2620/13 o výměře 146 m2 pod komunikací pro pěší a cyklisty a části parcely č. 2620/4 zastavěné výhybnou na komunikaci ul. Přátelství, dle GP označené jako parc. č.2620/17 o výměře 18 m2,
spoluvlastníci: Adolf Bolek, Šrámkova 1376/8, Havířov – Podlesí, Michaela Jendeková, Holandská 2476, 272 00 Kladno
kupní cena: dle platných předpisů o oceňování nemovitostí 392,- Kč/m2,
tj za 164 m2 celkem 64.288,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.4.2009


 

727/13/ZM/08 - Svěření majetku (movitého i nemovitého) příspěvkovým organizacím města__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předání staveb, pozemků a věcí movitých do správy příspěvkovým organizacím dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

1.
svěření do správy příspěvkové organizace „Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace“, IČ: 75 13 92, 43, sídlo: 736 01 Havířov-Město, Jaroslava Seiferta 1530/14, od 1.1.2009 :
- budovu č. p. 1530, na pozemku parc. č. 2077/4, kat. území Havířov-město,
- budovu garáže na pozemku parc. č. 2027/2, kat. území Havířov-město
- pozemek parc. č. 2077/4, kat. území Havířov-město, zastavěný domovem seniorů
- pozemek parc. č. 2027/2, kat. území Havířov-město, zastavěný garáží
- pozemky, kat. území Havířov-město, v oploceném areálu domova seniorů dle nového geometrického plánu
- související stavby nepodléhající evidenci v katastru nemovitostí
- vnitřní vybavení budovy č. p. 1530 na ul. Jaroslava Seiferta 14,
vše v  celkové pořizovací ceně dle konečného vyúčtování (a dokladové inventarizace akce č. 4012) k 31.12.2008

2.
svěření do správy příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace IČ: 48 80 52 89, sídlo: Havířov-Bludovice, Frýdecká 452/37, ke dni 31. 12. 2008:
- pozemek parc. č. 1354, kat. území Bludovice (zahrada o výměře 2 820 m2) v účetní hodnotě 407 664,- Kč

3.
svěření do správy věcí movitých a staveb, které nepodléhají evidenci v katastru nemovitostí, ke dni 31. 12. 2008:

a) vybavení školní zahrady MŠ Moravská, vč. oplocení, v celkové pořizovací ceně 170 000,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov – Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace IČ: 61 98 85 88, sídlo Havířov-Šumbark, Moravská 404/14, okres Karviná

b) vnitřního vybavení školní kuchyně MŠ U Topolů v celkové pořizovací ceně 463 380,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov - Prostřední Suchá U Topolů 3/688 příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 03, sídlo: Havířov – Prostřední Suchá, U Topolů 688/3, okres Karviná

c) vnitřního vybavení školní kuchyně MŠ Sukova v celkové pořizovací ceně 1 039 769,70 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov – Město Sukova 2a, sídlo: Havířov-Město, Sukova 820/ 2a, IČ: 65 89 07 10

d) mobiliáře školní zahrady MŠ Čs. armády v celkové pořizovací ceně 412 994,20 příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov – Město Čs. Armády 5/201, sídlo: Havířov-Město, Čs. armády 201/5, IČ: 61 98 85 61

e) dětského mobiliáře na školním hřišti ZŠ Jarošova v celkové pořizovací ceně 279 793,30 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 65, sídlo: Havířov-Šumbark, Jarošova 851/33

f) markýzy na budově kina Centrum v pořizovací ceně 110 550,- Kč příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČ: 00 31 79 85, sídlo: Havířov- Město, Hlavní 246/31a

b e r e   n a   v ě d o m í

1.
změnu zápisu v katastru nemovitostí na základě potvrzení stavebního a silničního správního úřadu č. j. 99077/Lp/08 ze dne 6. 11. 2008, že stavba občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 4027, kat. území Havířov-město (v areálu letního kina) není budovou ve smyslu katastrálního zákona č. 344/1992, § 27, a proto zápisu v KN nepodléhá

2.
upřesnění přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace MKS Havířov na základě potvrzení stavebního a silničního správního úřadu č. j. 99077/Lp/08 ze dne 6. 11. 2008, že stavba občanské vybavenosti č.p. 1538 na pozemku parc.č. 4029, kat. území Havířov-město (dvoupodlažní provozní objekt v areálu letního kina) je budovou ve smyslu katastrálního zákona č. 344/1992.


 

728/13/ZM/08 - Odstranění staveb ve sportovním areálu v Havířově -Prostřední Suché______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

skutečnost, že v zájmu zamezení zřícení a následnému vzniku případných úrazů
– zejména dětí a mládeže - Rada města Havířova nařídila odstranění tří drobných vedlejších staveb na pozemcích parc. č. 1248/9, 1248/10 a 1248/1, kat. území Prostřední Suchá, které byly dle usnesení ZMH číslo 652/12/ZM/08 ze dne 3. listopadu 2008 předány do správy PO SSRZ dle § 27, odst. 2, písm. e), zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.


 

729/13/ZM/08 - PETICE občanů města Havířova za zajištění ochrany životního prostředí
a bezpečnosti v okolí obchodního domu ELAN v centru města a obytného
komplexu sídlišť – návrh odpovědi statutárního města Havířov_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

odpověď na PETICI občanů města Havířova za zajištění ochrany životního prostředí a bezpečnosti v okolí obchodního domu ELAN v centru města a obytného komplexu sídlišť uvedenou v příloze č.1


 

730/13/ZM/08 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v souladu s ust.§ 6 odst.5 písm. a) a ust. § 46 odst.3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění pořízení změny územního plánu Havířov v lokalitě - na části pozemku parc.č.348/2 v k.ú. Dolní Datyně v rozsahu dle přílohy č.1 a 2


 

731/13/ZM/08 - Zrušení usnesení o vydání opatření obecné povahy – Změna č.13 územního
plánu města Havířov a o vydání opatření obecné povahy – Územního plánu
Havířov a vrácení k vyhodnocení výsledků projednání____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

s účinností ke dni 15.12.2008 2.část usnesení č.568/11/ZM/08 z 11.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 8.9. 2008, o vydání Změny č.13 územního plánu města Havířova formou opatření obecné povahy a usnesení č.569/11/ZM/08 z 11.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 8.9.2008, o vydání Územního plánu Havířov formou opatření obecné povahy, upraveného ve smyslu ust. §188 odst.1 stavebního zákona

v r a c í

Změnu č.13 územního plánu města Havířova pořizovateli k vyhodnocení výsledků projednání návrhu Změny č.13 územního plánu města Havířova včetně úpravy a to dle § 53 odst.1) stavebního zákona


 

732/13/ZM/08 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o konání
valné hromady společnosti____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

program a termín konání řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. dne 17.12.2008

u k l á d á

zástupcům města hlasovat ve všech bodech programu shodně s návrhem představenstva společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.


 

733/13/ZM/08 - OŘ/13/EO/08 - „Poskytnutí úvěru ve výši 150 mil. Kč“
– rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku OŘ/13/EO/08 –,,Poskytnutí úvěru ve výši 150 mil. Kč“, kdy uchazeč Česká spořitelna, a.s., IČ 452 44 782, podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku

s c h v a l u j e

smlouvu o úvěru 150 mil. Kč na sanaci obytných domů v majetku statutárního města Havířova v letech 2009 - 2010 s Českou spořitelnou, a.s. ve znění dle přílohy č. 2

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, podpisem smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s.


 

734/13/ZM/08 - Návrh na změnu zřizovací listiny Domov seniorů Havířov, příspěvková
organizace (dodatek č. 2) ke dni 1.1.2009_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

dodatek č. 2 ke  Zřizovací listině příspěvkové organizace „Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace“ ze dne 1. 5. 2008, kterým se s účinností od l.l.2009 mění:

a) v Článku II bod 2. Sídlo z  „736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2“ na nové sídlo „736 01 Havířov-Město, Jaroslava Seiferta 1530/14

b) Článek VI Vymezení majetku organizace, který nově zní takto:
1. Zřizovatel, jako vlastník, předává podle zákona č. 250/2000 Sb. ke dni 1.1.2009 k vlastnímu hospodářskému využití do správy příspěvkové organizace majetek uvedený v příloze č. l .

2. O svěření dalšího majetku ve vlastnictví zřizovatele (vč. majetku účelově pořízeného pro potřeby PO) do správy PO rozhoduje zřizovatel, t.j. Zastupitelstvo města Havířova. PO bude o této skutečnosti písemně informována 2x ročně, t.j. vždy do 30. 6. a do 31. 12. běžného roku.

3. V případě technického zhodnocení již svěřeného majetku, obdrží PO písemné oznámení o dokončení tohoto zhodnocení a výši jeho pořizovací ceny do 31.12. běžného roku.“

Příloha č. 1:
- budova č. p. 1530, na pozemku parc. č. 2077/4, kat. území Havířov-město,
- budova garáže na pozemku parc. č. 2027/2, kat. území Havířov-město,
- pozemek parc. č. 2077/4 zastavěný domovem seniorů,
- pozemek parc. č. 2027/2 zastavěný garáží,
- pozemky v oploceném areálu domova seniorů dle nového geometrického plánu,
- související stavby nepodléhající evidenci v katastru nemovitostí,
- vnitřní vybavení budovy č.p. 1530 na ul. Jaroslava Seiferta 14,

vše v celkové pořizovací ceně dle konečného vyúčtování (a dokladové inventarizace akce č. 4012 ke dni  31.12.2008).

p o v ě ř u j e

podpisem zřizovacích listin p. Františka Chobota, primátora města a Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku


 

735/13/ZM/08 - Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní
středisko Havířov (dodatek č. 2) ke dni 1.1.2009_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

dodatkem č.2 úpravu textu přílohy č.1 k úplnému znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov ke dni 1.5.2008 dle přílohy č.1

p o v ě ř u j e

primátora města p. Františka Chobota a Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, podpisem dodatku ke zřizovací listině


 

736/13/ZM/08 - „Havířov v květech“________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

realizaci akce „Havířov v květech“ 20.června 2009 s rozpočtem ve výši max. 3 000 000,- Kč

Z: vedoucí TO
T: 20.6. 2009


 

737/13/ZM/08 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města
Havířova v roce 2009________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2009 takto :

26.1.2009
14.9.2009
23.3.2009
2.11.2009
22.6.2009
14.12.2009

b e r e   n a   v ě d o m í

termíny konání schůzí Rady města Havířova v roce 2009 takto :

14.1.2009
15.7.2009
11.2.2009
12.8.2009
4.3.2009
2.9.2009
25.3.2009
23.9.2009
8.4.2009
14.10.2009
29.4.2009
4.11.2009
20.5.2009
18.11.2009
10.6.2009
2.12.2009


 

738/13/ZM/08 - Informativní zpráva o soutěži „Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii
nad 50 000 obyvatel“________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o soutěži „Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel“


 

739/13/ZM/08 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů._________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů.


 

740/13/ZM/08 - Integrovaný plán rozvoje města z integrovaného operačního programu, zóna
Šumbark II Za Teslou_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro Integrovaný operační program „Integrovaný plán rozvoje statutárního města Havířov Zóna Šumbark II Za Teslou“ dle příloh.


 

741/13/ZM/08 - Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města
Havířova za období od 10. 6. do 24.11.2008._____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 10.6.2008 do 24.11.2008.


 

742/13/ZM/08 - Informativní zpráva o činnosti vedení města____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 23.10.2008 do 3.12.2008


 

        …………………………………. …                                            ……………………………………
                František CHOBOT                                                                    Ing. Eduard H E C Z K O
                    primátor města                                                                            náměstek primátora
                                                                                                                pro ekonomiku a správu majetku

K bodu č. 47 schváleného programu ve věci - Veřejné soutěže na odkoupení 9 ks akcií společnosti SmVaK Ostrava, a.s. Zastupitelstvo města Havířova neschválilo žádné z navrhovaných usnesení.