Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem a představitelem samosprávného společenství občanů města. Je tvořeno 43 členy, kteří byli zvoleni v přímých volbách občany města.

Zastupitelstvu města je vyhrazeno:

a) schvalovat program rozvoje města,

b) schvalovat územní plán města a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou,

c) schvalovat rozpočet města a závěrečný účet města,

d) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy města,

e) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky města, schvalovat jejich zřizovací listiny,

f) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,

g) delegovat zástupce města s výjimkou na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast,

h) navrhovat zástupce města do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,

i) vydávat obecně závazné vyhlášky města,

j) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,

k) navrhovat změny katastrálních území uvnitř města, schvalovat dohody o změně hranic města a o slučování obcí,

l) stanovit počet členů rady města, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města,

m) volit z řad členů zastupitelstva města primátora, náměstky primátora a další členy rady města (radní) a odvolávat je z funkce,

n) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni,

o) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,

p) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města,

r) zřizovat a rušit obecní policii,

s) rozhodovat o spolupráci města s jinými obcemi a o formě této spolupráce,

t) rozhodovat o zřízení a názvech částí města, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,

u) udělovat a odnímat čestné občanství města a ceny města,

v) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města,

x) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů.

Členové zastupitelstva města zasedají nejméně jedenkrát za tři měsíce. Všechna jednání jsou veřejná.

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz