Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 12. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 26.3.2012

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/25 530/Vl/2012

V Havířově dne 27.3.2012
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 26.3.2012


419/12ZM/2012 - Schválení předsednictva 12. zasedání ZMH dne 26.3.2012

420/12ZM/2012 - Schválení programu 12. zasedání ZMH dne 26.3.2012

421/12ZM/2012 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 12. zasedání ZMH, konaného dne 26.3.2012

422/12ZM/2012 - Ověření zápisu z 11. zasedání ZMH, konaného dne 30.1.2012

423/12ZM/2012 - Kontrola plnění usnesení ZMH

424/12ZM/2012 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

425/12ZM/2012 - Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova

426/12ZM/2012 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2011

427/12ZM/2012 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2012 – rozpočtová opatření č. 1. – 28.

428/12ZM/2012 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – prosinec 2011

429/12ZM/2012 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec 2010 – únor 2012

430/12ZM/2012 - Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2012 z rozpočtu odboru školství a kultury

431/12ZM/2012 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012 z rozpočtu odboru školství a kultury

432/12ZM/2012 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2011

433/12ZM/2012 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2012 sportovním a mimosportovním subjektům

434/12ZM/2012 - Program prevence kriminality na rok 2012

435/12ZM/2012 - Koncepce prevence kriminality na léta 2012 – 2015 v Havířově

436/12ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2638/1, k.ú. Prostřední Suchá

437/12ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/324, k.ú. Prostřední Suchá

438/12ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/263, k.ú. Prostřední Suchá

439/12ZM/2012 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1028/17, k.ú. Šumbark

440/12ZM/2012 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1195/330 a parc.č. 1245/80, k.ú. Prostřední Suchá

441/12ZM/2012 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3669, k.ú. Havířov-město

442/12ZM/2012 - Záměr prodeje nemovitostí - objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47, Havířov-Životice

443/12ZM/2012 - Záměr směny nemovitostí s Moravskoslezským krajem

444/12ZM/2012 - Záměr směnit v k.ú. Šumbark část pozemku v majetku města, parc. č. 284/14, za část pozemku parc. č. 284/2, v majetku spol. Lidl Česká republika v.o.s.

445/12ZM/2012 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 26 – Ing. Břetislav Petr

446/12ZM/2012 - Prodej části pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov-město

447/12ZM/2012 - Směna pozemku v majetku města, parc. č. 62/3, k.ú. Prostřední Suchá, za pozemek parc. č. 1249/20, ve vlastnictví paní Elišky Gocmanové

448/12ZM/2012 - Směna pozemků v k.ú. Bludovice, parc. č. 1358/3, parc. č. 1414/23 a parc. č. 1415/4, v majetku města, za část pozemku parc. č. 1064/1

449/12ZM/2012 - Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu 3/8 pozemku parc. č. 1923/10, k.ú. Prostřední Suchá, do majetku města

450/12ZM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Skupníková

451/12ZM/2012 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Křižánková, paní Káňová

452/12ZM/2012 - Výkup pozemků k.ú. Havířov-město – MUDr. Matusíková

453/12ZM/2012 - Výkup pozemků parc. č. 4563 a parc. č. 4527, k.ú. Havířov-město, užívaných jako spojovací chodník na lokalitu Na Důlňáku

454/12ZM/2012 - Výkup pozemků k.ú. Dolní Datyně – pan Macura

455/12ZM/2012 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Ševčíková

456/12ZM/2012 - Výkup pozemků v k.ú. Šumbark z majetku společnosti RAMONA real s.r.o.

457/12ZM/2012 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1608, 1643 a 1604/2, k.ú. Šumbark, pro účely výstavby kanalizace v lokalitě U Jelena

458/12ZM/2012 - Výkup pozemků k.ú. Prostřední Suchá, z majetku Lesů České republiky, s.p. do majetku města

459/12ZM/2012 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce a dobudování chodníku na ul. Na Záguří“

460/12ZM/2012 - Úplatný převod pozemků k.ú. Prostřední Suchá a k.ú. Horní Suchá

z majetku ČR do majetku města

461/12ZM/2012 - Nabídka zemědělského družstva Rázová na odprodej pozemků v k.ú. Bludovice

462/12ZM/2012 - Nabídka přebytečného majetku od Městské knihovny Havířov

463/12ZM/2012 - Vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého majetku

464/12ZM/2012 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu

465/12ZM/2012 - Smlouva o spolupráci při výstavbě a financování kanalizačního sběrače

466/12ZM/2012 - Sociální fond

467/12ZM/2012 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov

468/12ZM/2012 - Návrh zástupců města v představenstvu a dozorčí radě společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.

469/12ZM/2012 - Poskytnutí věcných darů – ADRA, o.s.

470/12ZM/2012 - „Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM“ (za rok 2011) v rámci IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“

471/12ZM/2012 - „Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM“ (za rok 2011) v rámci IPRM pro ROP „Přitažlivé město Havířov“

472/12ZM/2012 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

473/12ZM/2012 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

 

U S N E S E N Í
z 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.3.2012


 

419/12ZM/2012 - Schválení předsednictva 12. zasedání ZMH
dne 26.3.2012______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.3.2012 ve složení:

Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

420/12ZM/2012 - Schválení programu 12. zasedání ZMH
dne 26.3.2012______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.3.2012 dle přílohy


 

421/12ZM/2012 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 12. zasedání ZMH,
konaného dne 26.3.2012____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatele zápisu o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.3.2012

Mgr. Jiřího JEKLA
p. Evu RADOVOU


 

422/12ZM/2012 - Ověření zápisu z 11. zasedání ZMH,
konaného dne 30.1.2012____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 30. ledna 2012


 

423/12ZM/2012 - Kontrola plnění usnesení ZMH____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

208/6ZM/2011

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2837/1, k.ú. Havířov-město, z majetku ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města

226/6ZM/2011

Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek - změna usnesení

277/7ZM/2011

Prodej části pozemku parc.č. 2354/1, k.ú. Havířov-město

278/7ZM/2011

Prodej části pozemků parc.č. 2499 a parc.č. 2503, k.ú. Havířov-město

285/7ZM/2011

Prodej části pozemku parc.č. 944/367, k.ú. Šumbark

301/7ZM/2011

Koupě pozemku pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark“

414/11ZM/2012

Smlouvy o dlouhodobé spolupráci s kluby provozujícími prioritní sporty

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

284/7ZM/2011

Prodej části pozemku parc.č. 284/1, k.ú. Šumbark

287/7ZM/2011

Směna pozemků k.ú. Šumbark – pan Káňa

300/7ZM/2011

Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova – městská část Životice“ – I. část

402/11ZM/2012

Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Kubínová

403/11ZM/2012

Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Šuhajová

404/11ZM/2012

Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Konečná, Prokopová

405/11ZM/2012

Výkup pozemku k.ú. Bludovice – pan Jadrný

406/11ZM/2012

Výkup pozemku k.ú. Bludovice – pan Rotter

407/11ZM/2012

Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Beňo

411/11ZM/2012

Seznam pro město potřebných akcí v letech 2012-2015 

413/11ZM/2012

Žádosti o změnu účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2011


 

424/12ZM/2012 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany
osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově:

a) ve výši 46 600,- Kč na zakoupení 8 ks bezpečnostních chodítek „Walkodile“ pro Základní školu na ul. Frýdecká a Mateřskou školu na ul. Moravská
b) ve výši 10 448,- Kč na uhrazení nájmu za umístění části Městského kamerového dohlížecího systému (dále MKDS) na střeše domu č.p. 19/226 ul. Fibichova v Havířově-Město, v majetku SBD Havířov pro Městskou policii Havířov.
c) ve výši 41 400,- Kč na uhrazení nákladů za služby spojené s nájmem za detašovaná pracoviště městské policie na ul. Kpt. Jasioka 2, Havířov-Prostřední Suchá a Dukelská 9a, Havířov-Šumbark pro Městskou policii Havířov
d) ve výši 850 000,- Kč na nákup radaru pro měření rychlosti k pevné zástavbě do služebního vozidla pro Městskou policii Havířov
e) ve výši 40 000,- Kč na zpracování studie na rekonstrukci stávajícího MKDS a zpracování variantní studie na rozšíření a přestavbu MKDS pro Městskou policii Havířov
f) ve výši 140 000,- Kč na pořízení 2 ks informativních radarů pro měření rychlosti pro Odbor komunálních služeb Magistrátu města Havířova.

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku na provoz dle bodu a) výše uvedené mateřské a základní škole a navýšení výdajů dle bodu b) až f) Městské policii Havířov a Odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2012.


 

425/12ZM/2012 - Privatizace bytového fondu v majetku statutárního
města Havířov
a___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej bytu č.697/10 o velikosti 1+3 na ul. Klidná 697/5, včetně podílu ve výši 958/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 611 – zast. plocha o výměře 221 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-Město paní K.Š. za kupní cenu 390.188,- Kč

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupních smluv s výše uvedenými kupujícími


 

426/12ZM/2012 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených
příspěvkových organizací za rok 2011_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2011, dle důvodové zprávy a příloh


 

427/12ZM/2012 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2012 – rozpočtová
opatření č. 1. – 28.________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 1. – 2., 25. – 28., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 3. – 24., dle důvodové zprávy,
b) na základě rozpočtových opatření č. 1. – 28. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2012:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

2 026 502,61 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

881 477,00 tis. Kč

tř.2 – nedaňové příjmy

22 173,20 tis. Kč

tř.3 – kapitálové příjmy

5 000,00 tis. Kč

tř.4 – přijaté transfery

1 117 852,41 tis. Kč

   

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 224 475,84 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 936 691,82 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

799,51 tis. Kč

odbor školství a kultury

57 532,00 tis. Kč

odbor územního rozvoje

1 775,96 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

221 383,00 tis. Kč

odbor sociálních věcí

5 935,00 tis. Kč

odbor komunálních služeb

266 710,11 tis. Kč

odbor investiční výstavby

677 395,00 tis. Kč

odbor správy majetku

18 500,00 tis. Kč

Městská policie

69 698,00 tis. Kč

odbor ekonomický

571 655,38 tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

33 595,86 tis. Kč

oddělení kancelář primátora

11 662,00 tis. Kč

b) příspěvky organizacím

287 784,02 tis. Kč

z toho: MŠ Balzacova

691,00 tis. Kč

MŠ Čelakovského

703,00 tis. Kč

MŠ ČSA

827,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 058,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

840,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

691,00 tis. Kč

MŠ Lipová

661,00 tis. Kč

MŠ Mládí

1 045,00 tis. Kč

MŠ Moravská

1 703,00 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

683,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

3 088,00 tis. Kč

MŠ Přímá

1 069,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

739,00 tis. Kč

MŠ Radniční

795,00 tis. Kč

MŠ Resslova

503,00 tis. Kč

MŠ Sukova

793,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

809,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

406,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

756,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

513,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

4 015,00 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 789,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 503,90 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 835,00 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 010,00 tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 218,00 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

2 947,00 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

2 492,00 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

4 029,00 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

4 544,00 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 532,00 tis. Kč

ZŠ Moravská

5 332,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 387,61 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 569,01 tis. Kč

ZŠ Školní

2 564,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 140,00 tis. Kč

ZŠ Žákovská

3 845,00 tis. Kč

ASTERIX - středisko volného času Havířov

2 870,00 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

33 570,00 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

19 340,00 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

37 155,50 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

36 550,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

35 066,00 tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

15 607,00 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

31 500,00 tis. Kč

 

III. Financování celkem

+197 973,23 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+519 500,00 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-441 247,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– příjmy

0,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– výdaje

0,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– příjmy

+8 030,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– výdaje

-7 250,00 tis. Kč

změna stavu rozpočtových účtů

+118 940,23 tis. Kč


 

428/12ZM/2012 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské
činnosti za období leden – prosinec 2011_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – prosinec 2011, dle důvodové zprávy a příloh.


 

429/12ZM/2012 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s.
za období červenec 2010 – únor 2012______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec 2010 – únor 2012, dle důvodové zprávy a příloh

s c h v a l u j e

pokračovaní ve zhodnocování volných peněžních prostředků města formou správy aktiv Českou spořitelnou, a.s.


 

430/12ZM/2012 - Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole
na rok 2012 z rozpočtu odboru školství a kultury______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotace na provoz na rok 2012 z rozpočtu odboru školství a kultury soukromé mateřské škole MATEŘINKA s.r.o., Okružní 13, Havířov-Šumbark (IČ 25 37 27 93) ve výši 262.500,- Kč

2. uzavření dohody s příjemcem dotace

Z: vedoucí OŠK
T: březen 2012


 

431/12ZM/2012 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy
pro rok 2012 z rozpočtu odboru školství a kultury____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám a mateřským školám v celkové výši 2.524.880,- Kč dle přílohy č. 1

Z: vedoucí OŠK
T: březen 2012


 

432/12ZM/2012 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu
města Havířova v roce 2011_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o vyúčtovaní dotací poskytnutých z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova za rok 2011, dle přílohy

schvaluje

výjimku z čl. VIII. Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova ze dne 14.12.2009, pro tyto subjekty:

1. Domácí péče SOS spol. s r.o., IČ 26 84 97 21
2. Obecně prospěšná společnost NIPI bezbariérové prostředí o.p.s., IČ 27 16 30 59
3. Občanské sdružení ZIP, IČ 70 24 02 05
4. Sportovní klub HC Warriors Havířov, IČ 61 98 87 40
5. Toucans, softball & baseball Havířov, IČ 26 67 68 93
6. IAN PERFEKT, s.r.o., IČ 26 84 03 41
7. Městský fotbalový klub Havířov, IČ 27 00 82 40


 

433/12ZM/2012 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova
v roce 2012 sportovním a mimosportovním subjektům___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu původního názvu příjemce dotace na rok 2012 Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97, na současný název Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova roce 2012
I. z mimosportovní sféry v celkové výši 3 870 000,- Kč,
a to takto:
- sociální oblast 1 000 000,- Kč dle přílohy č. 1
- kulturní oblast 1 640 000,- Kč dle přílohy č. 2
- školská oblast ; ; 900 000,- Kč dle přílohy č. 3
- oblast partnerských vztahů 9; 30 000,- Kč dle přílohy č. 4
- oblast bezpečnosti v silničním provozu 50 000,- Kč dle přílohy č. 4
- oblast prevence kriminality a protidrogové prevence ; 250 000,- Kč dle přílohy č. 5

II. ze sportovní sféry v celkové výši 6 711 000,- Kč dle přílohy č. 6

2. pro Městský fotbalový klub Havířov zpřísnění smluvních podmínek pro poskytnutí dotace na rok 2012 podle bodu 2 důvodové zprávy

3. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci dle příloh č. 1 - 6

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohod o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí jednotlivé dotace nad 400 000,- Kč

Z: vedoucí OŠK a OSV
T: červenec 2012

u k l á d á

1. vedení města předložit záměr využití finančních prostředků plynoucích do rozpočtu města vlivem změny loterijního zákona

2. Kontrolnímu výboru ZMH provést kontrolu vyúčtování dotace Městskému fotbalovému klubu Havířov

Z: předseda KV ZMH
T: duben 2012


 

434/12ZM/2012 - Program prevence kriminality na rok 2012_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

podání žádosti a realizaci 4 dílčích projektů v rámci Programu prevence kriminality na rok 2012, a to:

1. projekt „Výslechová místnost pro oběti trestné činnosti“, realizátor Magistrát města Havířova
2. projekt „Ženy, naučte se bránit !“, realizátor Městská policie Havířov
3. projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“, realizátor SP+D Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým sociálně psychologickými jevy a drogovou závislostí
4. projekt „Asistent prevence kriminality“, realizátor Městská policie Havířov

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím rozpočtových úprav na rok 2012 finanční prostředky z Fondu bezpečnosti pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově na realizaci:

- projektu č. 1 „Výslechová místnost pro oběti trestné činnosti“
ve výši 20 820,- Kč jako podíl města na spolufinancování projektu,
- projektu č. 2 „Ženy, naučte se bránit !“
ve výši 6 000,- Kč, jako podíl města na spolufinancování projektu,
- projektu č. 3 „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“
ve výši 26 800,- Kč jako podíl města na spolufinancování projektu,
- projektu č. 4 „Asistent prevence kriminality“
ve výši 20 912,- Kč jako podíl města na spolufinancování projektu

a to za předpokladu, že projekty budou schváleny Republikovým výborem pro prevenci kriminality.


 

435/12ZM/2012 - Koncepce prevence kriminality na léta 2012 – 2015 v Havířově_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Koncepci prevence kriminality na léta 2012 – 2015 v Havířově dle přílohy č. 1


 

436/12ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2638/1,
k.ú. Prostřední Suchá______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 2638/1, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 678 m2 paní Drahoslavě Drdové, bytem ............................... za účelem rozšíření zahrady


 

437/12ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/324,
k.ú. Prostřední Suchá_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/324, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 2 m2 manželům J.M. a I.M, oba bytem ………………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 2 120,- Kč


 

438/12ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/263,
k.ú. Prostřední Suchá_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/263, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 1 m2 paní J.S., bytem …………………………. pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč


 

439/12ZM/2012 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1028/17, k.ú. Šumbark___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo město Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1028/17 v k.ú. Šumbark, zahrada o výměře cca 300 m2, manželům O.M. a R.M., bytem…………………………., za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

440/12ZM/2012 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1195/330 a parc.č. 1245/80,
k.ú. Prostřední Suchá______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemků parc.č. 1195/330 o výměře 1 m2 a parc.č. 1245/80 o výměře 1 m2, oba v kat. území Prostřední Suchá panu I.K, bytem…………………………., pod již postavenými garážemi za cenu dle znaleckých posudků ve výši 1060,- Kč/m2 a 1070,- Kč/m2, celkem tedy za 2 130,- Kč


 

441/12ZM/2012 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3669, k.ú. Havířov-město
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 3669 v k.ú. Havířov-město, ostatní plocha o výměře cca 100 m2, panu P.N., bytem…………………………., za účelem zahrady, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

442/12ZM/2012 - Záměr prodeje nemovitostí - objektu restaurace
ul. Padlých hrdinů 144/47, Havířov-Životice______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje nemovitostí – objektu restaurace č. p. 144 na pozemku parc. č. 2538/1 a pozemků parc. č. 2538/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 871 m2, a parc. č. 2538/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1021 m2, vše v k. ú. Bludovice, p. P.S., bytem………………………….


 

443/12ZM/2012 - Záměr směny nemovitostí s Moravskoslezským krajem____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr směny nebo darování nemovitostí:
v majetku statutárního města Havířova, IČ: 00297488
- část budovy ZŠ Gorkého č.p. 329 (tělocvična) a část pozemku parc. č. 1421 o výměře cca 285 m2, vše v k.ú. Havířov-město,
za majetek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČ: 70890692
- budovu č. p. 1102 na pozemku parc. č. 2324 (ZŠ Mánesova), pozemek parc. č. 2323, ostatní plocha o výměře 17423 m2, pozemek parc. č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7736 m2, vše k.ú. Havířov-Město
- pozemek parc. č. 2210/2, ostatní plocha o výměře 1451 m2, k.ú. Havířov-město


 

444/12ZM/2012 - Záměr směnit v k.ú. Šumbark část pozemku v majetku města,
parc. č. 284/14, za část pozemku parc. č. 284/2, v majetku spol. Lidl
Česká republika v.o.s.______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby: „Dopravní terminál Havířov“,
záměr směnit v k.ú. Šumbark část pozemku v majetku města, parc. č. 284/14, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře cca 1000 m2,
za část pozemku parc. č. 284/2 ostatní plocha, neplodná půda, o výměře cca 1000 m2, dle zaměření,
pro účely umístění vyústění podchodu pro pěší,
ve vlastnictví: Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Praha-Stodůlky, IČ 26178541


 

445/12ZM/2012 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu
č. 26 – Ing. Břetislav Petr _________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

oznámení Ing. Břetislava Petra (ČSSD) o střetu zájmu ve věci prodeje části pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov-město

s c h v a l u j e

vyloučení člena ZMH Ing. Břetislava Petra z rozpravy a rozhodování o projednávaném bodu č. 26 schváleného programu 12. zasedání ZMH, konaného dne 26.3.2012


 

446/12ZM/2012 - Prodej části pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov-město___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 2797/1 v k.ú. Havířov-město, o výměře 3 m2, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 2797/3, k.ú. Havířov-město, z důvodu vybudování schodiště za účelem vstupu do garáže k obytnému domu na ul. Karvinská 49, Havířov - Město,
Ing. B.P. a MUDr. B.P., bytem………………………….,
Ing. A.K. a D.K., bytem………………………….,
P.K. a L.K., bytem………………………….,
Ing. J.K., bytem………………………….,
za cenu tržní ve výši 1.990,-Kč + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 1.700,-Kč, celkem 3.690,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2012


 

447/12ZM/2012 - Směna pozemku v majetku města, parc. č. 62/3,
k.ú. Prostřední Suchá, za pozemek parc. č. 1249/20, ve vlastnictví
paní Elišky Gocmanové
__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu pozemku v majetku města, parc. č. 62/3 orná půda o výměře 598 m2, k.ú. Prostřední Suchá, pro účely rozšíření zahrady u rodinného domu čp. 1184, na parc. č. 62/4, ve vlastnictví manželů G.
za pozemek ve vlastnictví paní E.G. bytem………,
parc. č. 1249/20, ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 131 m2, k.ú. Prostřední Suchá, jež je součástí místní komunikace ul. U Hřiště a bude dotčen výstavbou odkanalizování městské části Prostřední Suchá,
- cena pozemku parc. č. 62/3, je zjištěna znaleckým posudkem jako cena tržní a činí za výměru 598 m2 celkem 245.780,- Kč, (tj. cca 411,- Kč/m2),
- cena pozemku parc. č. 1249/20, je zjištěna znaleckým posudkem jako cena tržní a činí za výměru 131 m2 celkem 56.070,- Kč, (tj. cca 428,-Kč/m2), manželé G. uhradí městu rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí, ve výši 189.710,-Kč, k ceně bude připočteno znalečné ve výši 50%, tj. 1200,-Kč, doplatek činí celkem 190.910,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem smlouvy o směně nemovitostí

Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2012


 

448/12ZM/2012 - Směna pozemků v k.ú. Bludovice, parc. č. 1358/3,
parc. č. 1414/23 a parc. č. 1415/4, v majetku města,
za část pozemku parc. č. 1064/1________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu pozemků v k.ú. Bludovice, parc. č. 1358/3 orná půda o výměře 2117 m2, pro výstavbu rodinných domů, dále parc. č. 1415/4 lesní pozemek o výměře 641 a parc. č. 1414/23 orná půda o výměře 2672 m2, v majetku města, za část pozemku v k.ú. Bludovice, parc. č. 1064/1 orná půda, o výměře cca 3036 m2, dle geometrického zaměření, pro účely rozšíření místní komunikace ul. Farská, ve vlastnictví manž. Ing. K.K. a Mgr. A.K. bytem………………………….,
s tím, že nabyvatelé K. uhradí městu rozdíl v hodnotě směňovaných nemovitostí, vyčíslený dle rozsahu geometrického zaměření směňované části pozemku

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem smlouvy o směně nemovitostí

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2012


 

449/12ZM/2012 - Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu 3/8 pozemku
parc. č. 1923/10, k.ú. Prostřední Suchá, do majetku města________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

bezúplatný převod spoluvlastnického podílu 3/8 pozemku parc. č. 1923/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 345 m2, v k.ú. Prostřední Suchá,
z majetku České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111,
do majetku statutárního města Havířova, bez omezujících podmínek

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2012


 

450/12ZM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Skupníková______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č.2515/10, ost.komunikace, o výměře 171 m2 kat.území Bludovice, na kterém se nachází místní komunikace U Křížů od paní M.S., bytem…………,
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 68 527,- Kč (tj. 400,74 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2012


 

451/12ZM/2012 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Křižánková,
paní Káňová___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č.1435/13, ost. plocha, ost.komunikace, o výměře 8 m2 a parc.č. 1475/20 , ost. plocha, ost. komunikace o výměře 10 m2, kat.území Šumbark, na kterém se nachází místní komunikace Školní od spoluvlastníků:
- paní P.K., bytem…………………………., podíl ve výši ½
- paní B.K., bytem…………………………., podíl ve výši ½
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 7 213,- Kč (tj. 400,74 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2012


 

452/12ZM/2012 - Výkup pozemků k.ú. Havířov-město – MUDr. Matusíková_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků parc.č. 803/2, ost.plocha, zeleň o výměře 478 m2, parc.č. 810/2, ost.plocha, zeleň o výměře 495 m2, parc.č. 810/3, ost.plocha, zeleň o výměře 130 m2, parc.č. 815/2, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 2 m2 a parc.č. 852/2, ost.plocha, zeleň o výměře 201 m2 v kat. území Havířov-město, na kterých se nachází chodníky a část ul. Ostrovského,
celková výměra pozemků je 1 306 m2
od vlastníka paní MUDr. A.M., bytem…………,
dle znaleckého posudku,
a to za kupní cenu celkem 699 450,- Kč (tj. cca 535,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2012


 

453/12ZM/2012 - Výkup pozemků parc. č. 4563 a parc. č. 4527,
k.ú. Havířov-město, užívaných jako spojovací chodník na lokalitu Na Důlňáku_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků k.ú. Havířov-město, parc. č. 4527, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 416 m2 a parc. č. 4563, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 478 m2, užívaných jako pěší spojovací komunikace s lokalitou ul. Na Důlňáku,
prodávající: manž. F.CH. a A.CH. bytem…………….,
kupní cena: dohodou ve výši 300,-Kč/m2, tj. za výměru 894 m2
celkem 268.200,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6. 2012


 

454/12ZM/2012 - Výkup pozemků k.ú. Dolní Datyně – pan Macura_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 663, trvalý travní porost o výměře 211 m2 a části pozemku parc.č. 662/1 ,lesní pozemek o výměře cca 80 m2 a pozemku parc.č. 700, ost.plocha, neplodná půda o výměře 360 m2 a části pozemku parc.č. 699/1, trvalý travní porost o výměře cca 450 m2, celkem cca 1101 m2 k.ú. Dolní Datyně za účelem rozšíření komunikací Datyňská a Na Hranici
od vlastníka pana V.M., bytem………………………….,
za kupní cenu ve výši 417 984,- Kč (tj. 380,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2012


 

455/12ZM/2012 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Ševčíková____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků v katastrálním území Bludovice, které užívá město, a to
parc.č 199/2, lesní pozemek o výměře 1402 m2, včetně trvalých porostů
parc.č. 202/90, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 1095 m2,
parc.č. 202/91, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 306 m2,
parc.č. 202/93, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 1171 m2,
parc.č. 202/95, ost.plocha, zeleň o výměře 1229 m2,
parc.č. 202/97, ost.plocha, zeleň o výměře 4318 m2
parc.č. 219/2, ost.plocha, zeleň o výměře 29 m2,
parc.č. 223/2, ost.plocha, zeleň o výměře 105 m2,
parc.č. 229/2, ost.plocha , zeleň o výměře 75 m2,
parc.č. 234/4, ost.plocha, zeleň o výměře 1240 m2,
parc.č. 521/7, ost.plocha , zeleň o výměře 151 m2 ,
ve vlastnictví paní Lenky Ševčíkové, bytem Havířov-Podlesí, K. Světlé 1393/5
za maximální cenu ve výši 3 539 530,- Kč s tím, že do doby vyřešení příjezdu k RD paní Ševčíkové včetně parkovacích míst bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem budoucí kupní smlouvy a kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2012


 

456/12ZM/2012 - Výkup pozemků v k.ú. Šumbark z majetku společnosti
RAMONA real s.r.o.________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků k. ú. Šumbark, podíl 1/3 parc. č. 1642/4, orná půda o celkové výměře 172 m2, podíl 1/12 parc. č. 1642/6, orná půda o celkové výměře 162 m2,
prodávající: RAMONA real s.r.o., nám. 14. října 1307/2, Praha 5, Smíchov, IČ: 278 56 208,
kupní cena: dohodou, v celkové výši 51.600,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2012


 

457/12ZM/2012 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích
parc. č. 1608, 1643 a 1604/2, k.ú. Šumbark, pro účely výstavby kanalizace
v lokalitě U Jelena_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení Zastupitelstva města Havířova, č. ZMH, č. 1602/11/ZM/08, ze dne 8.9.2008, v bodě 3. kterým byl schválen výkup spoluvlastnicých podílů v k.ú. Šumbark, na pozemku parc. č. 1643
        - 1/12 V.R. bytem………………………….,
a v bodě 5. kterým byl schválen výkup spoluvlastnických podílů v k.ú. Šumbark, na pozemku parc. č. 1608, spoluvlastníkům
        - 1/16 Y.M. bytem………………………….,
        - 1/16 Z.P. bytem………………………….,
        - 1/16 M.S. bytem………………………….,
        - 1/16 K.Š. bytem………………………….,
        - 1/12 V.R. bytem………………………….,
        - 1/192 manž. M.G. a L.G. bytem…………,
Za kupní cenu 300,-Kč/m2, - uvedení spoluvlastníci neuzavřeli kupní smlouvy.

s c h v a l u j e

pro účely výstavby
Odkanalizování města Havířova- IV. etapa, lokalita „U Jelena“,
část města Havířov-Šumbark

1. výkup spoluvlastnických podílů na pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1608 ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 885 m2, od spoluvlastníků na LV 1996,

- 1/16 Y.M. bytem………………………….,
- 1/16 Z.P. bytem………………………….,
- 1/16 M.S. bytem………………………….,
- 1/16 K.Š. bytem………………………….,
- 1/12 V.R. bytem………………………….,
- 1/192 manž. M.G. a L.G. bytem……………,

kupní cena: dle platných cenových předpisů 400,74 Kč/m2, tj. při celkové výměře podílů 299,61 m2, celkem cca 120.066,-Kč

2. výkup spoluvlastnických podílů na pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1604/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 20 m2, od spoluvlastníků na LV 658,

- 1/16 Y.M. bytem………………………….,
- 1/16 Z.P. bytem………………………….,
- 1/16 M.S. bytem………………………….,
- 1/16 K.Š. bytem………………………….,

kupní cena: dle platných cenových předpisů 400,74 Kč/m2, tj. při celkové výměře podílů 20 m2, celkem cca 8.016,-Kč

3. výkup spoluvlastnického podílu na pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1643 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1154 m2, od spoluvlastníka na LV 2052

        - 1/12 V.R. bytem………………………….,

kupní cena: dle platných cenových předpisů 400,74 Kč/m2, tj. při výměře podílu 96,166 m2 celkem cca 38.538,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2012


 

458/12ZM/2012 - Výkup pozemků k.ú. Prostřední Suchá, z majetku
Lesů České republiky, s.p. do majetku města________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2663/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 256 m2, parc. č. 2718/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 100 m2 a parc. č. 2718/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 136 m2, které jsou součástí nástupní plochy MHD a komunikace ul. U Skleníků v majetku města,
prodávající: Lesy České republiky, s. p. se sídlem: 501 68 Hradec Králové, Přemyslova 1106 IČ: 421 96 451,
kupní cena: v předpokládané výši cca 197.165,-Kč, bude stanovena dle znaleckého posudku, jako cena zjištěná a cena tržní, s tím, že prodej se uskuteční za cenu, která bude vyšší, ke kupní ceně bude připočteno znalečné a náklady, dle předpisů prodávajícího

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2012


 

459/12ZM/2012 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce a dobudování chodníku na ul. Na Záguří“________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci realizace stavby:
„Rekonstrukce a dobudování chodníku na ul. Na Záguří“

1. přijetí daru
částí pozemků k. ú. Bludovice, parc. č. 1632/1, 1632/2, 1632/3, 1632/4, trvale zastavěných chodníkem, včetně částí za chodníkem, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, do majetku města,
dárce: Moravskoslezský kraj, právo hospodařit přísluší Správě silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23 Ostrava- Přívoz, IČ: 00095711,

2. darování
podobrubníkových dešťových vpustí, včetně přípojek k dešťovému kanalizačnímu řadu a dvojřádku ze žulových kostek, které jsou součástí sil. III/01140, Na Záguří, v hodnotě vyčíslené po dokončení stavby, z majetku města,
do majetku a údržby obdarovaného: Moravskoslezského kraje, právo hospodařit přísluší Správě silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23 Ostrava- Přívoz, IČ: 00095711

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: po kolaudaci


 

460/12ZM/2012 - Úplatný převod pozemků k.ú. Prostřední Suchá
a k.ú. Horní Suchá z majetku ČR do majetku města__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

úplatný převod pozemku v k.ú. Horní Suchá, parc. č. 3027/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 534 m2 a v k.ú. Prostřední Suchá parc. č. 1919/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 70 m2, parc. č. 1902, vodní plocha, zamokřená, o výměře 55 m2,
z majetku České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ 697 97 111,
do majetku statutárního města Havířova, bez omezujících podmínek
kupní cena: dle požadavku vlastníka v místě a čase obvyklá, zjištěná znaleckým posudkem, zpracovaným v době realizace převodu

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2012


 

461/12ZM/2012 - Nabídka zemědělského družstva Rázová na odprodej pozemků
v k.ú. Bludovice___________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 2506/3, ost.plocha , jiná plocha o výměře 1607 m, parc.č. 2681/2 , ost.plocha, ost.komunikace o výměře 169 m2, parc.č. 1296, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 359 m2, parc.č. 849/4, ost.plocha,
ost. komunikace o výměře 43 m2 a pozemek parc.č. 1066/4, ost.plocha,
ost.komunikace o výměře 177 m2, všechny v k.ú. Bludovice
od vlastníka – Zemědělský podnik Rázová, státní podnik v likvidaci se sídlem Třanovského 622/11, Praha 63 Řepy, IČ: 13642090
za cenu dle znaleckých posudků navýšenou o cenu za jejich zpracování, tj. za cenu 445 801,- Kč + 5 500,- Kč, celkem kupní cena 451 301,- Kč (tj. cca 189,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2012


 

462/12ZM/2012 - Nabídka přebytečného majetku od Městské knihovny Havířov
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

bezúplatné převzetí invalidní plošiny venkovní v pořizovací ceně 263 400,- Kč, umístěné při vstupu do bývalého hudebního oddělení Městské knihovny Havířov na Pavlovově ul., Havířov-Město

n e s c h v a l u j e

bezúplatné převzetí přebytečného majetku:

1. celkem 261 svazků knih v celkové pořizovací ceně 13 385,50 Kč, dle přílohy č. 1

2. nábytek a další vybavení z rušených poboček Městské knihovny Havířov, ul. Dlouhé, J. Wericha, Pavlovova, resp. vybavení dřívějších kanceláří v budově Šrámkova 2 (psací stoly, skříně, židle, registrační i jiné skříně, různé druhy regálů na knihy, sedačky, křesla, hudební skříně, květinové stolky, lampy, dřevěné věšáky, závěsné panely, garnýže, poličky, žaluzie horizontální, kuchyňskou linku, telefonní přístroje, bojler zátěžový koberec, průtokový ohřívač, botník, ventilátory apod.), v celkové pořizovací ceně 642 278,72 Kč, dle přílohy č. 2


 

463/12ZM/2012 - Vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého majetku____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

vyřazení dlouhodobého majetku:

- databáze ORACLE 9i SE, inventární číslo 600301300025 – 1 licence, rok pořízení 2002, pořizovací cena 719 512,- Kč, ve správě oddělení informatiky organizačního odboru MMH

- soubor digitálních map Havířova, inventární číslo 000000010947, roky pořízení 1991 – 1995 za celkovou pořizovací cenu 2 251 350,- Kč, ve správě organizačního odboru

- stroj na úpravu ledové plochy zn. DESTAROL LX P, výrobní číslo 130, inventární číslo u MMH 000000023472, rok pořízení 1994, pořizovací cena 1 184 394,- Kč, s nímž hospodaří příspěvková organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00 30 67 54, s tím, že k vyřazení tohoto stroje dojde prodejem prostřednictvím Svazu zimních stadionů


 

464/12ZM/2012 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování kanalizace
pro veřejnou potřebu_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o současné situaci v administraci žádostí statutárního města Havířova na Státním fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí - projekty Odkanalizování části města Havířova (Etapa I) - Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Odkanalizování části města Havířova (Etapa II) - Bludovice, Dolní Datyně dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu č. 1758/OKS/2011 mezi statutárním městem Havířov a Technickými službami Havířov a.s. ve znění dle přílohy

p o v ě ř u j e

primátora města Havířova podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu č. 1758/OKS/2011 mezi statutárním městem Havířov a Technickými službami Havířov a.s.

                                                                                              Z: vedoucí OKS
                                                                                              T: 03-04/2012


 

465/12ZM/2012 - Smlouva o spolupráci při výstavbě
a financování kanalizačního sběrače_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

s c h v a l u j e

Smlouvu o spolupráci při výstavbě a financování kanalizačního sběrače na stavbě „Splašková kanalizace Skleníky – Nový Svět do sběrače F“ mezi městem Havířov a společnostmi Skleníky Nový Svět, s.r.o., IČ: 27785165, Praha West Investment k.s., IČ: 25672096 a GASCONTROL, společnost s.r.o., IČ: 46578021 dle přílohy

p o v ě ř u j e

Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem smlouvy o spolupráci při výstavbě a financování kanalizačního sběrače na stavbě „Splašková kanalizace Skleníky – Nový Svět do sběrače F“ mezi městem Havířov a společnostmi Skleníky Nový Svět, s.r.o., IČ: 27785165, Praha West Investment k.s., IČ: 25672096 a GASCONTROL, společnost s r.o., IČ: 46578021 dle přílohy

Z: vedoucí OIV
T: 4/2012


 

466/12ZM/2012 - Sociální fond__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

příděl do sociálního fondu ve výši 2,7 % z prostředků na platy zúčtovaných zaměstnancům zařazených do Magistrátu města Havířova a Městské policie Havířov od r. 2012


 

467/12ZM/2012 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace
Městská knihovna Havířov_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

s účinností od 26.3.2012 Dodatek č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny ke dni 31.10.2009 příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov, kterým se mění adresa sídla 736 01 Havířov-Podlesí, Šrámkova 1620/2a na novou adresu sídla 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2, budova G, ve znění přílohy č. 1

p o v ě ř u j e

podpisem Dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, a Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj


 

468/12ZM/2012 - Návrh zástupců města v představenstvu a dozorčí
radě společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

ukončení funkčního období

1. Karla Sachmerdy, bytem………………………….,
člena představenstva společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., ke dni 4.4.2012

2. Radima Mudry, bytem………………………….,
člena představenstva společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., ke dni 4.4.2012

3. Ing. Petra Špoka, bytem………………………….,
člena dozorčí rady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., ke dni 4.4.2012

4. Ing. Miloslava Hanuse, bytem………………………….,
předsedy dozorčí rady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., ke dni 4.4.2012

n a v r h u j e

1. znovuzvolení
Karla Sachmerdy, bytem………………………….,
a Radima Mudry, bytem………………………….,
do funkce člena představenstva společnosti Havířovská teplárenská společnost,a.s. s účinností od 5.4.2012 na další 5 leté funkční období

2. znovuzvolení
Ing. Petra Špoka, bytem………………………….,
do funkce člena dozorčí rady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s. s účinností od 5.4.2012 na další 5 leté funkční období

3. zvolení
Jaroslava Jeziorského, bytem………………………….,
do funkce člena dozorčí rady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s. s účinností od 5.4.2012 na 5 leté funkční období


 

469/12ZM/2012 - Poskytnutí věcných darů – ADRA, o.s.______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření darovací smlouvy s občanským sdružením ADRA se sídlem Klikatá 1238/90c, Praha 5 (IČ 61388122), kterou město daruje věci movité v pořizovací ceně 21.946,60 Kč uvedené v příloze č. 2 pro vybavení „Sociálního šatníku“ ul. Dlouhá třída 59, Havířov-Město

Z: vedoucí ORG
T: 31.3.2012


 

470/12ZM/2012 - „Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM“
(za rok 2011) v rámci IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2011 v rámci IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“ dle přílohy


 

471/12ZM/2012 - „Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM“
(za rok 2011) v rámci IPRM pro ROP „Přitažlivé město Havířov“_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Roční zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2011 pro ROP „Přitažlivé město Havířov“ dle přílohy


 

472/12ZM/2012 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí
pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 6.3.2012 dle přílohy


 

473/12ZM/2012 - Informativní zpráva o činnosti vedení města____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 19.1. - 14.3.2012


 

    ………………………………….....            ...…..…….……………………...
        Ing. Zdeněk OSMANCZYK                           Ing. Eduard HECZKO
                primátor města                                             náměstek primátora
                                                                            pro ekonomiku a správu majetku