STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

 NAŠE Č. j.:  MMH/52 148/2016
   
   
 VYŘIZUJE:  Vladimíra Mikulášová v. r.
 TEL.:  596 803 218
 FAX.:  596 803 143
 E-MAIL:  Mikulasova.vladimira@havirov-city.cz
   
 DATUM:  01.07.2016

 

U S N E S E N Í

z 12. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 27.06.2016

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

P Ř E H L E D   U S N E S E N Í

z 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.06.2016 v Kulturním domě RADOST v Havířově


 

450/12ZM/2016 - Schválení předsednictva 12. zasedání ZMH dne 27.06.2016

451/12ZM/2016 - Schválení programu 12. zasedání ZMH, konaného dne 27.06.2016

452/12ZM/2016 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 12. zasedání ZMH, konaného dne 27.06.2016

453/12ZM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 10. zasedání ZMH, konaného dne 22.02.2016 a zpráva o ověření zápisu z 11. zasedání ZMH, konaného dne 18.04.2016

454/12ZM/2016 - Kontrola plnění usnesení ZMH

455/12ZM/2016 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově I.

456/12ZM/2016 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově II.

457/12ZM/2016 - Závěrečná zpráva o plnění opatření vyplývajících z Koncepce prevence kriminality na léta 2012-2015 v Havířově

458/12ZM/2016 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2655/2 a parc.č. 2655/3, k.ú. Prostřední Suchá

459/12ZM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 202/87, k.ú. Bludovice

460/12ZM/2016 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1294/2, k.ú. Šumbark

461/12ZM/2016 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 349 a 350, k.ú. Dolní Suchá

462/12ZM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město

463/12ZM/2016 - Záměr darování pozemků v k.ú. Šumbark a k.ú. Bludovice Moravskoslezskému kraji

464/12ZM/2016 - Prodej částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov – město

465/12ZM/2016 - Bezúplatný převod v rámci stavby „Výstavba železniční zastávky Havířov – Střed“

466/12ZM/2016 - Výkup pozemků, k.ú. Dolní Datyně – manž. Opálkovi, Stachovi a František Doležal

467/12ZM/2016 - Výkup pozemku parc.č. 1360, k. ú. Bludovice, lokalita U Stružníku

468/12ZM/2016 - Řešení duplicitního vztahu vlastnictví k pozemku parc.č. 1839/3, k.ú. Bludovice

469/12ZM/2016 - Přijetí daru pozemků v rámci stavby „Chodník podél komunikace I/11, Havířov – Těrlicko“

470/12ZM/2016 - Vypořádání dokončené stavby „Odkanalizování Havířova, část města Dolní Suchá“

471/12ZM/2016 - Zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Havířov – město, u velkého rondelu

472/12ZM/2016 - Převod movitých věcí do vlastnictví příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov

473/12ZM/2016 - Odkanalizování části města Havířova – III. etapa – Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12131131 – navýšení dotace

474/12ZM/2016 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

475/12ZM/2016 - Závěrečná  zpráva o realizaci IPRM „Zóna Šumbark II Za Teslou“ - IOP

476/12ZM/2016 - Závěrečná  zpráva o realizaci IPRM „Přitažlivé město Havířov“ - ROP

477/12ZM/2016 - Smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizačních přípojek

478/12ZM/2016 - Spoluúčast na realizaci projektu „Analýza obnovení železniční tratě ve městě Jastrzębie-Zdrój v kontextu regionálních a přeshraničních železničních spojení“

479/12ZM/2016 - Odůvodnění významné veřejné zakázky a předběžné oznámení zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku na stavební práce „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov – III. Etapa“.

480/12ZM/2016 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov – Bludovice pro školní rok 2016/2017

481/12ZM/2016 - Zásady pro udělování ocenění a Ceny města Havířova

482/12ZM/2016 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2016 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“

483/12ZM/2016 - Záměr poskytnutí investiční dotace TJ Slovanu Havířov z. s. na spolufinancování projektu „Rekonstrukce fotbalového stadionu“ v roce 2016 až 2017

484/12ZM/2016 - Závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání města Havířova za rok 2015, účetní závěrka města Havířova sestavená k 31. 12. 2015

485/12ZM/2016 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 24. – 48.

486/12ZM/2016 - OŘ/18/EO/16 – „Poskytnutí úvěru ve výši max. 400 mil. Kč pro přeúvěrování úvěrů“ – schválení uzavření smlouvy

487/12ZM/2016 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2017

488/12ZM/2016 - Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

489/12ZM/2016 - Změna zástupce města na valných hromadách SmVaK Ostrava, a.s. – změna usnesení

490/12ZM/2016 - MORYS s.r.o. – návrh na mimosoudní vyrovnání

491/12ZM/2016 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky

492/12ZM/2016 - Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města

493/12ZM/2016 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH

494/12ZM/2016 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

495/12ZM/2016 - Odvolání náměstků primátora města

496/12ZM/2016 - Volba náměstků primátora města

497/12ZM/2016 - Odvolání dalších členů Rady města Havířova

498/12ZM/2016 - Volba dalších členů Rady města Havířova

499/12ZM/2016 - Změna náměstka primátora města, zastupujícího primátora města v době jeho nepřítomnostiU S N E S E N Í

z 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.06.2016 v Kulturním domě RADOST v Havířově


450/12ZM/2016 - Schválení předsednictva 12. zasedání ZMH dne 27.06.2016________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.06.2016 složeno ze členů Zastupitelstva města Havířova:

Bc. Daniel Pawlas
Ing. Eduard Heczko
Bc. Ivan Bureš
Mgr. Daniel Vachtarčík
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


451/12ZM/2016 - Schválení programu 12. zasedání ZMH, konaného dne 27.06.2016________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27. června 2016 dle upravené přílohy podle návrhu člena Zastupitelstva města Havířova


