Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 11. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 8.9.2008

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/78 399/Ba/2008
Č.spisu S/KP/521/ZMH-U/2008

V Havířově dne 9.9.2008
Zapsala: Libuše Bauerová

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
z 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 8.9.2008


554/11/ZM/08 - Schválení předsednictva 11.zasedání ZMH, konaného dne 8.9.2008

555/11/ZM/08 - Schválení programu 11.zasedání ZMH, konaného dne 8.9.2008

556/11/ZM/08 - Schválení návrhové komise pro 11.zasedání ZMH dne 8.9.2008

557/11/ZM/08 - Schválení ověřovatelů zápisu z 11.zasedání ZMH, konaného dne 8.9.2008

558/11/ZM/08 - Ověření zápisu z 10.zasedání ZMH, konaného dne 23.6.2008

559/11/ZM/08 - Kontrola plnění usnesení ZMH

560/11/ZM/08 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů.

561/11/ZM/08 - Dotace na realizaci projektu spolufinancovaného z Finančních mechanismů EHP/Norsko

562/11/ZM/08 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

563/11/ZM/08 - „Havířov v květech – Havířovský festival květů“

564/11/ZM/08 - Aktivní účast statutárního města Havířova na 18. Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu GO a turistických možností v regionech REGIONTOUR 2009

565/11/ZM/08 - Žádost dopravce ČSAD Havířov a.s. o navýšení finančních prostředků pro úhradu prokazatelné ztráty v systému městské hromadné dopravy Havířov (MHD) v roce 2008

566/11/ZM/08 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2008, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace

567/11/ZM/08 - Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů - založení akciové společnosti KIC Odpady, a.s.

568/11/ZM/08 - Opatření obecné povahy - Změna č.13 územního plánu města Havířov

569/11/ZM/08 - Opatření obecné povahy – Územní plán Havířov

570/11/ZM/08 - Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních poplatcích

571/11/ZM/08 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov

572/11/ZM/08 - Zvýšení příspěvku na provoz základní školy

573/11/ZM/08 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2008 v rozpočtu odboru školství a kultury

574/11/ZM/08 - Informativní zpráva o udělení titulu Ekoškola Základní škole Havířov-Město Gorkého

575/11/ZM/08 - Poskytnutí investiční dotace pro rok 2008 Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

576/11/ZM/08 - Žádost Římskokatolické farnosti sv. Markéty na opravu střechy kostela

577/11/ZM/08 - Žádosti o změnu procentuálního vyjádření schválených dotací v roce 2008

578/11/ZM/08 - Koncepce prevence kriminality na léta 2009 - 2011 v Havířově

579/11/ZM/08 - Přehled výdajů OŠK na investiční akce a opravy k 10.8.2008

580/11/ZM/08 - Aktualizace rozpisu závazného ukazatele výdajů odboru investiční výstavby na rok 2008 v souladu se IV. rozpočtovými úpravami

581/11/ZM/08 - Bezúplatný převod movitého majetku společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

582/11/ZM/08 - Přijetí úvěru ve výši 150 000 tis. Kč pro urychlení komplexních sanaci panelových obytných domů v majetku města Havířova

583/11/ZM/08 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvaha – bilance a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2008

584/11/ZM/08 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2008 – rozpočtová opatření č. 54. – 73.

585/11/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3738, k.ú. Havířov-město

586/11/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 149/6, k.ú. Prostřední Suchá

587/11/ZM/08 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1218, 1219, 1220/2, k.ú. Prostřední Suchá

588/11/ZM/08 - Záměr prodeje pozemků pod garážemi

589/11/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/1, k.ú. Prostřední Suchá

590/11/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1714/52, k.ú. Prostřední Suchá

591/11/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 576/3, k.ú. Bludovice

592/11/ZM/08 - Prodej části pozemku parc.č. 649, pozemku parc.č. 648 a stavby na pozemku parc.č. 648, k.ú. Havířov-město

593/11/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 1400/32 a částí pozemku parc.č. 1400/17, k.ú. Prostřední Suchá

594/11/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 2045/9 a části pozemků parc.č. 2045/1 a 2105/675, k.ú. Šumbark

595/11/ZM/08 - Prodej části pozemku parc.č. 2267/1, k.ú. Prostřední Suchá

596/11/ZM/08 - Prodeje pozemků – garáže

597/11/ZM/08 - Prodej části pozemků parc.č. 4088 a parc.č. 4125/1, k.ú. Havířov-město

598/11/ZM/08 - Darování části pozemku parc. č. 2507/2, k.ú. Bludovice, včetně technického zhodnocení

599/11/ZM/08 - Smluvní vztahy pro účely stavby : „Odkanalizování Havířova – městská část Bludovice“

600/11/ZM/08 - Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá

601/11/ZM/08 - Nabídka společnosti LATRACOM s.r.o. na odprodej sportovního areálu v Havířově - Prostřední Suché

602/11/ZM/08 - Výkup pozemku parc.č. 1642/5 a spoluvlastnických podílů na pozemcích parc.č. 1642/4, 1642/6, 1643, 1653, (PK 1653) a 1608, k.ú. Šumbark

603/11/ZM/08 - Výkup pozemků v souvislosti s výstavbou cyklostezek – doplnění

604/11/ZM/08 - Výkup pozemků v k.ú. Šumbark, vydaných v restitučním řízení, výkup spoluvlastnického podílu a záměr převodu

605/11/ZM/08 - Výkup části pozemku parc. č. 2193, k.ú. Šumbark - vypořádání MK Smrková

606/11/ZM/08 - Výsledek soutěže na pronájem objektu kina Centrum – informativní zpráva

607/11/ZM/08 - Zpráva o průběhu valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s.

608/11/ZM/08 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – společnost HTM Group s.r.o.

609/11/ZM/08 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – Ing.Věra Kovářová, ředitelka NsP Havířov

610/11/ZM/08 - Informativní zpráva o projektu „POZNEJME SE…“

611/11/ZM/08 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za období duben - srpen 2008

612/11/ZM/08 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

613/11/ZM/08 - Odkanalizování částí města Havířova

614/11/ZM/08 - Závěrečné usnesení

U S N E S E N Í
z 11.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 8.9.2008


 

554/11/ZM/08 - Schválení předsednictva 11.zasedání ZMH, konaného dne 8.9.2008_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

složení předsednictva 11.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 8.9.2008 dle předloženého návrhu


 

555/11/ZM/08 - Schválení programu 11.zasedání ZMH, konaného dne 8.9.2008____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 11.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 8.9.2008


 

556/11/ZM/08 - Schválení návrhové komise pro 11.zasedání ZMH dne 8.9.2008____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro 11.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konané dne 8.9.2008 ve složení:

předseda komise: Bc. Marek PLAWNY
členové:                 MUDr. Jiřina HEROKOVÁ
                               Ing. Miloslav HANUS
                               Miroslav POLAK
                               Aleš RÁDL
                               Libuše BAUEROVÁ – referent odd. kanceláře primátora


 

557/11/ZM/08 - Schválení ověřovatelů zápisu z 11.zasedání ZMH, konaného dne 8.9.2008___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu z 11.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 8.9.2008

MUDr. Radomil SCHREIBER
Vojtěch KOZÁK


 

558/11/ZM/08 - Ověření zápisu z 10.zasedání ZMH, konaného dne 23.6.2008_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 10.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.6.2008


 

559/11/ZM/08 - Kontrola plnění usnesení ZMH________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

298/6/ZM/07

Výkup částí pozemků zastavěných v rámci stavby: „Rekonstrukce místní komunikace ul. V Zaryjach, Havířov - Dolní Datyně“ – doplnění

384/8/ZM/08

Průběžné hodnocení „Koncepce kultury města Havířova do roku 2010“

440/9/ZM/08

Prodeje pozemků pod garážem

444/9/ZM/08

Prodej pozemku parc.č. 1197/1 a části pozemků parc.č. 1197/91 a 1197/114, k.ú.Prostřední Suchá

536/10/ZM/08

Výkup částí pozemků parc.č. 1078/16 a 1078/15, k.ú. Bludovice

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

704/16/ZM/04

Přijetí daru stavby parkovacích míst na pozemku parc.č. 1/1, k.ú. Šumbark

1277/26/ZM/06
částečné vypuštění textu usnesení

Smluvní vztahy pro stavbu: „Oprava MK ul. Šumbarská, II. část, v Havířově-Dolní Suché“

50/2/ZM/07

Vypořádání pro účely stavby: „I/11 Havířov- Bludovice, okružní křižovatka“

294/6/ZM/07

Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č.1447, k.ú. Dolní Suchá

376/8/ZM/08

Smluvní vztahy pro účely výstavby: „1. etapy cyklostezek, stavba 1/02 - trasa Havířov – Těrlická přehrada“ – doplnění

383/8/ZM/08

Městský program prevence kriminality na rok 2008

411/9/ZM/08

ZŠ F. Hrubína – zrušení odloučeného pracoviště a změna v rejstříku škol

414/9/ZM/08

Rekonstrukce budovy na ul. V.Nezvala 1/801 pro Vysokou školu sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s.

417/9/ZM/08

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2008 neziskovým sportovním a mimosportovním subjektům

436/9/ZM/08

Záměr prodeje obytných budov a bytů navržených k privatizaci

445/9/ZM/08

Prodej pozemku parc.č. 1028/22, k.ú. Šumbark

448/9/ZM/08

Směna pozemků pro účely výstavby: „1.etapy cyklostezek, stavba 1/01- trasa Havířov - Žermanická přehrada“

456/9/ZM/08

Výkup pozemku parc. č. 4705/1, k.ú. Havířov – město

464/9/ZM/08

Nákup dopravního vozidla

487/10/ZM/08

Zvýšení příspěvku na provoz mateřských škol a střediska volného času

488/10/ZM/08

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2008 v rozpočtu odboru školství a kultury

491/10/ZM/08

Informace o prázdninovém provozu školních hřišť

492/10/ZM/08

Rozdělení výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2008

493/10/ZM/08

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2008 neziskovým sportovním a mimosportovním subjektům

494/10/ZM/08

Žádost o poskytnutí dotace občanského sdružení PROSPORT – CZ na mezinárodní silniční motocyklové závody „O Zlatý kahanec“

495/10/ZM/08

Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol a Havířovská liga středních škol

522/10/ZM/08

Prodej pozemku parc.č. 1914/2, k.ú. Prostřední Suchá

523/10/ZM/08

Prodeje pozemků pod garážemi

524/10/ZM/08

Prodej pozemků k.ú. Šumbark za účelem výstavby boxových garáží

525/10/ZM/08

Prodej části pozemku parc.č. 2170/29, k.ú. Bludovice

527/10/ZM/08

Prodej pozemku parc. č. 2154/1, k. ú. Šumbark

529/10/ZM/08

Prodej části pozemku parc.č. 2822/1, k.ú. Havířov – město

530/10/ZM/08

Směna pozemků, k.ú. Havířov-město

535/10/ZM/08

Výkup pozemku parc.č. 2317, k.ú. Dolní Suchá

537/10/ZM/08

Výkup pozemku parc.č. 4705/1, k.ú. Havířov-město, upřesnění výměry a ceny

539/10/ZM/08

Spolufinancování stavby: „Rekonstrukce sil. III/4744 Havířov – U Šimaly“


 

560/11/ZM/08 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů.


 

561/11/ZM/08 - Dotace na realizaci projektu spolufinancovaného z Finančních mechanismů
EHP/Norsko________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informativní zprávu o nedoporučení žádosti Vzdělávací akademie Havířov s.r.o., Tajovského 2, Havířov - Podlesí (IČ 25 35 40 19) o dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace učeben, chodeb a hygienického zázemí školního areálu” spolufinancovaného z fondů EHP/Norsko 6.Monitorovacím výborem FM EHP/Norsko Kanceláři Finančních mechanismů EHP/Norsko do Bruselu


 

562/11/ZM/08 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově v roce 2008 takto:

a) 30 000,- Kč – na preventivní projekt „Nepřehlédni nás!“
b) 210 000,- Kč – na nákup 4 ks alkoholtesterů
c) 780 000,- Kč – na nákup termokamery

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat uvedené čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově v bodech a) a b) a c) do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2008.


 

563/11/ZM/08 - „Havířov v květech – Havířovský festival květů“_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d k l á d á

rozhodnutí ve věci další realizace akce Havířov v květech - Havířovský festival květů“ v roce 2009 s rozpočtem ve výši 3 000 000,- Kč


 

564/11/ZM/08 - Aktivní účast statutárního města Havířova na 18. Mezinárodním veletrhu
cestovního ruchu GO a turistických možností v regionech
REGIONTOUR 2009________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

účast města Havířova na 18. Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu GO a turistických možností v regionech REGIONTOUR 2009 ve dnech 15.1. – 18.1. 2009

u k l á d á

1. ekonomickému odboru zapracování finančních prostředků ve výši 250 000,- Kč do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2008

Z: vedoucí EO
T: 11/2008

2. organizačnímu odboru zapracování finančních prostředků ve výši 50 000,- Kč do návrhu rozpočtu na rok 2009

Z: vedoucí ORG
T: 11/2008


 

565/11/ZM/08 - Žádost dopravce ČSAD Havířov a.s. o navýšení finančních prostředků pro
úhradu prokazatelné ztráty v systému městské hromadné dopravy Havířov
(MHD) v roce 2008__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

navýšení finančních prostředků, určených dopravci ČSAD Havířov a.s. ke krytí prokazatelné ztráty v systému MHD v r. 2008 o částku 4 052 tis. Kč k vyrovnání vlivu zvýšené ceny PHM a o dalších 1 685 tis. Kč k vyrovnání finančního schodku v objemu dosahovaných tržeb, celkem o 5 737 tis. Kč, ze stávajících 42 000 tis. Kč na 47 737 tis. Kč

u k l á d á

zapracovat do V. rozpočtových úprav:
do výdajové části rozpočtu pro r. 2008 ORJ 8, pol. 5193 (výdaje na územní dopravní obslužnost) navýšení částky o 4 767 tis. Kč.Zbývající částku ve výši 970 tis. Kč dokrýt z rozpočtové rezervy odboru komunálních služeb

Z: vedoucí EO
T: IV/IV r. 2008


 

566/11/ZM/08 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2008, kterou se nařizuje provedení speciální
ochranné deratizace_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova 9;

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace


 

567/11/ZM/08 - Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů
- založení akciové společnosti KIC Odpady, a.s.__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. informaci o postupu prací při přípravě „Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů“ na území Moravskoslezského kraje

2. informaci o záměru Moravskoslezského kraje založit akciovou společnost s firmou „KIC Odpady, a.s.“ vč. návrhu na budoucí rozložení vlivu po přistoupení měst dle přílohy č. 3

3. návrh Zakladatelské listiny KIC Odpady, a.s. a návrh stanov této akciové společnosti ve znění dle přílohy č. 1 a 2


 

568/11/ZM/08 - Opatření obecné povahy - Změna č.13 územního plánu města Havířov_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pokyny pro zpravování úpravy návrhu změny č.13 územního plánu města Havířov, zpracované na základě výsledku projednání tohoto návrhu, dle ust. § 53 odst. 3 tohoto zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

v y d á v á

dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ust. § 43 odst. 4, § 54 odst. 2) a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 – 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ust. § 188 odst. 3 stavebního zákona změnu č.13 územního plánu města Havířov formou opatření obecné povahy.


 

569/11/ZM/08 - Opatření obecné povahy – Územní plán Havířov__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pokyny pro zpravování úpravy návrhu Územního plánu města Havířov, upraveného ve smyslu ust. § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracované na základě výsledku projednání tohoto návrhu dle ust. § 53 odst. 3 tohoto zákona

v y d á v á

dle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ust. § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 – 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Havířov formou opatření obecné povahy, upravený ve smyslu ust. § 188 odst.1 stavebního zákona


 

570/11/ZM/08 - Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních
poplatcích_________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních poplatcích v prvním pololetí roku 2008.


 

571/11/ZM/08 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Dodatek č.1 k úplnému znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov ze dne 1.5.2008, kterým se mění adresa sídla 736 01 Havířov – Podlesí, Šrámkova 1379/2 na novou adresu sídla 736 01 Havířov - Podlesí, Šrámkova 1620/2a, s účinností od 8.9.2008

p o v ě ř u j e

1. vedoucí odboru právních služeb MMH vydáním úplného znění zřizovací listiny

2. primátora města k podpisu Dodatku č.1 a úplného znění Zřizovací listiny Městské knihovny Havířov


 

572/11/ZM/08 - Zvýšení příspěvku na provoz základní školy_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení příspěvku na provoz Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace ( IČ 62 33 12 48 ) o částku 250 000,- Kč na dovybavení školy

Z: vedoucí OŠK
T: září 2008


 

573/11/ZM/08 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2008 v rozpočtu
odboru školství a kultury_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2008 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám v celkové výši 60 000,-Kč a poskytnutí neinvestičního příspěvku středním školám v celkové výši 12 500,- Kč dle Přílohy č. 2

Z: vedoucí OŠK
T: září 2008


 

574/11/ZM/08 - Informativní zpráva o udělení titulu Ekoškola Základní škole Havířov-Město
Gorkého___________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o udělení mezinárodního titulu Ekoškola, který získala Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná


 

575/11/ZM/08 - Poskytnutí investiční dotace pro rok 2008 Nemocnici s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici s  poliklinikou Havířov (IČ 00 84 48 96) pro rok 2008 ve výši 550 tis. Kč na pořízení zdravotnické techniky, a to na nákup videogastroskopu a uzavření dohody s příjemcem dotace

p o v ě ř u j e

primátora statutárního města podpisem dohody o poskytnutí dotace

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2008


 

576/11/ZM/08 - Žádost Římskokatolické farnosti sv. Markéty na opravu střechy kostela_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí investiční dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“, oblast granty, Římskokatolické farnosti sv. Markéty Havířov-Bludovice, IČ 45 21 56 18, ve výši 200 000,- Kč na výměnu stávající střechy kostela sv. Markéty, kulturní památky - rejstříkové číslo 246658/8-2218 ÚSKP ČR a uzavření dohody o poskytnutí dotace

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace

T: září 2008
Z: vedoucí OŠK


 

577/11/ZM/08 - Žádosti o změnu procentuálního vyjádření schválených dotací v roce 2008___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu procentuálního vyjádření schválených dotací OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2008 těmto subjektům:

a) v kulturní oblasti

Občanskému sdružení – dechový orchestr Akorďanka, IČ 26 58 70 33, na projekt „Natočení propagačního hudebního nosiče CD Havířov a okolí s písničkou“ z původně schválených 33% na požadovaných 100% z celkových skutečných výdajů Základní umělecké škole Leoše Janáčka, Vrchlického 1a, Havířov-Podlesí, IČ 62 33 16 47, na projekt „ Pohádkový muzikál O statečném Cibulkovi“ z původně schválených 11% na požadovaných 58% z celkových skutečných výdajů

b) ve sportovní sféře

panu Ivanu Karabcovi, na projekt „Příprava na paralympiádu v Pekingu“ z původně schválených 10% na požadovaných 30% z celkových skutečných výdajů

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí ZMH statutárním zástupcům žadatelů

T: září 2008
Z: vedoucí OŠK


 

578/11/ZM/08 - Koncepce prevence kriminality na léta 2009 - 2011 v Havířově______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Koncepci prevence kriminality na léta 2009 - 2011 v Havířově

u k l á d á

předložit Koncepci prevence kriminality na léta 2009-2011 v Havířově odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

Z: vedoucí OŠK
T: 30.9.2008


 

579/11/ZM/08 - Přehled výdajů OŠK na investiční akce a opravy k 10.8.2008_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

čerpání výdajů na investiční akce a opravy odboru školství a kultury k 10.8.2008 dle přílohy č.1


 

580/11/ZM/08 - Aktualizace rozpisu závazného ukazatele výdajů odboru investiční výstavby
na rok 2008 v souladu se IV. rozpočtovými úpravami_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

upravený rozpis rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2008 po provedení navrhovaných přesunů a navýšení rozpočtu dle přílohy č.4 ve výši 443 806 tis.Kč schválený usnesením Zastupitelstva města Havířova č.541/10/ZM/08, bod 4

s c h v a l u j e

aktualizaci rozpisu závazného ukazatele výdajů odboru investiční výstavby na rok 2008 (viz. bod 1. usnesení č. 321/7/ZM/07 ze dne 17.12.2007) ve výši 467 201,15 tis.Kč dle přílohy zpracované v souladu s předkládaným návrhem úprav rozpočtu IV. na rok 2008.


 

581/11/ZM/08 - Bezúplatný převod movitého majetku společnosti Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s._____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

bezúplatný převod movité věci z majetku města Havířova - vodoměr typu WPV Hydrometr, DN 80/20, výrobní číslo 26760512 a 23041151, který je umístěn ve vodoměrné šachtici před objektem nové hasičské zbrojnice Havířov - Životice, ul. Padlých hrdinů 29 b/372, v celkové pořizovací ceně 32 086,- Kč včetně DPH společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ: 45 19 36 65, sídlo: Ostrava, 28.října 169, PSČ 709 45, v souvislosti s výkonem činnosti správce veřejného vodovodu

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OIV
T: 17. 9.2008


 

582/11/ZM/08 - Přijetí úvěru ve výši 150 000 tis. Kč pro urychlení komplexních sanaci
panelových obytných domů v majetku města Havířova___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. přijetí úvěru ve výši 150 000 tis. Kč pro urychlení komplexních sanací obytných domů v majetku města Havířova

2. vyhlášení veřejné soutěže na poskytnutí úvěru s tím, že úvěr bude na 6,5 roku (1,5 roku čerpání prostředků z úvěru a 5 let splácení jistiny úvěru v 60 měsíčních splátkách po 2 500 tis.Kč) a bude s pevnou úrokovou sazbou.

Z: vedoucí EO
vedoucí OPS

3. seznam bytových domů k celkové sanaci dle důvodové zprávy

u k l á d á

1. předložit smlouvu o přijetí úvěru ke schválení zastupitelstvu města

Z: vedoucí EO
vedoucí OPS

2. zpracovat žádost o poskytnutí státní dotace „PANEL“ na sanaci obytných domů dle seznamu v bodě 3.(schvaluje)

Z: vedoucí odd. VVSR
T: 12/2008


 

583/11/ZM/08 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvaha – bilance
a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden –
červen 2008________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahu – bilanci a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2008


 

584/11/ZM/08 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2008 – rozpočtová opatření č. 54. – 73._____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2008 – rozpočtová opatření č. 54. – 73. ;

b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2008:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
           tř.2 – nedaňové příjmy
           tř.3 – kapitálové příjmy
           tř.4 – přijaté transfery

1 947 992,59 tis. Kč
905 798,58 tis. Kč
31 805,85 tis. Kč
5 050,00 tis. Kč
1 005 338,16 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
           odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební a silniční správní úřad
           odbor organizační
           odbor sociálních věcí
           odbor komunálních služeb
           od bor investiční výstavby
           odbor správy majetku
           Městská policie
           odbor ekonomický

2 187 402,72 tis. Kč
1 954 004,63 tis. Kč
932,34 tis. Kč
51 774,45 tis. Kč
2 100,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
188 468,19 tis. Kč
300 116,30 tis. Kč
228 205,03 tis. Kč
467 201,15 tis. Kč
40 231,09 tis. Kč
63 626,53 tis. Kč
611 299,55 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
           MŠ Čelakovského
           MŠ ČSA
           MŠ E. Holuba
           MŠ Horymírova
           MŠ Kosmonautů
           MŠ Lipová
           MŠ Mládí
           MŠ Moravská
           MŠ Okružní 1a
           MŠ Petřvaldská
           MŠ Přímá
           MŠ Puškinova
           MŠ Radniční
           MŠ Resslova
           MŠ Sukova
           MŠ Švabinského
           MŠ U Jeslí
           MŠ U Stromovky
           MŠ U Topolů
           ZŠ 1. máje
           ZŠ F. Hrubína
           ZŠ Frýdecká
           ZŠ Gen. Svobody
           ZŠ Gorkého
           ZŠ Jarošova
           ZŠ K. Světlé
           ZŠ Kpt. Jasioka
           ZŠ M. Kudeříkové
           ZŠ M. Pujmanové
           ZŠ Mládežnická
           ZŠ Moravská
           ZŠ Na Nábřeží
           ZŠ Selská
           ZŠ Školní
           ZŠ Zelená
           ZŠ Žákovská
           Domov seniorů Havířov
           ASTERIX
           Městská knihovna
           Městské kulturní středisko
           Sociální služby města Havířova
           Správa sportovních a rekreačních zařízení
           SANTÉ
           Ostatní dotace a dary

233 398,09 tis. Kč
870,00 tis. Kč
801,57 tis. Kč
718,00 tis. Kč
1 125,00 tis. Kč
830,00 tis. Kč
820,00 tis. Kč
830,00 tis. Kč
1 210,00 tis. Kč
1 240,00 tis. Kč
710,00 tis. Kč
1 140,00 tis. Kč
670,00 tis. Kč
690,00 tis. Kč
710,00 tis. Kč
570,00 tis. Kč
620,00 tis. Kč
592,00 tis. Kč
565,94 tis. Kč
567,00 tis. Kč
620,00 tis. Kč
3 726,95 tis. Kč
3 876,26 tis. Kč
3 253,03 tis. Kč
3 949,24 tis. Kč
2 793,62 tis. Kč
2 166,22 tis. Kč
3 035,55 tis. Kč
2 444,96 tis. Kč
4 626,89 tis. Kč
3 453,32 tis. Kč
3 479,96 tis. Kč
6 200,66 tis. Kč
5 918,08 tis. Kč
1 568,72 tis. Kč
2 926,84 tis. Kč
1 044,08 tis. Kč
3 852,38 tis. Kč
2 000,00 tis. Kč
1 917,52 tis. Kč
17 861,00 tis. Kč
33 085,00 tis. Kč
30 256,74 tis. Kč
27 046,06 tis. Kč
11 205,00 tis. Kč
35 810,50 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: splátky jistin úvěrů
           změna stavu rozpočtových účtů

+239 410,13 tis. Kč
-43 080,00 tis. Kč
+282 490,13 tis. Kč


 

585/11/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3738, k.ú. Havířov-město_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 3738, k.ú. Havířov-město o výměře cca 500 m2, společnosti Autodům Vrána s.r.o., se sídlem Havířov-Město, Železničářů 1492/3, IČ: 268 26 399 za účelem zrealizování odstavné plochy, a to za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

586/11/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 149/6, k.ú. Prostřední Suchá______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 149/6 v k.ú. Prostřední Suchá, o výměře 102 m2, panu MVDr. Josefu Polákovi, bytem Ivana Sekaniny 7/1796, Ostrava - Poruba, IČ: 44738498, za účelem zatravnění pozemku a využití pro klienty Veterinární kliniky, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování.


 

587/11/ZM/08 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1218, 1219, 1220/2, k.ú. Prostřední Suchá___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemků parc.č. 1218, zastavěná plocha a nádvoří, o výměre 218 m2, parc.č. 1219, zahrada o výměre 757 m2 a parc.č. 1220/2, ostatní plocha, o výměre 382 m2 v k.ú. Prostřední Suchá, manželům Pavlu a Květoslavě Konvičkovým, bytem U Lékárny 4/568, Havířov - Prostřední Suchá, za účelem zahrady k rodinnému domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

588/11/ZM/08 - Záměr prodeje pozemků pod garážemi_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
záměr prodeje části pozemku parc.č. 824/1, označené dle GP nově jako parc.č. 824/56 o výměře 7 m2, k.ú. Šumbark manželům Jaroslavu Martinkovi a Jaroslavě Martinkové, oba bytem Havířov-Šumbark, Šípková 1180/5 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 3 500,- Kč

2.
záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/141 o výměře 2 m2, k.ú. Prostřední Suchá panu Evženu Tomčalovi, bytem Havířov-Město, Národní 34 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč, celkem tedy za 1 000,- Kč

3.
záměr prodeje pozemku parc.č. 2025/81 o výměře 18 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Radomilu Holaňovi a Jiřině Holaňové, oba bytem Havířov-Město, U Stromovky 58/414 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 9 000,- Kč

4.
záměr prodeje části pozemku parc. č. 2480 o výměře 4 m2, k.ú. Havířov - město Stanislavu Mikovi, bytem Na Nábřeží 97/55, Havířov - Město k již postavené garáži, za kupní cenu 500,-Kč/m2, tj. celkem 2.000,-Kč


 

589/11/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/1, k.ú. Prostřední Suchá_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/1, k.ú. Prostřední Suchá, o výměře cca 100 m2, manželům Zuzaně a Petru Bailotti, bytem Hornická 16a, Havířov – Prostřední Suchá, za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

590/11/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1714/52, k.ú. Prostřední Suchá____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1714/52, k.ú. Prostřední Suchá, o výměře celkem 133 m2, manželům Gabriele Kubienové, bytem Slunečná 1, Havířov – Podlesí a MUDr. Ondřeji Kubienovi, bytem Bludovická 1, Havířov - Město, za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

591/11/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 576/3, k.ú. Bludovice_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 576/3, k.ú. Bludovice o výměře 123 m2 panu Evženu Tomčalovi, bytem Havířov-město, Národní třída 668/34 za účelem vybudování odstavné plochy pro vozidla TAXI, a to za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

592/11/ZM/08 - Prodej části pozemku parc.č. 649, pozemku parc.č. 648 a stavby na pozemku
parc.č. 648, k.ú. Havířov-město________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 649 o výměře cca 3 300 m2, pozemku parc.č. 648 o výměře 900 m2 a prodej budovy školní jídelny na pozemku parc.č.648, vše v katastrálním území Havířov-město za účelem vybudování polyfunkčního domu pro bydlení, garážová stání (včetně podzemních) a nezbytných služeb investorovi - společnosti VOKD, a.s., Ostrava-Moravská Ostrava, Nákladní 1/3179, IČ: 47675853, a to za nabízenou celkovou smluvní kupní cenu včetně budovy školní jídelny ve výši 8 110 000,- Kč.
Investor vybuduje polyfunkční dům pro bydlení se 104 bytovými jednotkami a 144 nových parkovacích míst za podmínek:

- s investorem bude uzavřena nájemní smlouva a smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že při podpisu smlouvy bude na účet města složena záloha kupní ceny ve výši 2 000 000,- Kč
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou počínaje dnem , kdy nájemce podá žádost o vydání územního rozhodnutí ke stavbě polyfunkčního domu a končí uvedením stavby do trvalého užívání, max. na dobu 21 měsíců od uzavření nájemní smlouvy
- nájemné je stanoveno smluvní, a to ve výši 50.000,- Kč/rok po dobu 21 měsíců od uzavření nájemní smlouvy do uplynutí doby a následně, nedohodnou-li se strany jinak, nájemné ve výši dle platné metodické pomůcky , tj. ve výši 120,- Kč/m2/rok
- investor podá návrh na zahájení územního řízení do 6 měsíců od data schválení změny č.13 ÚPmH
- investor bude respektovat podmínky odborných útvarů Magistrátu města Havířova v rámci územního a stavebního řízení
- investor stavbu dokončí tak, aby byl podán návrh na zahájení řízení o uvedení stavby do trvalého užívání do 21 měsíců od uzavření nájemní smlouvy
- investor poskytne do 30 dnů od vydání stavebního povolení bankovní záruku ve výši 6 200 000,- Kč
- v případě odstoupení investora od smlouvy, uhradí tento městu smluvní pokutu ve výši 2 000.000,- Kč, v případě rozestavěné stavby na pronajatém pozemku se investor stavby dohodne s městem na majetkovém vypořádání
- investor před vydáním stavebního povolení a zahájením výstavby žádným způsobem nezatíží pronajaté pozemky
- kupní smlouva bude uzavřena po uvedení stavby do trvalého užívání, návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán až po úplném zaplacení kupní ceny

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě

Z: vedoucí OSM
T: 30.11.2008


 

593/11/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 1400/32 a částí pozemku parc.č. 1400/17,
k.ú. Prostřední Suchá________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1400/32, zast.plocha, nádvoří o výměře 86 , k.ú. Prostřední Suchá k již postavené přístavbě prodejny potravin, kde se nachází snack bar a prodej částí pozemku parc.č. 1400/17, k.ú. Prostřední Suchá, označených dle GP jako pozemek parc.č. 1400/33 o výměře 24 m2, parc.č. 1400/34 o výměře 8 m2 k již realizované přístavbě prodejny, předzahrádce a pozemek parc.č. 1400/35 o výměře 72 m2 za účelem vybudování parkoviště, vše v kat.území Prostřední Suchá, manželům Zdeňku Bialkovi a Jiřině Bialkové, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 48/735, a to za tržní cenu pozemků ve výši 215 560,- Kč, (tj. cca 1 135,- Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku 2 500,- Kč, celkem 218 060,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena formou tří splátek, nejpozději do 31.3.2009

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.11.2008


 

594/11/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 2045/9 a části pozemků parc.č. 2045/1 a 2105/675,
k.ú. Šumbark_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 2045/9 o výměře cca 30 m² a části pozemků parc.č. 2105/675 a parc.č. 2045/1 o výměře cca 40 m² v k.ú. Šumbark panu Romanu Kupčíkovi, bytem Ostrava –Koblov, Koblovská 54/71 za účelem rozšíření provozovny o dostavbu sociálního zařízení, a to za tržní cenu pozemků ve výši cca 87 500,- Kč, (tj. cca 1 250,- Kč/) + cena za zpracování znaleckého posudku 2 500,- Kč, celkem cca 90 000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena formou tří splátek, a to nejpozději do 31.3.2009

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.11.2008


 

595/11/ZM/08 - Prodej části pozemku parc.č. 2267/1, k.ú. Prostřední Suchá________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 2267/1, k.ú. Prostřední Suchá o výměře cca 34 , paní Karin Ondrušíkové, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Budovatelů 47/908, IČ: 64064573 za účelem přístavby skladovacích prostor, a to za tržní cenu pozemku ve výši cca 36 380,- Kč, (tj. cca 1 070,- Kč/) + cena za zpracování znaleckého posudku 2 000,- Kč, celkem 38 380,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.11.2008


 

596/11/ZM/08 - Prodeje pozemků – garáže____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
prodej pozemku parc.č. 1338/70 o výměře 9, k.ú. Prostřední Suchá paní Olze Bockové, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Plynárenská 671/5 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/, celkem tedy za 4 500,- Kč

2.
prodej části pozemku parc.č. 2354/1 o výměře cca 22 , k.ú. Havířov-město paní Renatě Čarnecké, bytem Havířov-Město, Mánesova 3, za účelem dostavby řadové garáže, a to za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 11 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 30.11.2008


 

597/11/ZM/08 - Prodej části pozemků parc.č. 4088 a parc.č. 4125/1, k.ú. Havířov-město______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádost o prodej části pozemků parc.č. 4088 a parc.č. 4125/1, k.ú. Havířov-město o výměře cca 3 000 , společnosti T1 invest s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28.října 770/6, IČ: 25820818 za účelem vybudování sportovního, společenského a stravovacího centra, a to za navrhovanou smluvní cenu ve výši 7 500 000,- Kč

s c h v a l u j e

prodej části pozemků parc.č. 4088 a parc.č. 4125/1, k.ú. Havířov-město o výměře cca 1 700 , panu Tomáši Kovalčíkovi, bytem Havířov-Životice, Na Dolanech 285/7a za účelem vybudování společenského zařízení, a to za cenu smluvní ve výši 1 400,- Kč/, celkem tedy za cca 2 380 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2008

Člen Zastupitelstva města Havířova p.Tomáš KOVALČÍK (ODS) v tomto bodě nehlasoval z důvodu střetu zájmu


 

598/11/ZM/08 - Darování části pozemku parc. č. 2507/2, k.ú. Bludovice, včetně technického
zhodnocení_________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci stavby „Prodloužení chodníku na ul. Padlých hrdinů a přechod pro chodce“ darování části pozemku k.ú. Bludovice, parc.č. 2507/2 o výměře 138 , dle GP nově označené jako parc. č. 2507/3, včetně technického zhodnocení autobusovými zálivy, které jsou součástí silnice III/4742 a části dešťové kanalizace, která slouží k jejímu odvodnění z majetku města, do majetku obdarovaného: Moravskoslezského kraje, zastoupenému Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ: 00095711

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2009


 

599/11/ZM/08 - Smluvní vztahy pro účely stavby :
„Odkanalizování Havířova – městská část Bludovice“_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

ve prospěch města Havířova pro realizaci investiční stavby „Odkanalizování Havířova – městská část Bludovice “

výkupy pozemků za kupní cenu

1.
Balon Jindřich, Na Široké 627, 739 34 Šenov, spoluvlastnický podíl 2/4 z pozemku:
- parc.č. 1308/6 ( výměra pozemku = 4 691 ),
2/4 z výměry = 2 345,50 x 380,-Kč/ = 891 290,-Kč,
- parc.č. 609/16 (výměra pozemku =32 ),
2/4 z výměry = 16 x 380,-Kč/ = 6 080,- Kč,
- parc.č. 1309/2 (výměra pozemku =180 ),
2/4 z výměry = 90 x 380,-Kč/= 34 200,- Kč,
k.ú. Bludovice, LV 2392,
cena za výkup pozemků parc.č.1308/6 + 609/16 + 1309/2 = 931 570,- Kč

2.
Kremlová Alena, Hornická 831/1, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, spoluvlastnický podíl ¼ z pozemku:
- parc.č. 1308/6 (výměra pozemku = 4 691 ) ,
¼ z vým
ěry = 1 172,75 x 380,-Kč/ = 445 645,- Kč ,
- parc.č. 609/16 (výměra pozemku = 32 ),
¼ z vým
ěry = 8 x 380,-Kč/m² = 3 040,- Kč,
- parc.č. 1309/2 (výměra pozemku =180 ),
¼ z vým
ěry = 45 x 380,-Kč/ = 17 100,-Kč,
k.ú. Bludovice, LV 2392 ,
cena za výkup pozemků parc.č.1308/6 + 60916 + 1309/2 = 465 785,- Kč

3.
Staš Vladimír Ing., Karolínská 3022/3, 702 00 Ostrava, spoluvlastnický podíl ¼ z pozemku:
- parc.č. 1308/6 (výměra pozemku = 4 691 ),
¼ z vým
ěry = 1 172,75 x 450,-Kč/ = 527 737,50,- Kč,
- parc.č. 609/16 (výměra pozemku = 32 ) ,
¼ z vým
ěry = 8 x 450,-Kč/ = 3 600,- Kč,
- parc.č. 1309/2 (výměra pozemku =180 ),
¼ z vým
ěry = 45 x 450,-Kč/ = 20 250,-Kč,
k.ú. Bludovice, LV 2392 ,
cena za výkup pozemků parc.č. 1308/6 + 60916 + 1309/2 = 551 587,50- Kč

4.
Repperová Hildegarda, Dačického 569/24, 734 01 Karviná-Ráj, vlastník pozemku parc.č. 645/6
(výměra pozemku - 349 x 450,-Kč/ = 157 050,- Kč),
parc.č. 1048/28 (výměra pozemku - 59 x 450,-Kč/ = 26 550,- Kč)
k.ú. Bludovice, LV 34,
cena za výkup pozemků parc.č. 645/6 + 1048/28 = 183 600,- Kč

5.
ČR - Pozemkový fond České republiky, se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ : 457 97 072
– pozemek parc.č. 1310
k.ú. Bludovice, LV 10002,
kupní cena : dle znaleckého posudku
výkup části pozemku dotčené stavbou o výměře 221

6.
Zemědělský podnik Razová, státní podnik, Revoluční 165/18, 792 01 Bruntál, vlastník pozemku parc.č. 1295/6 k.ú. Bludovice, LV 721,
kupní cena : dle platné vyhlášky 414,- Kč/
výkup pozemku v celé výměře 96

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarde Heczka podpisem budoucích kupních smluv a kupních smluv

Z: vedoucí OSM
T: k územnímu řízení


 

600/11/ZM/08 - Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
výkup části pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu 1/100 od vlastníka paní Zdeňky Kršjakové, bytem Havířov-Dolní Suchá, Prachatická 180/102 za cenu 300,- Kč/, celkem tedy za 813,- Kč

2.
přijetí daru
- části pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu 1/200 od vlastníka paní Marty Horváthové, bytem Havířov-Dolní Suchá, Prachatická 209/72
- části pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu 1/100 od vlastníka pana Romana Balona, bytem Karviná-Nové Město, Cihelní 2405/10

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2008


 

601/11/ZM/08 - Nabídka společnosti LATRACOM s.r.o. na odprodej sportovního areálu
v Havířově - Prostřední Suché.________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

koupi nemovitostí ve sportovním areálu v Havířově – Prostřední Suché, ve vlastnictví společnosti LATRACOM s.r.o., se sídlem Štětkova 1638/8 Praha – Nusle, IČ: 268 65 211, v k.ú. Prostřední Suchá, pozemky:
parc. č. 1231/34 ostatní plocha sportoviště o výměře 3992m2,
parc. č. 1231/35 ostatní plocha, zeleň o výměře 1608 m2,
parc. č. 1248/1 ostatní plocha, sportoviště o výměře 27468 m2,
parc. č. 1248/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 148 m2,
parc. č. 1248/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1708 m2,
parc. č. 1248/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 771 m2,
parc. č. 1248/8 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 1480 m2,
parc. č. 1248/9 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 89 m2,
parc. č. 1248/10 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 17 m2,
parc. č. 1248/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 465 m2,
parc. č. 1248/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2058 m2,
parc. č. 1249/1 ostatní plocha, sportoviště o výměře 1038 m2,
parc. č. 1250/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 412 m2

stavby:
- základová část hlavní tribuny a její ocelová část na pozemku parc.č. 1248/8
- tribuna a šatna dorostu na pozemku parc.č. 1248/9
- tribuna a záchody pro veřejnost na pozemku parc.č. 1248/10
- ocelová tribuna na vedlejším travnatém hřišti 1248/1

součásti nemovitostí a venkovní úpravy:
- kanalizační přípojky a šachtice,
- vodovodní přípojka
- závlahový systém travnatého hřiště
- oplocení, včetně bran a vrátek
- opěrné zdi
- dvě travnatá hřiště
- škvárové hřiště
- betonové plochy
- asfaltová plocha na parc. č. 1248/11

tak, jak jsou uvedeny v nabídce a na LV 2691, za kupní cenu navrženou vlastníkem ve výši 8.000.000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2008


 

602/11/ZM/08 - Výkup pozemku parc.č. 1642/5 a spoluvlastnických podílů na pozemcích
parc.č. 1642/4, 1642/6, 1643, 1653, (PK 1653) a 1608, k.ú. Šumbark__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v lokalitě ul. Petřvaldská – U Jelena, v Havířově - Šumbarku,

l.
výkup pozemku k.ú. Šumbark, parc.č. 1642/5 orná půda o výměře 3879 , ve vlastnictví: Radka Horňáka, Luční 2437, 616 00 Brno - Žabovřesky za kupní cenu: 300,-Kč/, tj. za výměru 3879 celkem 1.163.700,- Kč,

2.
výkup spoluvlastnických podílů na pozemku parc.č. 1642/4 orná půda o celkové výměře 172 , k.ú. Šumbark, od spoluvlastníků, zapsaných na LV 32,
- 1/6 Pavla Tomanová, Výletní 311, Havířov - Šumbark
- 1/12 Jana Kaštovská, Smrková 309, Havířov – Šumbark
- 1/6 Bronislava Króliczková, U Křížů 119, Havířov – Životice
- 1/6 Halina Procházková, U Jelena 96, Havířov – Šumbark
- 1/16 Yvona Marciniaková, 735 34 Stonava čp.25
- 1/16 Zbyslav Paluch, 739 94 Vendryně čp. 186
- 1/16 Marie Skořepová, K lesu 465, 735 14 Orlová- Poruba
- 1/16 Kristina Štefánková, 739 94 Vendryně č.p 186
- 1/12 Vanda Rajdusová, Lomená 227, Havířov – Šumbark
- 1/12 Zdislav Rakus, Koprníkova 40, 735 53 Dolní Lutyně
kupní cena: dohodou 300,-Kč/, tj. za výměru 172 , celkem 51.600,-Kč

3.
výkup spoluvlastnických podílů na pozemku parc.č. 1642/6 orná půda o celkové výměře 162 , a na pozemku parc.č. 1643 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1062 , k.ú. Šumbark, od spoluvlastníků, zapsaných na LV 95,
- 2/3 Pavla Tomanová, Výletní 311, Havířov - Šumbark
- 1/12 Jana Kaštovská, Smrková 309, Havířov – Šumbark
- 1/6 Bronislava Króliczková, U Křížů 119, Havířov – Životice
- 1/12 Vanda Rajdusová, Lomená 227, Havířov – Šumbark
kupní cena: dohodou 300,-Kč/, tj. za výměru 1224 , celkem 367.200,-Kč

4.
výkup spoluvlastnických podílů na pozemku parc.č. 1653 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1884 a na pozemku (PK 1653) o výměře 61 , k.ú. Šumbark, od spoluvlastníků, zapsaných na LV 96,
- 4/12 Pavla Tomanová, Výletní 311, Havířov - Šumbark
- 1/24 Jana Kaštovská, Smrková 309, Havířov - Šumbark
- 1/12 Bronislava Króliczková, U Křížů 119, Havířov - Životice
- 1/24 Vanda Rajdusová, Lomená 227, Havířov - Šumbark
- 6/12 manž. Gustav a Kazimíra Santariusovi, Výletní 129, Havířov - Šumbark
kupní cena: dohodou 300,-Kč/, tj. za výměru 1945 , celkem 583.500,-Kč

5.
výkup spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 1608 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 885 , od spoluvlastníků, zapsaných na LV 1996,
- 1/6 Pavla Tomanová, Výletní 311, Havířov - Šumbark
- 1/12 Jana Kaštovská, Smrková 309, Havířov – Šumbark
- 1/6 Bronislava Króliczková, U Křížů 119, Havířov – Životice
- 1/6 Halina Procházková, U Jelena 96, Havířov – Šumbark
- 1/16 Yvona Marciniaková, 735 34 Stonava čp.25
- 1/16 Zbyslav Paluch, 739 94 Vendryně čp. 186
- 1/16 Marie Skořepová, K lesu 465, 735 14 Orlová- Poruba
- 1/16 Kristina Štefánková, 739 94 Vendryně č.p 186
- 1/12 Vanda Rajdusová, Lomená 227, Havířov – Šumbark
- 15/192 Zdislav Rakus, Koprníkova 40, 735 53 Dolní Lutyně
- 1/192 manž. Milan Glac a Liběna Glacová, Konzumní 380, Havířov - Šumbark
kupní cena: dohodou 300,-Kč/, tj. za výměru 885 , celkem 265.500,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2009


 

603/11/ZM/08 - Výkup pozemků v souvislosti s výstavbou cyklostezek – doplnění___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení ZMH ze dne 28. 1. 2008, č. usn. 375/8/ZM/08,  bod 4A i), kterým byl pro účely realizace stavby „1.etapa cyklostezek, stavba 1./01- trasa Havířov – Žermanická přehrada“ schválen výkup pozemku k.ú. Havířov - město, parc.č. 4400 o vým. 949 m²
vlastník: Ing. Petr. Pawlas, Na Důlňáku 1387/18, Havířov – Město,
kupní cena: dle znaleckého posudku, s tím, že část zastavěná cyklostezkou je cca 78 , zbývající část bude ohodnocena jako trvalý travní porost

s c h v a l u j e

a)
pro účely realizace stavby „1. etapa cyklostezek, stavba 1./01- trasa Havířov – Žermanická přehrada“ výkup pozemku k.ú. Havířov – město, parc. č. 4400 trvalý travní porost, o výměře 949
vlastník: Ing. Petr. Pawlas, Na Důlňáku 1387/18, Havířov – Město,
kupní cena: dle požadavku vlastníka dohodou tak, že část zastavěná cyklostezkou cca 78 , bude vykoupena za 300,-Kč/a zbývající část pozemku, cca 871 za 30,-Kč/, tj celkem cca 49.530,-Kč

b)
v návaznosti na již uzavřenou smlouvu pro účely realizace stavby „1.etapa cyklostezek, stavba 1./01- trasa Havířov – Žermanická přehrada“ výkup pozemků k.ú.Havířov –město, parc. č. 4386 trvalý travní porost o výměře 2173 , parc.č. 4435 vodní plocha, zamokřená plocha, o výměře 71 m², parc.č. 4451 ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 546 ,
vlastníci: manž. Stanislav Klimsza a Hilda Klimszová, Na Důlňáku 1413/13
kupní cena: dle znaleckého posudku

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2008


 

604/11/ZM/08 - Výkup pozemků v k.ú. Šumbark, vydaných v restitučním řízení, výkup
spoluvlastnického podílu a záměr převodu______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
výkup pozemků k.ú. Šumbark, vydaných spoluvlastníkům v restitučním řízení
parc. č. 422/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1, komunikace v majetku města
parc. č. 1431/24 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 123
parc. č. 1431/25 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25
parc. č. 1431/26 orná půda o výměře 30
parc. č. 1431/33 orná půda o výměře 70
parc. č. 1431/35 orná půda o výměře 192
které mají v podílovém spoluvlastnictví:
paní Věra Rotiglová, U Točny 65/5, Havířov - Šumbark,
paní Věra Břeňová, Slovanská 1222/5, Havířov - Město,
paní Jana Plesníková, Oty Synka 1838/5 Ostrava - Poruba
a pan Miroslav Tomsa, Škrbeňská 696, Šenov u Ostravy
kupní cena: dle znaleckého posudku ve výši 339.420,-Kč

2.
výkup spoluvlastnických podílů 2/12, (tj. cca 48,66 ), na pozemcích k.ú. Šumbark, parc.č.1374/132 ostatní plocha zeleň, parc.č.1374/135 ostatní plocha, zeleň a parc.č.1374/136 ostatní plocha, ostatní komunikace, které má v podílovém spoluvlastnictví:
paní Věra Břeňová, Slovanská 1222/5, Havířov-Město a paní Jana Plesníková, Oty Synka 1838/5 Ostrava – Poruba
kupní cena: dle požadavku spoluvlastníků 500,-Kč/, tj. cekem 24.334,-Kč.

3.
záměr převodu pozemků k.ú. Šumbark které město nabude výkupem dle bodu 1),

a) parc.č. 1431/24 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 123 a parc.č. 1431/35 orná půda o výměře 192 , manž. Marianu Tomahoghovi a Marii Tomahoghové, 739 52 Dobratice 135, vlastníkům objektu hostince na parc. č. 1431/24 a přilehlých pozemků 1431/34 a 1431/29

b) parc.č. 1431/25 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 a parc.č. 1431/26 orná půda o výměře 30 , Radimu Waloszkovi, Na Záguří 663, Havířov - Bludovice, vlastníkovi objektu na pozemku parc.č. 1431/25 a přilehlého pozemku parc.č. 1431/28.

c) parc.č. 1431/33 orná půda o výměře 70 , manž. Ing. Milanu Varkočkovi a Mgr. Janě Varkočkové, U Točny 503, Havířov - Šumbark, vlastníkům rodinného domu na parc.č. 1431/22 a zahrady parc.č. 1431/16.

S tím, že v případě schválení záměru, bude způsob vypořádání projednán se současnými uživateli pozemků a předložen k projednání radě a zastupitelstvu.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2009


 

605/11/ZM/08 - Výkup části pozemku parc. č. 2193, k.ú. Šumbark -vypořádání MK Smrková
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci vypořádání stavby č. 5013 „Obnova MK ul. Smrková“ výkup části pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 2193 o výměře 5 , zastavěného komunikací,
vlastník: Lenka Bolková, bytem Jarošova 862, Havířov - Šumbark
kupní cena: max. do výše 414,-Kč/, tj. celkem 2070,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.10.2008


 

606/11/ZM/08 - Výsledek soutěže na pronájem objektu kina Centrum – informativní zpráva
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o výsledku soutěže na pronájem objektu kina Centrum


 

607/11/ZM/08 - Zpráva o průběhu valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s.___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu zástupce města o průběhu konání řádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s. dne 23.6.2008


 

608/11/ZM/08 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova
- společnost HTM Group s.r.o.________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. žádost společnosti HTM Group s.r.o. o povolení umístění reklamních bannerů na sloupy veřejného osvětlení č.j. OKS/66547/08 ze dne 7.7.2008

2. způsob vyřízení žádosti společnosti HTM Group s.r.o. o povolení umístění reklamních bannerů na sloupy veřejného osvětlení


 

609/11/ZM/08 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova
– Ing.Věra Kovářová, ředitelka NsP Havířov____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

písemnost č.jed. KP/70 864/Kl/08 ze dne 18.7.2008 - poděkování paní Ing.Věry Kovářové, ředitelky Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. za podporu při znovuzískání akreditace na provádění mamologického screeningu, projevenou na 10.zasedání ZMH dne 23.6.2008


 

610/11/ZM/08 - Informativní zpráva o projektu „POZNEJME SE…“_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou závěrečnou zprávu Městské policie Havířov o projektu „POZNEJME SE…“ realizovaném ve dnech 14.7., 16.7. a 18.7.2008


 

611/11/ZM/08 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Havířova za období duben - srpen 2008_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za období duben - srpen 2008

2. zprávy o provedených kontrolách č.3 – 6/2008 dle předložených protokolů


 

612/11/ZM/08 - Informativní zpráva o činnosti vedení města_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 12.6.2008 – 27.8.2008


 

613/11/ZM/08 - Odkanalizování částí města Havířova__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Optimální variantu nastavení Projektu „Odkanalizování částí města Havířova“ pro Operační program Životní prostředí, která může být rozšířena případně o další lokality, kterým bude vydáno ke dni podání žádosti o dotaci, pravomocné rozhodnutí o umístění stavby kanalizace


 

614/11/ZM/08 - Závěrečné usnesení_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

závěrečnou zprávu návrhové komise z 11.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 8.září 2008


 

    ………………………………….                                                 ………………………………………
        František C H O B O T                                                                    Ing. Eduard H E C Z K O
                primátor města                                                                               náměstek primátora
                                                                                                                pro ekonomiku a správu majetku