STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

 NAŠE Č. j.:  MMH/29 407/2016
   
   
 VYŘIZUJE:  Veronika Richterová, DiS.
 TEL.:  596 803 228
 FAX.:  596 803 143
 E-MAIL:  richterova.veronika@havirov-city.cz
   
 DATUM:  26.04.2016

 

U S N E S E N Í

z 11. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 18.04.2016

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

P Ř E H L E D   U S N E S E N Í

z 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 18.04.2016 v Kulturním domě RADOST v Havířově


 

414/11ZM/2016 - Schválení předsednictva 11. zasedání ZMH dne 18.04.2016

415/11ZM/2016 - Schválení programu 11. zasedání ZMH, konaného dne 18.04.2016

416/11ZM/2016 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 11. zasedání ZMH, konaného dne 18.04.2016

417/11ZM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 10. zasedání ZMH, konaného dne 22.02.2016

418/11ZM/2016 - Kontrola plnění usnesení ZMH

419/11ZM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1297/1, k.ú. Šumbark

420/11ZM/2016 - Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov - město

421/11ZM/2016 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 949/3 a části pozemku parc.č. 944/61, k.ú. Šumbark

422/11ZM/2016 - Prodej pozemku parc.č. 1535/24, k.ú. Šumbark

423/11ZM/2016 - Prodej pozemků v kat. území Havířov-město na výstavbu restaurace KFC

424/11ZM/2016 - Prodej části pozemku parc.č. 4085/5, k.ú. Havířov-město

425/11ZM/2016 - Odkoupení nemovitých věcí – pozemků a rodinného domu čp. 174 v k.ú. Šumbark od manželů Jiřího a Jany Konečných

426/11ZM/2016 - Výkup pozemku parc. č. 1935/1, k.ú. Dolní Suchá

427/11ZM/2016 - Úplatný převod splaškové kanalizace v lokalitě „U Křížů“, k.ú. Bludovice, do majetku města

428/11ZM/2016 - Úplatný převod splaškové kanalizace v lokalitě „Na Dolanech“, k.ú. Bludovice,do majetku města

429/11ZM/2016 - Zřízení věcného břemene pro účely realizace staby „Chodník MK Selská“

430/11ZM/2016 - Zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Havířov – město, u velkého rondelu

431/11ZM/2016 - Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01 Havířov – Žermanická přehrada“ – SO 112,  k.ú. Havířov - město

432/11ZM/2016 - Předání majetku  k hospodaření školským příspěvkovým organizacím

433/11ZM/2016 - Stavba č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“ schválení odůvodnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

434/11ZM/2016 - Podání žádosti o dotaci na projekt „V. polsko-česká odborná setkání“

435/11ZM/2016 - Podání žádosti o dotaci na projekt „Catering kultury“

436/11ZM/2016 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

437/11ZM/2016 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 13. – 23.

438/11ZM/2016 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2015

439/11ZM/2016 - OŘ/79/EO/15 – „Přijetí úvěru ve výši 160 mil. Kč“ – schválení uzavření smlouvy

440/11ZM/2016 - Budoucí financování „Akademie III. věku Havířov 2016-2018“

441/11ZM/2016 - Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2016 z rozpočtu odboru školství a kultury

442/11ZM/2016 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2016 v rozpočtu odboru školství a kultury

443/11ZM/2016 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov

444/11ZM/2016 - Poskytnutí dotace základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s., Havířov z Fondu životního prostředí

445/11ZM/2016 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky

446/11ZM/2016 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

447/11ZM/2016 - MRA,s.r.o. - povolení splátek dlužného nájemného a služeb

448/11ZM/2016 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH

449/11ZM/2016 - Informativní zpráva o činnosti vedení městaP Ř E H L E D   U S N E S E N Í

z 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 18.04.2016 v Kulturním domě RADOST v Havířově


414/11ZM/2016 - Schválení předsednictva 11. zasedání ZMH dne 18.04.2016___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 18.04.2016 ve složení:

Bc. Daniel Pawlas, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Bc. Ivan Bureš, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


415/11ZM/2016 - Schválení programu 11. zasedání ZMH, konaného dne 18.04.2016___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 18. dubna 2016 dle přílohy


416/11ZM/2016 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 11. zasedání ZMH, konaného dne 18.04.2016___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

jako ověřovatele zápisu o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 18.04.2016

paní PaedDr. Miladu HALÍKOVOU
pana Ing. Petra SMRČKA


417/11ZM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 10. zasedání ZMH, konaného dne 22.02.2016___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatele zápisu z 10. zasedání ZMH, konaného dne 22. února 2016


418/11ZM/2016 - Kontrola plnění usnesení ZMH___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

114/4ZM/2015 Přijetí daru části pozemků parc. č. 2604/13, 2604/14, k.ú. Prostřední Suchá
184/5ZM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti v rámci vypořádání stavby „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a U Hájenky, Havířov - Podlesí “
235/6ZM/2015 Vypořádání dokončených veřejných částí kanalizačních přípojek v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá“
397/10ZM/2016 Záměr realizovat projekt „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój – Karviná - Havířov“

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

1252/27ZM/2014 Přijetí daru částí pozemku parc.č. 2604/1, k.ú. Prostřední Suchá
158/5ZM/2015 Přijetí úvěru ve výši 160 000 tis. Kč pro snížení energetické náročnosti bytových domů ve vlastnictví statutárního města Havířov
233/6ZM/2015 Prodej částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov – město
236/6ZM/2015 Přijetí daru pozemků parc.č. 1236/7, 1236/8, 1236/9, 1237/3, k.ú. Havířov – město
270/6ZM/2015 Změna zástupce města v dozorčí radě společnosti SmVaK Ostrava a.s.
283/7ZM/2015 Směna části pozemku parc. č. 1707/1 v majetku města, za část pozemku parc. č. 1707/2, oba v k. ú. Šumbark
319/8ZM/2015 Prodej části pozemku parc.č. 1681/4, k.ú. Bludovice
323/8ZM/2015 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1654/1, k.ú. Šumbark
371/9ZM/2016 Zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci stavby „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“
372/9ZM/2016 Změna výše náhrady v rámci vypořádání stavby „Odkanalizování Havířova – část města Prostřední Suchá“a stavby „Odkanalizování Havířova – III. etapa část města Životice“
391/10ZM/2016 Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově a poskytnutí věcného daru PČR Havířov – změna usnesení
394/10ZM/2016 Uzavření smluvního vztahu v rámci stavby „ Sesuv svahu na ul. Svážná “
399/10ZM/2016 Ocenění pedagogických pracovníků, žáků/studentů a družstev/kolektivů
400/10ZM/2016 Poskytnutí daru společnosti Mrňousek Havířov s.r.o.


419/11ZM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1297/1, k.ú. Šumbark___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1297/1, trvalý trávní porost, o výměře cca 300 m2, k.ú. Šumbark, paní Martě Šachové, bytem ………………………. ……….., za účelem zahrady u rodinného domu s podmínkou, aby byl zajištěn přístup z ul. V Zahradách na parcelu č. 1297/1, k.ú. Šumbark


420/11ZM/2016 - Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov – město___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje částí pozemku parc.č. 2797/1, ostatní plocha, k.ú. Havířov - město, nově dle GP označených jako pozemky parc.č. 2797/4, o výměře 3 m2, parc.č. 2797/5, o výměře 3 m2, parc.č. 2797/6, o výměře 3 m2, parc.č. 2797/7, o výměře 3 m2, vše v k.ú. Havířov – město, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, se sídlem Hornosušská 1041/2, Havířov – Prostřední Suchá, IČO: 00415227, a dalším spoluvlastníkům uvedených na LV č. 2144 dle podílů, zastavěné stavbou venkovních schodišť k obytnému domu na ul. Karvinská č.p. 1270, 1271, 1272, 1273 v Havířově – Městě


421/11ZM/2016 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 949/3 a části pozemku parc.č. 944/61, k.ú. Šumbark___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 949/3, orná půda o výměře 44 m2 a části pozemku parc.č. 944/61, ost.plocha , zeleň o výměře cca 980 m2 za účelem vybudování hlídaného parkoviště a další části pozemku parc.č. 944/61 o výměře cca 380 m2 za účelem rozšíření stávající zahrady a zajištění přístupu, příjezdu k nemovitosti čp. 884, k.ú. Šumbark (přesná výměra pozemků bude určena na základě geometrického zaměření) panu Marku Mackovi, bytem ……………………., ……………………..


422/11ZM/2016 - Prodej pozemku parc.č. 1535/24, k.ú. Šumbark___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1535/24, ostatní plocha, o výměře 157 m2, k.ú. Šumbark, JUDr. Pavle Promné, bytem …………………………………….., za účelem příjezdu k rodinnému domu a zahrady, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 62.320,-Kč (cca 397,-Kč/m2) + 1.700,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 64.020,-Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň
p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 9. 2016


423/11ZM/2016 - Prodej pozemků v kat. území Havířov-město na výstavbu restaurace KFC___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemků parc.č. 2197 o výměře 24 m2, parc.č. 2198 o výměře 5 m2, parc.č. 2199 o výměře 114 m2 a části pozemku parc.č. 2196 o výměře cca 2 657 m2, v kat. území Havířov-město, o celkové výměře cca 2 800 m2 (přesná výměra bude stanovena až na základě geometrického zaměření) společnosti BERNY nemovitosti s.r.o., se sídlem Čeladná 760, IČO 29391903 za účelem výstavby a provozováním restaurace rychlého občerstvení KFC, za těchto podmínek:

1. Smluvní cena bude činit 2 000,- Kč/m2, tj. cca 5 600 000,- Kč + DPH s tím, že do kupní ceny nebude zahrnuta hodnota zpevněných ploch a trvalých porostů na prodávaných pozemcích z  důvodu nově vytvořených pracovních míst, z důvodu náhradní výsadby a převedení nově vybudovaných zpevněných ploch na pozemcích města, za symbolickou cenu ve výši 1,- Kč do majetku města.

2. Se společností BERNY nemovitosti s.r.o., IČO  29391903 (dále jen „budoucí kupující“) bude uzavřena do doby vydání pravomocného stavebního povolení smlouva o budoucí kupní smlouvě (dále jen BKS) za těchto podmínek:

a) před podpisem BKS zaplatí budoucí kupující část kupní ceny (jistiny) ve výši 3.360.000,- Kč

b) budoucí kupující doručí městu pravomocné územní rozhodnutí ve lhůtě do 12 měsíců od účinnosti BKS, nesplnění této lhůty je důvodem k odstoupení města od BKS a uplatnění smluvní pokuty ve výši 500 000,- Kč

c) budoucí kupující doručí městu pravomocné stavební povolení ve lhůtě do 24 měsíců od účinnosti BKS, nesplnění této lhůty je důvodem k odstoupení města od BKS a uplatnění smluvní pokuty ve výši 500 000,- Kč

d) budoucí kupující má právo od BKS odstoupit z důvodu upuštění od realizace sjednaného účelu BKS, budoucí kupující uhradí městu smluvní pokutu 500 000,- Kč, město vrátí uhrazenou část kupní ceny sníženou o smluvní pokutu

e) budoucímu kupujícímu bude založeno v BKS právo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů provést výstavbu restaurace rychlého občerstvení KFC na prodávaných pozemcích (souhlas se stavbou)

3. Kupní smlouva (dále jen KS) se společností BERNY nemovitosti s.r.o., IČO 29391903 (dále jen „kupující“ ) bude uzavřena do 60 dnů ode dne, kdy kupující doručí na odbor správy a rozvoje majetku pravomocné stavební povolení a geometrický plán se zakreslením pozemku s novým parcelním číslem (dále jen Pozemek), za těchto podmínek:

a) kupující uhradí městu zbývající část kupní ceny ve výši cca 2.240.000,- Kč + DPH do 30 dnů od uzavření KS

b) návrh na vklad vlastnického práva bude podán městem po zaplacení celé kupní ceny

c) v případě, že kupující do 2 let od vydání pravomocného stavebního povolení stavbu nezačne realizovat, město má právo od KS odstoupit s tím, že město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč

d) kupující je povinen, v případě změny majetkových práv k prodanému Pozemku, převést všechny povinnosti a podmínky vyplývající z KS na nového nabyvatele majetkových práv, v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč

e) kupující je povinen prodaný Pozemek užívat pouze ke sjednanému účelu, tj. k výstavbě restaurace rychlého občerstvení KFC a zajistit její následné provozování po dobu 10 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč

f) kupující je povinen zajistit zahájení provozování restaurace rychlého občerstvení KFC do 2 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí; v případě nedodržení této podmínky, může město od KS odstoupit s tím, že město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč

g) v případě odstoupení od smlouvy ze strany města je kupující povinen uvést pozemek do původního stavu do 3 měsíců od doručení oznámení o odstoupení od KS, nedohodnou-li se smluvní strany jinak

h) kupující nemá právo požadovat po městu úhradu za zhodnocení Pozemku

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 9. 2016


424/11ZM/2016 - Prodej části pozemku parc.č. 4085/5, k.ú. Havířov-město___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 4085/5 ost.plocha, manipulační plocha o výměře cca 25 m2, kat. území Havířov-město (přesná výměra bude stanovena až na základě geometrického zaměření) společnosti P A C, spol. s r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Kolejní 1323/12, IČO: 42865077 za účelem vybudování příjezdu k objektu NELLI za cenu v místě a čase obvyklou 640,- Kč/m2 (tj. cca 16 000,- Kč) + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 9. 2016


425/11ZM/2016 - Odkoupení nemovitých věcí – pozemků a rodinného domu čp. 174 v k.ú. Šumbark od manželů Jiřího a Jany Konečných___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

odkoupení pozemků parc.č. 2422, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 496 m2, parc.č. 2423, zahrada o výměře 444 m2, parc.č. 2424, zahrada o výměře 1 252 m2, parc.č. 2425, orná půda o výměře 1465 m2 , celkem 3 657 m2 a rodinného domu čp. 174 na pozemku parc.č. 2422 včetně přístavby a příslušenství, vše v kat. území Šumbark od vlastníků manželů Jiřího Konečného a Jany Konečné, oba bytem …………………………….


426/11ZM/2016 - Výkup pozemku parc. č. 1935/1, k.ú. Dolní Suchá___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

výkup spoluvlastnického podílu 6/8 na pozemku parc. č. 1935/1, k.ú. Dolní Suchá, v podílovém spoluvlastnictví Marie Děkánkové, …………………., ……………………. s tím, že předmětný pozemek nelze využít pro plánované investiční záměry města


427/11ZM/2016 - Úplatný převod splaškové kanalizace v lokalitě „U Křížů“, k. ú. Bludovice, do majetku města___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

úplatný převod dokončené stavby tlakového řadu splaškové kanalizace určeného pro napojení rodinných domů v lokalitě „U Křížů“ v Havířově - Životicích, umístěného na pozemcích k. ú. Bludovice, parc. č. 2515/1, 2635/1, 2635/23, 2635/26, 2635/36, 2635/30 a 2635/32, z vlastnictví stavebníka International BONUS, spol. s r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha 10, IČO: 265 08 508 do vlastnictví města s tím, že kupní cena bude činit 10% nákladů z celkové částky 760.572,-Kč, tj. 76.057,-Kč včetně DPH

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 12. 2016


428/11ZM/2016 - Úplatný převod splaškové kanalizace v lokalitě „Na Dolanech“, k. ú. Bludovice, do majetku města___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. úplatný převod stavby gravitační splaškové kanalizace určené pro napojení rodinných domů v lokalitě „Na Dolanech“ v Havířově - Životicích, umístěné na pozemcích k.ú. Bludovice, parc. č. 2809/1, 2809/78 a 2938/28 do majetku města, ve vlastnictví stavebníka Ing. Zbyňka Sedláře, bytem ………………. ……………………………………….. s tím, že město za kanalizaci uhradí 10% skutečných nákladů, které budou vyčísleny po dokončení výstavby, maximálně však do výše 10% předpokládaných nákladů vyčíslených stavebníkem na částku 800.000,-Kč, přičemž kupní cena bude nižší nebo maximálně 80.000,-Kč

2. zřízení služebnosti inženýrské sítě umístěné na pozemcích k.ú. Bludovice, parc. č. 2809/1, 2809/78 a 2938/28, ve prospěch statutárního města Havířova, nabyvatele stavby splaškové kanalizace v lokalitě „Na Dolanech“ s tím, že povinný Ing. Zbyněk Sedlář, bytem ……………………………………….. …………………zřídí ve prospěch města Havířova bezúplatně služebnost ohodnocenou pro daňové účely částkou 500,-Kč a to do 60 dnů od prodeje kanalizace do vlastnictví města, přičemž náklady na geometrické zaměření uhradí město Havířov

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smluv k bodu 1 a 2

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 12. 2016


429/11ZM/2016 - Zřízení věcného břemene pro účely realizace staby „Chodník MK Selská“___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby č. 5042 „Chodník MK Selská“ zřízení věcného břemene a to služebnost vedení inženýrské sítě na části pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1329/1, v délce cca 12 m, spočívající v právu oprávněného, statutárního města Havířova, zřídit a provozovat přípojku dešťové kanalizace, vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami či odstraněním sítě vůči povinnému: Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, ul. Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČO: 00095711, s tím, že hodnota věcného břemene činí jednorázově 1000,-Kč + DPH

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 9. 2016


430/11ZM/2016 - Zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Havířov – město, u velkého rondelu___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. zřízení věcného břemene na částech pozemků k. ú. Havířov - město, parc.č. 3665/1, 3666/1, 3666/4 a 3671/1 a to služebnost vedení podzemního kabelu a sloupů veřejného osvětlení v délce 53,4 m, dle GP 1782-33/2011, spočívající v právu oprávněného, statutárního města Havířova, zřídit a provozovat umístěnou síť, vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami či odstraněním sítě vůči povinnému Moravskoslezskému kraji, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, zastoupenému Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, ul. Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČO: 00095711 s tím, že hodnota věcného břemene činí dle vnitřních předpisů povinného jednorázově 1000,-Kč + DPH

2. zřízení věcného břemene na části pozemku k. ú. Havířov - město, parc. č. 3889 a to služebnost vedení podzemního kabelu a sloupů veřejného osvětlení v rozsahu 109,8 m2, dle GP 1782-33/2011 a služebnost umístění cyklostezky v rozsahu 263,5 m2, dle GP 1782-32/2011, spočívající v právu oprávněného, statutárního města Havířova, zřídit a provozovat umístěnou síť a cyklostezku, vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami či odstraněním sítě a cyklostezky vůči povinnému ČR-Povodí Odry, státnímu podniku, ul. Varenská 49, 701 26 Ostrava 1, IČO: 70890021 s tím, že hodnota věcného břemene činí dle vnitřních předpisů povinného jednorázově 20.000,-Kč + DPH

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 12. 2016


431/11ZM/2016 - Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01 Havířov – Žermanická přehrada“ – SO 112,  k.ú. Havířov – město___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení Zastupitelstva města Havířova č. 1253/27ZM/2014 v bodě 15, kterým byl schválen výkup částí pozemků parc. č. 4346/1, 4369, 4371, 4374/1, 4383, 4389, zastavěných stezkou pro pěší a cyklisty, v rozsahu cca 4276 m2, dle zaměření dokončené stavby vlastník: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha
- kupní cena je sjednána dohodou ve výši 300,- Kč/m2

s c h v a l u j e

pro účely výstavby „1. etapa cyklostezek – stavba1./01 Havířov – Žermanická přehrada“, - SO 112, k.ú. Havířov – město
1. výkup pozemků k.ú. Havířov – město, parc. č. 4346/7 o výměře 435 m2, parc. č. 4369/2 o výměře 458 m2 , parc. č. 4371/2 o výměře 12 m2 , parc. č. 4374/5 o výměře 2849 m2, parc. č. 4383/2 o výměře 26 m2a parc. č. 4389/2 o výměře 338 m2 tj. celkem 4118 m2, oddělených geometrickými plány č. 2074- 727/a/b/2015, zastavěných stezkou pro pěší a cyklisty, ve vlastnictví Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha s tím, že kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 304.730,-Kč a náklady na znalečné činí 2400,-Kč

2. zřízení věcného břemene na části pozemků k. ú. Havířov - město, parc. č. 4369/3, 4374/6 a 4389/3 a to služebnost umístění drenáží v rozsahu 44,66 m2, dle GP 2074- 727/ a/b/2015, spočívající v právu oprávněného, statutárního města Havířova, zřídit a provozovat umístěné drenáže, vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami či odstraněním drenáží, vůči povinnému: Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha s tím, že služebnost bude ohodnocena dle znaleckého posudku a náklady na znalečné budou připočteny k ceně

3. zřízení věcného břemene na části pozemku k.ú. Havířov - město, parc.č. 4406/1 a to služebnost umístění drenáží v rozsahu 15 m2, dle GP 2074-727/a/2015, spočívající v právu oprávněného, statutárního města Havířova, zřídit a provozovat umístěné drenáže, vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami či odstraněním drenáží, vůči povinnému Karlu Balonovi, …………………………………. ………………… s tím, že služebnost je ohodnocena částkou 125,-Kč/m2, tj. při výměře 15 m2 celkem 1875,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smluv k bodu 1-3

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 9. 2016


432/11ZM/2016 - Předání majetku  k hospodaření školským příspěvkovým organizacím___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

skutečnost, že 18 herních prvků, které byly školským příspěvkovým organizacím předány k hospodaření dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako drobné stavby, bylo převedeno do skupiny drobný dlouhodobý hmotný majetek

s c h v a l u j e

1. darování herních prvků, které byly zřizovací listinou, účinnou k 1.1.2016, předány k hospodaření jako drobné stavby:

- Mateřské škole Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvkové organizaci, IČO: 70958254 – samostatné movité věci - herní prvky v celkové pořizovací ceně 26 303,60 Kč
- Mateřské škole Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvkové organizaci, IČO: 70958246 - samostatné movité věci - herní prvky v celkové pořizovací ceně 50 406,54 Kč
- Základní škole a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvkové organizace, IČO: 48805289 – samostatné movité věci - herní prvky v celkové pořizovací ceně 29 183,52 Kč
- Sociálním službám města Havířova, IČO: 60337583 – samostatné movité věci
- herní prvky v celkové pořizovací ceně 29 122,36 Kč

2. zpracování dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací dle bodu 1 usnesení a to změny Přílohy č. 1 písmeno c) „Stavby, neevidované v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku“ - vynětí herních prvků, které byly zřizovací listinou, účinnou k 1.1.2016, předány k hospodaření jako drobné stavby, z hospodaření příspěvkových organizací:

- Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvkové organizaci, IČO: 70958254 – vynětí staveb v celkové pořizovací ceně 26 303,60 Kč a vypuštění textu:
zabudovaná lavička ……… 6.575,90 Kč
zabudovaná lavička ……… 6.575,90 Kč
zabudovaná lavička ……….6.575,90 Kč
zabudovaná lavička ……… 6.575,90 Kč
- Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvkové organizaci, IČO: 70958246 – vynětí staveb v celkové pořizovací ceně 50 406,54 Kč a vypuštění textu:
zabudovaná sestava stolu s lavičkami …. 8.401,09 Kč
zabudovaná sestava stolu s lavičkami …. 8.401,09 Kč
zabudovaná sestava stolu s lavičkami …. 8.401,09 Kč
zabudovaná sestava stolu s lavičkami …. 8.401,09 Kč
zabudovaná sestava stolu s lavičkami …. 8.401,09 Kč
zabudovaná sestava stolu s lavičkami …. 8.401,09 Kč
- Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvkové organizace, IČO: 48805289 – vynětí staveb v celkové pořizovací ceně 29 183,52 Kč a vypuštění textu:
zabudovaná lavička……………4.863,92 Kč
zabudovaná lavička……………4.863,92 Kč
zabudovaná lavička……………4.863,92 Kč
zabudovaná lavička……………4.863,92 Kč
zabudovaná lavička……………4.863,92 Kč
zabudovaná lavička……………4.863,92 Kč
- Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583 – vynětí staveb v celkové pořizovací ceně 29 122,36 Kč a vypuštění textu:
zabudovaná průlezka – Vagónek ….22.057,13 Kč
zabudovaná hra – Piškvorky ……… 7.065,23 Kč

3. podle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předání drobné stavby - dřevěné chatky v účetní hodnotě 55 200,- Kč k hospodaření příspěvkové organizaci Základní škole Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná a zpracování souvisejícího dodatku č. 1 ke zřizovací listině, kterým se mění Příloha č. 1 písm. c) „Stavby, neevidované v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku“ takto:
k. ú. Bludovice, parcela č. 205/4, Dřevěná chatka ……………. Kč 55 200,-

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv dle bodu 1

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 6. 2016

u k l á d á

vyhotovení dodatků k úplnému znění zřizovacích listin dle bodů 2 a 3

Z: vedoucí OPS
T: 30. 6. 2016


433/11ZM/2016 - Stavba č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“ schválení odůvodnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odůvodnění významné veřejné zakázky „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“ (stavba č. 11020) ve znění přílohy

u k l á d á

v souvislosti se zajištěním realizace významné veřejné zakázky na stavební práce „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“ (stavba č. 11020) odboru správy a rozvoje majetku:

1. zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 9 v roce 2017 částku odpovídající ceně za 2. fázi stavby (vč. DPH) uvedené ve smlouvě uzavřené na realizaci veřejné zakázky
2. zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 9 v roce 2018 částku odpovídající ceně za 3. fázi stavby (vč. DPH) uvedené ve smlouvě uzavřené na realizaci veřejné zakázky
3. zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 9 v roce 2019 částku odpovídající ceně za 4. fázi stavby (vč. DPH) uvedené ve smlouvě uzavřené na realizaci veřejné zakázky
4. zapracovat do obchodních podmínek právo objednatele (zadavatele) nerealizovat část předmětu plnění (díla), odpovídající druhé, třetí a (nebo) čtvrté fázi stavby v případě, že nebude Zastupitelstvem města Havířova schváleno financování jednotlivých fází stavby.


434/11ZM/2016 - Podání žádosti o dotaci na projekt „V. polsko-česká odborná setkání“___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „V. polsko-česká odborná setkání“ do Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika, Prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit
2. Dohodu o spolupráci na projektu „V. polsko-česká odborná setkání“ realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika dle přílohy
3. spolufinancování projektu „V. polsko-česká odborná setkání“ z rozpočtu statutárního města Havířova v minimální výši 15% ze způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých výdajů  4. předfinancování projektu „V. polsko-česká odborná setkání“ z rozpočtu statutárního města Havířova ve výši 100% uznatelných i neuznatelných nákladů

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem Dohody o spolupráci na projektu „V. polsko-česká odborná setkání“ realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński, dle přílohy

Z: vedoucí OSRM
T: 5/2016


435/11ZM/2016 - Podání žádosti o dotaci na projekt „Catering kultury“___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „Catering kultury“ do Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika, Prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit
2. Prohlášení o partnerství na projektu „Catering kultury“ realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika dle přílohy
3. spolufinancování projektu „Catering kultury“ z rozpočtu statutárního města Havířova v minimální výši 15% ze způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých výdajů
4. předfinancování projektu „Catering kultury“ z rozpočtu statutárního města Havířova ve výši 100% uznatelných i neuznatelných nákladů

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem Prohlášení o partnerství na projektu „Catering kultury“ realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński, dle přílohy

Z: vedoucí OSRM
T: 5/2016


436/11ZM/2016 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 29.03.2016 dle přílohy


437/11ZM/2016 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 13. – 23.___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 13. - 15., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 16. – 23., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 13. – 23. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2016:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 572 120,75 tis. Kč
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 892 991,50 tis. Kč
tř. 2 - nedaňové příjmy 26 609,30 tis. Kč
tř. 3 - kapitálové příjmy 3 500,00 tis. Kč
tř. 4 - přijaté transfery 649 019,95 tis. Kč
II. Výdaje celkem (a> + b>) 1 533 429,94 tis. Kč
a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 261 715,74 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí 757,17 tis. Kč
odbor školství a kultury 29 602,00 tis. Kč
odbor územního rozvoje 440,00 tis. Kč
stavební a silniční správní úřad 50,00 tis. Kč
odbor organizační 210 350,00 tis. Kč
odbor sociálních věcí 5 968,87 tis. Kč
odbor komunálních služeb 270 728,63 tis. Kč
odbor správy a rozvoje majetku 249 843,00 tis. Kč
Městská policie Havířov 77 647,00 tis. Kč
odbor ekonomický 407 645,07 tis. Kč
odbor kancelář primátora 8 684,00 tis. Kč
b) příspěvky organizacím 271 714,20 tis. Kč
z toho: MŠ Balzacova 1 104,00 tis. Kč
MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 021,00 tis. Kč
MŠ ČSA 993,00 tis. Kč
MŠ E. Holuba 1 263,00 tis. Kč
MŠ Horymírova 999,00 tis. Kč
MŠ Kosmonautů 799,00 tis. Kč
MŠ Lípová 1 382,00 tis. Kč
MŠ Mládí 1 183,00 tis. Kč
MŠ Moravská 1 740,00 tis. Kč
MŠ Okružní 945,00 tis. Kč
MŠ Petřvaldská 2 540,00 tis. Kč
MŠ Přímá 926,00 tis. Kč
MŠ Puškinova 1 002,00 tis. Kč
MŠ Radniční 1 089,00 tis. Kč
MŠ Resslova 825,00 tis. Kč
MŠ Sukova 819,00 tis. Kč
MŠ Švabinského 738,00 tis. Kč
MŠ U Jeslí 672,00 tis. Kč
MŠ U Stromovky 918,00 tis. Kč
MŠ U Topolů 627,00 tis. Kč
ZŠ 1. Máje 3 850,00 tis. Kč
ZŠ F. Hrubína 3 585,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká 3 571,00 tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody 4 100,00 tis. Kč
ZŠ Gorkého 3 529,00 tis. Kč
ZŠ Jarošova 2 510,00 tis. Kč
ZŠ K. Světlé 2 839,00 tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka 3 256,00 tis. Kč
ZŠ M. Kudeříkové 4 036,00 tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové 3 650,00 tis. Kč
ZŠ Mládežnická 3 370,00 tis. Kč
ZŠ Moravská 5 969,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 913,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská 851,00 tis. Kč
ZŠ Školní 2 735,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená 1 100,00 tis. Kč
ZŠ Žákovská 4 021,00 tis. Kč
ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 703,00 tis. Kč
Domov seniorů Havířov 23 659,44 tis. Kč
Městská knihovna Havířov 19 316,00 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov 39 028,76 tis. Kč
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov 9 048,00 tis. Kč
Sociální služby města Havířova 28 801,00 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 30 688,00 tis. Kč
Ostatní dotace a dary 37 000,00 tis. Kč
III. Financování celkem -38 690,81 tis. Kč
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) 0,00 tis. Kč
splátky jistin úvěrů -112 540,00 tis. Kč
změna stavu na bankovních účtech +73 849,19 tis. Kč


438/11ZM/2016 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2015___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2015, dle důvodové zprávy a příloh.


439/11ZM/2016 - „Přijetí úvěru ve výši 160 mil. Kč“ – schválení uzavření smlouvy___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozhodnutí Rady města Havířova u veřejné zakázky č. OŘ/79/EO/15 – „Přijetí úvěru ve výši 160 mil. Kč“ o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem 114 07 Praha, Na Příkopě 969/33, IČO: 45317054

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o úvěru ve výši 160.000.000,-Kč se společností Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, ve znění Přílohy č. 1

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, podpisem smlouvy o úvěru ve výši 160.000.000,-Kč se společností Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, ve znění Přílohy č. 1

u k l a d á

zajistit uzavření smlouvy o úvěru

Z: vedoucí EO
T: 29. 4. 2016


440/11ZM/2016 - Budoucí financování „Akademie III. věku Havířov 2016-2018“___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

financování čtyřsemestrálního studia „Akademie III. věku Havířov 2016-2018“ z výdajové části rozpočtu odboru školství a kultury v letech 2017 až 2018, a to do výše 302 500 Kč včetně DPH v roce 2017 a 302 500 Kč včetně DPH v roce 2018

u k l a d á

odboru školství a kultury zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2017 a rok 2018 financování provozu čtyřsemestrálního studia „Akademie III. věku Havířov 2016-2018"


441/11ZM/2016 - Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2016 z rozpočtu odboru školství a kultury___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotace na provoz na rok 2016 z rozpočtu odboru školství a kultury soukromé mateřské škole MATEŘINKA s.r.o., Okružní 13, Havířov-Šumbark (IČO: 25372793) ve výši 292 000 Kč
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace

Z: vedoucí OŠK
T: duben 2016


442/11ZM/2016 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2016 v rozpočtu odboru školství a kultury___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2016 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám a středisku volného času v celkové výši 1 333 180 Kč takto:

77 440 Kč   Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958122) - dofinancování plavání

50 600 Kč   Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace (IČO: 48805289) - dofinancování plavání

55 180 Kč   Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná (IČO: 48805513)
49 280 Kč ……….dofinancování plavání
5 900 Kč ……….dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,včetně zákonných odvodů

47 520 Kč   Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČO: 62331221) - dofinancování plavání

24 640 Kč   Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958165) - dofinancování plavání

44 000 Kč   Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná (IČO: 48805424) - dofinancování plavání

26 300 Kč   Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná (IČO: 61988600)
15 400 Kč ……….dofinancování plavání
10 900 Kč ……….dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,včetně zákonných odvodů

42 240 Kč   Základní škola Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 62331248) - dofinancování plavání

43 400 Kč   Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná (IČO: 48805475)
41 800 Kč ……….dofinancování plavání
1 600 Kč ……….dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů

60 500 Kč   Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958114)
57 200 Kč ………. dofinancování plavání
3 300 Kč ………. dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,včetně zákonných odvodů

60 880 Kč   Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958131)
36 080 Kč ………. dofinancování plavání
24 800 Kč ………. dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,včetně zákonných odvodů

67 600 Kč   Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace (IČO: 48805271)
48 400 Kč ………. dofinancování plavání
19 200 Kč ……….dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů

635 940 Kč   Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČO: 75027577)
5 940 Kč ………. dofinancování plavání
630 000 Kč ………. dofinancování výjimky z počtu žáků

21 900 Kč   Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958149)
15 400 Kč ………. dofinancování plavání
6 500 Kč ………. dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů

15 400 Kč   Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená, příspěvková organizace (IČO: 75027569) - dofinancování plavání

46 640 Kč   Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČO: 62331230) - dofinancování plavání

13 000 Kč   ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace (IČO: 75085747) - dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz základním školám a středisku volného času do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2016 o výše uvedené částky

Z: vedoucí OŠK
T: červen 2016


443/11ZM/2016 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r o z h o d l o

nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), ust. § 44 písm. d) a § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - na pozemku parc.č. 2334/2 v k.ú. Bludovice v rozsahu přílohy č. 1 a 2


444/11ZM/2016 - Poskytnutí dotace základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s., Havířov z Fondu životního prostředí___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s., Havířov, IČ 63730235, ve výši 60 500,- Kč na léčení včelstev a rozvoj včelařství, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

p o v ě ř u j e

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí


445/11ZM/2016 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné peněžité zápůjčky na výstavbu soukromé části kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníky nemovitostí:

Jaroslav a Jolana Dudovi, ……………………………………
Výše zápůjčky ………………
Splatnost zápůjčky 60 měsíc

ů Vlastimil a Dana Charvátovi, ……………………………
Výše zápůjčky ………………
Splatnost zápůjčky 36 měsíců

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o peněžité zápůjčce.

Z: vedoucí EO
T: 5/2016


446/11ZM/2016 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění přílohy č. 1 s účinností od 1.1.2017, tj. se změnou článku č.10.


447/11ZM/2016 - MRA,s.r.o. - povolení splátek dlužného nájemného a služeb___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb příp. poplatku z prodlení s podmínkou, že v případě porušení splátkového kalendáře se stává splatným celý dluh, těmto dlužníkům:

Radka Ďuricová, t.b. ………………………………, úhradu dluhu ……………… ve splátkách 500 Kč měsíčně, počínaje 3/2016 s poslední splátkou ve výši 156 Kč

Libuše Nytrová, t.b. ………………………………., úhradu dluhu ………………. ve splátkách 500 Kč měsíčně, počínaje 3/2016 s  poslední splátkou ve výši 105 Kč

Dušan Sekréneš, t.b. ………………………………., úhradu dluhu …………………… ve splátkách 500 Kč měsíčně, počínaje 3/2016 s poslední splátkou ve výši 442 Kč

Petr Šlapeta, t.b. ………………………………….., úhradu dluhu …………….. ve splátkách 500 Kč měsíčně, počínaje 3/2016 s poslední splátkou ve výši 302 Kč

Marie Pfeiferová, t.b. ………………………………, úhradu dluhu …………….. ve splátkách 500 Kč měsíčně, počínaje 3/2016 s poslední splátkou ve výši 104 Kč

Simona Regošová, t.b. ……………………………., úhradu dluhu …………….. ve splátkách 500 Kč měsíčně, počínaje 3/2016 s poslední splátkou ve výši 200 Kč

Jarmila Ryszková, t.b. ……………………………….., úhradu dluhu …………….. ve splátkách 500 Kč měsíčně, počínaje 4/2016 s poslední splátkou ve výši 291 Kč

Nikola Černá, t.b. ………………………………….., úhradu dluhu …………….. ve splátkách 1 000 Kč měsíčně, počínaje 4/2016 s poslední splátkou ve výši 776 Kč

Petr Mikula, t.b. ……………………………………., úhradu dluhu ……………… ve splátkách 1 000 Kč měsíčně, počínaje 4/2016 s poslední splátkou ve výši 373 Kč

Zdeněk Pavlech, t.b. ………………………………., úhradu dluhu ………………. ve splátkách 500 Kč měsíčně, počínaje 3/2016 s poslední splátkou ve výši 28 Kč

p o v ě ř u j e

Městskou realitní agenturu, s.r.o. k uzavření dohod o splátkách dluhů

Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 4/2016


448/11ZM/2016 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápis ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova dle Přílohy č.1

2. zápisy o provedených kontrolách dle přiloženého protokolu dle Příloh č. 2.1, 2.2

3. zprávy o provedených kontrolách plnění usnesení dle Příloh č. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5


449/11ZM/2016 - Informativní zpráva o činnosti vedení města___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předložené informativní zprávy o činnosti vedení města Havířova za období od 11.02.2016 – 06.04.2016 dle příloh


………………………………… …………………………………
Bc. Daniel PAWLAS Ing. Eduard HECZKO
primátor města náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu: