Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 10. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 19.12.2011

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/126 414/Vl/2011

V Havířově dne 19.12.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 19.12.2011


357/10ZM/2011 - Schválení předsednictva 10. zasedání ZMH dne 19.12.2011

358/10ZM/2011 - Schválení programu 10. zasedání ZMH dne 19.12.2011

359/10ZM/2011 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 10. zasedání ZMH, konaného dne 19.12.2011

360/10ZM/2011 - Ověření zápisu z 9. zasedání ZMH, konaného dne 5.12.2011

361/10ZM/2011 - Kontrola plnění usnesení ZMH

362/10ZM/2011 - Dodatek č. 1 k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ č.j. 732/KP/2010 ze dne 21.6.2010

363/10ZM/2011 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

364/10ZM/2011 - Rozpočet města Havířova na rok 2012

365/10ZM/2011 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2012

366/10ZM/2011 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2011 – rozpočtová opatření č. 132. – 146.

367/10ZM/2011 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – říjen 2011

368/10ZM/2011 - Úvěrový rámec – finanční toky

369/10ZM/2011 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2012

370/10ZM/2011 - Rozpis výdajů OŠK na investiční akce a opravy na rok 2012

371/10ZM/2011 - Přijetí úvěru ve výši 150 000 tis. Kč pro snížení energetické náročnosti panelových obytných domů

372/10ZM/2011 - Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova

373/10ZM/2011 - Prodej částí pozemků parc.č. 1642/3 a 1642/1, k.ú. Šumbark

374/10ZM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 2503, k.ú. Havířov-město

375/10ZM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 284/1, k.ú. Šumbark – změna usnesení

376/10ZM/2011 - Úplatný převod spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 1915, k.ú. Prostřední Suchá, do majetku města 377/10ZM/2011 - Nabídka odkoupení akcií společnosti Depos Horní Suchá, a.s.

377/10ZM/2011 - Nabídka odkoupení akcií společnosti Depos Horní Suchá, a.s.

378/10ZM/2011 - Předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření Bezúplatný převod neinvestičního majetku příspěvkovým organizacím

379/10ZM/2011 - Podání občanů - provádění zimní údržby chodníku na ul. Jurije Gagarina, Havířov-Podlesí

380/10ZM/2011 - Dohoda o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací

381/10ZM/2011 - Změna monitorovacích indikátorů Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Havířov„Přitažlivé město Havířov“

382/10ZM/2011 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

383/10ZM/2011 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011 v rozpočtu odboru školství a kultury

384/10ZM/2011 - Změna použití schválené investiční dotace na rok 2011 – MŠ E. Holuba, MŠ Přímá

385/10ZM/2011 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol

386/10ZM/2011 - Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací města

387/10ZM/2011 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – stížnost

388/10ZM/2011 - Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 1. 6. 2011 do 6. 12. 2011

389/10ZM/2011 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMH za II. pololetí 2011

390/10ZM/2011 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

 

 

U S N E S E N Í
z 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.12.2011


 

357/10ZM/2011 - Schválení předsednictva 10. zasedání ZMH dne 19.12.2011_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.12.2011 ve složení:

Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

358/10ZM/2011 - Schválení programu 10. zasedání ZMH dne 19.12.2011________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.12.2011, dle přílohy


 

359/10ZM/2011 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 10. zasedání ZMH, konaného
dne 19.12.2011____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatele zápisu o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.12.2011

Mgr. Rudolfa Šimka
p. Vojtěcha Kozáka


 

360/10ZM/2011 - Ověření zápisu z 9. zasedání ZMH, konaného dne 5.12.2011______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 9. zasedání ZMH, konaného dne 5. prosince 2011


 

361/10ZM/2011 - Kontrola plnění usnesení ZMH______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

úkoly: krátkodobé (tabulka 05.1.)

38/2ZM/2010

Prodej části pozemku parc.č. 1197/114, k.ú. Prostřední Suchá

80/3ZM/2011

Přijetí daru pozemků k.ú. Havířov – město, v rámci vypořádání staveb „Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11 v Havířově“ a „Chodníky Hlavní třída Havířov, IV. etapa“

284/7ZM/2011

Prodej části pozemku parc.č. 284/1, k.ú. Šumbark

301/7ZM/2011

Koupě pozemku pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark“

úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.2.)

979/21/ZM/05

Bezúplatný převod pozemků z majetku ČR do majetku města

991/21/ZM/05

Majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 1915, k.ú. Prostřední Suchá - změna usnesení

1041/22/ZM/05

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 334/2 k.ú. Bludovice, z majetku České republiky do majetku města

1122/24/ZM/06

Prodej části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město

170/4/ZM/07

Přijetí daru – dokončené stavby veřejného osvětlení

533/10/ZM/08

Bezúplatný převod pozemků vodního toku, z majetku ČR do majetku města

534/10/ZM/08

Bezúplatný převod pozemků pod veřejnými komunikacemi do majetku města

536/10/ZM/08

Výkup částí pozemků parc. č. 1078/16 a 1078/15, k.ú. Bludovice

605/11/ZM/08

Výkup části pozemku parc. č. 2193, k.ú. Šumbark - vypořádání MK Smrková

1277/24/ZM/10

Smluvní vztah pro stavbu:
„Protipovodňová hráz - Areál volného času, Havířov-Město“

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

úkoly: krátkodobé (tabulka 05.1.)

207/6ZM/2011

Prodej nebytové jednotky

222/6ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Pánová, paní Růžičková, pan Jaroš

240/6ZM/2011

Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2010 a přistoupení obce Těrlicko

282/7ZM/2011

Prodej částí pozemků parc.č. 1642/3 a 1642/1, k.ú. Šumbark

283/7ZM/2011

Prodej části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá

295/7ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Kotásková, paní Dolejšová, paní Kubicová

299/7ZM/2011

Výkup pozemků parc. č. 1793/11, parc. č. 1805/1 a části parc. č. 1807/1, k. ú. Prostřední Suchá, MK Úzká

315/8ZM/2011

Rozhodnutí o pořízení Územního plánu Havířov

332/8ZM/2011

Prodej pozemku parc.č. 575, k.ú. Bludovice

333/8ZM/2011

Prodej pozemku parc.č. 1629/42, k.ú. Bludovice

337/8ZM/2011

Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1923/10 a 1923/6 k. ú. Prostřední Suchá, MK Modřínová

338/8ZM/2011

Výkup částí pozemků k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1149/1 a 1152/2

úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.2.)

909/20/ZM/05

Výkup vlastnických podílů na pozemku parc. č.1923/6 a na pozemku parc.č. 1923/10, k.ú. Prostřední Suchá, ul. Modřínová

1374/27/ZM/06

Výkup části pozemku parc.č.2206/1, k.ú.Prostřední Suchá

224/5/ZM/07

Výkup pozemku parc. č. 385/10, k.ú. Dolní Suchá

876/17/ZM/09

EUROPA CUP 2011 - konání mezinárodní floristické soutěže ve statutárním městě Havířov

989/18/ZM/09

Výkup části pozemku parc.č. 1405/1, k.ú. Prostřední Suchá

991/18/ZM/09

Prodej části pozemku parc. č. 202/2 k. ú. Bludovice

1019/19/ZM/09

Převod pozemku parc. č. 1358/3, k. ú. Bludovice

1022/19/ZM/09

Směna pozemků pro účely stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark“

1279/24/ZM/10

Převod spoluvlastnických podílů na pozemcích k.ú. Šumbark

1281/24/ZM/10

Vypořádání pozemků pod komunikacemi, pro účely realizace stavby: „Splašková kanalizace Havířov, městská část Prostřední Suchá“


 

362/10ZM/2011 - Dodatek č. 1 k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ č.j. 732/KP/2010
ze dne 21.6.2010___________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ č.j. 732/KP/2010 ze dne 21.6.2010 dle přílohy č. 1


 

363/10ZM/2011 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově_______________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově ve výši 231 000,- Kč na zajištění mezd včetně odvodů pro 4 Asistenty prevence kriminality Městské policie Havířov na I. pololetí roku 2012

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově ve výši 231 000,- Kč do návrhu úprav rozpočtu I. na rok 2012


 

364/10ZM/2011 - Rozpočet města Havířova na rok 2012__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

A. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2012

1) Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

2 006 760,00 tis. Kč

z toho: tř. 1 – daňové příjmy

881 477,00 tis. Kč

tř. 2 – nedaňové příjmy

21 748,00 tis. Kč

tř. 3 – kapitálové příjmy

5 000,00 tis. Kč

tř. 4 – přijaté dotace (transfery)

1 098 535,00 tis. Kč

   

2) Výdaje celkem (a/ + b/)

2 190 810,00 tis. Kč

a/ výdaje organizačních jednotek MMH

1 905 670,00 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

730,00 tis. Kč

odbor školství a kultury

57 112,00 tis. Kč

odbor územního rozvoje

1 650,00 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

233 389,00 tis. Kč

odbor sociálních věcí

6 585,00 tis. Kč

odbor komunálních služeb

266 665,00 tis. Kč

odbor investiční výstavby

662 895,00 tis. Kč

odbor správy majetku

14 500,00 tis. Kč

Městská policie Havířov

69 467,00 tis. Kč

odbor ekonomický

548 177,00 tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

32 888,00 tis. Kč

Kancelář primátora

11 562,00 tis. Kč

   

b/ příspěvky a dotace organizacím

285 140,00 tis. Kč

z toho: MŠ Balzacova

691,00 tis. Kč

MŠ Čelakovského

703,00 tis. Kč

MŠ ČSA

827,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 058,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

840,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

691,00 tis. Kč

MŠ Lipová

661,00 tis. Kč

MŠ Mládí

1 045,00 tis. Kč

MŠ Moravská

1 703,00 tis. Kč

MŠ Okružní

683,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

3 088,00 tis. Kč

MŠ Přímá

1 069,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

739,00 tis. Kč

MŠ Radniční

795,00 tis. Kč

MŠ Resslova

503,00 tis. Kč

MŠ Sukova

793,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

809,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

406,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

756,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

513,00 tis. Kč

ZŠ 1. Máje

4 015,00 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 789,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

2 968,00 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 835,00 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 010,00 tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 218,00 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

2 947,00 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

2 492,00 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

4 029,00 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

4 544,00 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 532,00 tis. Kč

ZŠ Moravská

5 332,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

5 617,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 341,00 tis. Kč

ZŠ Školní

2 564,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 140,00 tis. Kč

ZŠ Žákovská

3 845,00 tis. Kč

ASTERIX – Středisko volného času Havířov

2 220,00 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

33 570,00 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

19 340,00 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

37 076,00 tis. Kč

SANTÉ – Centrum ambulantních a pobytových Sociálních služeb Havířov

15 607,00 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

36 550,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

34 686,00 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

31 500,00 tis. Kč

   

3) Financování celkem

+ 184 050,00 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+ 519 500,00 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

- 441 247,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– příjmy

+ 8 030,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– výdaje

- 7 250,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– příjmy

+ 15 000,00 tis. Kč

změna stavu na bankovních účtech

+ 90 017,00 tis. Kč

B. Zapojení fondů FRR, FNB, FRHA, FŽP a SF do rozpočtu města Havířova na rok 2012.

C. Příspěvky na provoz a investiční dotace příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je město Havířov, dotace a příspěvky z výdajové části rozpočtu „Ostatní dotace a dary“ dle důvodové zprávy.

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2012 dle důvodové zprávy.


 

365/10ZM/2011 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2012_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2012 včetně finančního plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2012 dle příloh č.1 a č.2.


 

366/10ZM/2011 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2011 – rozpočtová opatření
č. 132. – 146.________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 145. a 146.;

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 132. – 144.;
b) na základě rozpočtových opatření č. 132. – 146. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2011:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

2 343 083,18 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

887 646,81 tis. Kč

tř.2 – nedaňové příjmy

57 226,55 tis. Kč

tř.3 – kapitálové příjmy

9 612,17 tis. Kč

tř.4 – přijaté transfery

1 388 597,65 tis. Kč

   

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 587 784,83 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

2 270 873,42 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

1 085,45 tis. Kč

odbor školství a kultury

46 299,42 tis. Kč

odbor územního rozvoje

550,00 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

251 382,91 tis. Kč

odbor sociálních věcí

267 056,90 tis. Kč

odbor komunálních služeb

262 936,15 tis. Kč

odbor investiční výstavby

686 280,00 tis. Kč

odbor správy majetku

15 500,00 tis. Kč

Městská policie

66 495,28 tis. Kč

odbor ekonomický

634 526,17 tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

38 711,14 tis. Kč

   

b) příspěvky organizacím

316 911,41 tis. Kč

z toho: MŠ Balzakova

981,00 tis. Kč

MŠ Čelakovského

947,00 tis. Kč

MŠ ČSA

870,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 230,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

1 003,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

950,00 tis. Kč

MŠ Lipová

870,00 tis. Kč

MŠ Mládí

1 455,00 tis. Kč

MŠ Moravská

1 960,00 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

742,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

3 381,00 tis. Kč

MŠ Přímá

950,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

950,00 tis. Kč

MŠ Radniční

836,00 tis. Kč

MŠ Resslova

625,00 tis. Kč

MŠ Sukova

860,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

916,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

652,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

729,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

700,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

4 469,64 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

3 904,86 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

6 068,60 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

13 554,99 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 583,84 tis. Kč

ZŠ Jarošova

4 373,85 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

5 995,60 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

2 743,20 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

6 550,04 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

9 222,07 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

6 124,53 tis. Kč

ZŠ Moravská

8 077,53 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 670,50 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

2 113,26 tis. Kč

ZŠ Školní

2 795,24 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 572,97 tis. Kč

ZŠ Žákovská

5 712,11 tis. Kč

ASTERIX - středisko volného času Havířov

3 422,26 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

27 998,00 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

17 981,26 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

34 416,06 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

30 938,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

38 990,00 tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

13 826,00 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

34 200,00 tis. Kč

   

III. Financování celkem

+244 701,65 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+546 108,50 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-371 617,86 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– příjmy

+22 000,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– výdaje

-37 000,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– příjmy

+6 800,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– výdaje

-6 800,00 tis. Kč

změna stavu rozpočtových účtů

+85 211,01 tis. Kč

operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru

+5 939,90 tis. Kč

operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru

-5 939,90 tis. Kč


 

367/10ZM/2011 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – říjen 2011__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – říjen 2011.


 

368/10ZM/2011 - Úvěrový rámec – finanční toky_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o finančních tocích na úvěrovém účtu města Havířova ve Všeobecné úvěrové bance, a.s., za období let 2010 až 2014.


 

369/10ZM/2011 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby
na rok 2012_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2012 dle přílohy č.1
2. seznam akcí realizovatelných po uvolnění dodatečných finančních prostředků schváleného rozpočtu OIV na rok 2012 dle přílohy č.2


 

370/10ZM/2011 - Rozpis výdajů OŠK na investiční akce a opravy na rok 2012___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpis výdajů OŠK na rok 2012 na položce „Opravy a udržování“ a na položce „Pořízení dlouhodobého hmotného majetku“ ve výši 46 450 tis. Kč dle přílohy č.1


 

371/10ZM/2011 - Přijetí úvěru ve výši 150 000 tis. Kč pro snížení energetické náročnosti
panelových obytných domů_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr přijetí úvěru na snížení energetické náročnosti bytových domů od roku 2012 ve výši 150 000 tis. Kč

2. vyhlášení veřejné soutěže pro poskytnutí komerčního úvěru ve výši 150 000 tis. Kč na krytí stavebních prací spojených se snížením energetické náročnosti bytových domů

u k l á d á

1. vyhlásit veřejnou soutěž na výběr bankovního domu k poskytnutí úvěru 150 000 tis. Kč na snížení energetické náročnosti bytových domů

Z: vedoucí EO
T: 01/2012

2. zpracovat a předat na MMR žádost o dotaci na úhradu úroků z úvěru poskytnutých bankou na opravy, modernizace v rámci dotačního programu PANEL

Z: OSR + MRA, s.r.o.
T: 03/2012

3. předložit ZM materiál na přijetí úvěru na snížení energetické náročnosti bytových domů

Z: NHR
NER
ředitel MRA, s.r.o.
T: 12/2011


 

372/10ZM/2011 - Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej bytu č.793/6 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 793/17, včetně podílu ve výši 887/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 700 – zast. plocha o výměře 215 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-město panu Adamovi Hříbkovi za kupní cenu 287.803,- Kč

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupních smluv s výše uvedenými kupujícími


 

373/10ZM/2011 - Prodej částí pozemků parc.č. 1642/3 a 1642/1, k.ú. Šumbark______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej částí pozemků parc.č. 1642/3 o výměře cca 132 m2 a pozemku parc.č. 1642/1 o výměře cca 945 m2, celkem cca 1077 m2 v kat. území Šumbark (přesná výměra bude stanovena dle GP) paní Vlastě Szostokové, bytem ………………………….. za účelem vybudování rodinného domu, přístupové a příjezdové komunikace k RD za tržní cenu ve výši cca 530 170,- Kč (tj. 490,- Kč/m2 + 2 440,- Kč za zpracování znaleckého posudku)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2012


 

374/10ZM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 2503, k.ú. Havířov-město_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 2503, k.ú. Havířov-město o výměře cca 44 m2 panu Liboru Uxovi, bytem ………………………….. za účelem výstavby garáže pro osobní auto a přívěs za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za cca 22 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2012


 

375/10ZM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 284/1, k.ú. Šumbark – změna usnesení_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

t r v á

na svém usnesení č. 284/7ZM/2011 ze dne 19.9.2011

n e s c h v a l u j e

změnu usnesení v tomto znění:

Zastupitelstvo města Havířova schvaluje prodej části pozemku parc.č. 284/1, k.ú. Šumbark o výměře cca 2 800 m2 společnosti TTC PARK s.r.o. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, J. Fučíka 923, IČ: 27843599 za účelem vybudování nájemních objektů- nepotravinářské plochy, služby, parkoviště a dopravního napojení za cenu smluvní ve výši cca 1 682 300,- Kč (tj. 600,- Kč/m2 + 2 300,- Kč za zpracování znaleckého posudku) a cenu trvalých porostů (výměra a počet stromů bude upřesněno na základě geometrického plánu) s tím, že:
v budoucí kupní smlouvě bude uvedena podmínka, že budoucí kupující je oprávněn postoupit svá práva, převést své závazky a ostatní ujednání z této smlouvy na třetí osobu (společnost), která bude následně vlastníkem stavby, a to po nabytí právní moci územního rozhodnutí na celý záměr. Na základě tohoto postoupení bude pak jako kupující v kupní smlouvě uvedena osoba (společnost), na kterou veškerá práva a veškeré závazky z této smlouvy přejdou a jejímž statutárním orgánem bude jednatel společnosti TTC Park s.r.o.


 

376/10ZM/2011 - Úplatný převod spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 1915,
k.ú. Prostřední Suchá, do majetku města______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení Zastupitelstva města Havířova č. 991/21/ZM/05, ze dne 19.9.2005, kterým byl schválen bezúplatný převod spoluvlastnického podílu 1/2 pozemku parc. č. 1915, k. ú. Prostřední Suchá, z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města, s omezujícími podmínkami dle usnesení

s c h v a l u j e

úplatný převod spoluvlastnického podílu 1/2 pozemku k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1915, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 114 m2, z majetku České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ 697 97 111, do majetku statutárního města Havířova, bez omezujících podmínek
kupní cena: dle požadavku vlastníka v místě a čase obvyklá, zjištěná znaleckým posudkem, zpracovaným v době realizace převodu

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem smlouvy o úplatném převodu nemovitosti

Z: vedoucí OSM
T: 30.6. 2012

________________________________________________________________________________

377/10ZM/2011 - Nabídka odkoupení akcií společnosti Depos Horní Suchá, a.s.______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

nabídku společnosti AWT Rekultivace, a. s., na odkoupení akcií, resp. jejich části, společnosti Depos Horní Suchá, a. s.

n e s c h v a l u j e

odprodej 11 ks akcií emitenta Depos Horní Suchá, a. s., ISIN 770970000350, v nominální hodnotě 60 tis. Kč/ks, společnosti AWT Rekultivace, a. s., IČ: 47 67 61 75, se sídlem v Havířově-Prostřední Suché, Dělnická 41/884, za nabídkovou cenu 125 000,- Kč/ks, celkem za 1 375 000,- Kč


 

378/10ZM/2011 - Předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím
k hospodaření Bezúplatný převod neinvestičního majetku příspěvkovým organizacím_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
předání 3 staveb pískoviště vč. dřevěných konstrukcí zastřešení v zahradě MŠ Holubova v celkové pořizovací ceně 179 753,92 Kč k hospodaření příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí E.Holuba 7/1403, příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 20, sídlo: Havířov - Podlesí, Emila Holuba 1403/7, PSČ 736 01 v souladu se zněním § 27, odst. 2, písm. e, zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

2.
bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného majetku a majetku v podrozvahové evidenci:

a)
příspěvkové organizaci ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace, IČ: 75 08 57 47, sídlo Havířov-Město, Na Nábřeží 23/41, PSČ 736 01
- uzamykatelnou skříň v celkové pořizovací ceně 21 600,- Kč

b)
příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí E.Holuba 7/1403, příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 20, sídlo: Havířov-Podlesí, Emila Holuba 1403/7, PSČ 736 01
- drobný dlouhodobý hmotný majetek
v celkové pořizovací ceně 51 170,- Kč
- majetek v podrozvahové evidenci (do 500,- Kč/ks)
v celkové pořizovací ceně 4 998,- Kč
- majetek v podrozvahové evidenci (do 3 000,- Kč/ks)
v celkové pořizovací ceně 1.193,81 Kč


 

379/10ZM/2011 - Podání občanů - provádění zimní údržby chodníku na
ul. Jurije Gagarina, Havířov-Podlesí________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. žádost občanů o provádění zimní údržby chodníku na ul. Jurije Gagarina č. j. OPS/113095/11 ze dne 3.11.2011 dle přílohy č. 1

2. text odpovědi k žádosti o provádění zimní údržby chodníku na ul. Jurije Gagarina dle přílohy č. 2


 

380/10ZM/2011 - Dohoda o vzájemných vztazích vlastníků provozně
souvisejících kanalizací___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o průběhu přípravy Dohody o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací

s c h v a l u j e

uzavření Dohody o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi statutárním městem Havířov a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. dle přílohy

p o v ě ř u j e

primátora města Havířova podpisem Dohody o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi statutárním městem Havířov a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. dle přílohy

Z: vedoucí OKS
T: 01/2012


 

381/10ZM/2011 - Změna monitorovacích indikátorů Integrovaného plánu rozvoje
statutárního města Havířov„Přitažlivé město Havířov“__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změny monitorovacích indikátorů Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Havířov „Přitažlivé město Havířov“, dle přílohy


 

382/10ZM/2011 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 29.11.2011 dle přílohy


 

383/10ZM/2011 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011
v rozpočtu odboru školství a kultury_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám v celkové výši 204.400,- Kč dle přílohy č. 1

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2011


 

384/10ZM/2011 - Změna použití schválené investiční dotace na rok 2011 – MŠ E. Holuba,
MŠ Přímá________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. změnu použití schválené investiční dotace na rok 2011 Mateřské školy Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace (IČ 70958220), a to takto: pořízení smažící pánve nahradit pořízením konvektomatu

2. změnu použití schválené investiční dotace na rok 2011 Mateřské školy Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace (IČ 70958246), a to takto: vybavení školní zahrady nahradit pořízením konvektomatu

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2011


 

385/10ZM/2011 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní
dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. rozdělení dotací z  výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2011 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za IX.- XII. měsíc roku 2011 určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských středních škol, a to takto:

46 560,-Kč  

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČ 13644271, sportovní a mimosport. kroužky

6 880,- Kč  

Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace, IČ 13644297, sportovní a mimosportovní kroužky

2. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci za podmínek:

- udělení souhlasu příjemce dotace se zveřejněním dohody o poskytnutí dotace a jejího vyúčtování na webových stránkách města Havířova,

- udělení souhlasu příjemce dotace s předložením celkového svého hospodaření za daný kalendářní rok, případně všech příjmů a výdajů konkrétního projektu, k případné kontrole prováděné poskytovatelem dotace


 

386/10ZM/2011 - Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací města_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

s c h v a l u j e

1. s účinností od 1.1.2012 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace „Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná“, kterou se doplňková činnost  „provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici“ vyjme z Článku IV odst. 3. bodu 3.2. a vloží jako hlavní předmět činnosti do     Článku IV odst. 2. bod 2.6. a bod 3.3. odst. 3. Článku IV se přečísluje na bod 3.2.

2. s účinností od 1.1.2012 změnu zřizovacích listin ve znění přílohy č. 1 těchto příspěvkových organizací města:

1. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace, IČ: 7508574
2. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČ: 62331221
3. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČ: 48805271
4. Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958122
5. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČ: 62331230
6. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 62331248
7. Základní škola Havířov-Podlesí K.Světlé 1/1372 okres Karviná, IČ: 48805424
8. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČ: 61988723
9. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958114
10. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČ: 61988600
11. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958165
12. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958149
13. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958131
14. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČ: 48805513
15. Základní škola Havířov-Šumbark M.Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČ: 48805475
16. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČ: 48805289
17. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČ: 75027577
18. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace, IČ: 75027569
19. Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60, IČ: 65890698
20. Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČ: 61988561
21. Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČ: 61988634
22. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČ: 61988715
23. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, IČ: 65890701
24. Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497, IČ: 61988693
25. Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a, IČ: 65890710
26. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČ: 61988707
27. Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace, IČ: 70958254
28. Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace, IČ: 70958203
29. Mateřská škola Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace, IČ: 70958289
30. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČ: 70958246
31. Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace, IČ: 70958220
32. Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČ: 61988626
33. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČ: 61988685
34. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace, IČ: 70958262
35. Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČ: 70958297
36. Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČ: 61988596
37. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace, IČ: 61988588
38. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČ: 61988570

p o v ě ř u j e

podpisem dodatků a úplných znění zřizovacích listin Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, a Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj

u k l á d á

1. vypracovat dodatky k úplnému znění zřizovacích listin příspěvkových organizací nezapsaných v obchodním rejstříku a vypracovat dodatky a úplná znění zřizovacích listin příspěvkových organizací zapsaných v obchodním rejstříku ve znění schválených změn

Z: vedoucí OPS
T: 12/2011

2. ředitelům příspěvkových organizací zapsaných v obchodním rejstříku založit dodatek a úplné znění zřizovací listiny do sbírky listin

Z: ředitel PO
T: 1/2012


 

387/10ZM/2011 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova –stížnost___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

stížnost adresovanou Zastupitelstvu města Havířova ze dne 26.10.2011

s c h v a l u j e

návrh odpovědi dle přílohy č.3.


 

388/10ZM/2011 - Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města
Havířova za období od 1. 6. 2011 do 6. 12. 2011_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 1.6. 2011 do 6.12. 2011


 

389/10ZM/2011 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMH
za II.pololetí 2011___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za červen - listopad 2011

2. zprávy o provedených kontrolách za II. pololetí 2011

dle předložených protokolů

s c h v a l u j e

plán kontrolní činnosti KV ZMH na rok 2012 dle Přílohy č.3

u k l á d á

doplnit Záznam o výsledku kontroly č.9/2011 o návrh opatření ke zjištěným nedostatkům a předložit Zastupitelstvu města Havířova k projednání na příštím zasedání

Z: předseda KV ZMH
T: 30.1.2012


 

390/10ZM/2011 - Informativní zpráva o činnosti vedení města_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 3.11.2011 – do 7.12.2011


 

        …………………………………            ..... ...…..…….……………………...
            Ing. Zdeněk OSMANCZYK                        Ing. Eduard HECZKO
                    primátor města                                náměstek primátora pro ekonomiku
                                                                                            a správu majetku

K bodu č. 20 schváleného programu ZMH ve věci směny pozemků v k.ú. Bludovice, parc.č. 1358/3, parc.č. 1414/23 a parc.č. 1415/4, v majetku města, za část pozemku parc.č. 1064/1 nebylo přijato žádné usnesení.