452/12ZM/2016 - Zvolení ověřovatelů zápisu o  průběhu 12. zasedání ZMH, konaného dne 27.06.2016________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

jako ověřovatele zápisu o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.06.2016

paní Mgr. Stanislavu GORECKOU
paní Bc. Alenu ZEDNÍKOVOU


453/12ZM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 10. zasedání ZMH, konaného dne 22.02.2016 a zpráva o ověření zápisu z 11. zasedání ZMH, konaného dne 18.04.2016________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelky zápisu z 10. zasedání ZMH, konaného dne 22. února 2016 a zprávu ověřovatelů z 11. zasedání ZMH, konaného dne 18.04.2016


454/12ZM/2016 - Kontrola plnění usnesení ZMH________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

1105/25ZM/2014 Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek a vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“
1106/25ZM/2014 Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek a vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova - městská část Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ - I. část
1177/26ZM/2014 Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům k.ú. Dolní Suchá, v rámci stavby „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“
1251/27ZM/2014 Převod pozemků parc.č. 1203/1, parc.č. 1213/36 a parc.č. 1523/1, k.ú. Šumbark
76/3ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova - části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá“ - III. část
115/4ZM/2015 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Odkanalizování města Havířova, část města Prostřední Suchá, doplnění stoky z ul. Modřínová na stoku A“
117/4ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Dolní Suchá“ - IV. část
285/7ZM/2015 Vypořádání pozemků k.ú. Šumbark v majetku Moravskoslezského kraje – Správy silnic Moravskoslezského kraje
288/7ZM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“
364/9ZM/2016 Prodej části pozemků parc.č. 952 a parc.č. 951/1, k.ú. Havířov-město a zřízení pozemkové služebnosti
365/9ZM/2016 Prodej částí pozemků parc.č. 485/1, parc.č. 511/23 a parc.č. 511/66, k.ú. Bludovice
366/9ZM/2016 Darování pozemků v k.ú. Šumbark Moravskoslezskému kraji v rámci vypořádání stavby „Okružní křižovatka sil. II/479 a ul. Anglická v Havířově – Šumbarku“
403/10ZM/2016 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2016 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“
447/11ZM/2016 MRA,s.r.o. - povolení splátek dlužného nájemného a služeb

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

370/9ZM/2016 Rozšíření záboru v rámci stavby „Odkanalizování Havířova, část města Dolní Suchá – stoka EA-3“
375/9ZM/2016 Přeúvěrování dříve přijatých úvěrů města Havířova za výhodnějších úrokových podmínek
393/10ZM/2016 Prodej částí pozemku parc.č. 1494/14, k.ú. Šumbark
395/10ZM/2016 Zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc.č. 945/7, k.ú. Bludovice
397/10ZM/2016 Záměr realizovat projekt „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój - Karviná - Havířov“
411/10ZM/2016 Změna zástupce města v dozorčí radě společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
422/11ZM/2016 Prodej pozemku parc.č. 1535/24, k.ú. Šumbark
423/11ZM/2016 Prodej pozemků v kat. území Havířov-město na výstavbu restaurace KFC
424/11ZM/2016 Prodej části pozemku parc.č. 4085/5, k.ú. Havířov-město
429/11ZM/2016 Zřízení věcného břemene pro účely realizace staby „Chodník MK Selská“
432/11ZM/2016 Předání majetku k hospodaření školským příspěvkovým organizacím
434/11ZM/2016 Podání žádosti o dotaci na projekt „V. polsko-česká odborná setkání“
435/11ZM/2016 Podání žádosti o dotaci na projekt „Catering kultury“
439/11ZM/2016 OŘ/79/EO/15 – „Přijetí úvěru ve výši 160 mil. Kč“ – schválení uzavření smlouvy
441/11ZM/2016 Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2016 z rozpočtu odboru školství a kultury
442/11ZM/2016 Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2016 v rozpočtu odboru školství a kultury
445/11ZM/2016 Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky


455/12ZM/2016 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově I.________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově za období leden - duben 2016 dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“

1. Městské policii Havířov
a) ve výši 168 000,- Kč
na zakoupení 8 ks balistických vest CZ 4M LANCER NIJ IIIA pro strážníky zásahových vozidel

b) ve výši 4 000,- Kč
na pronájem tělocvičny pro preventivní projekt „Ženy naučte se bránit“

c) ve výši 120 000,- Kč
na zakoupení 12 000 ks reflexních náramků s potiskem loga města pro seniory a pro děti z mateřských a základních škol

d) ve výši 17 000,- Kč
na zakoupení 200 ks reflexních vestiček s potiskem na preventivní projekty „Městská policie dětem“

e) ve výši 500,- Kč
na zakoupení 20 ks jednorázových plastových kontejnerů pro medicínský a infekční odpad

f) ve výši 47 000,- Kč
na zakoupení 4 ks palubních kamer do zásahových vozidel typu CEL-TEC K1S – DUAL včetně montáže

2. odboru kancelář primátora Magistrátu města Havířova ve výši 37 000,- Kč na pořízení odvlhčovače zn. EKOTEZ TE-40 s přídavným topením pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Havířov Životice

3. zvýšením příspěvku na provoz Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570 o částku 25 000,- Kč na nákup kol a běžnou údržbu dětského dopravního hřiště

4. zvýšením příspěvku na provoz:
Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754 o částku 35 000,- Kč na nákup jízdních kol, koloběžek, cyklistických přileb a chráničů na lokty a kolena

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku na provoz výše uvedeným zařízením z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2016


456/12ZM/2016 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově II.________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově za období leden - květen 2016 dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ Městské policii Havířov ve výši 154 000,- Kč na financování projektu „Měření spotřeby nelegálních návykových látek na základních školách ve městě Havířově“

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2016


457/12ZM/2016 - Závěrečná zpráva o plnění opatření vyplývajících z Koncepce prevence kriminality na léta 2012-2015 v Havířově________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

Závěrečnou zprávu o plnění opatření vyplývajících z Koncepce prevence kriminality na léta 2012-2015 v Havířově dle přílohy


458/12ZM/2016 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2655/2 a parc.č. 2655/3, k.ú. Prostřední Suchá________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2655/2, ost.plocha, ost. komunikace o výměře cca 5 m2 a parc.č. 2655/3, ost.plocha, ost. komunikace o výměře cca 20 m2, celkem cca 25 m2, kat. území Prostřední Suchá (výměra pozemků bude upřesněna na základě GP) panu Pavlu Podlesnému, bytem ……………….. za účelem rozšíření stávající zahrady


459/12ZM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 202/87, k.ú. Bludovice________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 202/87, ost.plocha, zeleň o výměře 30 m2, k.ú. Bludovice manželům Vozňák Vladimír a Vozňáková Jana, oba bytem ……………….. za účelem opravy zídky a rozšíření výjezdové plochy z garáže


460/12ZM/2016 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1294/2, k.ú. Šumbark________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1294/2, ostatní plocha, o výměře 94 m2, k.ú. Šumbark, manželům Vratislavu a Zdence Beckovým, ……………….., za účelem příjezdové cesty k rodinnému domu


461/12ZM/2016 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 349 a 350, k.ú. Dolní Suchá________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemků parc.č. 349, orná půda, o výměře 1154 m2 a parc.č. 350, ostatní plocha, o výměře 303 m2,, oba v k.ú. Dolní Suchá, manželům Antonínu a Anně Motlochovým, ……………………….. za účelem pěstování plodin


462/12ZM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 4365 o výměře cca 2 420 m2 (výměra bude určena na základě geometrického zaměření) v kat. území Havířov-město paní Šárce Seidlové, bytem ………………….……..


463/12ZM/2016 - Záměr darování pozemků v k.ú. Šumbark a k.ú. Bludovice Moravskoslezskému kraji________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení č. 28/2ZM/2014 ze dne 15.12.2014 ve věci schválení úplatného převodu pozemků v k.ú. Šumbark pod stavbou krytého bazénu a pozemku v k.ú. Bludovice pod budovou Základní umělecké školy Leoše Janáčka Moravskoslezskému kraji se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, IČO 70890692

s c h v a l u j e

1. záměr darování pozemků parc.č. 1214/2 o výměře 63 m2 , parc.č. 1214/3 o výměře 301 m2 a pozemku parc.č. 1214/6 o výměře 81 m2, vše zastavěná plocha v kat. území Šumbark se všemi součástmi a veškerým příslušenstvím, pod stavbou krytého bazénu a tělocvičny Moravskoslezskému kraji se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, IČO 70890692, neboť se jedná o pozemky zastavěné stavbou sloužící občanům města Havířov k rozvoji sportu

2. záměr darování pozemků parc.č. 524/68 zastavěná plocha o výměře 3 001 m2, parc.č. 524/89 o výměře 644 m2, parc.č. 524/90 o výměře 284 m2, parc.č. 524/91 o výměře 593 m2, parc.č. 524/95 o výměře 2 179 m2 a část pozemku parc.č. 524/94 o výměře cca 250 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem dle podmínek odborů) v kat. území Bludovice se všemi součástmi a veškerým příslušenstvím pod budovou Základní umělecké školy Leoše Janáčka a navazující na pozemek pod budovou ZUŠ Leoše Janáčka Moravskoslezskému kraji se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, IČO 70890692, neboť se jedná o pozemky zastavěné stavbou sloužící občanům města Havířov ke vzdělávání a rozvoji kultury


464/12ZM/2016 - Prodej částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov – město________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej částí pozemku parc.č. 2797/1, ostatní plocha, k.ú. Havířov - město, nově dle GP označených jako pozemky parc.č. 2797/4, o výměře 3 m2, parc.č. 2797/5, o výměře 3 m2, parc.č. 2797/6, o výměře 3 m2, parc.č. 2797/7, o výměře 3 m2, vše v k.ú. Havířov – město, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, se sídlem Hornosušská 1041/2, Havířov – Prostřední Suchá, IČO: 00415227, a dalším spoluvlastníkům uvedených na LV č. 2144 dle podílů, zastavěné stavbou venkovních schodišť k obytnému domu na ul. Karvinská č.p. 1270, 1271, 1272, 1273 v Havířově – Městě, za cenu tržní dle znaleckého posudku ve výši 6.930,-Kč (cca 578,-Kč/m2) + 2.380,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 9.310,-Kč, dle podílů uvedených na LV č. 2144

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 12. 2016


465/12ZM/2016 - Bezúplatný převod v rámci stavby „Výstavba železniční zastávky Havířov – Střed“________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby „Výstavba železniční zastávky Havířov – Střed“ bezúplatný převod dokončených staveb přístupových chodníků, schodišť k nástupištím a veřejného osvětlení do majetku města Havířova, a to po uplynutí vázací doby, po kterou musí stavebník - budoucí dárce - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 110 00 Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO: 70994234, mít uvedené stavební objekty ve svém vlastnictví

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o budoucím a konečném převodu staveb

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 12. 2016


466/12ZM/2016 - Výkup pozemků, k.ú. Dolní Datyně – manž. Opálkovi, Stachovi a František Doležal________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. výkup pozemku parc.č.554, ost. komunikace o výměře 586 m2 kat. území Dolní Datyně od spoluvlastníků manželů Jana Opálky a Aleny Opálkové, bytem ……………….., manželů Ing. Romana Stachy a Ing. Yvony Stachové, bytem ……………….. a pana Františka Doležala, bytem ……………………. za smluvní cenu 95,- Kč/m2, celkem za kupní cenu ve výši 55 670,- Kč

