Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 11. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 30.1.2012

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/7880/Vl/2012

V Havířově dne 30.1.2012
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

 

P Ř E H L E D   U S N E S E N Í
přijatých na 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 30.1.2012


391/11ZM/2012 - Schválení předsednictva 11. zasedání ZMH dne 30.1.2012

392/11ZM/2012 - Schválení programu 11. zasedání ZMH dne 30.1.2012

393/11ZM/2012 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 11. zasedání ZMH, konaného dne 30.1.2012

394/11ZM/2012 - Ověření zápisu z 10. zasedání ZMH, konaného dne 19.12.2011

395/11ZM/2012 - Kontrola plnění usnesení ZMH

396/11ZM/2012 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2011, vyhodnocení nápadu trestné činnosti a dopravní nehodovosti na území města Havířova za rok 2011, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2011

397/11ZM/2012 - Zpráva o doplnění kontroly č.9/2011 KV ZMH

398/11ZM/2012 - Smlouva s RPG Byty s.r.o. o budoucím darování části kamerového systému statutárnímu městu Havířov

399/11ZM/2012 - Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 1448/8, k.ú. Šumbark

400/11ZM/2012 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov-město

401/11ZM/2012 - Záměr směnit v k.ú. Prostřední Suchá pozemek v majetku města, parc. č. 62/3, za pozemek parc. č. 1249/20, ve vlastnictví paní Elišky Gocmanové

402/11ZM/2012 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Kubínová

403/11ZM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Šuhajová

404/11ZM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Konečná, Prokopová

405/11ZM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – pan Jadrný

406/11ZM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – pan Rotter

407/11ZM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Beňo

408/11ZM/2012 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2011 – rozpočtová opatření č. 147. – 164.

409/11ZM/2012 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – listopad 2011

410/11ZM/2012 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec 2010 – prosinec 2011

411/11ZM/2012 - Seznam pro město potřebných akcí v letech 2012-2015

412/11ZM/2012 - „Dopravní terminál Havířov“ – změna principů přípravy a realizace projektu, schválení Smlouvy o spolupráci

413/11ZM/2012 - Žádosti o změnu účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2011

414/11ZM/2012 - Smlouvy o dlouhodobé spolupráci s kluby provozujícími prioritní sporty

415/11ZM/2012 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

416/11ZM/2012 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2012

417/11ZM/2012 - Český institut interních auditorů – nový členský příspěvek BENEFIT

418/11ZM/2012 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

 

 

U S N E S E N Í
z 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 30.1.2012


 

391/11ZM/2012 - Schválení předsednictva 11. zasedání ZMH dne 30.1.2012_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 30.1.2012 ve složení:

Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

392/11ZM/2012 - Schválení programu 11. zasedání ZMH dne 30.1.2012______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 30.1.2012, upravený dle návrhu členů zastupitelstva


 

393/11ZM/2012 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 11. zasedání ZMH,
konaného dne 30.1.2012______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatele zápisu o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 30.1.2012

Bc. Michaelu Horňákovou
p. Libora Čtvrtku


 

394/11ZM/2012 - Ověření zápisu z 10. zasedání ZMH, konaného dne 19.12.2011_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 10. zasedání ZMH, konaného dne 19. prosince 2011


 

395/11ZM/2012 - Kontrola plnění usnesení ZMH__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

281/7ZM/2011

Prodej části pozemku parc.č. 2172/5 a části pozemku parc.č. 2170/117, k.ú. Bludovice

305/7ZM/2011

Zajištění provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví statutárního města Havířov

334/8ZM/2011

Prodej části pozemku parc.č. 1714/1, k.ú. Prostřední Suchá

335/8ZM/2011

Prodej pozemku parc.č. 1451/2, k.ú. Šumbark

380/10ZM/2011

Dohoda o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací

383/10ZM/2011

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011 v rozpočtu odboru školství a kultury

384/10ZM/2011

Změna použití schválené investiční dotace na rok 2011 – MŠ E. Holuba, MŠ Přímá

386/10ZM/2011

Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací města

389/10ZM/2011

Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMH za II. pololetí 2011


 

396/11ZM/2012 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska
činnosti Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2011,
vyhodnocení nápadu trestné činnosti a dopravní nehodovosti na území
města Havířova za rok 2011, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru
dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2011_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

vyhodnocení stavu veřejného pořádku, trestné činnosti a činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2011


 

397/11ZM/2012 - Zpráva o doplnění kontroly č.9/2011 KV ZMH_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova ze dne 18.1.2012 včetně návrhů a doporučení týkající se řešení Záznamu o výsledku kontroly č.9/2011 provedené dne 3.11.2011 na SSRZ Havířov


 

398/11ZM/2012 - Smlouva s RPG Byty s.r.o. o budoucím darování části
kamerového systému statutárnímu městu Havířov__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, kterou se RPG Byty s.r.o. zavazuje darovat statutárnímu městu Havířov 4 kamery budoucího kamerového systému umístěného v oblasti Šumbarku

p o v ě ř u j e

náměstka primátora Ing. Eduarda Heczka podpisem této smlouvy


 

399/11ZM/2012 - Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 1448/8, k.ú. Šumbark_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

1. záměr prodeje části pozemku parc.č. 1448/8, k.ú. Šumbark o výměře cca 55m2
panu Marku Komenderovi,
bytem …………………………
za účelem úpravy příjezdu k řadovému rodinnému domu

2. záměr prodeje části pozemku parc.č. 1448/8, k.ú. Šumbark o výměře cca 40 m2
manželům Oldřichu Kratochvílovi a Ireně Kratochvílové,
bytem …………………………
za účelem úpravy příjezdu k řadovému rodinnému domu

3. záměr prodeje části pozemku parc.č. 1448/8, k.ú. Šumbark o výměře cca 40 m2
manželům MUDr. Jiřímu Kohutovi a Anně Kohutové,
bytem …………………………
za účelem úpravy příjezdu k řadovému rodinnému domu

4. záměr prodeje části pozemku parc.č. 1448/8, k.ú. Šumbark o výměře cca 60 m2
manželům Janu Sobkovi a Haně Sobkové,
bytem …………………………
za účelem úpravy příjezdu k řadovému rodinnému domu


 

400/11ZM/2012 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2797/1,
k.ú. Havířov-město___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2797/1 v k.ú. Havířov-město, o výměře 2,5 m2, z důvodu vybudování schodiště za účelem vstupu do garáže k obytnému domu na ul. Karvinská 49, Havířov-Město,
Ing. Břetislavu Petrovi a MUDr. Blaženě Petrové,
bytem ………………………
Ing. Adolfu Klukovi a Danuši Klukové,
bytem …………………………
Pavlu Kučerovi a Ludmile Kučerové,
bytem …………………………
Ing. Jiřímu Králi,
bytem …………………………
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


401/11ZM/2012 - Záměr směnit v k.ú. Prostřední Suchá pozemek
v majetku města, parc. č. 62/3, za pozemek parc. č. 1249/20,
ve vlastnictví paní Elišky Gocmanové__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr směnit v k.ú. Prostřední Suchá pozemek v majetku města, parc.č. 62/3 orná půda o výměře 598 m2, pro účely rozšíření zahrady u rodinného domu čp. 1184, na parc. č. 62/4, ve vlastnictví manželů Gocmanových, za pozemek ve vlastnictví paní Elišky Gocmanové, bytem ……………………, parc. č. 1249/20, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 131 m2, jež je součástí místní komunikace ul. U Hřiště a bude dotčen výstavbou odkanalizování městské části Prostřední Suchá, s tím, že směňované nemovitosti budou oceněny znaleckým posudkem a nabyvatelé pozemku z majetku města, uhradí zjištěný finanční rozdíl


 

402/11ZM/2012 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Kubínová____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1066/2, ost.plocha, ost. komunikace o celkové výměře 257 m2 a podílu ve výši 9/10 pozemku parc.č. 1066/1 o celkové výměře 151 m2, k.ú. Bludovice, na kterých se nachází místní komunikace ul. Záhumenková
od paní Ilony Kubínové, bytem …………………………
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 157 451,- Kč (tj.
 400,74 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2012


 

403/11ZM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Šuhajová___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1066/5, ost.plocha, ost. komunikace o celkové výměře 122 m2, k.ú. Bludovice, na kterém se nachází místní komunikace ul. Záhumenková
od paní Dariny Šuhajové, bytem …………………………
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 48 890,- Kč (tj.
 400,74 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2012


 

404/11ZM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Konečná, Prokopová____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1066/6, ost.plocha, ost. komunikace o celkové výměře 89 m2, k.ú. Bludovice, na kterém se nachází místní komunikace ul. Záhumenková od spoluvlastníků
-
 paní Aleny Konečné, bytem …………………………
podíl ve výši ½
-
 paní Pavlíny Prokopové, bytem …………………………
podíl ve výši ½
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 35 666,-Kč (tj.
 400,74 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2012


 

405/11ZM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – pan Jadrný________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1066/7, ost.plocha, ost. komunikace o celkové výměře 347 m2, k.ú. Bludovice, na kterém se nachází místní komunikace ul. Záhumenková
od pana Martina Jadrného, bytem …………………………
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 139 057,- Kč (tj.
 400,74 Kč/m2)

n e s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1066/7, ost.plocha, ost. komunikace o celkové výměře 347 m2, k.ú. Bludovice, na kterém se nachází místní komunikace ul. Záhumenková
od pana Martina Jadrného, bytem …………………………
dle požadavku vlastníka za cenu za smluvní cenu ve výši 159 620,- Kč (tj.
 460,00 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2012


 

406/11ZM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – pan Rotter____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1066/8, ost.plocha, ost. komunikace o celkové výměře 93 m2, k.ú. Bludovice, na kterém se nachází místní komunikace ul. Záhumenková
od pana Edvarda Rottera, bytem …………………………
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 37 269,- Kč (tj.
 400,74 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2012


 

407/11ZM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Beňo_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1066/9, ost.plocha, ost. komunikace o celkové výměře 122 m2, k.ú. Bludovice, na kterém se nachází místní komunikace ul. Záhumenková
od paní Jany Beňo, bytem …………………………
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 48 890,- Kč (tj.
 400,74 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2012


 

408/11ZM/2012 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2011 – rozpočtová
opatření č. 147. – 164.______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtové opatření č. 147., 148., 149. a 164.;

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 150. – 163.;

b) na základě rozpočtových opatření č. 147. – 164. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2011:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

2 365 184,29 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

887 646,81 tis. Kč

tř.2 – nedaňové příjmy

69 865,82 tis. Kč

tř.3 – kapitálové příjmy

9 612,17 tis. Kč

tř.4 – přijaté transfery

1 398 059,49 tis. Kč

   

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 458 867,11 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

2 135 256,30 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

1 085,45 tis. Kč

odbor školství a kultury

46 299,42 tis. Kč

odbor územního rozvoje

550,00 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

219 411,01 tis. Kč

odbor sociálních věcí

274 056,90 tis. Kč

odbor komunálních služeb

261 081,72 tis. Kč

odbor investiční výstavby

568 497,77 tis. Kč

odbor správy majetku

15 500,00 tis. Kč

Městská policie

66 495,28 tis. Kč

odbor ekonomický

642 809,73 tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

39 419,02 tis. Kč

   

b) příspěvky organizacím

323 610,81 tis. Kč

z toho: MŠ Balzakova

981,00 tis. Kč

MŠ Čelakovského

947,00 tis. Kč

MŠ ČSA

870,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 230,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

1 003,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

950,00 tis. Kč

MŠ Lipová

870,00 tis. Kč

MŠ Mládí

1 455,00 tis. Kč

MŠ Moravská

1 960,00 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

742,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

3 381,00 tis. Kč

MŠ Přímá

950,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

950,00 tis. Kč

MŠ Radniční

836,00 tis. Kč

MŠ Resslova

625,00 tis. Kč

MŠ Sukova

860,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

916,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

652,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

729,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

700,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

8 918,04 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

3 904,86 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

8 319,60 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

13 554,99 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 583,84 tis. Kč

ZŠ Jarošova

4 373,85 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

5 995,60 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

2 743,20 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

6 550,04 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

9 222,07 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

6 124,53 tis. Kč

ZŠ Moravská

8 077,53 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 670,50 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

2 113,26 tis. Kč

ZŠ Školní

2 795,24 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 572,97 tis. Kč

ZŠ Žákovská

5 712,11 tis. Kč

ASTERIX - středisko volného času Havířov

3 422,26 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

27 998,00 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

17 981,26 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

34 416,06 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

30 938,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

38 990,00 tis. Kč

                SANTÉ - Centrum
                ambulantních
                a pobytových sociálních
                služeb Havířov

13 826,00 tis. Kč

                Ostatní dotace a dary

34 200,00 tis. Kč

   

III. Financování celkem

+93 682,82 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+386 445,65 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-357 033,94 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy

+22 000,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje

-22 000,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – příjmy

+6 800,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – výdaje

-6 800,00 tis. Kč

operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru

-5 939,90 tis. Kč

změna stavu rozpočtových účtů

+70 211,01 tis. Kč


 

409/11ZM/2012 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti
za období leden – listopad 2011_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – listopad 2011


 

410/11ZM/2012 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s.
za období červenec 2010 – prosinec 2011____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pokračování ve zhodnocování volných peněžních prostředků města formou správy aktiv Českou spořitelnou, a.s.

u k l á d á

předložit na 12. zasedání ZMH zprávu o vyhodnocení výsledků správy aktiv za leden – únor 2012


 

411/11ZM/2012 - Seznam pro město potřebných akcí v letech 2012-2015___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

Seznam pro město potřebných akcí v letech 2012-2015 dle přílohy

Z: vedoucí OIV
T: 2/2012


 

412/11ZM/2012 - „Dopravní terminál Havířov“ – změna principů přípravy
a
 realizace projektu, schválení Smlouvy o spolupráci____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. změnu Principů přípravy a realizace projektu „Dopravní terminál Havířov“ dle Přílohy č. 3 tohoto usnesení

2. změnu Harmonogramu přípravy a realizace projektu „Dopravní terminál Havířov“ dle Přílohy č. 4 tohoto usnesení

3. předloženou Smlouvu o spolupráci s ČD a.s. dle Přílohy č. 5 tohoto usnesení

p o v ě ř u j e

Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Smlouvy o spolupráci s ČD a.s.


 

413/11ZM/2012 - Žádosti o změnu účelu použití dotace poskytnuté
z
 rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2011__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

I.
1. změnu účelu použití dotace poskytnuté z  rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2011 Slavií Havířov o.s., oddílu volejbalu ve výši 3 000 000,-Kč, a to takto:
320 000,- Kč náklady na nájem sportovišť,
420 000,- Kč náklady na cestovné,
2 160 000,- Kč náklady na odměny hráčů a trenérů,
100 000,- Kč náklady na materiál a sportovní vybavení.

2. uzavření Dodatku č.1 k Dohodě o poskytnutí dotace 300/OŠK/11 ze dne 28.4.2011

3. prodloužení termínu pro předložení vyúčtování dotace do 10.02.2012

II.
1. změnu účelu použití dotace poskytnuté z  rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2011 Slavií Havířov o.s. ve výši 3 000 000,-Kč, a to takto:
2 001 000,- Kč náklady na nájem sportovišť,
439 000,- Kč náklady na cestovné,
240 000,- Kč náklady na telekomunikační služby,
180 000,- Kč náklady na startovné.

2. uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o poskytnutí dotace 302/OŠK/11 ze dne 28.4.2011

3. prodloužení termínu pro předložení vyúčtování dotace do 10.02.2012

Z: vedoucí OŠK
T: 10.2.2012


 

414/11ZM/2012 - Smlouvy o dlouhodobé spolupráci s kluby provozujícími
prioritní sporty____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

s c h v a l u j e

1. Smlouvu o dlouhodobé spolupráci s HC Havířov 2010 s.r.o., dle přílohy č. 1
2.
 Smlouvu o dlouhodobé spolupráci s HC AZ Havířov 2010 o.s., dle přílohy č. 2
3.
 Smlouvu o dlouhodobé spolupráci s Městským fotbalovým klubem Havířov, dle přílohy č. 3
4.
 Smlouvu o dlouhodobé spolupráci s TJ ČSAD Havířov, dle přílohy č. 4
5.
 Smlouvu o dlouhodobé spolupráci s Tělovýchovnou jednotou Havířov-Dolní Datyně, dle přílohy č. 5
6.
 Smlouvu o dlouhodobé spolupráci se Sportovním klubem vzpírání Baník Havířov, dle přílohy č. 6
7.
 Smlouvu o dlouhodobé spolupráci s Florbalovým klubem Torpedo Havířov, dle přílohy č. 7
8.
 Smlouvu o dlouhodobé spolupráci s Tělovýchovnou jednotou Start Havířov, dle přílohy č. 8
9.
 Smlouvu o dlouhodobé spolupráci se Sportovním klubem stolního tenisu Baník Havířov, dle přílohy č. 9
10.
 Smlouvu o dlouhodobé spolupráci s Tenisovým klubem Havířov, dle přílohy č. 10

Z: vedoucí OŠK
T: únor 2012


 

415/11ZM/2012 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí
pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 10.1.2012 dle přílohy


 

416/11ZM/2012 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce
neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2012____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova, který není v pracovním ani obdobném poměru, paušální částkou pro r. 2012 ve výši 1.400,- Kč/1 den výkonu funkce, kterou člen zastupitelstva vykonával v jednom dni déle než 4 hodiny a v ostatních případech ve výši 700,- Kč/den


 

417/11ZM/2012 - Český institut interních auditorů – nový členský
příspěvek BENEFIT______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

úhradu ročního členského příspěvku BENEFIT Českému institutu interních auditorů o.s. ve výši 5.000,- Kč od 1.1.2012


 

418/11ZM/2012 - Informativní zpráva o činnosti vedení města________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 8.12.2011 – do 18.1.2012


 

    ………………………………….....            ...…..…….……………………...
        Ing. Zdeněk OSMANCZYK                            Ing. Eduard HECZKO
               
primátor města                                   náměstek primátora pro ekonomiku
                                                                                        a správu majetku