Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 12. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 3.11.2008

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/96 730/Ba/2008
Č.spisu S/KP/521/ZMH-U/2008

V Havířově dne 4.11.2008
Zapsala: Libuše Bauerová

P Ř E H L E D      U S N E S E N Í
z 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 3.11.2008


615/12/ZM/08 - Schválení předsednictva 12.zasedání ZMH, konaného dne 3.11.2008

616/12/ZM/08 - Schválení programu 12.zasedání ZMH, konaného dne 3.11.2008

617/12/ZM/08 - Schválení návrhové komise pro 12.zasedání ZMH dne 3.11.2008

618/12/ZM/08 - Schválení ověřovatelů zápisu z 12.zasedání ZMH, konaného dne 3.11.2008

619/12/ZM/08 - Ověření zápisu z 11.zasedání ZMH, konaného dne 8.9.2008

620/12/ZM/08 - Kontrola plnění usnesení ZMH

621/12/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2775, k.ú. Havířov-město

622/12/ZM/08 - Záměr prodeje pozemků pod garážemi

623/12/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1059/1, k.ú. Havířov-město

624/12/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2366/4, k.ú. Dolní Suchá

625/12/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1466/1, k.ú. Šumbark

626/12/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město

627/12/ZM/08 - Záměr na využití zájmového území a prodeje částí pozemku parc.č. 331/1, k.ú. Havířov-město

628/12/ZM/08 - Čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

629/12/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 3828/1, k.ú. Havířov-město

630/12/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1414/7, k.ú. Bludovice

631/12/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 4068 a parc.č. 4079/1, k.ú. Havířov-město

632/12/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1064/14, k.ú. Bludovice

633/12/ZM/08 - Záměr prodeje pozemků – garáže

634/12/ZM/08 - Záměr směny pozemků se společností Dukla Industrial Zone, a.s.

635/12/ZM/08 - Prodeje pozemků pod garážemi

636/12/ZM/08 - Prodej části pozemku parc.č. 3738, k.ú. Havířov-město

637/12/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 576/3, k.ú. Bludovice

638/12/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 149/6, k.ú. Prostřední Suchá

639/12/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 1714/52, k.ú. Prostřední Suchá

640/12/ZM/08 - Prodej pozemků parc.č. 1218, 1219, 1220/2, k.ú. Prostřední Suchá

641/12/ZM/08 - Převod pozemku parc.č. 2484/1, k.ú. Prostřední Suchá

642/12/ZM/08 - Výkup části pozemků, k.ú. Dolní Suchá

643/12/ZM/08 - Koupě části pozemku parc. č. 1174/1, k.ú. Havířov-město

644/12/ZM/08 - Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá

645/12/ZM/08 - Konečné vypořádání pozemků k.ú. Bludovice zastavěných v rámci stavby: „Sil. I/11 Havířov – Bludovice, okružní křižovatka“

646/12/ZM/08 - Výkup podílů na pozemku parc. č. (EN 2194), k.ú. Šumbark - vypořádání MK Smrková

647/12/ZM/08 - Výkup části pozemků parc.č. 1448/1 a 1448/5, k.ú. Dolní Suchá

648/12/ZM/08 - Výkup pozemků parc. č. 364/4, 364/5, 371/4, 371/5 a 2614/2, k.ú. Prostřední Suchá

649/12/ZM/08 - Smluvní vztahy pro účely stavby:“Regenerace panelového sídliště Havířov – Šumbark, lokalita za Teslou 4. a 5. etapa Obytná ulice Mládí“

650/12/ZM/08 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Rekonstrukce sil. III/4744 Havířov – U Šimaly“

651/12/ZM/08 - Spolufinancování stavby: „Okružní křižovatka silnice II/479 s MK Anglická Havířov - Šumbark“

652/12/ZM/08 - Svěření staveb a pozemků - sportovní areál v Havířově-Prostřední Suché – Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov

653/12/ZM/08 - Svěření osobního automobilu PO ASTERIX

654/12/ZM/08 - Záměr prodeje podílů na pozemcích parc.č. 701, 720, 700, 499, 611 k.ú. Havířov-Město a parc. č. 1324 k.ú. Prostřední Suchá

655/12/ZM/08 - Zvýšení příspěvku na provoz Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace, na rok 2008 o částku 1 950 000,- Kč

656/12/ZM/08 - Snížení výdajové části rozpočtu odboru komunálních služeb (ORJ 8) pro rok 2008

657/12/ZM/08 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2008 – rozpočtová opatření č. 74. – 94.

658/12/ZM/08 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov

659/12/ZM/08 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov

660/12/ZM/08 - Zrušení Územního plánu zóny Havířov – Životice, lokalita „Za Merkurem“

661/12/ZM/08 - Příspěvek města pro Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov – Třanovice

662/12/ZM/08 - „Útulek pro opuštěné psy a drobná zvířata, Havířov – Prostřední Suchá“ – návrh odpovědi na protest proti plánované výstavbě Útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata

663/12/ZM/08 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

664/12/ZM/08 - Prominutí neinvestičních nákladů

665/12/ZM/08 - Zvýšení příspěvku na provoz mateřské školy a základních škol

666/12/ZM/08 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2008 v rozpočtu odboru školství a kultury

667/12/ZM/08 - Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ Havířovská liga středních škol – umístění

668/12/ZM/08 - Žádost o poskytnutí dotace pana Pavla Šnobela

669/12/ZM/08 - Cena města Havířova za rok 2008

670/12/ZM/08 - Žádost o změnu účelu použití dotace

671/12/ZM/08 - Nový Jednací řád Zastupitelstva města Havířova

672/12/ZM/08 - Záměr převzetí účastnických cenných papírů cílové společnosti Technické služby Havířov a.s.

673/12/ZM/08 - Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací města k 1.12.2008

674/12/ZM/08 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města

675/12/ZM/08 - Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy pro výkon funkce a náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce členům Zastupitelstva města Havířova

676/12/ZM/08 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2009

677/12/ZM/08 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za období září – říjen 2008

678/12/ZM/08 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

679/12/ZM/08 - Dovolba nového člena Kontrolního výboru ZMH

680/12/ZM/08 - Závěrečné usnesení

 

U S N E S E N Í
z 12.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 3.11.2008


 

615/12/ZM/08 - Schválení předsednictva 12.zasedání ZMH, konaného dne 3.11.2008_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

složení předsednictva 12.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 3.11.2008 dle předloženého návrhu


 

616/12/ZM/08 - Schválení programu 12.zasedání ZMH, konaného dne 3.11.2008____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 12.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 3.11.2008 upravený dle připomínek členů ZMH


 

617/12/ZM/08 - Schválení návrhové komise pro 12.zasedání ZMH dne 3.11.2008____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro 12.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konané dne 3.11.2008 ve složení:

předseda komise: Monika HAVLÍČKOVÁ
členové:   Ing. Břetislav PETR
                Mgr. Rudolf ŠIMEK
                Ing. Jiří ŠPIŘÍK
                Aleš RÁDL
                Libuše BAUEROVÁ – referent odd. kanceláře primátora


 

618/12/ZM/08 - Schválení ověřovatelů zápisu z 12.zasedání ZMH, konaného dne 3.11.2008___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu z 12.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 3.11.2008

Jarmilu SVĚTLÍKOVOU
Libora ČTVRTKU


 

619/12/ZM/08 - Ověření zápisu z 11.zasedání ZMH, konaného dne 8.9.2008________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 11.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 8.9.2008


 

620/12/ZM/08 - Kontrola plnění usnesení ZMH________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

323/7/ZM/07

Specifikace finančních objemů výdajové části „Ostatní dotace a dary“ v r. 2008

384/8/ZM/08

Průběžné hodnocení „Koncepce kultury města Havířova do roku 2010“

536/10/ZM/08

Výkup částí pozemků parc. č. 1078/16 a 1078/15, k.ú. Bludovice

538/10/ZM/08

Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek - doplnění

576/11/ZM/08

Žádost Římskokatolické farnosti sv. Markéty na opravu střechy kostela

605/11/ZM/08

Výkup části pozemku parc.č. 2193, k.ú. Šumbark - vypořádání MK Smrková

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

1277/26/ZM/06

Smluvní vztahy pro stavbu: „Oprava MK ul. Šumbarská, II. část, v Havířově-Dolní Suché“

104/3/ZM/07

Vypořádání pro účely stavby „Sil. I/11 Havířov- Bludovice, okružní křižovatka“

369/8/ZM/08

Prodej části pozemku parc.č. 580/1, k.ú. Bludovice

475/9/ZM/08

Městské televizní vysílání – informační kanál

526/10/ZM/08

Prodej pozemku parc.č. 2270/1, k.ú. Bludovice

528/10/ZM/08

Darování a prodej částí pozemků parc.č. 2361 a parc.č. 2366/1, k.ú. Dolní Suchá

562/11/ZM/08

Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

564/11/ZM/08

Aktivní účast statutárního města Havířova na 18. Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu GO a turistických možností v regionech REGIONTOUR 2009

565/11/ZM/08

Žádost dopravce ČSAD Havířov a.s. o navýšení finančních prostředků pro úhradu prokazatelné ztráty v systému městské hromadné dopravy Havířov (MHD) v roce 2008

571/11/ZM/08

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov

572/11/ZM/08

Zvýšení příspěvku na provoz základní školy

573/11/ZM/08

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2008 v rozpočtu odboru školství a kultury

575/11/ZM/08

Poskytnutí investiční dotace pro rok 2008 Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

577/11/ZM/08

Žádosti o změnu procentuálního vyjádření schválených dotací v roce 2008

578/11/ZM/08

Koncepce prevence kriminality na léta 2009 - 2011 v Havířově

593/11/ZM/08

Prodej pozemku parc.č. 1400/32 a částí pozemku parc.č. 1400/17, k.ú. Prostřední Suchá

601/11/ZM/08

Nabídka společnosti LATRACOM s.r.o. na odprodej sportovního areálu v Havířově - Prostřední Suché

604/11/ZM/08

Výkup pozemků v k.ú. Šumbark, vydaných v restitučním řízení, výkup spoluvlastnického podílu a záměr převodu


 

621/12/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2775, k.ú. Havířov-město_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2775, k.ú. Havířov-město o výměře cca 34 m2, paní Daně Janečkové, bytem …………………………., za účelem zajištění druhého přístupu do objektu, a to pro personál, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

622/12/ZM/08 - Záměr prodeje pozemků pod garážemi_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
záměr prodeje pozemku parc.č. 485/4 o výměře 12 m2, k.ú. Bludovice spoluvlastníkům manželům Ing. Vlastimilu Bednářovi a Věře Bednářové, oba bytem …………………………., a manželům Jaroslavu Kučerovi a Marii Kučerové, oba bytem …………………………., k  již postavené dvougaráži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 6 000,- Kč

2.
záměr prodeje pozemku parc.č. 580/129 o výměře 24 m2, k.ú. Bludovice manželům Jiřímu Kudělovi a Martě Kudělové, oba bytem …………………………., k již postavené garáži za cenu 500,- Kč, celkem tedy za 12 000,- Kč

3.
záměr prodeje pozemku parc.č. 1953 o výměře 19 m2, k.ú. Šumbark paní ing. Janě Bednářové, bytem …………………………., k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 9 500,- Kč


 

623/12/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1059/1, k.ú. Havířov-město___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1059/1, k.ú. Havířov-město o výměře cca 200 m2, panu Vladimíru Švecovi a panu Zdeňku Švecovi, oba bytem …………………………., za účelem výstavby polyfunkčního jednopodlažního domu


 

624/12/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2366/4, k.ú. Dolní Suchá__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 2366/4, k.ú. Dolní Suchá o výměře 1 007 m2, za účelem výstavby rodinného domu nejvyšší nabídce s tím, že minimální cena je 300,- Kč/m2 pozemku

Zájemci mohou své nabídky podávat na Magistrát města Havířova, a to ode dne vyvěšení záměru nejpozději do 24.11.2008 do 12,00 hodin na podatelně Magistrátu města Havířova v zalepené obálce s označením „RD Dolní Suchá“.


 

625/12/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1466/1, k.ú. Šumbark________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1466/1, k.ú. Šumbark o výměře 1 423 m2, paní Jiřině Klorové, bytem …………………………., za účelem výstavby rodinného domu


 

626/12/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město o výměře cca 900 m2 manželům Jiřímu Janečkovi a Ivetě Janečkové, oba bytem …………………………., a manželům Ivanu Kantorovi a Mileně Kantorové, oba bytem …………………………., za účelem výstavby restaurace a bowlingu za cenu dle znaleckého posudku, navýšenou o cenu za jeho zpracování, avšak min. za cenu navrhovanou žadateli ve výši 1 500,- Kč/m2


 

627/12/ZM/08 - Záměr na využití zájmového území a prodeje částí pozemku parc.č. 331/1,
k.ú. Havířov-město__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d k l á d á

rozhodnutí ve věci záměru prodeje částí pozemku parc.č. 331/1, k.ú. Havířov-město a vyhlášení výzvy k podání nabídek realizace investičního záměru na vybudování polyfunkčního objektu 


 

628/12/ZM/08 - Čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

projekt „Mobilní služebna Městské policie Havířov“ dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

1.
čerpání částky 1 150 000,- Kč na pořízení mobilní služebny Městské policie Havířov z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

2.
navýšení počtu strážníků Městské policie Havířov v roce 2009 o čtyři strážníky k zajištění provozu mobilní služebny, včetně souvisejícího navýšení navrhovaného rozpočtu Městské policie Havířov na rok 2009 o 2 096 000,- Kč

u k l á d á

1.
vedoucímu ekonomického odboru zapracovat uvedené čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevňování veřejného pořádku ve městě Havířově dle bodu 1. usnesení do rozpočtu na rok 2009 a navýšit navrhovaný rozpočet Městské policie Havířov na rok 2009 dle bodu 2. usnesení

2.
řediteli Městské policie Havířov zapracovat navýšení počtu strážníků a systém práce mobilní služebny do koncepce činnosti Městské policie Havířov


 

629/12/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 3828/1, k.ú. Havířov-město________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 3828/1, k.ú. Havířov-město o výměře 17 569 m2 za účelem vybudování staveb s využitím:
- stavby a zařízení pro výrobu menšího rozsahu u nichž se nepředpokládají negativní vlivy z provozované činnosti za hranici ploch;
- výrobní služby, drobná výroba
- halový prodej do 2000 m2 prodejní plochy, sklady do 2000 m2 a další využití za podmínek respektování náležitostí přílohy č.1 a podmínek příslušných odborů MmH s tím že nabídka bude obsahovat:
- návrh ceny, kterou nabízí uchazeč za výše uvedené pozemky, za cenu minimální dle znaleckého posudku, kdy tržní cena u všech záměrů činí 623,- Kč/m2
- zastavovací a objemovou studii
- termín zahájení a dokončení výstavby
- objem předpokládaných investic
- harmonogram realizace
- výpis z obchodního rejstříku

Zájemci mohou své nabídky podávat na Magistrát města Havířova, a to ode dne vyvěšení záměru nejpozději do 2.února 2009 do 12,00 hodin na podatelně Magistrátu města Havířova v zalepené obálce s označením „STANIČNÍ“.


 

630/12/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1414/7, k.ú. Bludovice________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č.1414/7, nově označeného dle GP jako pozemek parc.č. 1414/30, k.ú. Bludovice o výměře max. 377 m2, manželům Ing. Vladislavu Drozdzikovi a Mgr. Magdaléně Drozdzikové, oba bytem …………………………., za účelem rozšíření zahrady, a to za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

631/12/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 4068 a parc.č. 4079/1,
k.ú. Havířov-město__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemků parc.č. 4068 a parc.č. 4079/1, k.ú. Havířov-město o výměře cca 3 000 m2, společnosti T1 invest s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 770/6 , IČ: 25820818 za účelem vybudování sportovního, společenského, stravovacího centra a malometrážních bytů


 

632/12/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1064/14, k.ú. Bludovice___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1064/14 o výměře 2 077 m2, k.ú. Bludovice panu Ing. Liboru Bukovanskému, bytem …………………………., za účelem vybudování rodinného domu za cenu dle znaleckého posudku, navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

633/12/ZM/08 - Záměr prodeje pozemků – garáže______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
záměr prodeje pozemku parc.č. 2424 a části pozemku parc.č. 2354/1 o výměře cca 25 m2, k.ú. Havířov-město panu Viktoru Dirbákovi, bytem …………………………., za účelem dostavby řadové garáže, a to za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za cca 12 500,- Kč

2.
záměr prodeje pozemku parc .č. 2442 a části pozemku parc.č. 2354/1 o výměře cca 25 m2, k.ú. Havířov-město paní Jindřišce Čarnecké, bytem …………………………., za účelem dostavby řadové garáže, a to za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za cca 12 500,- Kč


 

634/12/ZM/08 - Záměr směny pozemků se společností Dukla Industrial Zone, a.s.___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d k l á d á

rozhodnutí ve věci záměru směny pozemků se společností Dukla Industrial Zone, a.s.


 

635/12/ZM/08 - Prodeje pozemků pod garážemi_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. prodej části pozemku parc.č. 824/1, označené dle GP nově jako parc.č. 824/56 o výměře 7 m2, k.ú. Šumbark manželům Jaroslavu Martinkovi a Jaroslavě Martinkové, oba bytem …………………………., k  již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 3 500,- Kč

2. prodej pozemku parc.č. 1197/141 o výměře 2 m2, k.ú. Prostřední Suchá panu Evženu Tomčalovi, bytem …………………………., k již postavené garáži za cenu 500,- Kč, celkem tedy za 1 000,- Kč

3. prodej pozemku parc.č. 2025/81 o výměře 18 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Radomilu Holaňovi a Jiřině Holaňové, oba bytem …………………………., již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 9 000,- Kč

4. prodej části pozemku parc. č. 2480, označené dle GP nově jako parc.č. 2480/2 o výměře 4 m2, k.ú. Havířov – město panu Stanislavu Mikovi, bytem …………………………., k již postavené garáži, za kupní cenu 500,-Kč/m2, tj. celkem 2.000,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2009


 

636/12/ZM/08 - Prodej části pozemku parc.č. 3738, k.ú. Havířov-město____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
prodej části pozemku parc.č. 3738, k.ú. Havířov-město o výměře cca 170 m2, společnosti Autodům Vrána s.r.o., se sídlem Havířov - Město, Železničářů 1492/3, IČ: 268 26 399 za účelem zrealizování odstavné plochy, a to za tržní cenu pozemku 550,- Kč/m2 a asfaltové vozovky 516,- Kč/m2 (tvoří cca 50% požadovaného pozemku), celkem za cca 137 360,- Kč + cena za zpracování znaleckého posudku 1000,- Kč, celkem za kupní cenu ve výši cca 138 360,- Kč s tím, že výměra bude upřesněna na základě GP

2.
prodej části pozemku parc.č. 3738, k.ú. Havířov-město o výměře cca 330 m2, panu Ladislavu Pecovi, bytem …………………………., IČ: 136 21 297 za účelem zajištění přístupu k hlavnímu uzávěru plynu a zajištění parkovacích míst pro zákazníky a to za tržní cenu pozemku 550,- Kč/m2 a asfaltové vozovky 516,- Kč/m2 (tvoří cca 50% požadovaného pozemku), celkem za cca 266 640,- Kč + cena za zpracování znaleckého posudku 1000,- Kč, celkem za kupní cenu ve výši cca 267 640,- Kč s tím, že výměra bude upřesněna na základě GP

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2009


 

637/12/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 576/3, k.ú. Bludovice____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 576/3, k.ú. Bludovice o výměře 123 m2 panu Evženu Tomčalovi, bytem …………………………., za účelem vybudování odstavné plochy pro vozidla TAXI, a to za tržní cenu pozemku ve výši 61 500,- Kč, (tj. 500,- Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku 2 000,- Kč, celkem 63 500,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2009


 

638/12/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 149/6, k.ú. Prostřední Suchá_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 149/6 v  k.ú. Prostřední Suchá, o výměře 102 m2, panu MVDr. Josefu Polákovi, bytem …………………………., IČ: 44738498, za účelem zatravnění pozemku a využití pro klienty Veterinární kliniky, za cenu tržní ve výši 35.700,-Kč + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,-Kč, celkem za 37.700,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2009


 

639/12/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 1714/52, k.ú. Prostřední Suchá___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1714/52, k.ú. Prostřední Suchá, o výměře celkem 133 m2, manželům Gabriele Kubienové, bytem …………………………., a MUDr. Ondřeji Kubienovi, bytem …………………………., za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 35.110,-Kč + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,-Kč, celkem za 37.110,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2009


 

640/12/ZM/08 - Prodej pozemků parc.č. 1218, 1219, 1220/2, k.ú. Prostřední Suchá__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemků parc.č. 1218, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 218 m2, parc.č. 1219, zahrada o výměře 757 m2 a parc.č. 1220/2, ostatní plocha, o výměře 382 m2 v k.ú. Prostřední Suchá, manželům Pavlu a Květoslavě Konvičkovým, bytem …………………………., za účelem zahrady k rodinnému domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 132.230,-Kč + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 2.500,-Kč, celkem za 134.730,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2009


 

641/12/ZM/08 - Převod pozemku parc.č. 2484/1, k.ú. Prostřední Suchá____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

převod pozemku parc .č. 2484/1o výměře 5 699 m2 v katastrálním území Prostřední Suchá za účelem realizace multifunkčního sportovního hřiště od společnosti Dukla Industrial Zone, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, IČ: 278 28 611, a to za smluvní cenu ve výši 1 709 700,- Kč (tj. 300,- Kč/m2) s tím, že na pozemcích parc.č. 2472, 2469, 2484/2 a 2480/2, k.ú. Prostřední Suchá ve vlastnictví společnosti Dukla Industrial Zone, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582 budou zřízena věcná břemena práva příjezdu a přístupu k převáděnému pozemku parc.č. 2484/1, k.ú. Prostřední Suchá a bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Z: vedoucí OSM
T: 31. 3. 2009


 

642/12/ZM/08 - Výkup části pozemků, k.ú. Dolní Suchá_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

v rámci plánované výstavby „Spojka mezi ul .Šumbarská a Prachatická“

1.
výkup části pozemku parc.č. 2333/3, k.ú. Dolní Suchá o celkové výměře cca 4 m2 (přesná výměra bude stanovena GP) od pana Zdenka Michálka, bytem …………………………., za smluvní cenu ve výši 500,- Kč/m2, celkem tedy za cca 2 000,- Kč

2.
výkup části pozemku parc .č. 1448/4, k.ú. Dolní Suchá o celkové výměře cca 131 m2 (přesná výměra bude stanovena GP) od manželů Dušana Hrkeĺa a Daniely Hrkeĺové, bytem …………………………., za smluvní cenu ve výši 600,- Kč/m2, celkem tedy za cca 78 600,- Kč s tím, že na vykupované části pozemku město Havířov zřídí věcné břemeno ve prospěch prodávajících k umístěným k přípojkám pro rodinné domy na parc.č.1448/10 a 1448/9, k.ú. Dolní Suchá bezúplatně

s c h v a l u j e

1.
výkup části pozemku parc.č. 2333/3, k.ú. Dolní Suchá o celkové výměře cca 4 m2 (přesná výměra bude stanovena GP) od pana Zdenka Michálka, bytem …………………………., za cenu dle znaleckého posudku ve výši 414,- Kč/m2, celkem tedy za cca 1 656,- Kč

2.
výkup části pozemku parc.č. 1448/4, k.ú. Dolní Suchá o celkové výměře cca 131 m2 (přesná výměra bude stanovena GP) od manželů Dušana Hrkeĺa a Daniely Hrkeĺové, bytem …………………………., za smluvní cenu ve výši 4l4,-Kč/m2, celkem tedy za cca 54 234,- Kč s tím, že na vykupované části pozemku město Havířov zřídí věcné břemeno ve prospěch prodávajících k umístěným k přípojkám pro rodinné domy na parc.č.1448/10 a 1448/9, k.ú. Dolní Suchá bezúplatně

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2009


 

643/12/ZM/08 - Koupě části pozemku parc. č. 1174/1, k.ú. Havířov-město__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

koupi části pozemku v k.ú. Havířov – město, parc.č. 1174/1 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha, o výměře dle předloženého GP, 5435 m2, (za objektem Policie ČR, na ul. Svatopluka Čecha), v majetku ČR - Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936, 170 34 Praha – Holešovice, za kupní cenu 3.544.544,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2009


644/12/ZM/08 - Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci plánované výstavby „Spojka mezi ul .Šumbarská a Prachatická“ výkup části pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu 3/100 od vlastníka pana Miroslava Rajduse, bytem …………………………., za kupní cenu 300,- Kč/m2, tj. celkem 2 439,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2009


 

645/12/ZM/08 - Konečné vypořádání pozemků k.ú. Bludovice zastavěných v rámci stavby:
„Sil. I/11 Havířov – Bludovice, okružní křižovatka“_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení ZMH č. 104/3/ZM/07 ze dne 2.4.2007, kterým byla schválena směna nebo prodej částí pozemků parc.č. 1631/6, 1631/7 a 1631/8 k.ú. Bludovice, zastavěných silnicí v majetku ČR- Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, IČ: 659 93 390

s c h v a l u j e

pro účely konečného vypořádání stavby „Sil. I/11 Havířov – Bludovice, okružní křižovatka“

1. přijetí daru
a) pozemků k.ú. Bludovice, zastavěných chodníky, nástupní plochou MHD a částí zeleně, parc.č. 596/16 o výměře 91 m2, parc.č. 596/17 o výměře 318 m2, parc.č. 596/18 o výměře 1 m2, parc.č. 596/19 o výměře 52 m2, parc.č. 596/20 o výměře 73 m2, parc.č. 596/22 o výměře 17 m2 a parc.č. 596/23 o výměře 26 m2,
dárce: Česká republika, právo hospodařit přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4 -Nusle,
IČ: 69593390,
obdarovaný: statutární město Havířov

b) pozemků k.ú. Bludovice, které dárce nabude do vlastnictví bezúplatným převodem z majetku Moravskoslezského kraje, užívaných jako zeleň, parc.č. 1814/35 o výměře 1 m2, parc.č. 1814/38 o výměře 12 m2, parc.č. 1632/7 o výměře 15 m2, parc.č. 1632/11 o výměře 11 m2,
dárce: Česká republika, právo hospodařit přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4 -Nusle,
IČ: 69593390,
obdarovaný: statutární město Havířov

c) pozemků k.ú. Bludovice, zastavěných chodníky a nástupními plochami MHD, parc.č. 1814/37 o výměře 68 m2, parc.č. 1814/34 o výměře 141 m2, parc.č. 1632/10 o výměře 115 m2 a parc.č. 1632/6 o výměře 211 m2,
dárce: Moravskoslezský kraj, právo hospodařit přísluší Správě silnic Moravskoslezského kraje,
se sídlem Úprkova 795, 702 23 Ostrava- Přívoz,
IČ: 00095711
obdarovaný: statutární město Havířov

2. záměr darovat
a) pozemky k.ú. Bludovice, zastavěné silnicí I/11- ul. Těšínská, parc.č. 596/21 o výměře 89 m2, parc.č. 1762/2 o výměře 97 m2 a parc.č. 1856/11 o výměře 63 m2
dárce: statutární město Havířov
obdarovaný: Česká republika, právo hospodařit přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4 -Nusle,
IČ: 69593390,

b) pozemky k.ú. Bludovice, zastavěné silnicí III/4742 - ul. P.Hrdinů a silnicí III/1140 Na Záguří, parc. č. 1856/13 o výměře 7m2 a parc.č. 1762/3 o výměře 2m2
dárce: statutární město Havířov
obdarovaný: Moravskoslezský kraj, právo hospodařit přísluší Správě silnic Moravskoslezského kraje,
se sídlem Úprkova 795, 702 23 Ostrava- Přívoz,
IČ: 00095711

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2009


646/12/ZM/08 - Výkup podílů na pozemku parc. č. (EN 2194), k.ú. Šumbark - vypořádání
MK Smrková_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci vypořádání stavby č. 5013 „Obnova MK ul. Smrková“ výkup spoluvlastnických podílů na pozemku parc.č. (EN 2194) o celkové výměře 1264 m2, k.ú. Šumbark, zastavěného komunikací, spoluvlastníci: Pytlík Tomáš, bytem …………………………., – podíl 1/28 Maciejko Jindřich a Maciejková Zdeňka, bytem …………………………., – podíl 1/42 kupní cena: max. do výše 414,-Kč/m2, tj. za podíly celkem cca 31.150 -Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2008


647/12/ZM/08 - Výkup části pozemků parc.č. 1448/1 a 1448/5, k.ú. Dolní Suchá_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci plánované výstavby „Spojka mezi ul .Šumbarská a Prachatická“ výkup části pozemku parc.č. 1448/1, orná půda a části pozemku parc.č. 1448/5, orná půda k.ú. Dolní Suchá o celkové výměře cca 180 m2 (přesná výměra bude stanovena GP) od manželů Jaroslava Švarného a Zdenky Švarné, oba bytem …………………………., za cenu dle znaleckého posudku ve výši 414,- Kč/m2, celkem tedy za cca 74 520,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2009


 

648/12/ZM/08 - Výkup pozemků parc. č. 364/4, 364/5, 371/4, 371/5 a 2614/2,
k.ú. Prostřední Suchá_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

výkup pozemků k.ú. Prostřední Suchá, parc.č. 364/4 orná půda o výměře 13911 m2, parc.č. 364/5 orná půda o výměře 6154 m2, parc.č. 371/4 ostatní plocha o výměře 319 m2, parc.č. 371/5 ostatní plocha o výměře 146 m2, parc.č. 2614/2 ostatní plocha - silnice o výměře 81 m2 ve vlastnictví: Ladislava Dančeka, bytem …………………………., za kupní cenu: dohodou 200,-Kč/m2, tj. za výměru 20.611 m2 celkem 4.122.200,- Kč


 

649/12/ZM/08 - Smluvní vztahy pro účely stavby:“Regenerace panelového sídliště Havířov –
Šumbark, lokalita za Teslou 4. a 5. etapa Obytná ulice Mládí“______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely stavby:“Regenerace panelového sídliště Havířov – Šumbark, lokalita za Teslou 4. a 5. etapa Obytná ulice Mládí“

1. výkup
a) části pozemku parc. č. 944/533 k.ú. Šumbark, o výměře cca 55 m2, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,
vlastník: Jednota- Jedność, spotřební družstvo, Tovární 13, Český Těšín,
IČ: 000 32 387
kupní cena: dle znaleckého posudku, zpracovaného na náklady města po kolaudaci stavby

b) pozemku parc. č. (EN 884) o výměře 11 m2, k.ú. Šumbark
vlastník: Miluše Janková, bytem ………………………….,
kupní cena: dle znaleckého posudku, zpracovaného na náklady města po kolaudaci stavby

2. záměr směny
pozemků parc.č. 944/578 o výměře. 9 m2, parc.č. 944/579 o výměře 3 m2, parc.č. 944/580 o výměře 9 m2, parc. č. 944/583 o výměře 5 m2, k.ú. Šumbark, pod stávajícími kontejnerovými stanovišti, ve vlastnictví: Technických služeb Havířov, a.s., Karvinská 1464/66, Havířov - Město, IČ: 253 75 601 za části pozemků v majetku města, parc. č. 944/344, parc. č. 944/513, parc.č. 944/329, parc.č. 944/516, parc.č. 944/316 k.ú. Šumbark, zastavěné nově vybudovanými stanovišti kontejnerů, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv dle bodu 1 a),b)

Z: vedoucí OSM
T: po kolaudaci stavby


 

650/12/ZM/08 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Rekonstrukce sil. III/4744
Havířov – U Šimaly“_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely stavby: „Rekonstrukce sil. III/4744 Havířov - U Šimaly výkup části pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc.č. 2760/1 zahrada, o výměře cca 89 m2 a par.č. 2759 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 20 m2, zastavěných chodníkem a nástupní plochou MHD a částí zeleně, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, maximálně však 140 m2, s předkupním právem pro prodávající, jimiž jsou: Rostislav Sasyn a Marcela Sasynová, oba bytem …………………………., kupní cena: dle znaleckého posudku, v době uzavření kupní smlouvy

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě a po dokončení stavby kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2008


 

651/12/ZM/08 - Spolufinancování stavby: „Okružní křižovatka silnice II/479 s MK Anglická
Havířov - Šumbark“_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci přípravy realizace stavby:
 „Okružní křižovatka silnice II/479 s MK Anglická Havířov - Šumbark“ jejímž stavebníkem je Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, Ostrava , IČ: 000 95 711

budoucí spolufinancování stavby, s předpokládanými náklady na stavební práce v celkové výši 15.179.925,- Kč, bez DPH a finanční rezervy stavebních nákladů, s tím, že statutární město Havířov uhradí náklady na tyto stavební objekty:
SO 01.1 chodníky a cyklistická stezka SO 02 veřejné osvětlení
v celkové výši 1. 909.960,- Kč bez DPH a finanční rezervy stavebních nákladů

p o v ě ř u j e

primátora statutárního města Havířova, pana Františka Chobota podpisem
1. dohody o budoucí realizaci a financování stavby
2. smlouvy o způsobu spolufinancování stavby, která bude uzavřena po výběrovém řízení na zhotovitele stavby

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2008


 

652/12/ZM/08 - Svěření staveb a pozemků - sportovní areál v Havířově-Prostřední Suché –
Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

svěření staveb a pozemků v katastrálním území Prostřední Suchá

1. pozemky

- pozemek parc. č. 1231/34, ostatní plocha – sportoviště, o výměře 3 992 m2
- pozemek parc. č. 1231/35, ostatní plocha – zeleň, o výměře 1 608 m2
- pozemek parc. č. 1231/47, ostatní plocha – sportoviště, o výměře 2 869 m2
- pozemek parc. č. 1248/1, ostatní plocha – sportoviště, o výměře 27 468 m2
- pozemek parc. č. 1248/3, ostatní plocha – ost. komunikace, o výměře 148 m2
- pozemek parc. č. 1248/5, ostatní plcha – jiná plocha, o výměře 1 708 m2
- pozemek parc. č. 1248/6, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 771 m2
- pozemek parc. č. 1248/8, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 480 m2
- pozemek parc. č. 1248/9, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 89 m2
- pozemek parc. č. 1248/10, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2
- pozemek parc. č. 1248/11, ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 465 m2
- pozemek parc. č. 1248/12, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 2058 m2
- pozemek parc. č. 1249/1, ostatní plocha – sportoviště, o výměře 1038 m2
- pozemek parc. č. 1250/3, ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 412 m2

2. stavby

- základová část hlavní tribuny a její ocelová část na pozemku parc. č. 1248/8
- tribuna a šatna dorostu na pozemku parc.č. 1248/9
- tribuna a záchody pro veřejnost na pozemku parc. č. 1248/10
- ocelová tribuna na vedlejším travnatém hřišti na pozemku parc.č. 1248/1
- kanalizační přípojky a šachtice
- vodovodní a elektropřípojky
- závlahový systém travnatého hřiště
- oplocení, vč. bran a vrátek
- opěrné zdi a betonové ochozy
- hlavní a vedlejší travnatá hřiště
- škvárové hřiště
- betonové plochy – monolit 15 cm
- asfaltová plocha na pozemku parc. č. 1248/11

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, sídlo Těšínská 2a, IČ: 00 30 67 54 v souladu se zněním § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, s účinností k 1.11.2008.


 

653/12/ZM/08 - Svěření osobního automobilu PO ASTERIX____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

svěření osobního automobilu Škoda Fabia Combi, RZ 2T3 9933, inventární číslo 022.60/022, pořizovací cena 434 100,- Kč, příspěvkové organizaci ASTERIX - Středisko volného času, příspěvková organizace, IČ: 75 08 57 47, sídlo: Na Nábřeží 41/23, Havířov-Město, k 1.1.2009, k jeho vlastnímu hospodářskému využití, dle § 27, odst. 2, písm. e, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


 

654/12/ZM/08 - Záměr prodeje podílů na pozemcích parc.č. 701, 720, 700, 499, 611
k.ú. Havířov-Město a parc. č. 1324 k.ú. Prostřední Suchá__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

- záměr prodeje podílu na pozemku parc.č. 701, k.ú. Havířov-Město, ve výši 1130/10000 celku, Mgr.Liboru Holemému za cenu dle znaleckého posudku

- záměr prodeje podílu na pozemku parc.č. 720, k.ú. Havířov-Město, ve výši 978/10000 celku, Ing.arch. Jiřímu a Marii Liškutínovým za cenu dle znaleckého posudku

- záměr prodeje podílu na pozemku parc.č. 720, k.ú. Havířov-Město, ve výši 753/10000 celku, Rudolfu a Věře Císařovým za cenu dle znaleckého posudku

- záměr prodeje podílu na pozemku parc.č. 720, k.ú. Havířov-Město, ve výši 753/10000 celku, Ing.Milouši a Ludmile Fidlerovým za cenu dle znaleckého posudku

- záměr prodeje podílu na pozemku parc.č. 700, k.ú. Havířov-Město, ve výši 823/10000 celku, Miroslavu a Ludmile Čížkovým za cenu dle znaleckého posudku

- záměr prodeje podílu na pozemku parc.č. 1324, k.ú. Prostřední Suchá, ve výši 2500/10000 celku, Mgr.Boleslavu Dzikovi za cenu dle znaleckého posudku

- záměr prodeje podílu na pozemku parc.č. 1324, k.ú. Prostřední Suchá, ve výši 2500/10000 celku, Ladislavu a Olze Labudkovým za cenu dle znaleckého posudku

- záměr prodeje podílu na pozemku parc.č. 499, k.ú. Havířov-Město, ve výši 1098/10000 celku, Miloslavě Macečkové za cenu dle znaleckého posudku

- záměr prodeje podílu na pozemku parc.č. 611, k.ú. Havířov-Město, ve výši 1236/10000 celku, Ing.Arch. Josefu a Halině Kiszkovým za cenu dle znaleckého posudku


 

655/12/ZM/08 - Zvýšení příspěvku na provoz Domova seniorů Havířov, příspěvková
organizace, na rok 2008 o částku 1 950 000,- Kč__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení příspěvku na provoz Domova seniorů Havířov na rok 2008 o částku 1 950 000,- Kč


 

656/12/ZM/08 - Snížení výdajové části rozpočtu odboru komunálních služeb (ORJ 8) pro
rok 2008___________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

snížení výdajové části rozpočtu ORJ 8 pro r. 2008, pol. 6313 (dotace na investice MHD) o 50 tis. Kč


 

657/12/ZM/08 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2008 – rozpočtová opatření č. 74. – 94. _____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu V. na rok 2008 – rozpočtová opatření č. 74. – 94. ;

b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2008:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1– daňové příjmy
           tř.2– nedaňové příjmy
           tř.3– kapitálové příjmy
           tř.4– přijaté transfery

2 000 681,02 tis. Kč
906 384,59 tis. Kč
38 708,85 tis. Kč
5 050,00 tis. Kč
1 050 537,58 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
           odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební a silniční správní úřad
           odbor organizační
           odbor sociálních věcí
           odbor komunálních služeb
           od bor investiční výstavby
           odbor správy majetku
           Městská policie
           odbor ekonomický

2 240 869,37 tis. Kč
2 004 928,28 tis. Kč
1 024,73 tis. Kč
51 774,45 tis. Kč
2 100,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
190 392,19 tis. Kč
333 187,30 tis. Kč
233 338,05 tis. Kč
471 201,15 tis. Kč
40 231,09 tis. Kč
64 996,53 tis. Kč
616 632,79 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
           MŠ Čelakovského
           MŠ ČSA
           MŠ E. Holuba
           MŠ Horymírova
           MŠ Kosmonautů
           MŠ Lipová
           MŠ Mládí
           MŠ Moravská
           MŠ Okružní 1 a
           MŠ Petřvaldská
           MŠ Přímá
           MŠ Puškinova
           MŠ Radniční
           MŠ Resslova
           MŠ Sukova
           MŠ Švabinského
           MŠ U Jeslí
           
MŠ U Stromovky
           MŠ U Topolů
           ZŠ 1. máje
           ZŠ F. Hrubína
           ZŠ Frýdecká
           ZŠ Gen. Svobody
           ZŠ Gorkého
           ZŠ Jarošova
           ZŠ K. Světlé
           ZŠ Kpt. Jasioka
           ZŠ M. Kudeříkové
           ZŠ M. Pujmanové
           ZŠ Mládežnická
           ZŠ Moravská
           ZŠ Na Nábřeží
           ZŠ Selská
           ZŠ Školní
           ZŠ Zelená
           ZŠ Žákovská
           Domov seniorů Havířov
           ASTERIX
           Městská knihovna
           Městské kulturní středisko
           Sociální služby města Havířova
           Správa sportovních a rekreačních zařízení
           SANTÉ
           Ostatní dotace a dary

235 941,09 tis. Kč
870,00 tis. Kč
801,57 tis. Kč
718,00 tis. Kč
1 125,00 tis. Kč
830,00 tis. Kč
820,00 tis. Kč
830,00 tis. Kč
1 210,00 tis. Kč
1 240,00 tis. Kč
710,00 tis. Kč
1 140,00 tis. Kč
670,00 tis. Kč
690,00 tis. Kč
710,00 tis. Kč
570,00 tis. Kč
620,00 tis. Kč
592,00 tis. Kč
608,94 tis. Kč
567,00 tis. Kč
620,00 tis. Kč
3 726,95 tis. Kč
3 876,26 tis. Kč
3 253,03 tis. Kč
3 949,24 tis. Kč
2 793,62 tis. Kč
2 166,22 tis. Kč
3 035,55 tis. Kč
2 444,96 tis. Kč
4 626,89 tis. Kč
3 453,32 tis. Kč
3 479,96 tis. Kč
6 200,66 tis. Kč
5 918,08 tis. Kč
1 568,72 tis. Kč
2 926,84 tis. Kč
1 044,08 tis. Kč
3 852,38 tis. Kč
3 950,00 tis. Kč
1 917,52 tis. Kč
17 861,00 tis. Kč
33 085,00 tis. Kč
30 256,74 tis. Kč
27 046,06 tis. Kč
11 205,00 tis. Kč
36 360,50 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: splátky jistin úvěrů
           změna stavu rozpočtových účtů

+240 188,35 tis. Kč
-43 080,00 tis. Kč
+283 268,35 tis. Kč


 

658/12/ZM/08 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v souladu s ust.§ 6 odst.5 písm. a) a ust. § 46 odst.3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění pořízení změny územního plánu Havířov, jejímž předmětem je změna funkčního využití pozemků parc. 2995/2, 2995/3, 2995/4, 2995/5, 2995/6, 2995/7, 2995/8, 2979/5, 589/1, 590, 592, 2974, 2979/1, 2979/4, 2994/2, 2995/1, 2995/14 v katastrálním území Bludovice (areál autobusového nádraží) z funkčních ploch dopravní infrastruktury specifické silniční ( DXS – plochy dopravní infrastruktury specifické silniční ) na jejich funkční využití pro komerční zařízení plošně rozsáhlá a plochy dopravní infrastruktury.


 

659/12/ZM/08 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v souladu s ust.§ 6 odst.5 písm. a) a ust. § 46 odst.3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění pořízení změny územního plánu Havířov
v lokalitě č.1 - na pozemku parc.č.1565 v k.ú. Dolní Suchá
v lokalitě č.2 - na pozemcích parc.č.1935/4, 1935/7 v k.ú. Dolní Suchá
v lokalitě č.3 - na pozemku parc.č. 2193 v k.ú. Šumbark
v lokalitě č.4 - na části pozemku parc.č.352 v k.ú. Dolní Datyně
v lokalitě č.5 - na pozemku parc.č.4595 v k.ú. Havířov - město
v lokalitě č.6 - na pozemku parc.č.1019 v k.ú. Šumbark
v lokalitě č.7 - na části pozemku parc.č. 1244/1 v k.ú. Bludovice
v rozsahu dle přílohy č.1 a 2


 

660/12/ZM/08 - Zrušení Územního plánu zóny Havířov – Životice, lokalita „Za Merkurem“__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

1. s účinností ke dni 1.12.2008 usnesení č.601/22/ZM/98 z 22.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 22.6.1998, kterým byla vymezena závazná část regulativů územního plánu zóny Havířov – Životice, lokalita „Za Merkurem“

2. s účinností ke dni 1.12. 2008 usnesení č.626/21/ZM/01 z 21.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 29.1.2001, kterým byla schválena Změna č.1 územního plánu zóny Havířov – Životice, lokalita „Za Merkurem“

3. s účinností ke dni 1.12.2008 usnesení č. 925/20/ZM/05 z 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 20.6.2005, kterým byla schválena Změna č. 2 územního plánu zóny Havířov – Životice, lokalita „Za Merkurem“

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku č.5/2008, kterou se ruší OZV č.12/98/OÚR, ve znění OZV č.1/2001/OÚR, ve znění OZV č. 2/2005 dle přílohy č.1 k usnesení


 

661/12/ZM/08 - Příspěvek města pro Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11
v úseku Havířov – Třanovice__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

členský příspěvek pro Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov – Třanovice za rok 2008 ve výši 41 384,- Kč


 

662/12/ZM/08 - „Útulek pro opuštěné psy a drobná zvířata, Havířov – Prostřední Suchá“
– návrh odpovědi na protest proti plánované výstavbě Útulku pro opuštěné
psy a drobná zvířata_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrh textu odpovědi na protest proti plánované výstavbě Útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

p o v ě ř u j e

primátora města Havířova Františka Chobota podpisem odpovědi na protest proti plánované výstavbě Útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata


 

663/12/ZM/08 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů.________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů.


 

664/12/ZM/08 - Prominutí neinvestičních nákladů______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

prominutí neinvestičních nákladů za žáky bydlící v obci Horní Bludovice, kteří plnili povinnou školní docházku v základních školách na území města Havířova ve školních letech 2002/2003 až 2006/2007 v celkové výši 2.186.191,09 Kč

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova starostovi obce Horní Bludovice

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2008


665/12/ZM/08 - Zvýšení příspěvku na provoz mateřské školy a základních škol_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení příspěvku na provoz :

1. Mateřské škole Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace (IČ 70 95 82 62) o částku 43 000,- Kč na úhradu nákupu nového vybavení mateřské školy

2. Základní škole a Mateřské škole Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace ( IČ 48 80 52 71 ) o částku 500 000,- Kč na dokrytí zvýšených nákladů na energie

3. Základní škole Havířov – Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace ( IČ 62 33 12 48 ) o částku 290 000,- Kč na dokrytí zvýšených nákladů na energie

4. Základní škole Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná (  48 80 55 13 ) o částku 68 000,- Kč na dofinancování asistenta pedagoga k žákům se sociálním znevýhodněním

5. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná ( IČ 61 98 86 00 ) o částku 16 000,- Kč na dofinancování asistenta pedagoga k žákům se sociálním znevýhodněním

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2008
prosinec 2008


 

666/12/ZM/08 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2008 v rozpočtu
odboru školství a kultury_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2008 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz mateřským školám, základním školám a středisku volného času ve výši 491.980,- Kč dle přílohy č. 2 a snížení příspěvku na provoz středisku volného času ve výši 31.520,- Kč dle přílohy č. 3

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2008


 

667/12/ZM/08 - Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
Havířovská liga středních škol – umístění_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z  výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2008 ze sportovní oblasti ve výši 7 000,- Kč Gymnáziu, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČ 62 33 15 82, za umístění v celoroční soutěži Havířovská liga středních škol“ v roce 2008

p o v ě ř u j e

vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotace

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2008


 

668/12/ZM/08 - Žádost o poskytnutí dotace pana Pavla Šnobela__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotace ve výši 250.000,- Kč panu Pavlu Šnobelovi na profesionální sportovní reprezentaci našeho regionu

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí ZMH panu Šnobelovi

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2008


 

669/12/ZM/08 - Cena města Havířova za rok 2008______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u d ě l u j e

„Cenu města Havířova“ za rok 2008:

panu Ottovi Polákovi, za celoživotní práci s havířovskými dětmi a mládeží v oblasti sportu

p o s k y t u j e

finanční dar ve výši 20 000,- Kč panu Ottovi Polákovi
z výdajové části rozpočtu organizační jednotky č. 6 organizačního odboru MMH

u k l á d á

odboru školství a kultury

1. informovat veřejnost o udělení Ceny města Havířova za rok 2008
2. pozvat oceněné k předání ceny v Kulturním domě Leoše Janáčka
3. organizačně zajistit předání ocenění

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2008


 

670/12/ZM/08 - Žádost o změnu účelu použití dotace___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu účelu použití dotace na projekt „Provoz CENTRA POMOCI a provoz organizace INNA“ z pronájmu na provozní náklady

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí ZMH statutárnímu zástupci organizace

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2008


 

671/12/ZM/08 - Nový Jednací řád Zastupitelstva města Havířova_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

s c h v a l u j e

Jednací řád Zastupitelstva města Havířova s účinností od 4.11.2008


 

672/12/ZM/08 - Záměr převzetí účastnických cenných papírů cílové společnosti Technické
služby Havířov a. s.__________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr dobrovolného převzetí účastnických cenných papírů (akcií) podle § 183a Obchodního zákoníku, vydaných společností Technické služby Havířov a.s. se sídlem Havířov –Město, Karvinská 66/1461, IČ: 25 37 56 01 (dále jen „TSH a.s.“):
244 ks prioritní akcie na jméno po 1 000,- Kč
209 ks prioritní akcie na jméno po 10 000,- Kč
110 ks kmenové akcie na jméno po 1 000,- Kč
4 ks kmenové akcie na jméno po 10 000,- Kč
v nominální hodnotě celkem 2 484 000,- Kč, s cílem dosáhnout 100% majetkové účasti města ve společnosti TSH a.s.

2. minimální požadované množství - 567 ks akcií TSH a.s.

3. zpracování znaleckého posudku na hodnotu akcií TSH a.s.

4. finanční krytí nákupu 567 ks akcií TSH a.s. z rozpočtu města na rok 2009 z OJ 11 – odbor správy majetku

u k l á d á

1. oznámit záměr dobrovolné nabídky převzetí představenstvu a dozorčí radě TSH a.s.

2. zpracovat návrh dobrovolné nabídky převzetí 567 akcií TSH a. s. ze cenu dle znaleckého posudku


 

673/12/ZM/08 - Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací města k 1.12.2008_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

s c h v a l u j e

s účinností ke dni 1.12.2008 změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací města („PO“) v Článku VII – „Vymezení majetkových práv a povinností organizace“ odstavec 4. Zadávání veřejných zakázek, body 4.2. a 4.3. takto:

„4.2. O zadání veřejných zakázek na opravy a údržbu do 400.000,- Kč bez DPH za jednu opravu (zakázku), rozhoduje PO sama.
4.3. Ostatní veřejné zakázky malého rozsahu, překračující limit 400.000,- Kč bez DPH za jednu zakázku, může PO zadat pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.“

u těchto příspěvkových organizací města:
1. Městské kulturní středisko Havířov, IČ: 003 17 985
2. Městská knihovna Havířov, IČ: 006 01 250
3. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 003 06 754
4. Sociální služby města Havířova, IČ: 603 37 583
5. SANTÉ – Domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ: 008 47 470
6. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace, IČ: 75 08 57 47
7. Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČ: 751 39 243
8. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČ: 62 33 12 21
9. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČ: 48 80 52 71
10. Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 22
11. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČ: 62 33 12 30
12. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 62 33 12 48
13. Základní škola Havířov-Podlesí K.Světlé 1/1372 okres Karviná, IČ: 48 80 54 24
14. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČ: 619 88 723
15. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 14
16. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČ: 61 98 86 00
17. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 65
18. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 49
19. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 31
20. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČ: 488 05 513
21. Základní škola Havířov-Šumbark M.Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČ: 48 80 54 75
22. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČ: 48 80 52 89
23. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČ: 75 02 75 77
24. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace, IČ: 75 02 75 69
25. Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60, IČ: 658 90 698
26. Mateřská škola Havířov- Město Čs. armády 5/201, IČ: 61 98 85 61
27. Mateřská škola Havířov- Město Horymírova 7/1194, IČ: 61 98 86 34
28. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČ: 61 98 87 15
29. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, IČ: 65 89 07 01
30. Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497, IČ: 61 98 86 93
31. Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a, IČ: 65 89 07 10
32. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČ: 61 98 87 07
33. Mateřská škola Havířov – Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 54
34. Mateřská škola Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 03
35. Mateřská škola Havířov – Podlesí Čelakovského 4/1249, příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 89
36. Mateřská škola Havířov – Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 46
37. Mateřská škola Havířov – Podlesí E.Holuba 7/1403, příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 20
38. Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČ: 61 98 86 26
39. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČ: 61 98 86 85
40. Mateřská škola Havířov – Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 62
41. Mateřská škola Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 97
42. Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČ: 61 98 85 96
43. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace, IČ: 61 98 85 88
44. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČ: 61 98 85 70

p o v ě ř u j e

podpisem zřizovacích listin p. Františka Chobota, primátora města a Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku

u k l á d á

vyhotovit dodatky ke zřizovacím listinám

Z: vedoucí OPS
T: 19.11.2008


 

674/12/ZM/08 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí věcných darů z fondu primátora města :

- Dětskému centru Čtyřlístek, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 8,
v hodnotě do 20 tis. Kč
- Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1,
v hodnotě do 10 tis. Kč
- SANTÉ- Domovu pro osoby se zdravotním postižením, Havířov-Podlesí, Tajovského 1,
v hodnotě do 20 tis. Kč
- Domu pro matku s dítětem AS, Havířov-Město, Dvořákova 21,
v hodnotě do 20 tis.Kč
- MŠ pro zrakově postižené, Mozartova 2, Havířov-Město,
v hodnotě do 15 tis. Kč
- SANTÉ- ROSA, Dětskému dennímu stacionáři, Havířov-Město, Lipová 12,
v hodnotě do 15 tis. Kč

u k l á d á

informovat výše uvedené právní subjekty a zabezpečit realizaci.

Z: kancelář primátora
T: 7.11.2008


 

675/12/ZM/08 - Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy pro výkon
funkce a náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce členům
Zastupitelstva města Havířova________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v á l u j e

„Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy pro výkon funkce a náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce členům Zastupitelstva města Havířova, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni“ dle přílohy s účinností od 3.11.2008


 

676/12/ZM/08 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného
člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2009__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova, který není v pracovním ani obdobném poměru, paušální částkou pro rok 2009 ve výši 1.400,- Kč/1 den výkonu funkce, kterou člen zastupitelstva vykonával v jednom dni déle než 4 hodiny a v ostatních případech ve výši 700,- Kč/den


 

677/12/ZM/08 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Havířova za období září – říjen 2008___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

1. zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za období září - říjen 2008

2. zprávu o provedené kontrole č.7 včetně jejího doplnění a příloh a zprávu o kontrole č.8/2008 dle předložených protokolů


 

678/12/ZM/08 - Informativní zpráva o činnosti vedení města____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 28.8.2008 – 22.10.2008


 

679/12/ZM/08 - Dovolba nového člena Kontrolního výboru ZMH_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

rezignaci pana Martina Taussiga na funkci člena Kontrolního výboru ZMH

v o l í

pana Kamila Marťáka členem Kontrolního výboru ZMH s účinností od 4.11.2008


 

680/12/ZM/08 - Závěrečné usnesení_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

závěrečnou zprávu návrhové komise z 12.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 3.listopadu 2008


 

………………………………….                                                 ………………………………………
Ing. Eduard H E C Z K O                                                              Ing. Zdeněk O S M A N C Z Y K
náměstek primátora                                                                             náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku                                                            pro hospodářský rozvoj


K bodu č. 18 schváleného programu ve věci - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 306, k.ú. Bludovice Zastupitelstvo města Havířova neschválilo žádné z navrhovaných usnesení.

K bodu č. 20 schváleného programu ve věci - Záměr prodeje objektu čp. 1511 ul. Horymírova, Havířov – Město, a pozemků parc. č. 2095, 2096/3, k. ú. Havířov - město Zastupitelstvo města Havířova neschválilo žádné z navrhovaných usnesení

K bodu č. 62 schváleného programu ve věci - „Havířov v květech – Havířovský festival květů“ Zastupitelstvo města Havířova neschválilo žádné z navrhovaných usnesení.