2. výkup části pozemku parc.č. 551/2, ost. komunikace o výměře cca 150 m2 kat. území Dolní Datyně (přesná výměra bude stanovena na základě geometrického zaměření) od spoluvlastníků manželů Jana Opálky a Aleny Opálkové, bytem ……………………….. za smluvní cenu 95,- Kč/m2, celkem za kupní cenu ve výši cca 14 250,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 12. 2016


467/12ZM/2016 - Výkup pozemku parc.č. 1360, k.ú. Bludovice, lokalita U Stružníku________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc. č. 1360, k.ú. Bludovice, o výměře 2 656 m2, včetně částečného zpevnění, užívaného jako účelová komunikace v lokalitě U Stružníku, od spoluvlastníků Ing. Michala Koláře, bytem …………………… a pana Martina Balona, bytem …………………..….. za smluvní kupní cenu ve výši 205,- Kč/m2, celkem tedy za 544 480,- Kč, bez dalších podmínek

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 12. 2016


468/12ZM/2016 - Řešení duplicitního vztahu vlastnictví k pozemku parc.č. 1839/3, k.ú. Bludovice________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření dohody o vlastnictví nemovitosti - pozemku parc.č. 1839/3, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 90 m2, k.ú. Bludovice s panem Břetislavem Ondrušem, bytem …………………...……… v rámci dořešení duplicitního vztahu k pozemku parc.č. 1839/3, k.ú. Bludovice, za úplatu ve výši 9 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem dohody

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 12. 2016


469/12ZM/2016 - Přijetí daru pozemků v rámci stavby „Chodník podél komunikace I/11, Havířov – Těrlicko“________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení ZMH č. 713/16ZM/2012 v bodě 1), kterým bylo schváleno přijetí daru části pozemku parc.č. 596/15, k.ú. Bludovice, v rozsahu cca 1202 m2 trvale zastavěné chodníkem, včetně prostoru za chodníkem, dle zaměření dokončené stavby, do majetku města, dárce: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ: 00095711

s c h v a l u j e

v rámci vypořádání dokončené stavby č. 2093 „Chodník podél komunikace I/11 Havířov - Těrlicko“ přijetí daru pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 596/31 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 803 m2 a parc.č. 596/32 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 425 m2, z majetku dárce Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Prah  4 – Nusle, IČO: 65993390, do majetku obdarovaného, statutárního města Havířova, vlastníka stavby chodníku umístěného na pozemcích podél silnice I/11 ul. Těšínská, za dále uvedených omezujících podmínek, popsaných v článku VII. odstavec 7.1 – 7.6 darovací smlouvy:

7.1 Obdarovaný prohlašuje, že předmět smlouvy potřebuje k plnění svých úkolů ve smyslu ust. § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že jej bude využívat výlučně ve veřejném zájmu, konkrétně, že na pozemcích parc.č. 596/31 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 803 m2 a parc.č. 596/32 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 425 m2 v k.ú. Bludovice bude nadále stavba místní komunikace IV. třídy (chodník) a zavazuje se, že předmět smlouvy nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům on sám, ani jej nebude k takovým účelům pronajímat, s výjimkou nakládání dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění, nepřevede jej do vlastnictví třetích osob ani jinak nezcizí po dobu deseti let a nezatíží během této doby zřízením zástavního práva.

7.2 V souvislosti s výše uvedeným ujednáním má dárce právo provádět kontrolu, kdykoliv v průběhu deseti let ode dne zapsání vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí, zda nedošlo k porušení tohoto ujednání a obdarovaný je povinen tuto kontrolu strpět.

7.3 Pro případ, že by obdarovaný něco z toho, k čemu se zde zavázal, nedodržel, tedy předmět této smlouvy převedl na jinou osobu nebo jej zatížil zástavním právem, dohodly se smluvní strany na tom, že obdarovaný převede na účet dárce částku ve výši 100% ceny obvyklé předmětu smlouvy v době porušení závazku, stanovené znaleckým posudkem, nejméně však částku ve výši 100% ceny zjištěné dle oceňovacích předpisů ke dni jeho převodu na povinného ze závazku, a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne vyrozumění obdarovaného o zjištěném porušení shora uvedeného závazku.

7.4 Smluvní strany se dohodly, že pro případ, že by obdarovaný předmět této Smlouvy pronajal, převede na účet dárce v plné výši sjednané nájemné tak, jak bylo stanoveno platným smluvním vztahem, nejméně však ve výši obvyklého nájemného zjištěného znaleckým posudkem, a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne vyrozumění obdarovaného o zjištěném porušení shora uvedeného závazku.

7.5 Smluvní strany se dohodly, že ujednáním úhrady dle čl. 7.3 a 7.4 není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze požadovat v plné výši.

7.6 Obdarovaný prohlašuje, že sjednané výše úhrad dle odst. 7.3 a 7.4 považuje za přiměřené a tímto se vzdává práva domáhat se jejich snížení u soudu.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 12. 2016


470/12ZM/2016 - Vypořádání dokončené stavby „Odkanalizování Havířova, část města Dolní Suchá“________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci vypořádání dokončené stavby č. 3068 „Odkanalizování Havířova, část města Dolní Suchá“ služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování kanalizační stoky na pozemcích k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2020 v celé výměře 86 m2 a 1ks šachtice a parc. č. 2022 v celé výměře 101 m2 a 2ks šachtice, ve prospěch vlastníka nemovité věci, jímž je oprávněný, statutární město Havířov, vůči povinné RNDr. Janě Wilczkové, ……….……………, hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 187) + (500,- x 3) = 24.875,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 9. 2016


