Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 10. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 23.6.2008

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/56 266/Ba/2008
Č.spisu S/KP/521/ZMH-U/2008

V Havířově dne 23.6.2008
Zapsala: Libuše Bauerová

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
z 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.6.2008


478/10/ZM/08 - Schválení předsednictva 10.zasedání ZMH, konaného dne 23.6.2008

479/10/ZM/08 - Schválení programu 10.zasedání ZMH, konaného dne 23.6.2008

480/10/ZM/08 - Schválení návrhové komise pro 10.zasedání ZMH dne 23.6.2008

481/10/ZM/08 - Schválení ověřovatelů zápisu z 10.zasedání ZMH, konaného dne 23.6.2008

482/10/ZM/08 - Ověření zápisu z 9.zasedání ZMH, konaného dne 14.4.2008

483/10/ZM/08 - Kontrola plnění usnesení ZMH

484/10/ZM/08 - Valná hromada společnosti ČSAD Havířov a.s.

485/10/ZM/08 - Novelizace „Zásad prodeje obytných budov z majetku města Havířova“ a „Zásad pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví na společných částech domu z majetku města Havířova dle zákona č. 72/94 Sb., v platném znění“

486/10/ZM/08 - Dohoda při společném postupu při řešení převodu činnosti zabezpečovaných organizací MSK – Domov Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Lidická 52c/1200 Havířov- Šumbark

487/10/ZM/08 - Zvýšení příspěvku na provoz mateřských škol a střediska volného času

488/10/ZM/08 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2008 v rozpočtu odboru školství a kultury

489/10/ZM/08 - Souhlas s podáním a spolufinancováním projektu Moravskoslezskému kraji

490/10/ZM/08 - Výjimka z počtu žáků - snížení pro Základní školu Havířov - Bludovice, Selská pro školní rok 2008/2009

491/10/ZM/08 - Informace o prázdninovém provozu školních hřišť

492/10/ZM/08 - Rozdělení výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2008

493/10/ZM/08 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2008 neziskovým sportovním a mimosportovním subjektům

494/10/ZM/08 - Žádost o poskytnutí dotace občanského sdružení PROSPORT – CZ na mezinárodní silniční motocyklové závody „O Zlatý kahanec“

495/10/ZM/08 - Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol a Havířovská liga středních škol

496/10/ZM/08 - Informace o přípravě a organizačním zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v Chorvatsku a tuzemsku

497/10/ZM/08 - Naplňování a čerpání fondu nájemního bydlení (FNB) v roce 2008

498/10/ZM/08 - Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný účet města Havířova za rok 2007

499/10/ZM/08 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2008 – rozpočtová opatření č. 25. – 53.

500/10/ZM/08 - Příprava rozpočtu města Havířova na rok 2009

501/10/ZM/08 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – květen 2008

502/10/ZM/08 - Opatření obecné povahy - změna č.11 územního plánu města Havířova

503/10/ZM/08 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířova

504/10/ZM/08 - Informativní zpráva k návrhu na pořízení změny územního plánu

505/10/ZM/08 - Příprava „Areálu volného času v Havířově-Městě“ – informativní zpráva

506/10/ZM/08 - Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov – Třanovice

507/10/ZM/08 - Strategický plán rozvoje města II.

508/10/ZM/08 - Integrovaný plán rozvoje města – Integrovaný operační program

509/10/ZM/08 - Integrovaný plán rozvoje města – Regionální operační program

510/10/ZM/08 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

511/10/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2045/9 a části pozemků parc.č. 2045/1 a 2105/675, k.ú. Šumbark

512/10/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1714/172, k.ú. Prostřední Suchá

513/10/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4068, k.ú. Havířov-město

514/10/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1405/76, k.ú. Prostřední Suchá

515/10/ZM/08 - Záměr prodeje pozemků – garáže

516/10/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2267/1, k.ú. Prostřední Suchá

517/10/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 3828/1, k.ú. Havířov - město

518/10/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 4088 a parc.č. 4125/1, k.ú. Havířov - město

519/10/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4123, k.ú. Havířov - město

520/10/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1642/3, k.ú. Šumbark

521/10/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1400/32 a částí pozemku parc.č. 1400/17, k.ú. Prostřední Suchá

522/10/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 1914/2, k.ú. Prostřední Suchá

523/10/ZM/08 - Prodeje pozemků pod garážemi

524/10/ZM/08 - Prodej pozemků k.ú. Šumbark za účelem výstavby boxových garáží

525/10/ZM/08 - Prodej části pozemku parc.č. 2170/29, k.ú. Bludovice

526/10/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 2270/1, k.ú. Bludovice

527/10/ZM/08 - Prodej pozemku parc. č. 2154/1, k. ú. Šumbark

528/10/ZM/08 - Darování a prodej částí pozemků parc.č. 2361 a parc.č. 2366/1, k.ú. Dolní Suchá

529/10/ZM/08 - Prodej části pozemku parc.č. 2822/1, k.ú. Havířov - město

530/10/ZM/08 - Směna pozemků, k.ú. Havířov - město

531/10/ZM/08 - Vypořádání pozemků pro účely přístupu do lokality ul. Podlesní, k.ú. Šumbark a k.ú. Dolní Suchá

532/10/ZM/08 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova - Ing. Kovářová, ředitelka NsP Havířov

533/10/ZM/08 - Bezúplatný převod pozemků vodního toku, z majetku České republiky do majetku města

534/10/ZM/08 - Bezúplatný převod pozemků pod veřejnými komunikacemi do majetku města

535/10/ZM/08 - Výkup pozemku parc.č. 2317, k.ú. Dolní Suchá

536/10/ZM/08 - Výkup částí pozemků parc. č. 1078/16 a 1078/15, k.ú. Bludovice

537/10/ZM/08 - Výkup pozemku parc.č. 4705/1, k.ú. Havířov-město, upřesnění výměry a ceny

538/10/ZM/08 - Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek - doplnění

539/10/ZM/08 - Spolufinancování stavby: „Rekonstrukce sil. III/4744 Havířov – U Šimaly“

540/10/ZM/08 - Žádost o snížení kupní ceny

541/10/ZM/08 - Návrh přesunů mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2008 a navýšení schváleného rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2008 o výdaje na zpracování projektových dokumentací

542/10/ZM/08 - „Rekonstrukce kina Centrum, Havířov“

543/10/ZM/08 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se stanoví koeficienty při výpočtu daně z nemovitostí

544/10/ZM/08 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje konzumace alkoholu

545/10/ZM/08 - Informace o konání řádné valné hromady společnosti Technické služby Havířov a.s.

546/10/ZM/08 - Zpráva o průběhu valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

547/10/ZM/08 - Informace z jednání valné hromady společnosti DEPOS Horní Suchá, a.s.

548/10/ZM/08 - Termíny schůzí Rady města Havířova a termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova ve II. pololetí roku 2008

549/10/ZM/08 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova – p. Květoslava Hučíková

550/10/ZM/08 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – p. Pavel Kasalík

551/10/ZM/08 - Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 4.12.2007 do 9.6.2008

552/10/ZM/08 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

553/10/ZM/08 - Závěrečné usnesení

 

U S N E S E N Í
z 10.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.6.2008


478/10/ZM/08 - Schválení předsednictva 10.zasedání ZMH, konaného dne 23.6.2008_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

složení předsednictva 10.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.6.2008 dle předloženého návrhu


 

479/10/ZM/08 - Schválení programu 10.zasedání ZMH, konaného dne 23.6.2008____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

program 10.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.6.2008 se zapracovanými změnami dle připomínek členů zastupitelstva


 

480/10/ZM/08 - Schválení návrhové komise pro 10.zasedání ZMH dne 23.6.2008____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konané dne 23.6.2008 ve složení:

předseda komise: PaedDr. Milada HALÍKOVÁ
členové:  Mgr. Rudolf ŠIMEK
                Jaroslava KONEČNÁ
                Tomáš KOVALČÍK
                Libuše BAUEROVÁ – referent odd.KP


 

481/10/ZM/08 - Schválení ověřovatelů zápisu z 10.zasedání ZMH, konaného dne 23.6.2008___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu z 10.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.6.2008

Ing. Petr PODSTAVKA
Ing. Jiří ŠEBESTA


 

482/10/ZM/08 - Ověření zápisu z 9.zasedání ZMH, konaného dne 14.4.2008_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 9.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.4.2008


 

483/10/ZM/08 - Kontrola plnění usnesení ZMH________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

909/20/ZM/05

Výkup vlastnických podílů na pozemku parc. č.1923/6 a na pozemku parc.č. 1923/10, k.ú. Prostřední Suchá, ul. Modřínová

979/21/ZM/05

Bezúplatný převod pozemků z majetku ČR do majetku města

991/21/ZM/05

Majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 1915, k.ú. Prostřední Suchá - změna usnesení

1041/22/ZM/05

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 334/2 k.ú. Bludovice, z majetku České republiky do majetku města

1370/27/ZM/06

Výkup pozemku parc.č. 2381/2, k.ú Šenov u Ostravy

224/5/ZM/07

Výkup pozemku parc.č. 385/10, k.ú. Dolní Suchá

369/8/ZM/08

Prodej části pozemku parc.č. 580/1, k.ú. Bludovice

376/8/ZM/08

Smluvní vztahy pro účely výstavby: „1. etapy cyklostezek, stavba 1/02 - trasa Havířov – Těrlická přehrada“ – doplnění

411/9/ZM/08

ZŠ F. Hrubína – zrušení odloučeného pracoviště a změna v rejstříku škol

472/9/ZM/08

Využití areálu dolu Dukla

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

53/2/ZM/07

Zpráva k rekonstrukci kina Centrum

222/5/ZM/07

Darování části pozemku parc. č. 1323/5, k.ú. Šumbark

227/5/ZM/07

Bezúplatný převod TZ komunikace v  k.ú. Šenov u Ostravy městu Šenov

290/6/ZM/07

Prodej části pozemku parc.č. 1295/1, k.ú. Bludovice

352/8/ZM/08

Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2007, vyhodnocení trestné činnosti na území města Havířova za rok 2007

372/8/ZM/08

Výkup části pozemků parc.č. 1448/1 a 1448/5, k.ú. Dolní Suchá

392/8/ZM/08

Zajištění rekondičně -ozdravných pobytů v roce 2008

402/9/ZM/08

Změna v zástupci města v představenstvu TSH a.s.

412/9/ZM/08

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2008 v rozpočtu odboru školství a kultury

413/9/ZM/08

Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2008 z rozpočtu odboru školství a kultury

415/9/ZM/08

Vánoční koncert 2008

416/9/ZM/08

Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2007

437/9/ZM/08

Prodej pozemků u hotelu Formule, k.ú. Havířov-město

441/9/ZM/08

Prodej pozemku parc.č. 4028/2, k.ú. Havířov-město

443/9/ZM/08

Prodej pozemku parc.č. 1460/155, k.ú. Šumbark

450/9/ZM/08

Prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy s SBD Havířov

452/9/ZM/08

Přijetí daru – pozemků parc.č. 1190/2, 1193/6, k.ú. Šumbark

453/9/ZM/08

Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá

454/9/ZM/08

Výkup pozemků parc.č. 2938/17 a parc.č. 2938/18, k.ú. Bludovice

455/9/ZM/08

Výkup nemovitostí v rámci rozšíření pohřebiště v Havířově-Šumbarku

458/9/ZM/08

Výkup části pozemku parc.č. 4023, k.ú. Havířov - město

459/9/ZM/08

Nákup 44 ks akcií společnosti TSH a. s.

460/9/ZM/08

Svěření movitého majetku města Městskému kulturnímu středisku Havířov

461/9/ZM/08

Svěření movitých věcí Městské knihovně Havířov

463/9/ZM/08

Odpis nevymožitelných pohledávek

471/9/ZM/08

Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, ze SR nebo případně jiných zdrojů. Navýšení výdajů odboru investiční výstavby

476/9/ZM/08

Žádost o navýšení rozpočtu OJ 6 – prezentace města


 

484/10/ZM/08 - Valná hromada společnosti ČSAD Havířov a.s.___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

program a termín konání řádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s. konané dne 23.6.2008 dle Přílohy č. 1

d e l e g u j e

jako zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Havířov a.s., konanou dne 23.6.2008, JUDr. Dagmar Skoczovou, právníka odboru právních služeb Magistrátu města Havířova

p o v ě ř u j e

primátora města Františka Chobota k podpisu zmocnění pro JUDr. Dagmar Skoczovou, právníka odboru právních služeb Magistrátu města Havířova

u k l á d á

zmocněnému zástupci města hlasovat shodně s návrhem představenstva společnosti ČSAD Havířov a.s.


 

485/10/ZM/08 - Novelizace „Zásad prodeje obytných budov z majetku města Havířova“
a „Zásad pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví na společných
částech domu z majetku města Havířova dle zákona č. 72/94 Sb.,
v platném znění“___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
zrušení privatizace bytového fondu podle „Zásad převodu obytných budov z majetku města Havířova“

2.
novelizaci
„Zásad pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví na společných částech domu z majetku města Havířova dle zákona č. 72/94 Sb., v platném znění“
- v části VI. – Stanovení ceny, bod 1 písm. a) ve znění
:
bytová jednotka, podíl na společných částech domu , podíl na pozemku – zastavěná plocha za cenu dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem na základě platného právního předpisu o oceňování nemovitostí, vypočtená dle metodiky převodu obytných budov z majetku města Havířova
-v části VII.-Platební podmínky, bod 3 ve znění
:
Město bude až do
výše 30% z celkového součtu kupních cen jednotlivých bytových jednotek v budově hradit náklady na opravy a rekonstrukci budovy, jejichž výčet je uveden v bodě 1-22 přílohy Zásad, pokud budou doklady o těchto nákladech a žádost o jejich proplacení předloženy společenstvím vlastníků jednotek do 5-ti let buď od vzniku tohoto společenství vlastníků jednotek nebo v případě již existujícího společenství vlastníků jednotek, před účinností těchto Zásad, do 5-ti let od uzavření první kupní smlouvy s oprávněným nájemcem v souladu s těmito Zásadami.

b e r e    n a    v ě d o m í

závěry z jednání politických klubů konaného dne 20.5.2008 a 3.6.2008

Člen Zastupitelstva města Havířova Ing. Radek Foldyna (ODS) hlasování proti tomuto usnesení


 

486/10/ZM/08 - Dohoda při společném postupu při řešení převodu činnosti zabezpečovaných
organizací MSK – Domov Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Lidická
52c/1200 Havířov- Šumbark__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

návrh Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na převod zřizovatelských funkcí Domova Havířov, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje na statutární město Havířov k 1.1.2010

s c h v a l u j e

Dohodu o společném postupu při řešení převodu činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje Domov Havířov, příspěvková organizace, Lidická 52c/1200, 736 010  Havířov – Šumbark, IČ 60784385 na Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČ 75139243 dle Přílohy č.6 případně doplněné o připomínky vyplývající z jednání zástupců politických stran zastoupených v ZMH, konaného dne 16.6.2008 a připomínky členů zastupitelstva přijaté na 10.zasedání ZMH

p o v ě ř u j e

primátora města podpisem Dohody o společném postupu při řešení převodu činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Domov Havířov, příspěvková organizace, Lidická 52 c/1200 736 01 Havířov - Šumbark IČ 60784385 na Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČ 75139243


 

487/10/ZM/08 - Zvýšení příspěvku na provoz mateřských škol a střediska volného času______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení příspěvku na provoz :

1. Mateřské škole Havířov-Město Čs. armády 5/2001 (IČ 61 98 85 61) o částku 98 000,- Kč na úhradu zvýšeného nájemného spojeného s užíváním nebytových prostor v r. 2008

2. Mateřské škole Havířov - Město U Stromovky 60 ( IČ 65 89 06 98 ) o částku 72 000,- Kč na úhradu zvýšeného nájemného spojeného s užíváním nebytových prostor v r. 2008

3. ASTERIXu – středisku volného času Havířov, příspěvková organizace (IČ 75 08 57 47) o částku 81 000,- Kč na úhradu nájmu pozemků ve Pstruží za r. 2008

Z: vedoucí OŠK
T: červen 2008


 

488/10/ZM/08 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2008 v rozpočtu
odboru školství a kultury_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2008 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz mateřským školám, základním školám a středisku volného času v celkové výši 605 160,- Kč dle přílohy č. 1

2.
zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2008 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz mateřské škole a základní škole v celkové výši 7.500,- Kč dle přílohy č. 2

Z: vedoucí OŠK
T: červen 2008


 

489/10/ZM/08 - Souhlas s podáním a spolufinancováním projektu Moravskoslezskému kraji__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. podání projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko v „Dílčí oblasti 2.1.1. Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání” Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná (IČ 48 80 54 75)

2. spolufinancování projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko v „Dílčí oblasti 2.1.1. Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání” ve výši 7,5 % z hodnoty projektu, což činí 750.000,- Kč Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná (IČ 48 80 54 75 ) z rozpočtu města Havířova po přiznání dotace

u k l á d á

1. ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz pro uvedenou základní školu o částku 750 000,- Kč do rozpočtu města Havířova, jako podíl města na spolufinancování projektu, a to za předpokladu, že tento projekt bude vybrán k realizaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko

Z: vedoucí EO
T: dle realizace

2. odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova ředitelce výše uvedené základní školy

Z: vedoucí OŠK
T: červen 2008


 

490/10/ZM/08 - Výjimka z počtu žáků - snížení pro Základní školu Havířov - Bludovice,
Selská pro školní rok 2008/2009_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

1.
povolení výjimky z počtu žáků – snížení max. 20% z průměrného počtu 12 žáků ve třídě Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov - Bludovice Selská, příspěvková organizace pro školní rok 2008/2009

2.
povinnost případné úhrady zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy pro školní rok 2008/2009

Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2008


 

491/10/ZM/08 - Informace o prázdninovém provozu školních hřišť_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení příspěvku na provoz :

1. Základní škole Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČ 62 33 12 30) o částku 64.800,- Kč na financování správce hřišť a tělocvičen

2. Základní škole a Mateřské škola Havířov - Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace (IČ 48 80 52 89) o částku 23.000,- Kč na financování správce hřiště

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz výše dotčeným základním školám do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2008 o výše uvedené částky

Z: vedoucí EO
T: září 2008


 

492/10/ZM/08 - Rozdělení výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu města
Havířova v roce 2008________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozdělení výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu města Havířova ve výši 20 330,00 Kč takto:

1. ve prospěch nezletilého Tomáše Valíčka, Havířov - Šumbark, ul. M. Pujmanové 8 000,- Kč na pořízení nového monitoru k počítači a pořízení MP4 přehrávače

2. ve prospěch nezletilého Miroslava Kamocsaie, Havířov - Šumbark, ul. Obránců Míru 6 330,- Kč k nákupu kvalitní obsáhlé encyklopedie dle výběru nezletilého a osobního MP3 přehrávače

3. ve prospěch nezletilých Michaely a Tomáše Štěvurdových, Havířov – Podlesí, ul. Krajní 6 000,- Kč jako finanční dar na úhradu poplatku za pobyt v Chorvatsku a zajištění dostatečného vybavení nutného k pobytu u moře

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova

Z: vedoucí OŠK
T: 10. červenec 2008


 

493/10/ZM/08 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2008
neziskovým sportovním a mimosportovním subjektům____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2008

a) z mimosportovní sféry v celkové výši 1 172 500,- Kč a to takto:
sociální oblast                     277 500,- Kč dle přílohy č.1
školská oblast                     240 000,- Kč dle přílohy č. 2
oblast partnerských vztahů     40 000,- Kč dle přílohy č. 2
kulturní oblast                      540 000,- Kč dle přílohy č. 3
oblast prevence kriminality
a protidrogové prevence         75 000,- Kč dle přílohy č.4

b) ze sportovní oblasti v celkové výši 1 293 000,- Kč dle přílohy č. 5

a uzavření dohod s příjemci dotací

p o v ě ř u j e

1.
vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotací (v případě dotace do 100 000,- Kč) dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova ze dne 27.3.2006, č. usn. 1156/25/ZM/06

2.
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohod o poskytnutí dotace (v případě dotace nad 100 000,- Kč) dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova ze dne 27.3.2006, č. usn. 1156/25/ZM/06

Z: vedoucí OŠK
T: září 2007


 

494/10/ZM/08 - Žádost o poskytnutí dotace občanského sdružení PROSPORT – CZ na
mezinárodní silniční motocyklové závody „O Zlatý kahanec“_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2008 ve výši 250 000,- Kč občanskému sdružení PROSPORT - CZ, IČ 22 67 10 72, na organizaci mezinárodních silničních motocyklových závodů „O havířovský zlatý kahanec“

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace

Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2008


 

495/10/ZM/08 - Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní
a mimosportovní kroužky havířovských středních škol a Havířovská liga
středních škol______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

částečné rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2008 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za I.-V. měsíc roku 2008 určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských středních škol, a na částečnou úhradu nákladů v  souvislosti s pořádáním „Havířovské ligy základních a středních škol“ v roce 2008, a to takto:

30 020,- Kč Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČ 62 33 15 82
z toho: 27 520,- Kč ………..… sport. a mimosport. kroužky
2 500,- Kč ………..… na pořádání Havířovské ligy

22 480,- Kč Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97
z toho: 8 480,- Kč …………… sport. kroužky
14 000,- Kč …………... na pořádání Havířovské ligy

29 000,- Kč Slavia Havířov, IČ 68 32 11 39 ….na pořádání Havířovské ligy

 3 000,- Kč Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, IČ 18 05 59 91 …………....…….. na pořádání Havířovské ligy

p o v ě ř u j e

vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotací

T: červenec 2008
Z: vedoucí OŠK


 

496/10/ZM/08 - Informace o přípravě a organizačním zajištění rekondičně-ozdravných pobytů
v Chorvatsku a tuzemsku____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informace o přípravě a organizačním zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v Chorvatsku a tuzemsku v roce 2008


 

497/10/ZM/08 - Naplňování a čerpání fondu nájemního bydlení (FNB) v roce 2008__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a   v ě d o m í

harmonogram odvodů záloh na hospodářský výsledek účtu hospodářské činnosti za rok 2007 a rok 2008 dle Přílohy č. 1

s c h v a l u j e

1.
realizaci investičních akcí do bytového fondu v roce 2008 dle Přílohy č. 2, které budou financovány z fondu nájemního bydlení a realizovány včetně přípravy Městskou realitní agenturou, s.r.o.

2.
zapojení fondu nájemního bydlení na krytí výdajů na realizaci investičních akcí do bytového fondu v roce 2008 ve výši 42.800 tis. Kč


 

498/10/ZM/08 - Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný
účet města Havířova za rok 2007_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v souladu s § 17, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, „Souhlas s výhradami s celoročním hospodařením“. Na základě těchto výhrad schválilo Zastupitelstvo města Havířova usn. č. 276/6/ZM/07 ze dne 5.11.2007 „Zásady rozpočtového provizoria pro financování potřeb města Havířova pro období od 1. ledna do dne schválení rozpočtu města na daný rozpočtový rok“.

u k l á d á

řediteli MRA, s.r.o. zabezpečit převod daně z příjmů z hospodářské činnosti za rok 2007 ve výši 2 813 520,00 Kč z účtu hospodářské činnosti na účet města Havířova do 30.6.2008 a výsledek hospodaření z hospodářské činnosti po zdanění za rok 2007 ve výši 9 832 045,53 Kč z účtu hospodářské činnosti na účet města Havířova do 31.8.2008.


 

499/10/ZM/08 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2008 – rozpočtová opatření č. 25. – 53._____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu III. na rok 2008 – rozpočtová opatření č. 25. – 53.
b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2008:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
           tř.2 – nedaňové příjmy
           tř.3 – kapitálové příjmy
           tř.4 – přijaté transfery

1 922 710,86 tis. Kč
894 651,46 tis. Kč
25 488,59 tis. Kč
5 000,00 tis. Kč
997 570,81 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
           odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební a silniční správní úřad
           odbor organizační
           odbor sociálních věcí
           odbor komunálních služeb
           od bor investiční výstavby
           odbor správy majetku
           Městská policie
           odbor ekonomický

2 168 176,42 tis. Kč
1 934 829,33 tis. Kč
928,35 tis. Kč
51 796,95 tis. Kč
2 100,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
186 801,85 tis. Kč
299 843,00 tis. Kč
228 127,74 tis. Kč
457 509,00 tis. Kč
40 231,09 tis. Kč
63 626,53 tis. Kč
603 814,82 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
           MŠ Čelakovského
           MŠ ČSA
           MŠ E. Holuba
           MŠ Horymírova
           MŠ Kosmonautů
           MŠ Lipová
           MŠ Mládí
           MŠ Moravská
           MŠ Okružní 1 a
           MŠ Petřvaldská
           MŠ Přímá
           MŠ Puškinova
           MŠ Radniční
           MŠ Resslova
           MŠ Sukova
           MŠ Švabinského
           MŠ U Jeslí
           MŠ U Stromovky
           MŠ U Topolů
           ZŠ 1. máje
           ZŠ F. Hrubína
           ZŠ Frýdecká
           ZŠ Gen. Svobody
           ZŠ Gorkého
           ZŠ Jarošova
           ZŠ K. Světlé
           ZŠ Kpt. Jasioka
           ZŠ M. Kudeříkové
           ZŠ M. Pujmanové
           ZŠ Mládežnická
           ZŠ Moravská
           ZŠ Na Nábřeží
           ZŠ Selská
           ZŠ Školní
           ZŠ Zelená
           ZŠ Žákovská
           Domov seniorů Havířov
           ASTERIX
           Městská knihovna
           Městské kulturní středisko
           Sociální služby města Havířova
           Správa sportovních a rekreačních zařízení
           SANTÉ
           Ostatní dotace a dary

233 347,09 tis. Kč
870,00 tis. Kč
801,57 tis. Kč
718,00 tis. Kč
1 125,00 tis. Kč
830,00 tis. Kč
820,00 tis. Kč
830,00 tis. Kč
1 210,00 tis. Kč
1 240,00 tis. Kč
710,00 tis. Kč
1 140,00 tis. Kč
670,00 tis. Kč
690,00 tis. Kč
710,00 tis. Kč
570,00 tis. Kč
620,00 tis. Kč
592,00 tis. Kč
565,94 tis. Kč
567,00 tis. Kč
620,00 tis. Kč
3 724,45 tis. Kč
3 853,76 tis. Kč
3 227,53 tis. Kč
3 946,74 tis. Kč
2 791,12 tis. Kč
2 163,72 tis. Kč
3 033,05 tis. Kč
2 442,46 tis. Kč
4 374,39 tis. Kč
3 450,82 tis. Kč
3 479,96 tis. Kč
6 198,16 tis. Kč
5 915,58 tis. Kč
1 566,22 tis. Kč
2 924,34 tis. Kč
1 041,58 tis. Kč
3 785,08 tis. Kč
2 000,00 tis. Kč
1 917,52 tis. Kč
17 861,00 tis. Kč
33 085,00 tis. Kč
30 616,04 tis. Kč
27 046,06 tis. Kč
11 205,00 tis. Kč
35 798,00 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: splátky jistin úvěrů
           změna stavu rozpočtových účtů

+245 465,56 tis. Kč
-43 080,00 tis. Kč
+288 545,56 tis. Kč


 

500/10/ZM/08 - Příprava rozpočtu města Havířova na rok 2009__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

harmonogram zpracování návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2009 včetně doporučení Finančního výboru ZMH ze dne 9.6.2008:

- přizvat zástupce FV ZMH k rozhodování o stanovení návrhů limitů závazných ukazatelů výdajové části rozpočtu a to v rámci „ 2 kroku“ harmonogramu,
- zpracovat návrh rozpočtového výhledu MH do roku 2013
- provést aktualizaci „Seznamů investičních akcí do roku 2013“ tj. do konce možného termínu pro čerpání prostředků z fondů EU a to s přihlédnutím k možnostem případného čerpání dotačních titulů a současně s potřebou stanovení priorit města při realizaci investičních akcí v návaznosti na existující finanční možnosti města.

Pro zpracování navrhovaného rozpočtového výhledu a aktualizace seznamu investičních akcí FV doporučuje termín zpracování : prosinec 2008


 

501/10/ZM/08 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – květen 2008__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – květen 2008


 

502/10/ZM/08 - Opatření obecné povahy - změna č.11 územního plánu města Havířova.______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2) a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 – 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákona změnu č.11 územního plánu města Havířova formou opatření obecné povahy.


 

503/10/ZM/08 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířova_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

v souladu s ust. § 6 odst. 5. písm a) a ust. § 46 odst.3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny územního plánu města Havířova, jejímž předmětem je změna trasy přeložky silnice I/11 včetně rychlostní komunikace R67


 

504/10/ZM/08 - Informativní zpráva k návrhu na pořízení změny územního plánu__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

způsob vyhodnocení návrhu na pořízení změny územního plánu města Havířova na pozemcích parc.č. 1244/1, 1258, 1260/1 a 1260/2 k.ú. Bludovice


 

505/10/ZM/08 - Příprava „Areálu volného času v Havířově-Městě“ – informativní zpráva____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informativní zprávu o přípravě„Areálu volného času v Havířově-Městě“


 

506/10/ZM/08 - Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11 v úseku
Havířov – Třanovice_________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

účast města Havířova ve Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov – Třanovice


 

507/10/ZM/08 - Strategický plán rozvoje města II______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Strategický plán rozvoje města II.


 

508/10/ZM/08 - Integrovaný plán rozvoje města – Integrovaný operační program___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zónu Šumbark II Za Teslou pro zpracování „Integrovaného plánu rozvoje města“ pro čerpání dotací z Integrovaného operačního programu.


 

509/10/ZM/08 - Integrovaný plán rozvoje města – Regionální operační program____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Integrovaný plán rozvoje města Přitažlivé město Havířov ve smyslu schválených připomínek vzešlých z projednání Integrovaného plánu rozvoje města v Řídícím výboru Integrovaného plánu rozvoje města, v Radě města Havířova, Zastupitelstvu města Havířova a v Regionální radě Regionu soudržnosti Moravskoslezsko.


 

510/10/ZM/08 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů.__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů.


 

511/10/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2045/9 a části pozemků parc.č. 2045/1
a 2105/675, k.ú. Šumbark_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 2045/9 o výměře 67 m2 a části pozemků parc.č. 2105/675 a parc.č. 2045/1 o výměře cca 40 m2 v katastrálním území Šumbark
panu Romanu Kupčíkovi, bytem Ostrava - Koblov, Koblovská 54/71
za účelem rozšíření provozovny o dostavbu sociálního zařízení domu
za cenu dle znaleckého posudku, navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

512/10/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1714/172, k.ú. Prostřední Suchá___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1714/172 v  k.ú. Prostřední Suchá, manželům Františku a Janě Bartoňovým, bytem Říjnová 2, Havířov - Prostřední Suchá, za účelem zahrady k rodinnému domu


 

513/10/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4068, k.ú. Havířov-město____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 4068, k.ú. Havířov-město o výměře cca 1 350 m2, panu Tomáši Kovalčíkovi, bytem Havířov-Životice, Na Dolanech 285/7a


 

514/10/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1405/76, k.ú. Prostřední Suchá________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1405/76, k.ú. Prostřední Suchá o výměře cca 2 400 m2 za účelem výstavby bytového domu

Žádost o prodej výše uvedené části pozemku musí obsahovat:
- předprojektovou architektonickou studii
- návrh ceny, kterou nabízí uchazeč za výše uvedený pozemek - minimálně 480,- Kč/m2 dle znaleckého posudku
- termín zahájení a dokončení výstavby
- výpis z obchodního rejstříku
- závazek, že investor vybuduje na vlastní náklady:
- dostatečné množství parkovacích míst, tj. podle platné ČSN 73 6110 pro stupeň mobilizace 1:2,5 s navýšením počtu těchto stání o cca 25%
- parkoviště, dětské hřiště, které převede po uvedení stavby do trvalého užívání do majetku města
- investor v rámci výstavby bytového domu provede na vlastní náklady rekonstrukci inženýrských sítí, pokud to bude vyžadovat výstavba bytového domu


 

515/10/ZM/08 - Záměr prodeje pozemků – garáže______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
záměr prodeje pozemku parc.č. 1338/70 o výměře 9 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Olze Bockové, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Plynárenská 671/5 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 4 500,- Kč

2.
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2354/1 o výměře cca 22 m2, k.ú. Havířov-město paní Renatě Čarnecké, bytem Havířov-Město, Mánesova 3, za účelem dostavby řadové garáže, a to za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 11 000,- Kč


 

516/10/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2267/1, k.ú. Prostřední Suchá_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2267/1, k.ú. Prostřední Suchá o výměře cca 34 m2, paní Karin Ondrušíkové, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Budovatelů 47/908, IČ: 64064573 za účelem přístavby skladovacích prostor, a to za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

517/10/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 3828/1, k.ú. Havířov-město________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d k l á d á

projednání materiálu č.40 ve věci záměru prodeje pozemku parc.č. 3828/1, k.ú. Havířov-město o výměře 17 569 m2 společnosti T1 invest s.r.o.Hornická 686, Horní Těrlicko, IČ: 25820818 za účelem vybudování logistického areálu pro vlastní potřebu s malou výrobou preparátu určeného pro farmacii a lékařství


 

518/10/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 4088 a parc.č. 4125/1,
k.ú. Havířov-město__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemků parc.č. 4088 a parc.č. 4125/1, k.ú. Havířov-město o výměře cca 2 000 m2, panu Tomáši Kovalčíkovi, bytem Havířov-Životice, Na Dolanech 285/7a za účelem vybudování společenského zařízení, a to za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování

Člen Zastupitelstva města Havířova p.Tomáš KOVALČÍK (ODS) v tomto bodě nehlasoval z důvodu střetu zájmu


 

519/10/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4123, k.ú. Havířov-město_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 4123, k.ú. Havířov-město o výměře cca 1 350 m2 společnosti LUKEI DEVELOPMENT s.r.o., Slezská 2/3151, Frýdek-Místek, IČ: 25398237 za účelem výstavby polyfunkčního domu


 

520/10/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1642/3, k.ú. Šumbark________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d k l á d á

projednání materiálu č.43 ve věci záměru prodeje části pozemku parc.č.1642/3 v k.ú. Šumbark, panu Richardu Zelinovi, bytem U Jelena 3, Havířov - Šumbark, za účelem vybudování parkoviště před restaurací U Jelena v Havířově - Šumbarku


521/10/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1400/32 a částí pozemku parc.č. 1400/17,
k.ú. Prostřední Suchá________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení č. 823/27/ZM/01, bod 2. ze dne 17.9.2001

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1400/32, zast.plocha, nádvoří o výměře 86 m2, k.ú. Prostřední Suchá již postavené přístavbě k prodejně potravin, kde se nachází snack bar a záměr prodeje částí pozemku parc.č. 1400/17, k.ú. Prostřední Suchá, označených dle GP jako pozemek parc.č. 1400/33 o výměře 24 m2, parc.č. 1400/34 o výměře 8 m2 k již realizované přístavbě prodejny, předzahrádce a pozemek parc.č. 1400/35 o výměře 72 m2 za účelem vybudování parkoviště, vše v kat.území Prostřední Suchá, manželům Zdeňku Bialkovi a Jiřině Bialkové, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 48/735, a to za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

522/10/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 1914/2, k.ú. Prostřední Suchá_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1914/2 o výměře 1 998 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Vladimíru Šebánkovi a Ivetě Šebánkové, bytem Havířov-Podlesí, Slunečná 1573/8 za účelem vybudování rodinného domu za tržní cenu pozemku ve výši 690 000,- Kč, (tj. cca 345,- Kč/m2) + cena za zpracování znal. posudku 2 000,- Kč, celkem 692 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2008


 

523/10/ZM/08 - Prodeje pozemků pod garážemi_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
prodej pozemku parc.č. 1701/47 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Josefu Crhovi a Elišce Crhové, bytem Havířov-Suchá, Hornická 25/843 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- Kč

2.
prodej pozemku parc.č. 1408/139 o výměře 4 m2, k.ú. Šumbark manželům Václavu Chobotovi a Olze Hruboňové, oba bytem Havířov-Šumbark, Konzumní 23/412 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 2 000,- Kč

3.
prodej pozemku parc.č. 1195/174 o výměře 5 m2, k.ú. Prostřední Suchá panu Vladimíru Hanzlovi, bytem Havířov-Prostřední Suchá, U Skleníků 340/9 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 2 500,- Kč

4.
prodej pozemku parc.č. 1195/172 o výměře 6 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Vladimíru Hanzlovi a Miladě Hanzlové, oba bytem Havířov-Město, ČSA 12/172 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 3 000,- Kč

5.
prodej pozemku parc.č. 1195/171 o výměře 5 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Miroslavu Hanzlovi a Janě Hanzlové, oba bytem Havířov-Město, Svatopluka Čecha 537/8 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 2 500,- Kč

6.
prodej pozemku parc.č. 1195/303 o výměře 6 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Břetislavu Šafránkovi a Lence Šafránkové, oba bytem Havířov-Šumbark, Petřvaldská 102/339 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 3 000,- Kč

7.
prodej pozemku parc.č. 2681/2 o výměře 10 m2, k.ú. Havířov-Město manželům Vladislavu Lipusovi a Janě Lipusové, bytem Havířov-Město, Karvinská 23 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 5 000,- Kč

8.
prodej pozemku parc.č. 1861 o výměře 22 m2, k.ú. Havířov-Město manželům Miroslavu Jílkovi a Libuši Jílkové, oba bytem Havířov-Město, J. Seiferta 1241/1 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 11 000,- Kč

9.
prodej pozemku parc.č. 1395/71 o výměře 19 m2, k.ú. Šumbark panu Milanu Mahrovi, bytem Havířov-Šumbark, Odboje 722/3 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy 9 500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena formou dvou splátek nejpozději do 31.12.2008

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2008


 

524/10/ZM/08 - Prodej pozemků k.ú. Šumbark za účelem výstavby boxových garáží_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemků parc.č. 1891/6, 2044, 2008/8, 2045/1 a 2043, k.ú. Šumbark o výměře cca 2 240 m2 panu Miroslavu Maléřovi, bytem Havířov-Šumbark, Moravská 13 za účelem výstavby boxových garáží v souladu s regulačním plánem Havířov-Šumbark II, a to za navrhovanou smluvní cenu ve výši 250,- Kč/m2, celkem tedy za cca 560 000,- Kč za podmínky předkupního práva pro město Havířov za kupní cenu 250,- Kč/m2 v případě následného prodeje do 5 let od zapsání nabytí vlastnictví pro p. Miroslava Maléře do katastru nemovitostí

odůvodnění odchylky kupní ceny od ceny obvyklé
výstavbou garáží se pro občany bydlící v této městské části zlepší i parkování, vzhledem k neustálému nedostatku parkovacích míst.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2008


 

525/10/ZM/08 - Prodej části pozemku parc.č. 2170/29, k.ú. Bludovice______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 2170/29 o výměře 23 m2, k.ú. Bludovice (nově označen dle GP jako parc.č. 2170/205, k.ú. Bludovice) manželům Ing. Josefu Němčokovi a Ing. Pavle Němčokové, oba bytem Havířov-Bludovice, K Přehradě 2964, který je v současné době připlocen k pozemkům v majetku manželů Němčokových, a to za cenu 480,- Kč/m2, celkem tedy za 11 040,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2008


526/10/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 2270/1, k.ú. Bludovice___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2270/1 v k.ú. Bludovice, o výměře 474 m2, manželům Jarmile a Janu Domesovým, bytem Padlých hrdinů 52c, Havířov - Životice, za účelem zahrady k rodinnému domu, za cenu tržní ve výši 142.200,-Kč (tj. 300,-Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku 2.000,-Kč, celkem za 144.200,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2008


 

527/10/ZM/08 - Prodej pozemku parc. č. 2154/1, k. ú. Šumbark__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2154/1, ostatní plocha o výměře 656 m2, k.ú. Šumbark, spol. STAVO – ČESTAV, s.r.o., IČ: 64085236, za smluvní kupní cenu ve výši 173.900,- Kč (tj. cca 265,- Kč/m2), za podmínek:
- kupní cena bude společností uhrazena jednorázově do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy
- návrh na vklad podá město po zaplacení kupní ceny
- společnost ponese náklady spojené s vkladem do katastru
- společnost odprodá část pozemku potřebného pro výstavbu okružní křižovatky a navazujících komunikací v souladu s ÚPD za cenu shodnou při prodeji pozemku
- město, v případě zpětného odkupu části pozemku, na své náklady zajistí zaměření potřebné části pozemku a náklady spojené s oceněním pozemku a vkladem do katastru
- společnost, v případě zpětného odprodeje části pozemku, na své náklady provede venkovní úpravy (zpevněné a travnaté plochy, oplocení a trvalé porosty a pod.)
- společnost zřídí předkupní právo pro město na část pozemku potřebného pro výstavbu okružní křižovatky a navazujících komunikací

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2008


 

528/10/ZM/08 - Darování a prodej částí pozemků parc.č. 2361 a parc.č. 2366/1,
k.ú. Dolní Suchá____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v souvislosti s plánovaným rozšířením pohřebiště v Havířově-Šumbarku

1.
darování části pozemku parc.č. 2366/1, k.ú. Dolní Suchá o výměře 800-1000 m2 manželům Luboši Kučerovi a Marii Kučerové, oba bytem Havířov-Šumbark, Hřbitovní 171 za účelem výstavby nového RD, jako kompenzaci za uvolnění svých nemovitostí pro záměr rozšíření pohřebiště městem

2.
prodej částí pozemků parc.č. 2366/1 a 2361, k.ú. Dolní Suchá o výměře cca 2000 m2 manželům Balonovým, oba bytem Havířov-Šumbark, Hřbitovní 170 za účelem výstavby nového RD, za tržní cenu pozemku ve výši cca 600 000,- Kč, (tj. cca 300,- Kč/m2) + cena za zpracování znal. posudku 2 000,- Kč, celkem cca 602 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2008


 

529/10/ZM/08 - Prodej části pozemku parc.č. 2822/1, k.ú. Havířov – město_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 2822/1 v k.ú. Havířov – město, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 2822/3, o výměře 1189 m2, manželům Liboru Pustějovskému a Monice Pustějovské, bytem Mládežnická 5, Havířov -Podlesí, za účelem zahrady, za cenu tržní ve výši 237.800,-Kč (tj. 200,-Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku 2.000,-Kč, celkem za 239.800,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2008


 

530/10/ZM/08 - Směna pozemků, k.ú. Havířov-město___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu části pozemku parc.č. 4085/5 o výměře cca 43 m2, k.ú. Havířov-město ve vlastnictví statutárního města Havířova za část pozemku parc.č. 4085/9 o výměře cca 43 m2, k.ú. Havířov-město ve vlastnictví společnosti P A C, spol. s.r.o., Kolejní 1323, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 428 65 077 bez finančního vyrovnání, tj. m2 za m2

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2008


 

531/10/ZM/08 - Vypořádání pozemků pro účely přístupu do lokality ul. Podlesní,
k.ú. Šumbark a k.ú. Dolní Suchá______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
výkup pozemků užívaných jako přístupová lesní cesta do lokality ul. Podlesní, k.ú. Dolní Suchá, parc.č. 1411 o výměře 556 m2 a parc.č. 1412/2, o výměře 27 m2, prodávající: ČR- Lesy ČR, s.p. se sídlem Přemyslova 1106, Nový Hradec Králové, IČ: 421 96 451 kupní cena: dle znaleckého posudku, zpracovaného na náklady kupujícího

2.
přijetí daru pozemků v k.ú. Šumbark, užívaných jako účelový přístup k rodinným domům ul. Podlesní

a) parc. č. 2301/7, trvalý travní porost o výměře 136 m2, vlastník: Milada Bajtková, Prachatická 222, Havířov – Dolní Suchá

b) část parc.č. 2301/3, o výměře cca 100 m2, dle zaměření, vlastníci: manž. Ing. Tomáš Bajtek a Ing. Milada Bajtková, Podlesní 551/22a, Havířov – Šumbark

c) parc. č. 2301/4, trvalý travní porost o výměře 343 m2, pac.č. 2303/2 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 204 m2, vlastník: Edita Esch, Podlesní 540/22b, Havířov – Šumbark

d) část parc. č. 2308/2 zahrada, o výměře cca 170 m2, dle zaměření, vlastníci: manž. Přemysl Havlíček a Miroslava Havlíčková, Na Bartošůvce 104/6, Havířov-Dolní Suchá

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy a darovacích smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.
2008


 

532/10/ZM/08 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova
- Ing. Kovářová, ředitelka NsP Havířov ___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

p o d p o r u j e

znovuzískání akreditace na provádění mamologického screeningu pro Nemocnici s poliklinikou v Havířově


533/10/ZM/08 - Bezúplatný převod pozemků vodního toku, z majetku České republiky
do majetku města___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemků v k.ú. Havířov město, parc.č. 4530/2 o výměře 87 m2 a v k.ú. Dolní Suchá, parc.č. 385/6 o výměře 206 m2, parc.č. 385/7 o výměře 159 m2, parc.č. 2491/15 o výměře 316 m2, jež jsou součástí koryta Bezejmenného potoka z majetku převodce: ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2, Nové Město, IČ 697 97 111, do majetku nabyvatele, statutárního města Havířova, jež je správcem vodního toku

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí

Z: vedoucí OSM
T: 30.6. 2009


 

534/10/ZM/08 - Bezúplatný převod pozemků pod veřejnými komunikacemi do majetku města
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
bezúplatný převod pozemku parc.č. 2611, k.ú. Prostřední Suchá, o výměře 3536 m2, užívaného jako veřejná komunikace Starý Svět z majetku převodce: ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2, Nové Město, IČ 697 97 111, do majetku nabyvatele, statutárního města Havířova

2.
bezúplatný převod pozemku parc.č. 2737/1, k.ú. Dolní Suchá, o výměře 5788 m2, užívaného jako obslužná komunikace U Dvora z majetku převodce: Moravskoslezského kraje, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, přísp. org., se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ: 000 95 711, do majetku nabyvatele, statutárního města Havířova

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv o bezúplatném převodu nemovitostí

Z: vedoucí OSM
T: 30.6. 2009


 

535/10/ZM/08 - Výkup pozemku parc.č. 2317, k.ú. Dolní Suchá___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 2317, k.ú. Dolní Suchá o výměře 83 m2 včetně zpevnění  od vlastníků manž. Ing. Igora Švábika a Romany Švábikové, bytem Havířov-Dolní Suchá, Prachatická 207 za smluvní cenu ve výši 560,- Kč//m2, celkem tedy za 46 480,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2008


 

536/10/ZM/08 - Výkup částí pozemků parc. č. 1078/16 a 1078/15, k.ú. Bludovice___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup částí pozemků k.ú. Bludovice, parc.č.1078/16 o výměře cca 35 m2 a části parc.č. 1078/15 o výměře cca 13 m2, v rozsahu dle zaměření, pro účely budoucí úpravy spojky ulic Záhumenková a Zákostelí, vlastníci: manž. Polcr Vlastimil a Polcrová Andrea, Slovanská 1214, Havířov - Město, kupní cena : dohodou 200,-Kč/m2

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2008


 

537/10/ZM/08 - Výkup pozemku parc.č. 4705/1, k.ú. Havířov-město, upřesnění výměry a ceny
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
zrušení usnesení, č. 456/9/ZM/08, ze dne 14.4.2008, kterým byl schválen výkup pozemku parc. č. 4705/1 k.ú. Havířov – město, o výměře 3575 m2, za kupní cenu dle znaleckého posudku 300,-Kč/m2, tj celkem 1.072.500,-Kč, z majetku ČR - Zemědělského podniku Razová, státní podnik, se sídlem: Revoluční 165, 792 01 Bruntál, IČ: 136 42 090

2.
výkup pozemku parc. č. 4705/1 k.ú. Havířov – město o výměře dle geometrického plánu č. 1543-39/2008 ze dne 22.4.2008, 3596 m2, za kupní cenu, stanovenou znaleckým posudkem, zpracovaným dle platné vyhlášky o oceňování nemovitostí, na částku, která v nezastavěném území obce činí 301,32 Kč/m2, tj. za výměru 3596 m2 celkem 1.083.547,- Kč, z majetku ČR- Zemědělského podniku Razová, státní podnik, se sídlem: Revoluční 165, 792 01 Bruntál, IČ: 136 42 090, do majetku města

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2008


 

538/10/ZM/08 - Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek - doplnění_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
Pro účely realizace stavby „1. etapa cyklostezek, stavba 1./01- trasa Havířov – Žermanická přehrada“ Výkup části pozemku k.ú. Havířov – město, parc.č. 4393 o výměře cca 2285 m2, která nebude zastavěna cyklostezkou, vlastník: Hilda Farná, Na Nábřeží 752/137, Havířov - Město kupní cena: dle znaleckého posudku, s tím, že bude ohodnocena jako trvalý travní porost

2.
Pro účely realizace stavby 1. etapa cyklostezek, stavba 1/02- trasa Havířov – Těrlická přehrada Výkup lesního pozemku parc. č. 2604 k.ú. Bludovice, o výměře 510 m2, spoluvlastníci:
1.Jan Kiszka, Havířov- Šumbark, V.K. Klicpery 287/2
2. Zdeněk Kiszka , Havířov – Životice, Přátelství 130/1
3. Zdeňka Kiszková , Havířov – Životice, Přátelství 130/1
za cenu dle požadavku spoluvlastníků, 500,-Kč/m2, tj.za výměru 510 m2
celkem 255.000,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv k bodu 1 a 2

Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2008


 

539/10/ZM/08 - Spolufinancování stavby: „Rekonstrukce sil. III/4744 Havířov – U Šimaly“__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci přípravy realizace stavby:
„Rekonstrukce sil. III/4744 Havířov- U Šimaly“, jejímž stavebníkem je Správa silnic Moravskoslezského kraje, budoucí financování stavby, s předpokládanými náklady na stavební práce v celkové výši 18.638.890,-Kč, bez DPH, s tím, že statutární město Havířov uhradí náklady na tyto stavební objekty:
- C 121 pěší komunikace a vjezdy
- C 451 veřejné osvětlení
- C 701 přeložka oplocení
v předpokládané výši celkem cca 2.785.500,-Kč, bez DPH,

u k l á d á

odboru investiční výstavby nárokovat v  rozpočtu částku nezbytnou pro realizaci stavby, která se předpokládá v roce 2010

p o v ě ř u j e

primátora města, pana Františka Chobota podpisem
1. dohody o budoucí realizaci a financování stavby
2. smlouvy o způsobu spolufinancování stavby, která bude uzavřena po výběrovém řízení na zhotovitele stavby

Z: vedoucí OSM
T: 30.6. 2008


 

540/10/ZM/08 - Žádost o snížení kupní ceny___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

t r v á

na svém usnesení č.444/9/ZM/08 ze dne 14.4.2008


 

541/10/ZM/08 - Návrh přesunů mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu odboru
investiční výstavby na rok 2008 a navýšení schváleného rozpočtu odboru
investiční výstavby na rok 2008 o výdaje na zpracování projektových
dokumentací_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. přesuny mezi paragrafy a položkami v rámci projektových dokumentací schváleného rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2008 dle přílohy č.1

2. přesuny mezi paragrafy a položkami v rámci realizací schváleného rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2008 dle přílohy č.2

3. navýšení schváleného rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2008 o výdaje na zpracování projektových dokumentací dle přílohy č.3 o částku 5 400 tis.Kč

4. upravený rozpis rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2008 po provedení navrhovaných přesunů a navýšení rozpočtu dle přílohy č.4


542/10/ZM/08 - „Rekonstrukce kina Centrum, Havířov“________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informaci o možnostech dalšího postupu rekonstrukce kina CENTRUM

u k l á d á

Radě města Havířova připravit do 23.7.2008 podmínky pro vyhlášení záměru pronájmu nemovitosti kina Centrum za účelem rekonstrukce a dalšího provozování kina Centrum
Vyhlášený záměr bude vyvěšen na úřední desce na dobu 20 dnů od rozhodnutí Rady města Havířova


 

543/10/ZM/08 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná
vyhláška č. 2/2006, kterou se stanoví koeficienty při výpočtu daně
z nemovitostí_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č.2/2006, kterou se stanoví koeficienty při výpočtu daně z nemovitostí


 

544/10/ZM/08 - Obecně závazná vyhláška č.2/2008 k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se
zakazuje konzumace alkoholu_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku č.2/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje konzumace alkoholu


 

545/10/ZM/08 - Informace o konání řádné valné hromady společnosti Technické služby
Havířov a.s.________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

program a termín konání řádné valné hromady společnosti Technické služby Havířov a.s. konané dne 24.6.2008 dle přílohy

u k l á d á

zástupcům města hlasovat shodně s návrhem představenstva společnosti Technické služby Havířov a.s.


 

546/10/ZM/08 - Zpráva o průběhu valné hromady společnosti Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s._____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

1. konání řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. dne 27.5.2008 a zprávu zástupce města o jejím průběhu

2. volbu člena dozorčí rady SmVaK a.s. za město Havířov


 

547/10/ZM/08 - Informace z jednání valné hromady společnosti DEPOS Horní Suchá, a.s.____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

informace o výsledcích jednání valné hromady společnosti DEPOS Horní Suchá, a.s. ze dne 6.6.2008.

________________________________________________________________________________

548/10/ZM/08 - Termíny schůzí Rady města Havířova a termíny zasedání Zastupitelstva
města Havířova ve II. pololetí roku 2008________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova ve II.pololetí roku 2008 takto:

03.11.2008
15.12.2008

b e r e    n a    v ě d o m í

termíny konání schůzí Rady města Havířova ve II.pololetí roku 2008 schválené takto :

17.09.2008
01.10.2008
22.10.2008
12.11.2008
26.11.2008
03.12.2008


 

549/10/ZM/08 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova – p. Květoslava Hučíková______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

otevřený dopis adresovaný Radě města Havířova - poděkování paní Květoslavy Hučíkové č.jed. KP/53225/08 ze dne 26.5.2008


 

550/10/ZM/08 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – p. Pavel Kasalík_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

písemnou stížnost pana Pavla Kasalíka č.j. KP/46191/08 ze dne 2.5.2008


 

551/10/ZM/08 - Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města
Havířova za období od 4.12.2007 do 9.6.2008_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 4.12.2007 do 9.6.2008.


 

552/10/ZM/08 - Informativní zpráva o činnosti vedení města____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova


 

553/10/ZM/08 - Závěrečné usnesení__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

závěrečnou zprávu návrhové komise z 10.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.června 2008


 

………………………………….                         ………………………………………
František C H O B O T                                        Ing. Eduard H E C Z K O
primátor města                                                        náměstek primátora
                                                                                  pro ekonomiku a správu majetku

K bodu č.67 schváleného programu ve věci - Informativní zpráva odboru investiční výstavby ke kontrole spisové dokumentace veřejných zakázek realizovaných společností Chromstav, spol. s r.o. „v likvidaci“ Zastupitelstvo města Havířova nepřijalo žádné usnesení