STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

 NAŠE Č. j.:  MMH/11 190/2016
   
   
 VYŘIZUJE:  Vladimíra Mikulášová
 TEL.:  596 803 228
 FAX:  596 811 143
 E-MAIL:  richterova.veronika@havirov-city.cz
   
 DATUM:  26.02.2016

 

U S N E S E N Í

z 10. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 22.02.2016

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 22.02.2016


384/10ZM/2016 - Schválení předsednictva 10. zasedání ZMH dne 22.02.2016

385/10ZM/2016 - Schválení programu 10. zasedání ZMH, konaného dne 22.02.2016

386/10ZM/2016 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 10. zasedání ZMH, konaného dne 22.02.2016

387/10ZM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 9. zasedání ZMH, konaného dne 25.01.2016

388/10ZM/2016 - Kontrola plnění usnesení ZMH

389/10ZM/2016 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2015, vyhodnocení stavu bezpečnosti a veřejného pořádku Policie ČR na teritoriu města Havířov a okolí za rok 2015, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2015

390/10ZM/2016 - Souhlas s podáním žádostí o dotace a přijetím dotací z Programu prevence kriminality v roce 2016

391/10ZM/2016 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově a poskytnutí věcného daru PČR Havířov – změna usnesení

392/10ZM/2016 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2076/4, k.ú. Šumbark

393/10ZM/2016 - Prodej částí pozemku parc.č. 1494/14, k.ú. Šumbark

394/10ZM/2016 - Uzavření smluvního vztahu v rámci stavby „ Sesuv svahu na ul. Svážná “

395/10ZM/2016 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc.č. 945/7, k.ú. Bludovice

396/10ZM/2016 - Smlouva o výstavbě a financování kanalizační přípojky – RPG, Byty s.r.o.

397/10ZM/2016 - Záměr realizovat projekt „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój - Karviná - Havířov“

398/10ZM/2016 - Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI)

399/10ZM/2016 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků/studentů a družstev/kolektivů

400/10ZM/2016 - Poskytnutí daru společnosti Mrňousek Havířov s.r.o.

401/10ZM/2016 - Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně – Sportovní klub volejbalu Havířov

402/10ZM/2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova

403/10ZM/2016 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2016 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“

404/10ZM/2016 - Zadání změny č. 2 Územního plánu Havířov

405/10ZM/2016 - Návrh na zhodnocování finančních prostředků účelového fondu (FVPA)

406/10ZM/2016 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 1. – 12.

407/10ZM/2016 - Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné – Růžena Slívová

408/10ZM/2016 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu mimořádné valné hromady konané dne 29.1.2016

409/10ZM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - změna v zástupcích města v orgánech obchodní společnosti a změna zakladatelské listiny obchodní společnosti

410/10ZM/2016 - Změna zástupce města v představenstvu společnosti Technické služby Havířov a.s

411/10ZM/2016 - Změna zástupce města v dozorčí radě společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

412/10ZM/2016 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH

413/10ZM/2016 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

 

 

U S N E S E N Í
z 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 22.02.2016


 

384/10ZM/2016 - Schválení předsednictva 10. zasedání ZMH dne 22.02.2016________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 22.02.2016 ve složení:

Bc. Daniel Pawlas, primátor města
Ing. Eduard Heczko
, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Bc. Ivan Bureš
, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Mgr. Daniel Vachtarčík
, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík
, tajemník Magistrátu města Havířova


 

385/10ZM/2016 - Schválení programu 10. zasedání ZMH, konaného dne 22.02.2016__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 22. února 2016 dle přílohy


 

386/10ZM/2016 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 10. zasedání ZMH, konaného
dne 22.02.2016_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

jako ověřovatele zápisu o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 22.02.2016

paní Mgr. Ivu GEORGIU
pana Petra ROBOSZE


 

387/10ZM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 9. zasedání ZMH, konaného dne 25.01.2016______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu ze 9. zasedání ZMH, konaného dne 25. ledna 2016


 

388/10ZM/2016 - Kontrola plnění usnesení ZMH_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

1105/25ZM/2014

Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek a vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“

1252/27ZM/2014

Přijetí daru částí pozemku parc.č. 2604/1,k.ú. ProstŘ. Suchá

116/4ZM/2015

Smluvní vztahy pro účely vybudování parkoviště na části pozemku parc. č. 3751/1, k.ú. Havířov-město

231/6ZM/2015

Prodej části pozemku parc.č. 2996/9, k.ú. Bludovice

233/6ZM/2015

Prodej částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov – město

236/6ZM/2015

Přijetí daru pozemků parc.č.1236/7, 1236/8, 1236/9, 1237/3, k.ú.Havířov – město

283/7ZM/2015

Směna části pozemku parc. č. 1707/1 v majetku města, za část pozemku parc. č. 1707/2, oba v k. ú. Šumbark

288/7ZM/2015

Zřízení pozemkové služebnosti v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“

319/8ZM/2015

Prodej části pozemku parc.č. 1681/4, k.ú. Bludovice

322/8ZM/2015

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rozšíření veřejného osvětlení na ul. Farská“

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

334/8ZM/2015

Žádost o změnu účelu dotace poskytnuté Nemocnici s poliklinikou Havířov

368/9ZM/2016

Výkup podílů pozemků zapsaných na LV č. 1645 a LV č. 1655, k.ú. Šumbark


 

389/10ZM/2016 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie
Havířov na území města Havířova za rok 2015, vyhodnocení stavu
bezpečnosti a veřejného pořádku Policie ČR na teritoriu města Havířov
a
 okolí za rok 2015, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů
na území města Havířova za rok 2015__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti dle předložené Výroční zprávy za rok 2015 včetně příloh č. 1 - 8


 

390/10ZM/2016 - Souhlas s podáním žádostí o dotace a přijetím dotací z Programu prevence
kriminality v roce 2016______________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. podkladový dokument k podání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu v rámci  Programu prevence kriminality 2016 „Plán prevence kriminality města Havířova na rok 2016“

2. podání žádostí o dotace a přijetí dotací na realizaci 3 dílčích projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2016 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR na tyto projekty:
projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“
projekt „Asistent prevence kriminality“
projekt „Informační brožura - Průvodce bezpečným městem“

3. finanční spoluúčast statutárního města Havířova v předpokládané výši:
29 800,- Kč na projekt „
Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi
92 800,- Kč na projekt „Asistent prevence kriminality“
5 000,- Kč na projekt „Informační brožura - Průvodce bezpečným městem“

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím návrhu úprav rozpočtu na rok 2016 navýšení výdajů MP Havířov ve výši schváleného podílu města na spolufinancování projektů finanční prostředky z Fondu bezpečnosti pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, a to za předpokladu, že projekty budou schváleny Republikovým výborem pro prevenci kriminality


 

391/10ZM/2016 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a
 upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově a poskytnutí věcného daru
PČR Havířov – změna usnesení_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v á l u j e

změnu usnesení číslo 217/6ZM/2015 ze dne 14.9.2015 v části „schvaluje“ takto:
v
 bodu 2. se na konci věty vypouští slova „na území města Havířova“

u k l á d á

zabezpečit realizaci

Z: ředitel MP
T: 3/2016


 

392/10ZM/2016 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2076/4, k.ú. Šumbark____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 2076/4, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 255 m2, kat. území Šumbark Společenství vlastníků jednotek v domě na ulici Orlí 6/418 v Havířově-Šumbarku, Orlí 418/6, 736 01 Havířov-Šumbark, IČO 26816741, na kterém se nachází bytový dům č.p. 418


 

393/10ZM/2016 - Prodej částí pozemku parc.č. 1494/14, k.ú. Šumbark______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. prodej části pozemku parc.č. 1494/14, nově dle geometrického plánu označenou jako parc.č. 1494/39, ostatní plocha, o výměře 141 m2, k.ú. Šumbark, paní Renatě Pechové, bytem …………………………., za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 59.220,-Kč (420-Kč/m2) + 1.060,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 60.280,-Kč + DPH

2. prodej části pozemku parc.č. 1494/14, nově dle geometrického plánu označenou jako parc.č. 1494/40 ostatní plocha, o výměře 220 m2, k.ú. Šumbark, manželům Ladislavu Eľkovi a Heleně Eľkové, bytem …………………………., za účelem přístupu a příjezdu k rodinnému domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 92.400,-Kč (420-Kč/m2) + 1.060,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 93.460,-Kč + DPH

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 6. 2016


 

394/10ZM/2016 - Uzavření smluvního vztahu v rámci stavby „ Sesuv svahu na ul. Svážná “____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení č. 187/5ZM/2015 ze dne 15.06.2015 týkající se rozsahu, výměry a výše úhrady za zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku parc.č. 2090/3, k.ú. Bludovice ve vlastnictví povinného: Lesy České republiky s.p., Hradec Králové, Přemyslova 1106/09, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196454:
„spočívající v právu zřízení, provozování, umístění a zajištění erozní rýhy přírodním žebrem z kamene v délce cca 50 m a v rozsahu cca 293 m2 na pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním erozní rýhy ve prospěch oprávněného statutárního města Havířova, jakožto vlastníka stavby, hodnotu věcného břemene služebnosti: 250,- Kč/m2, v rozsahu dle geometrického plánu, nejméně však 10.000,- Kč + DPH“

s c h v a l u j e

v rámci stavby č. 15003 „Sesuv svahu na ul. Svážná“
zřízení věcného břemene - služebnosti k části pozemku parc.č. 2090/3, k.ú. Bludovice ve vlastnictví povinného: Lesy České republiky s.p., Hradec Králové, Přemyslova 1106/09, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové, IČO: 421 96 454, zast. Lesní správa Ostrava, Těšínská 993, 739 34 Šenov u Ostravy spočívající v zajištění erozní rýhy přírodním žebrem z kamene a v oprávnění zřízení, umístění a provozování včetně zařízení (vedení), užívání včetně údržby a oprav, přístupu za účelem provozu, užívání, oprav či údržby, vstupu a vjezdu dle geometrického plánu 4054 – 109/2015 ze dne 01.12.2015 o výměře 1.023 m2, za jednorázovou úhradu 250,- Kč/m2, tj. celkem ve výši 255.750,- Kč + DPH, služebnost se zřizuje jako vykupitelná a na dobu životnosti stavby ve prospěch oprávněného statutárního města Havířova

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o zřízení služebnosti

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 06. 2016


 

395/10ZM/2016 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc.č. 945/7, k.ú. Bludovice_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rámci úplatného převodu řadu splaškové kanalizace, určené pro 4 rodinné domy, ul. Datyňská, Havířov-Bludovice, zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování řadu splaškové kanalizace v kat. území Bludovice na pozemku parc.č. 945/7 v rozsahu cca 13 m2, dle geometrického zaměření, ve prospěch statutárního města Havířov, jakožto budoucího vlastníka řadu splaškové kanalizace, od spoluvlastníků pozemku manželů Weisse Zdeňka a Weissové Ingrid, bytem …………………………. s tím, že pozemková služebnost se zřizuje bezplatně, pro účely finančního úřadu má služebnost celkovou hodnotu 500,- 

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.06.2016


 

396/10ZM/2016 - Smlouva o výstavbě a financování kanalizační přípojky – RPG, Byty s.r.o.___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Smlouvu o výstavbě a financování kanalizační přípojky ve znění přílohy č. 1

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy ve znění přílohy č. 1


 

397/10ZM/2016 - Záměr realizovat projekt „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój
- Karviná - Havířov“________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój - Karviná - Havířov“ do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, Prioritní osy 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, Specifického cíle – Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů partnerským městem Jastrzębie-Zdrój

2. Dohodu o spolupráci na projektu „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój - Karviná - Havířov“ realizovaného z prostředků Programu Interreg V - A Česká republika – Polsko dle přílohy

3. spolufinancování projektu „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój - Karviná - Havířov“ z rozpočtu statutárního města Havířova v minimální výši 10% ze způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých výdajů

4. předfinancování projektu „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój - Karviná - Havířov“ z rozpočtu statutárního města Havířova ve výši 100% uznatelných i neuznatelných nákladů

p o v ě ř u j e

primátora statutárního města Havířova Bc. Daniela Pawlase podpisem Dohody o spolupráci na projektu „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój - Karviná - Havířov“ realizovaného z prostředků Programu Interreg V - A Česká republika – Polsko, dle přílohy

Z: vedoucí OSRM
T: 02/2016


 

398/10ZM/2016 - Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI)______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrh Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 2014 – 2020 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.


 

399/10ZM/2016 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků/studentů a družstev/kolektivů_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

I.
udělení ocenění pedagogickým pracovníkům v kategorii „Pedagogický pracovník školy a školského zařízení“ v pořadí:

1. Mgr. Ing. Petr Ogrocki, Ph.D.
ze Základní školy Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace

2. paní Alena Milatová
ze Základní školy Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná

3. Mgr. Simona Lenčová
ze Střední školy technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace

4. paní Alena Mlčúchová
z
 Mateřské školy Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace

5. Mgr. Sylva Mokrošová
z
 Gymnázia, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

6. Mgr. Miroslava Przeczková
ze Základní školy Havířov-Šumbark Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt.
 Jasioka 57 okres Karviná

7. Mgr. Marcela Sasynová
ze Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace

8. paní Lenka Kadlčíková
ze Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná

9. Mgr. Dagmar Baránková
ze Základní školy Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace

10. Mgr. Danuta Kulová
ze Základní školy a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace

II.
udělení ocenění žákům v kategorii „Žák“:

1. Markovi Messingovi
ze Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, za 1.
 místo v regionálním kole řečnické soutěže

2. Lukáši Beděrovi
ze Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, za 2.
 místo v regionálním kole řečnické soutěže

3. Sabině Pawlasové
ze Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, za 3. místo v
 mezinárodní soutěži v psaní dopisů

4. Anně Hoňkové
ze Základní školy Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná za 3.
 místo v krajském kole soutěže „Hledáme nejlepšího chemika“

III.
udělení ocenění studentovi v kategorii „Student střední školy“:

Ondřeji Krabcovi
Gymnázia, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, za 1. místa v okresních kolech matematické olympiády, matematického Klokana a fyzikální olympiády

IV.
udělení ocenění v kategorii „Družstvo/kolektiv základní školy, víceletého gymnázia“:

kolektivu Dětského pěveckého sboru Rozmarýnek
ze Základní školy Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, za ocenění „Laureát soutěže“ z mezinárodní soutěže v Polsku, za držitele „Zlatého pásma“ v mezinárodní soutěži a držitele „Zlatého pásma“ v krajském kole

u k l á d á

1. oznámit rozhodnutí o ocenění školám, oceněným pedagogickým pracovníkům, žákům/studentům a kolektivu/družstvu
2. informovat veřejnost o udělení ocenění pedagogických pracovníků, žáků/studentů a kolektivu

Z: vedoucí OŠK
T: březen 2016


 

400/10ZM/2016 - Poskytnutí daru společnosti Mrňousek Havířov s.r.o._____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí daru, a to zahradního domečku v hodnotě 41 954,42 Kč společnosti Mrňousek Havířov s.r.o., se sídlem Na Fojtství 1336/10, Havířov - Město, PSČ 736 01, IČO: 03134661

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OŠK
T: březen 2016


 

401/10ZM/2016 - Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové
kázně – Sportovní klub volejbalu Havířov______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádost a doplnění žádosti Sportovního klubu volejbalu, se sídlem Mánesova 971/26, Havířov-Město, IČO: 48806323, o částečné prominutí odvodu a penále dle přílohy č. 1 a 2

n e s c h v a l u j e

Sportovnímu klubu volejbalu, se sídlem Mánesova 971/26, Havířov-Město, IČO: 48806323:
1.
 částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého platebním výměrem ze dne 19.1.2015, č.j.: MMH/2785/2015, ve výši 13.846,- Kč
2.
 částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého platebním výměrem ze dne 19.1.2015, č.j.: MMH/2785/2015, ve výši 38.150,- Kč

s c h v a l u j e

Sportovnímu klubu volejbalu, se sídlem Mánesova 971/26, Havířov-Město, IČO: 48806323 z důvodu značných potíží v hospodaření klubu v důsledku zaplacení vyměřeného penále a odvodu:
1.
 částečné prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně vyměřeného k částce 13.846,- Kč, uloženého platebním výměrem č. 1/2015 ze dne 19.1.2015, č.j.: MMH/2793/2014, ve výši 5.741,32 Kč
2.
 částečné prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně vyměřeného k částce 38.150,- Kč, uloženého platebním výměrem č. 1/2015 ze dne 19.1.2015, č.j.: MMH/2793/2014, ve výši 23.347,80 Kč


 

402/10ZM/2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního
města Havířova____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, vyhotovený v souladu s platnou legislativou, dle přílohy č. 1 s tím, že příjemcům dotace zařazeným do sítě krajských registrovaných služeb v sociální oblasti bude veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace doplněna o deklaraci vyjadřující připojení se statutárního města Havířova k vyrovnávací platbě formou přistoupení ke krajskému pověření ve Smlouvě o závazku veřejné služby a platbě za jeho výkon uzavřené mezi poskytovateli sociálních služeb a příslušným krajem


 

403/10ZM/2016 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2016
sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní
dotace a dary“_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o vyúčtovaní dotací poskytnutých z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“, rozpočtu statutárního města Havířova za rok 2015 dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2016:

I. z mimosportovní sféry v celkové výši 7 136 000,- Kč, a to takto:

sociální oblast        
- činnost registrovaných sociálních služeb   1 754 000,- Kč   dle přílohy č. 1A
- projekty a činnost na podporu aktivit        
související se sociální oblastí   398 000,- Kč   dle přílohy č. 1B
kulturní oblast   1 855 000,- Kč   dle přílohy č. 2
školská oblast   2 722 000,- Kč   dle přílohy č. 3,8
oblast partnerských vztahů   80 000,- Kč   dle přílohy č. 4
oblast prevence kriminality, protidrogové        
prevence a bezpečnosti v silničním provozu   217 000,- Kč   dle přílohy č. 5
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví        
- zdravotnictví   50 000,- Kč   dle přílohy č. 6B
- životní prostředí   60 000,- Kč   dle přílohy č. 6C

II. ze sportovní sféry v celkové výši 22 019 200,- Kč dle přílohy č. 7,8

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s fyzickými a právnickými osobami ve schválené výši finančních prostředků dle příloh č. 1 – 8 tohoto materiálu

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000,- Kč v jednotlivých případech.

Z: vedoucí OŠK
T: květen 2016


 

404/10ZM/2016 - Zadání změny č. 2 Územního plánu Havířov____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zadání změny č. 2 Územního plánu Havířov v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v rozsahu přílohy č. 2 tohoto materiálu

b e r e   n a   v ě d o m í

způsob vyhodnocení stanovisek, požadavků, připomínek a podnětů podaných při projednání návrhu zadání změny č. 2 Územního plánu Havířov v rozsahu přílohy č. 1 tohoto materiálu


 

405/10ZM/2016 - Návrh na zhodnocování finančních prostředků účelového fondu (FVPA)_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zhodnocování finančních prostředků účelového Fondu veřejně prospěšných aktivit (FVPA) ve výši 30 000,00 tis. Kč formou vkladového účtu vedeného u J&T Banky, a.s.


 

406/10ZM/2016 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 1. – 12._______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtové opatření č. 12., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 1. – 11., dle důvodové zprávy
b)
 na základě rozpočtových opatření č. 1. – 12. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2016:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)

1 534 358,60

tis. Kč

z toho:

tř. 1 - daňové příjmy

891 664,00

tis. Kč

tř. 2 - nedaňové příjmy

26 357,76

tis. Kč

tř. 3 - kapitálové příjmy

3 500,00

tis. Kč

tř. 4 - přijaté transfery

612 836,84

tis. Kč

 

II. Výdaje celkem (a> + b>)

1 497 246,83

tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 228 278,07

tis. Kč

z toho:

odbor životního prostředí

757,17

tis. Kč

odbor školství a kultury

29 602,00

tis. Kč

odbor územního rozvoje

440,00

tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00

tis. Kč

odbor organizační

210 350,00

tis. Kč

odbor sociálních věcí

11 684,87

tis. Kč

odbor komunálních služeb

270 654,00

tis. Kč

odbor správy a rozvoje majetku

249 843,00

tis. Kč

z toho: investiční výstavba

229 231,00

tis. Kč

správa majetku

17 610,00

tis. Kč

strategický rozvoj

3 002,00

tis. Kč

Městská policie Havířov

77 647,00

tis. Kč

odbor ekonomický

368 566,03

tis. Kč

odbor kancelář primátora

8 684,00

tis. Kč

b) příspěvky organizacím

268 968,76

tis. Kč

z toho:

MŠ Balzacova

1 104,00

tis. Kč

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského)

1 021,00

tis. Kč

MŠ ČSA

993,00

tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 263,00

tis. Kč

MŠ Horymírova

999,00

tis. Kč

MŠ Kosmonautů

799,00

tis. Kč

MŠ Lípová

1 382,00

tis. Kč

MŠ Mládí

1 183,00

tis. Kč

MŠ Moravská

1 740,00

tis. Kč

MŠ Okružní

945,00

tis. Kč

MŠ Petřvaldská

2 540,00

tis. Kč

MŠ Přímá

926,00

tis. Kč

MŠ Puškinova

1 002,00

tis. Kč

MŠ Radniční

1 089,00

tis. Kč

MŠ Resslova

825,00

tis. Kč

MŠ Sukova

819,00

tis. Kč

MŠ Švabinského

738,00

tis. Kč

MŠ U Jeslí

672,00

tis. Kč

MŠ U Stromovky

918,00

tis. Kč

MŠ U Topolů

627,00

tis. Kč

ZŠ 1. Máje

3 850,00

tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

3 585,00

tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 571,00

tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

4 100,00

tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 529,00

tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 510,00

tis. Kč

ZŠ K. Světlé

2 839,00

tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

3 256,00

tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

4 036,00

tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

3 650,00

tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 370,00

tis. Kč

ZŠ Moravská

5 969,00

tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 913,00

tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

851,00

tis. Kč

ZŠ Školní

2 735,00

tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 100,00

tis. Kč

ZŠ Žákovská

4 021,00

tis. Kč

ASTERIX - Středisko volného času Havířov

2 703,00

tis. Kč

Domov seniorů Havířov

21 867,00

tis. Kč

Městská knihovna Havířov

18 363,00

tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

39 028,76

tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

9 048,00

tis. Kč

Sociální služby města Havířova

28 801,00

tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

30 688,00

tis. Kč

Ostatní dotace a dary

37 000,00

tis. Kč

III. Financování celkem

-37 111,77

tis. Kč

z toho:

dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

0,00

tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-112 540,00

tis. Kč

změna stavu na bankovních účtech

+75 428,23

tis. Kč


 

407/10ZM/2016 - Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné – Růžena Slívová_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádost paní Růženy Slívové, trvale bytem …………………………., o uvolnění z funkce přísedící Okresního soudu v Karviné a zánik její funkce ke dni 23.2.2016


 

408/10ZM/2016 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu mimořádné valné hromady
konané dne 29.1.2016_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o průběhu mimořádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s., se sídlem Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá, IČO 47677287 (dále jen „společnost“), konané dne 29. ledna 2016 v sídle společnosti, dle důvodové zprávy


 

409/10ZM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - změna v zástupcích města v orgánech
obchodní společnosti a změna zakladatelské listiny obchodní společnosti____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. změny zakladatelské listiny společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. se sídlem Havířov-Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČO: 64084744 (dále jen „MRA, s.r.o.“) uvedené v příloze č. 2

2. nové znění zakladatelské listiny společnosti MRA, s.r.o. dle přílohy č. 3 a s tím související:
a)
 setrvání ve funkci jediného jednatele společnosti MRA, s.r.o. pana Róberta Masaroviče, MSc.
b)
 zánik funkce jednatele společnosti MRA, s.r.o. JUDr. Štefana Langera ke dni platnosti a účinnosti nového znění zakladatelské listiny MRA, s.r.o.

b e r e   n a   v ě d o m í

rezignaci Ing. Karla Žáka na funkci člena dozorčí rady MRA, s.r.o., se sídlem Havířov-Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631 (dále jen „MRA, s.r.o.“) ke dni 02.03.2016

n a v r h u j e

dle § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů u MRA, s.r.o. ke dni 02.03.2016 zvolení Ing. Bohuslava Niemiece do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o.


 

410/10ZM/2016 - Změna zástupce města v představenstvu společnosti
Technické služby Havířov a.s_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

ústní rezignaci Róberta Masaroviče, MSc., podanou dne 10.02.2016 na 32. schůzi Rady města Havířova, ke dni 02.03.2016 na funkci člena představenstva společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská 1461/66, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25375601, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 (dále jen „TSH a.s.“)

n a v r h u j e

ke dni 02.03.2016 podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zvolení Ing. Jaroslava Gongola, CSc. do funkce člena představenstva TSH a.s.


 

411/10ZM/2016 - Změna zástupce města v dozorčí radě společnosti Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s._____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v obchodní společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665 (dále jen „společnost SmVaK Ostrava a.s.“)

r u š í

nominaci Ing. Antonína Polického, kandidáta na funkci člena dozorčí rady společnosti SmVaK Ostrava a.s.

n a v r h u j e

zvolení JUDr. Štefana Langera do funkce člena dozorčí rady společnosti SmVaK Ostrava a.s.

u k l á d á

1. zaslat návrh na změnu nového zástupce města v dozorčí radě společnosti SmVaK Ostrava a.s.

Z: vedoucí OPS
T: 29.02.2016

2. informovat ZMH o zvolení JUDr. Štefana Langera do funkce člena dozorčí rady společnosti SmVaK Ostrava a.s.

Z: vedoucí OPS
T: 9/2016


 

412/10ZM/2016 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápis ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova dle Přílohy č.1

2. zápis o provedené kontrole dle přiloženého protokolu dle Přílohy č.2

3. zprávy o provedených kontrolách plnění usnesení dle Příloh č. 3.1, 3.2, 3.3 za období leden 2016


 

413/10ZM/2016 - Informativní zpráva o činnosti vedení města____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 14.01.2016 - 10.02.2016


 

    ………………………………….....                                                     ...…..…….……………………...
    Bc. Daniel PAWLAS                                                                            Ing. Eduard HECZKO
   
primátor města                                                                                        náměstek primátora
                                                                                                                    pro ekonomiku a správu majetku