471/12ZM/2016 - Zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Havířov – město, u velkého rondelu________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení ZMH č. 430/11ZM/2016, v bodě 2), ze dne 18.4.2016, kterým bylo schváleno zřízení věcného břemene na části pozemku k.ú. Havířov-město, parc. č. 3889 a to služebnost vedení podzemního kabelu a sloupů veřejného osvětlení v rozsahu 109,8 m2, dle GP 1782-33/2011 a služebnost umístění cyklostezky v rozsahu 263,5 m2, dle GP 1782-32/2011, spočívající v právu oprávněného, statutárního města Havířova, zřídit a provozovat umístěnou síť a cyklostezku, vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami či odstraněním sítě a cyklostezky vůči povinnému ČR-Povodí Odry, státnímu podniku, ul. Varenská 49, 701 26 Ostrava 1, IČO: 70890021 s tím, že hodnota věcného břemene činí dle vnitřních předpisů povinného jednorázově 20.000,-Kč + DPH

s c h v a l u j e

1. zřízení věcného břemene na části pozemku k.ú. Havířov-město, parc. č. 3889 a to služebnost vedení podzemního kabelu a sloupů veřejného osvětlení v rozsahu 109,8 m2, dle GP 1782-33/2011 a služebnost umístění cyklostezky v rozsahu 263,5 m2, dle GP 1782-32/2011, spočívající v právu oprávněného, statutárního města Havířova, zřídit a provozovat umístěnou síť a cyklostezku, vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami či odstraněním sítě a cyklostezky vůči povinnému ČR - Povodí Odry, státnímu podniku, ul. Varenská 49, 701 26 Ostrava 1, IČO: 70890021 s tím, že hodnota věcného břemene činí dle vnitřních předpisů povinného jednorázově 20.000,-Kč + DPH za umístění cyklostezky a 16.470,- Kč + DPH za umístění veřejného osvětlení

2. zřízení věcného břemene na části pozemků k. ú. Havířov-město, parc. č. 3723/1, 3723/3, 3725, 3881, 3883 a to služebnost umístění podzemního kabelu a zařízení světelné signalizace v rozsahu 537,7 m2, (272,5 m), dle GP 1782-34/2011 a služebnost umístění podzemního kabelu veřejného osvětlení na pozemcích parc.č. 3715/1 a 3725 v rozsahu 52,6 m2, (23,7 m), dle GP 1782-33/2011, spočívající v právu oprávněného, statutárního města Havířova, zřídit a provozovat umístěné sítě, vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami či odstraněním sítí, vůči povinnému: ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56 140 00 Praha, Nusle, IČO: 70890021 s tím, že hodnota věcného břemene je stanovena dle znaleckého posudku č. 3167-014-2016 zpracovaného Ing. Antonínem Šimáčkem dne 2.5.2016 a činí včetně DPH 22.802,-Kč, s navýšením o náklady na pořízení posudku ve výši 3.384,-Kč, tj. celkem včetně DPH jednorázově 26.186,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 9. 2016


472/12ZM/2016 - Převod movitých věcí do vlastnictví příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

bezúplatný převod hmotného majetku:
2 hornické stejnokroje, inventární číslo 000000029883 a 000000029884, pořizovací cena 7 250,- Kč/ks, obraz s názvem „Do posledního vzdechu“ (autor Ivan Titor), inventární číslo 600203200003, pořizovací cena 65 000,- Kč, obraz s názvem „Potok“ (autor Antonín Kroča), inventární číslo 600203200001, pořizovací cena 65 000,- Kč, gobelín s názvem „Krajina“ (autor ak. malířka Dagmar Štefková), inventární číslo 600003200013, pořizovací cena 11 000,- Kč, a art-protis – Figurální motiv (autor ak. malířka Dagmar Štefková), inventární číslo 600003200015, pořizovací cena 9 500,- Kč, příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, sídlo Havířov-Město, Svornosti 2, IČO: 00601250

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 9. 2016


473/12ZM/2016 - Odkanalizování části města Havířova – III. etapa – Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12131131 – navýšení dotace________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12131131 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Odkanalizování části města Havířova – III. etapa“ dle přílohy

p o v ě ř u j e

Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj statutárního města Havířova podepsat „Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12131131“ o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Odkanalizování části města Havířova – III. etapa“


474/12ZM/2016 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 27.05.2016 dle přílohy


475/12ZM/2016 - Závěrečná zpráva o realizaci IPRM „Zóna  Šumbark II Za Teslou“ – IOP________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Závěrečnou  zprávu o realizaci IPRM „Zóna  Šumbark II Za Teslou“ dle přílohy

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Závěrečné zprávy o realizaci IPRM „Zóna Šumbark II Za Teslou“

Z: vedoucí OSRM
T: červen 2016


476/12ZM/2016 - Závěrečná  zpráva o realizaci IPRM „Přitažlivé město Havířov“ – ROP________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM „Přitažlivé město Havířov“, dle přílohy

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Závěrečné zprávy o realizaci IPRM „Přitažlivé město Havířov“

Z: vedoucí OSRM
T: červen 2016


477/12ZM/2016 - Smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizačních přípojek________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova
v rámci realizace IV. etapy a dalších etap projektu „Odkanalizování částí města Havířova“:

s c h v a l u j e

1. postoupení investorství, tj. bezúplatný převod zpracovaných projektových dokumentací kanalizačních přípojek zpracovaných na náklady města budoucím vlastníkům kanalizačních přípojek a bezúplatný převod vydaných územních rozhodnutí pro soukromé části kanalizačních přípojek,

2. uzavření závazku darovat veřejné části kanalizačních přípojek včetně přípojkové šachty budoucím vlastníkům souvisejících soukromých částí kanalizačních přípojek nejpozději do tří let po uplynutí doby udržitelnosti projektu,

3. poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky vlastníkům nemovitosti na základě jejich žádosti, na vybudování soukromé části kanalizační přípojky ve výši až 100% nákladů dle zpracované projektové dokumentace kanalizační přípojky po odečtení cen výkopových prací (dále jen „zápůjčka“) za těchto podmínek:

a) splatnost zápůjčky v pravidelných měsíčních splátkách:
   do 18 měsíců při půjčce max. 20.000,- Kč
   do 36 měsíců při půjčce 20.001,- Kč až 50.000,- Kč
   do 60 měsíců při půjčce vyšší než 50.000,- Kč
od měsíce následujícího od poskytnutí zápůjčky, s možností předčasného splacení neuhrazeného zůstatku zápůjčky

b) vlastník připojované nemovitosti před podáním žádosti o zápůjčku podepsal s provozovatelem kanalizačního řadu (Technické služby Havířov a.s.) návrh Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací z nemovitosti

c) vlastník nemovitosti uzavře před podáním žádosti o zápůjčku Smlouvu o výstavbě a financování kanalizační přípojky

d) při nedodržení termínů splatnosti zápůjčky (splátek) déle než tři měsíce bude požadován zákonný úrok z prodlení a nastává splatnost celé zápůjčky

4. uzavření Smlouvy o výstavbě a financování kanalizační přípojky s vlastníky nemovitostí, kteří projeví zájem vybudovat na své náklady soukromou část kanalizační přípojky po přípojkovou šachtu města a napojit se na hlavní kanalizační řad za těchto podmínek:

a) vlastník nemovitosti se zaváže přijmout dar veřejné části kanalizační přípojky včetně přípojkové šachty vybudované na náklady města

b) v případě, že darovaná část kanalizační přípojky, bude na pozemku města závazek zřídit pozemkovou služebnost

c) v případě změny vlastnictví závazek převést práva a povinnosti ze smlouvy na nového vlastníka

d) uplatnění smluvní pokuty ve výši 25 000 Kč v případě, že vlastník nemovitosti bezdůvodně nedokončí soukromou část kanalizační přípojky a nenapojí se na kanalizační řád do 12 měsíců ode dne, kdy bude vydán kolaudační souhlas

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smluv dle bodu 4. usnesení


478/12ZM/2016 - Spoluúčast na realizaci projektu „Analýza obnovení železniční tratě ve městě Jastrzębie-Zdrój v kontextu regionálních a přeshraničních železničních spojení“________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. spoluúčast na realizaci projektu „Analýza obnovení železniční tratě ve městě Jastrzębie-Zdrój v kontextu regionálních a přeshraničních železničních spojení“ předloženým partnerským městem Jastrzębie-Zdrój do Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika

2. Prohlášení o partnerství na projektu realizovaném z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika, dle přílohy

p o v ě ř u j e

primátora statutárního města Havířova Bc. Daniela Pawlase podpisem Prohlášení o partnerství na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika, dle přílohy

Z: vedoucí OSRM
T: 06/2016


479/12ZM/2016 - Odůvodnění významné veřejné zakázky a předběžné oznámení zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku na stavební práce „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov – III. Etapa“________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odůvodnění významné veřejné zakázky „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov – III. Etapa“ ve znění přílohy č. 1

p o v ě ř u j e

Městskou realitní agenturu, s.r.o. k uveřejnění odůvodnění veřejné zakázky na profilu zadavatele

Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 7/2016


480/12ZM/2016 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov – Bludovice pro školní rok 2016/2017________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace pro školní rok 2016/2017 udělené Radou města Havířova

s c h v a l u j e

úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy pro školní rok 2016/2017

u k l á d á

odboru školství a kultury zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků výše jmenované škole

Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2016


481/12ZM/2016 - Zásady pro udělování ocenění a Ceny města Havířova________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Zásady pro udělování ocenění a Ceny města Havířova ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu, s účinností od 27.6.2016,

u k l á d á

odboru školství a kultury informovat veřejnost o schválení nových Zásad pro udělování ocenění a Ceny města Havířova


482/12ZM/2016 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2016 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2016:

I. z mimosportovní sféry v celkové výši 2 665 000 Kč,
a to takto:
sociální oblast
- činnost registrovaných sociálních služeb 119 000 Kč dle přílohy č. 1A
- projekty a činnost na podporu aktivit související se sociální oblastí 52 000 Kč dle přílohy č. 1B
kulturní oblast 266 000 Kč dle přílohy č. 2
školská oblast 385 000 Kč dle přílohy č. 3
oblast partnerských vztahů 20 000 Kč dle přílohy č. 4
oblast prevence kriminality, protidrogové prevence 23 000 Kč dle přílohy č. 5
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví
- podpora integrovaného záchranného systému 500 000 Kč dle přílohy č. 6A
- zdravotnictví 1 300 000 Kč dle přílohy č. 6B
II. ze sportovní sféry v celkové výši 755 000 Kč dle přílohy č. 7

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s fyzickými a právnickými osobami ve schválené výši finančních prostředků dle příloh č. 1 - 7 tohoto materiálu

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000 Kč v jednotlivých případech.


483/12ZM/2016 - Záměr poskytnutí investiční dotace TJ Slovanu Havířov z.s. na spolufinancování projektu „Rekonstrukce fotbalového stadionu“ v roce 2016 až 2017________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr poskytnutí investiční dotace z Fondu veřejně prospěšných aktivit v roce 2016 až 2017 TJ Slovanu Havířov z.s., IČO 45239070, na spolufinancování projektu „Rekonstrukce fotbalového stadionu“, a to do výše 20 % celkových nákladů projektu, nejvýše však 1,2 mil. Kč, za podmínky schválení a transferu dotace z MŠMT ČR na účet TJ Slovanu Havířov z.s.

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat schválenou investiční dotaci na spolufinancování projektu „Rekonstrukce fotbalového stadionu“ do návrhu úprav rozpočtu na rok 2016 za podmínky schválení a  transferu dotace z MŠMT ČR na účet TJ Slovanu Havířov z.s.


484/12ZM/2016 - Závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání města Havířova za rok 2015, účetní závěrka města Havířova sestavená k 31.12.2015________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání města Havířova za rok 2015 v rozsahu příloh č. 1 - 23, 31, a v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit „Souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“,

2. účetní závěrku města Havířova sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015, v rozsahu příloh č. 24 – 30.

u k l á d á

1. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod daně z příjmů právnických osob z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2015 ve výši 29 048 340,00 Kč na ZBÚ města,

Z: ředitel MRA, s. r. o.
T: 30.06.2016

2. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod doplatku záloh na hospodářském Výsledku z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2015 po zdanění ve výši 23 355 490,26 Kč na ZBÚ města,

Z: ředitel MRA, s. r. o.
T: 30.06.2016

3. řediteli TSH a.s. realizovat převod daně z příjmů právnických osob z hospodářské činnosti (TSH a.s.) za rok 2015 ve výši 38 760,00 Kč na ZBÚ města,

Z: vedoucí OKS
T: 30.06.2016

4. řediteli TSH a.s. realizovat převod hospodářského výsledku z hospodářské činnosti TSH a.s.) za rok 2015 po zdanění ve výši 165 907,58 Kč na ZBÚ města,

Z: vedoucí OKS
T: 30.06.2016

5. vystavit protokol o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené k 31.12.2015.

Z: vedoucí EO
T: 30.06.2016

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, podpisem protokolu o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené k 31.12.2015.


485/12ZM/2016 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 24. – 48.________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 24., 25., 47. a 48, dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 26. – 46., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 24. – 48. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2016:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 702 929,25 tis. Kč
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 911 904,66 tis. Kč
tř. 2 - nedaňové příjmy 27 091,90 tis. Kč
tř. 3 - kapitálové příjmy 3 500,00 tis. Kč
tř. 4 - přijaté transfery 760 432,69 tis. Kč
II. Výdaje celkem (a> + b>) 1 630 615,53 tis. Kč
a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 333 134,31 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí 791,90 tis. Kč
odbor školství a kultury 27 968,41 tis. Kč
odbor územního rozvoje 440,00 tis. Kč
stavební a silniční správní úřad 50,00 tis. Kč
odbor organizační 213 540,50 tis. Kč
odbor sociálních věcí 6 050,87 tis. Kč
odbor komunálních služeb 270 826,43 tis. Kč
odbor správy a rozvoje majetku 257 096,00 tis. Kč
Městská policie Havířov 78 828,10 tis. Kč
odbor ekonomický 468 821,10 tis. Kč
odbor kancelář primátora 8 721,00 tis. Kč
b) příspěvky organizacím 297 481,22 tis. Kč
z toho: MŠ Balzacova 1 104,00 tis. Kč
MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 021,00 tis. Kč
MŠ ČSA 993,00 tis. Kč
MŠ E. Holuba 1 263,00 tis. Kč
MŠ Horymírova 999,00 tis. Kč
MŠ Kosmonautů 799,00 tis. Kč
MŠ Lípová 1 382,00 tis. Kč
MŠ Mládí 1 183,00 tis. Kč
MŠ Moravská 1 740,00 tis. Kč
MŠ Okružní 945,00 tis. Kč
MŠ Petřvaldská 2 565,00 tis. Kč
MŠ Přímá 926,00 tis. Kč
MŠ Puškinova 1 002,00 tis. Kč
MŠ Radniční 1 089,00 tis. Kč
MŠ Resslova 825,00 tis. Kč
MŠ Sukova 819,00 tis. Kč
MŠ Švabinského 738,00 tis. Kč
MŠ U Jeslí 672,00 tis. Kč
MŠ U Stromovky 918,00 tis. Kč
MŠ U Topolů 627,00 tis. Kč
ZŠ 1. Máje 3 927,44 tis. Kč
ZŠ F. Hrubína 3 585,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká 3 621,60 tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody 4 155,18 tis. Kč
ZŠ Gorkého 3 576,52 tis. Kč
ZŠ Jarošova 2 534,64 tis. Kč
ZŠ K. Světlé 2 883,00 tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka 3 282,30 tis. Kč
ZŠ M. Kudeříkové 4 078,24 tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové 3 693,40 tis. Kč
ZŠ Mládežnická 3 430,50 tis. Kč
ZŠ Moravská 6 029,88 tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 837,60 tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská 1 486,94 tis. Kč
ZŠ Školní 2 756,90 tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená 1 115,40 tis. Kč
ZŠ Žákovská 4 067,64 tis. Kč
ASTERIX - Středisko volného času Havířov 3 024,00 tis. Kč
Domov seniorů Havířov 35 270,44 tis. Kč
Městská knihovna Havířov 19 316,00 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov 39 028,76 tis. Kč
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov 15 000,84 tis. Kč
Sociální služby města Havířova 35 446,00 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 30 723,00 tis. Kč
Ostatní dotace a dary 37 000,00 tis. Kč
III. Financování celkem -72 313,72 tis. Kč
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) 0,00 tis. Kč
splátky jistin úvěrů -112 540,00 tis. Kč
změna stavu na bankovních účtech +40 226,28 tis. Kč


486/12ZM/2016 - „Poskytnutí úvěru ve výši max. 400 mil. Kč pro přeúvěrování úvěrů“ – schválení uzavření smlouvy________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozhodnutí Rady města Havířova u veřejné zakázky č. OŘ/18/EO/16 – „Poskytnutí úvěru ve výši max. 400 mil. Kč pro přeúvěrování úvěrů“ o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem 114 07 Praha, Na Příkopě 969/33, IČO: 45317054

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o úvěru ve výši max. 400 000 000 Kč se společností Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, ve znění Přílohy č. 1

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, podpisem smlouvy o úvěru ve výši max. 400 000 000 Kč se společností Komerční banka, a. s., IČO: 45317054, ve znění Přílohy č. 1

u k l á d á

zajistit uzavření smlouvy o úvěru

Z: vedoucí EO
T: 08.07.2016


487/12ZM/2016 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2017________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

harmonogram přípravy a zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2017“ a „Návrhu rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na rok 2017“, který je přílohou předkládaného materiálu.


488/12ZM/2016 - Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zřízení registrované sociální služby nízkoprahového zařízení po děti a mládež provozované společností DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s. se sídlem Havířov, Haškova1522/3, IČ: 63024730 s finanční spoluúčastí města minimálně ve výši 25  oprávněné provozní ztráty ročně dle předem projednaného položkového rozpočtu v Komisi pro plánování sociálních služeb


489/12ZM/2016 - Změna zástupce města na valných hromadách SmVaK Ostrava, a.s. – změna usnesení________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zvolení JUDr. Štefana Langera do funkce člena dozorčí rady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665

s c h v a l u j e

změnu usnesení ZMH čís. 53/2ZM/2014 ze dne 15.12.2014 o delegování zástupců města pro volební období 2014/2018 na valné hromady společností, v nichž má město majetkovou účast, v části bodu 3. takto:
„3. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO: 45193665, členy ZMH: Mgr. Tomáše Ptáčka a náhradníka Ing. Eduarda Heczka“


490/12ZM/2016 - MORYS s.r.o. – návrh na mimosoudní vyrovnání________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. návrh společnosti MORYS s.r.o. na mimosoudní vyrovnání náhrady škody na veřejném osvětlení v celkové výši 2 435 946 Kč úhradou částky 1 000 000 Kč dle Přílohy č. 1
2. stanovisko advokáta města Mgr. Radima Struminského k návrhu MORYS s.r.o. na úhradu 1 000 000 Kč jako mimosoudní vyrovnání náhrady škody na veřejném osvětlení v celkové výši 2 435 946 dle Přílohy č. 2

n e s c h v a l u j e

návrh předložený společností MORYS s.r.o. na mimosoudní vyrovnání náhrady škody vzniklé na veřejném osvětlení v celkové výši 2 435 946 Kč uhrazením částky 1 000 000 Kč

s c h v a l u j e

pokračování v soudních sporech o náhradu škody vedených u Okresního soudu ve Frýdku-Místku, sp. zn. 17 C 100/2014 (elektrorozvaděče) a sp. zn. 114 C 115/2014 (svítidla)


491/12ZM/2016 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité bezúročné zápůjčky na výstavbu soukromé části kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníky nemovitostí:

Marta Kobierská, …………………………………….
Výše zápůjčky 30 000 Kč
Splatnost zápůjčky 36 měsíců

Radim Slivka, ……………………………………….
Výše zápůjčky 20 000 Kč
Splatnost zápůjčky 18 měsíců

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o peněžité zápůjčce.

Z: vedoucí EO
T: 07/2016


492/12ZM/2016 - Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města vyřazení dlouhodobého majetku v pořizovací ceně vyšší než 500 tis. Kč/ks ve správě ORJ 06 – organizační odbor služební osobní automobil Škoda Superb sedan, RZ 3T6 6663, VIN TMBBR63U269108866, rok pořízení 2005, pořizovací cena 782 900,- Kč vč. DPH, který bude na základě veřejné zakázky předán prodejci k započtení prodejní ceny na kupní cenu nového automobilu.


493/12ZM/2016 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápisy ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova dle Přílohy č.1.1, 1.2

2. zápisy o provedených kontrolách dle přiloženého protokolu dle Příloh č. 2.1-2.6

3. zprávy o provedených kontrolách plnění usnesení dle Příloh č. 3.1, 3.2, 3.3


494/12ZM/2016 - Informativní zpráva o činnosti vedení města________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předložené informativní zprávy o činnosti vedení města Havířova za období od 07.04.2016 – 15.06.2016 dle příloh


495/12ZM/2016 - Odvolání náměstků primátora města________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d v o l á v á

z funkce náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Bc. Ivana Bureše

z funkce náměstka primátora pro sociální rozvoj pana Mgr. Daniela Vachtarčíka


496/12ZM/2016 - Volba náměstků primátora města________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

do funkce náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Karla Šlachtu

do funkce náměstkyně primátora pro sociální rozvoj paní Mgr. Janu Feberovou


497/12ZM/2016 - Odvolání dalších členů Rady města Havířova________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d v o l á v á

z funkce dalšího člena Rady města Havířova (radní):
Bc. Josefa Bělicu
Róberta Masaroviče, MSc.
Petera Hrabčáka
Bc. Alenu Olšokovou


498/12ZM/2016 - Volba dalších členů Rady města Havířova________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

do funkce dalších členů Rady města Havířova (radní):
  8. člena - Ing. Jiřího Martinka
  9. člena - Bc. Pavla Rapanta
10. člena - Soňu Ryšánkovou Dosedělovou
11. člena - Bc. Alenu Zedníkovou


499/12ZM/2016 - Změna náměstka primátora města, zastupujícího primátora města v době jeho nepřítomnosti________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

ode dne 28.6.2016 podle § 104 odst. 1 a § 107 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, náměstka primátora

Ing. Karla Šlachtu,

který bude zastupovat primátora města po dobu jeho nepřítomnosti nebo v době, po kterou primátor nevykonává svou funkci (§ 73 odst. 3, § 79 odst. 1 a 107 zákona o obcích)


………………………………… …………………………………
Bc. Daniel PAWLAS v. r. Ing. Eduard HECZKO v. r.
primátor města náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku