Veřejné zakázky
veřejné zakázky malého rozsahu profil zadavatele

Veřejné zakázky zveřejněné na profilu zadavatele

VZ/82/MRA/17 Zajištění servisu bezpečnostních služeb

popis: Předmětem veřejné zakázky je fyzická ostraha budov, činnost elektrické zabezpečovací signalizace (revize, kontroly, preventivní údržba, opravy), servis pultu centrální ochrany, výjezdy zásahové hlídky na základě signalizace PCO, běžné opravy, odstraňování provozních poruch po telefonním ohlášení a zjištěných závad.

 

ZPŘ/374/OSRM/17 Vytvoření strategických dokumentů pro město Havířov – Plán udržitelné městské mobility a Koncepce odpadového hospodářství

popis: Předmětem projektu je tvorba strategických dokumentů pro statutární město Havířov, které budou řešit problémové oblasti ve městě. Těmito dokumenty je Plán rozvoje udržitelnosti městské mobility a Koncepce odpadového hospodářství. Cílem je efektivnější řízení města do budoucna a zajištění lepších životních podmínek pro obyvatele.

 

VZ/325/OSRM/17 Rekonstrukce lesoparku Stromovka - 1. etapa

popis: Předmětem veřejné zakázky stavba č. 11027 – „Rekonstrukce lesoparku Stromovka – 1. etapa“ - zahájení stavebních prací na rekonstrukci lesoparku Stromovka a provedení stavebních objektů, které se dají provést samostatně a nejsou vázány na ostatní objekty celého areálu. Jedná se o tyto stavební objekty: SO-04 –Svahová betonová stěna. Umístěna u stávajícího mostu v severozápadní části Stromovky. Most bude očištěn a vyspraven a z jedné strany bude provedena zpevňující betonová svahová stěna, vyztužená ocelovou sítí a osazena pískovcovými kameny. SO-07 – Rekonstrukce stávajícího betonového schodiště. Stávající betonové schodiště nacházející se v centrální části Stromovky je v havarijním stavebně technickém stavu, bude vybouráno a celé se provede nově. Materiál železobetonová konstrukce se šikmými nájezdovými ocelovými plochami – pásy pro pojezd kočárků. SO-08 – Zábradlí. Jedná se pouze o dílčí část tohoto objektu, ocelového zábradlí z pozinkovaných trubek, která je součástí objektu SO-07 – Rekonstrukce stávajícího schodiště.

 

VZ/326/OSRM/17 Odkanalizování částí města Havířova V. etapa - lokalita Fryštátská a okolí - TDI + KBOZP

popis: Předmětem této veřejné zakázky je výkon stálého technického dozoru a koordinátora BOZP na stavbě "Odkanalizování částí města Havířova V. etapa - lokalita Fryštátská a okolí".

 

VZ/318/OSRM/17 VÚH - šatnové zázemí HC AZ Havířov 2010 - 2. Etapa - kaučuková podlaha

popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž kaučukové podlahy pro stavbu číslo 12066 – „VÚH – šatnové zázemí HC AZ Havířov 2010 – 2. etapa“. Sportovní kaučuková podlaha bude v šatnách hokejistů a částečně na sociálních zařízeních. Musí být vhodná do objektu s nejvyšším zatížením a pro pohyb osob na bruslích. Její tloušťka max. 5 mm. Podklad k lepení bude připraven jinou odbornou firmou vhodnou stěrkovací hmotou, je nutné jeho přebroušení před pokládkou. Ukončení sokly u zdí a přechodové lišty se nepožadují.

 

ZPŘ/321/ORG/17 - Dodávka 3 kusů osobních vozidel CNG

popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 kusů nových osobních vozidel a odkup 3 kusů ojetých osobních vozidel.

 

ZPŘ/147/MRA/17 Sanace obytného domu 17. Listopadu 2 - 6

popis: Předmětem veřejné zakázky je úprava hlavního a zadního vstupu včetně výměny vstupních a zadních dveří, rekonstrukce lodžií, stavební úpravy balkonů (hlavní průčelí), osazení sklepních oken, zateplení obvodových konstrukcí certifikovaným zateplovacím systémem ETICS, úprava soklu, klempířské práce, zámečnické práce, opravy společných prostor domu (blíže viz zadávací dokumentace).

 

ZPŘ/148/MRA/17 Sanace obytného domu 17. Listopadu 8 - 14

popis: Předmětem veřejné zakázky je úprava hlavního a zadního vstupu včetně výměny vstupních a zadních dveří, rekonstrukce balkonů (zadní průčelí), stavební úpravy balkonů (hlavní průčelí), osazení sklepních oken, zateplení obvodových konstrukcí certifikovaným zateplovacím systémem ETICS, úprava soklu, klempířské práce, zámečnické práce, opravy společných prostor domu (blíže viz zadávací dokumentace).

 

ZPŘ/149/MRA/17 Sanace obytného domu Mánesova 12 -16

popis: Předmětem veřejné zakázky je výměna výplní otvorů, odstranění anglických dvorků, úprava hlavního a zadního vstupu, rekonstrukce lodžií, zateplení obvodových konstrukcí certifikovaným zateplovacím systémem ETICS, úprava soklu, klempířské práce, zámečnické práce a opravy společných prostor domu (blíže viz zadávací dokumentace).

 

ZPŘ/150/MRA/17 Sanace obytného domu Na Nábřeží 129 -133

popis: Předmětem veřejné zakázky je oprava hydroizolace spodní stavby, sanace statických vad nosné panelové konstrukce, rekonstrukce balkónů, výměna oken a balkónových dveří, oprava vstupů do objektu, schodiště, společné prostory, zateplení obvodového pláště a sanace střechy (blíže viz zadávací dokumentace).

 

VZ/291/OSRM/17 Workoutové hřiště na ul. Obránců míru v Havířově - Šumbarku - realizace

popis: Předmětem této veřejné zakázky je realizace nového workoutového hřiště určeného pro mládež a dospělé bydlící v dané lokalitě a okolí. Součástí hřiště je i příslušný mobiliář a vybudování zpevněných ploch – přístupových chodníků (bližší specifikace předmětu plnění).

 

VZ/270/ORG/17 - Zakoupení záruk v roce 2017 na HW pořízený z projektů

popis: Předmětem zakázky je poskytnutí záruk, včetně odstraňování vad, HW zařízení pořízených v rámci projektů Centrum ICT, Technologické centrum a Digitalizace.

 

VZ/229/OŠK/17 Opravy zpevněných ploch MŠ Resslova 2/497 a MŠ Občanská 11/76, Havířov

popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení oprav zpevněných ploch v zahradách MŠ Resslova 2/497, Havířov-Město a MŠ Občanská 11/76, Havířov - Dolní Datyně.

 

ZPŘ/239/ORG/17 - Dodávka 1 kusu osobního vozidla 4x4 - nové vyhlášení

popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu osobního vozidla 4x4 (blíže viz zadávací podmínky).

 

VZ/197/OSRM/17 Rekonstrukce střechy KD Petra Bezruče

popis: Předmětem této veřejné zakázky je komplexní rekonstrukce střechy řešené časti objektu A (hlavní budova) a střechy nad galerií Maryčka. Bude provedena demontáž oplechování atik a stávající tepelné izolace z PUR nástřiku s hydroizolačním nátěrem na povrchu. Poté bude provedeno nové souvrství střechy. Střecha bude koncipována jako jednoplášťová.

 

VZ/238/OKS/17 Plošná oprava komunikací

popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení plošné opravy asfaltových povrchů místních komunikací. Práce v zadaném úseku obsahují odfrézování poškozené vrchní obrusné vrstvy včetně zápichů k napojeným sjezdům, odbočkám a jiným účelovým komunikacím do hloubky cca 50 mm, čištění podkladu, lokální vysprávky poškozeného podloží, spojovací nástřik a strojovou pokládku nové obrusné vrstvy asfaltobetonu včetně zalití spár asfaltovou zálivkou. Dále bude v daném úseku provedena výšková úprava armatur inženýrských sítí.

 

VZ/198/OSRM/17 Rekonstrukce střechy SD RENETA

popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní rekonstrukce střechy řešené časti objektu, tj. nad sálem společenského domu Reneta v Havířově. Po demontáži stávajících vrstev střechy a po provedení obnovy ochranných nátěrů nosné ocelové konstrukce střechy bude přistoupeno k provedení nového střešního pláště. V souvislosti s tím budou nově provedeny detaily střechy. Na nosnou ocelovou konstrukci tvořenou příhradovými vazníky budou přikotveny ocelové trapézové plechy tvořící novou roznášecí vrstvu. Na tuto vrstvu bude nalepen samolepící asfaltový pás s hliníkovou vložkou tvořící parozábranu. Na tuto vrstvu bude položena tepelná izolace z minerální vaty. Desky tepelné izolace z minerální vaty budou položeny ve dvou vrstvách na vazbu s přeložením v obou směrech o polovinu desky. Tepelná izolace bude mechanicky kotvena do horních vln trapézových plechů. Hlavni hydroizolační vrstva bude tvořena PVC folii.

 

ZPŘ/196/OSRM/17 Modernizace MSH Havířov - II. etapa, 2. část

popis: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce výukového bazénu včetně technologie a šatnového zázemí v Městské sportovní hale. V rámci stavby bude řešen nový nerezový korpus bazénu, nezbytně nutné úpravy a modernizace technologie bazénu, změna dispozičního řešení šatnového zázemí a z toho vyplývající bourací práce a stavební úpravy, rekonstrukce rozvodů technického zařízení budov (voda, kanalizace, elektro, vzduchotechnika, ústřední topení, měření a regulace, atd.), dodávka a montáž zdravotechnických instalací a dodávka a montáž interiérů šaten. (blíže viz zadávací dokumentace)

 

VZ/191/OŠK/17 Oprava vstupu ke kuchyni, odstranění zatékání – MŠ Horymírova 7/1194, Havířov - Město

popis: Předmětem veřejné zakázky je oprava přístupového schodiště do kuchyně MŠ Horymírova 7/1194, Havířov – Město a oprava izolace spodní části stavby z důvodu zatékání do místnosti skladu.

 

VZ/116/ORG/17 Kancelářské potřeby 2018 - 2019

popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských a hygienických potřeb. Požadované kvalifikační předpoklady: - základní způsobilost podle § 74 odst. 1 až 3 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, - živnostenská oprávnění v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Další podmínky: - předpokládaný termín zahájení (podpisu smlouvy): 01/2018 - termín dodání zboží: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení dílčí objednávky, - termín ukončení smlouvy: 31.12.2019, - záruka na zboží v délce stanovené právními předpisy nebo výrobcem, minimálně však 24 měsíců, - složení kauce v hodnotě 19.000 Kč za účelem zajištění splnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení. Předmětné výběrové řízení je realizováno pouze elektronicky, přičemž jako prostředek pro hodnocení nabídek bude využita elektronická aukce. V případě zájmu o zařazení do on-line výběrového řízení, můžete zaslat žádost e-mailem na adresu: burgetova.marie@havirov-city.cz, ve které je nutno uvést identifikační údaje (název, adresa, IČO, zodpovědnou osobu, e-mailovou adresu a telef. kontakt). Na základě žádosti Vám bude zaslán e-mail s přístupovými údaji, přičemž po přihlášení do on-line výběrového řízení budete mít k dispozici veškeré informace a dokumenty týkající se zadávacího řízení.

 

VZ/145/OŠK/17 Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151, Havířov-Šumbark

popis: Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce vzduchotechnického zařízení ve školní kuchyni objektu ZŠ M.Pujmanové, včetně vypracování technické dokumentace skutečného provedení díla.

 

ZPŘ/146/ORG/17 - Dodávka 1 kusu osobního vozidla 4x4

popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu osobního vozidla 4x4 (blíže viz zadávací podmínky).

 

VZ/104/OSV/17 Pobyty seniorů pro rok 2017 - nové vyhlášení

popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb tří sedmidenních turnusů rekreačních pobytů seniorů v Moravskoslezském, Zlínském nebo Olomouckém kraji v období od srpna do října 2017. Počet osob na jednom turnuse je minimálně 42 a maximálně 44 osob.

 

VZ/110/OŠK/17 - Opravy sociálních uzlů v MŠ Okružní 1a/1070, Havířov-Šumbark

popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opravy sociálních uzlů v 1. a 2. NP objektu MŠ Okružní 1a/1070 v Havířově-Šumbarku.

 

VZ/111/OSRM/17 "Chodník na ul. Padlých hrdinů" - projektová dokumentace

popis: Předmětem veřejné zakázky jsou projektové a inženýrské činnosti a to DUR, DSP + DPS nového chodníku v Havířově-Životicích od zastávky U Křížů k točně autobusů na Pacalůvce. Součástí stavby jsou autobusové zastávky, doplnění osvětlení dle světelně technického výpočtu, úpravy sjezdů, přeložky inženýrských sítí atd.

 

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz