Veřejné zakázky
veřejné zakázky malého rozsahu profil zadavatele

Veřejné zakázky zveřejněné na profilu zadavatele

VZ/104/OSV/17 Pobyty seniorů pro rok 2017 - nové vyhlášení

popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb tří sedmidenních turnusů rekreačních pobytů seniorů v Moravskoslezském, Zlínském nebo Olomouckém kraji v období od srpna do října 2017. Počet osob na jednom turnuse je minimálně 42 a maximálně 44 osob.

 

VZ/110/OŠK/17 - Opravy sociálních uzlů v MŠ Okružní 1a/1070, Havířov-Šumbark

popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opravy sociálních uzlů v 1. a 2. NP objektu MŠ Okružní 1a/1070 v Havířově-Šumbarku.

 

VZ/111/OSRM/17 "Chodník na ul. Padlých hrdinů" - projektová dokumentace

popis: Předmětem veřejné zakázky jsou projektové a inženýrské činnosti a to DUR, DSP + DPS nového chodníku v Havířově-Životicích od zastávky U Křížů k točně autobusů na Pacalůvce. Součástí stavby jsou autobusové zastávky, doplnění osvětlení dle světelně technického výpočtu, úpravy sjezdů, přeložky inženýrských sítí atd.

 

VZ/112/OŠK/17 Oprava hydroizolace, okrasné zídky a kanalizace MŠ Sadová 3/232, Havířov-Město

popis: Předmětem veřejné zakázky je oprava hydroizolace části budovy, výměna kanalizačních přípojek, oprava okrasných zídek, vyspravení a nátěr části fasády - Mateřská škola Sadová 3/232, Havířov - Město.

 

VZ/103/OŠK/17 Výměna oken

popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny oken ve třech objektech - MŠ Puškinova, MŠ U Jeslí, VOŠ a SŠ DAKOL ul. Moravská. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části.

 

VZ/102/OŠK/17 Výměna elektroinstalace

popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny silnoproudé elektroinstalace ve dvou objektech - Mateřská škola Lipová a ASTERIX - středisko volného času Havířov na ul. Marušky Kudeříkové. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části.

 

VZ/81/OŠK/17 Opravy a výměny zařízení malých nákladních výtahů v MŠ Čelakovského 4/1240 a MŠ Přímá 8/1333, Havířov

popis: Předmětem veřejné zakázky je oprava a výměna 3 zařízení malých nákladních výtahů (nosnost do 50 kg) v Mateřské škole Čelakovského a v Mateřské škole Přímé.

 

ZPŘ/70/OSRM/17 - Rekonstrukce trafostanic TS KA 9103 v KDLJ a TS KA 9100 ve VÚH

popis: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce trafostanic TS KA 9103 v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově a TS KA 9100 ve Víceúčelové hale v Havířově v souvislosti se změnou napájecí sítě 6 kV za napájecí síť 22 kV, při níž bude provedena: - demontáž stávajících transformátorů, NN rozvaděčů a kompenzace - montáž nových transformátorů, polí rozvaděčů NN, kompenzace, kabelových propojů VN a NN a elektroinstalace.

 

ZPŘ/69/OSRM/17 Modernizace městské sportovní haly Havířov - II. etapa, 2. část

popis: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce výukového bazénu včetně technologie a šatnového zázemí v Městské sportovní hale. V rámci stavby bude řešen nový nerezový korpus bazénu, nezbytně nutné úpravy a modernizace technologie bazénu, změna dispozičního řešení šatnového zázemí a z toho vyplývající bourací práce a stavební úpravy, rekonstrukce rozvodů technického zařízení budov (voda, kanalizace, elektro, vzduchotechnika, ústřední topení, měření a regulace, atd.), dodávka a montáž zdravotechnických instalací a dodávka montáž interiérů šaten.

 

ZPŘ/255/MRA/16 Sanace obytného domu Na Nábřeží 123-127

popis: Předmětem této veřejné zakázky je regenerace bytového domu. Jedná se o jeden stavební objekt, kdy je navržena sanace stávajícího obytného domu spočívající v zateplení obálky budovy (výměna oken a vstupních dveří, zateplení fasády, střechy a podlahy na 1.PP).

 

ZPŘ/256/MRA/16 Regenerace obytného domu ul. 17. listopadu 15, 17, 19

popis: Předmětem této veřejné zakázky je regenerace bytového domu se třemi vchody. Regenerace řeší dodatečné zateplení obvodových stěn včetně soklu, výměnu oken v bytech, na schodišti a v suterénu, výměnu balkónových dveří, výměnu vstupních dveří v objektu, oprava balkónů, zateplení stropu suterénu, zateplení podlahy půdního prostoru pod střechou.

 

ZPŘ/48/OSRM/17 - Snižování spotřeby energie ZŠ Gen. Svobody, Havířov-Šumbark

popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav obvodového pláště objektu základní školy na ulici Generála Svobody v Havířově-Šumbarku, a to: - zateplení fasády - výměny stávajících okenních a dveřních výplní otvorů - zateplení střešního pláště - nové hydroizolační krytiny a instalace zařízení systému ochrany před bleskem - vybudování nových bezbariérových betonových ramp - vyregulování otopné soustavy.

 

ZPŘ/13/OSRM/17 VÚH - šatnové zázemí HC AZ Havířov 2010 - 2. etapa

popis: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí šatnového zázemí ve Víceúčelové hale. V rámci stavby bude řešena změna dispozičního řešení šatnového zázemí a z toho vyplývající bourací práce a stavební úpravy, rekonstrukce rozvodů technického zařízení budov (voda, kanalizace, elektro, vzduchotechnika, ústřední topení, atd.), dodávka a montáž zdravotechnických instalací a dodávka montáž interiérů.

 

VZ/27/OKS/17 Dodávka květin pro letní a podzimní výsadbu na rok 2017

popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka květin pro letní a podzimní výsadbu na rok 2017.

 

ZPŘ/50/OSRM/17 - ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu

popis: Předmětem veřejné zakázky je výměna oken a dveří, oprava fasády, vstupního portálu a schodiště a zateplení podlahy půdy budovy základní školy Na Nábřeží v Havířově-Městě, která se nachází v ochranném památkovém pásmu nemovitých kulturních památek, tzv. SORELA.

 

ZPŘ/49/OSRM/17 Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada - úsek 17. listopadu - lesopark

popis: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce chodníků a vybudování cyklostezek podél ulice Dlouhá třída v úseku od křižovatky s ulicí 17. listopadu po lesopark (křižovatkou s ulicí Přátelství).

 

VZ/47/OSV/17 Pobyty seniorů pro rok 2017

popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb tří sedmidenních turnusů rekreačních pobytů seniorů v Moravskoslezském, Zlínském nebo Olomouckém kraji v období od května do října 2017.

 

VZ/46/OSV/17 Rekondičně-ozdravné pobyty seniorů pro rok 2017

popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění ubytovacích, stravovacích a dalších služeb dvou sedmidenní turnusů rekondičně-ozdravných pobytů seniorů v Moravskoslezském, Zlínském nebo Olomouckém kraji v období od května do října 2017.

 

VZ/12/OSRM/17 Multigenerační sportovně - relaxační areál, ul. Lázeňská - zpracování projektové dokumentace

popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby "Multigenerační sportovně - relaxační areál, ul. Lázeňská". V rámci projektu bude řešen sportovní a relaxační areál určený pro volný přístup veřejnosti. V areálu se počítá s umístěním IN LINE dráhy, skate parku, horolezecké stěny a pohybových aktivit pro děti i seniory. Součástí areálu bude správní budova se sociálním zázemím, přístřešek, lavičky, veřejné osvětlení, oplocení.

 

VZ/368/OKS/16 Park sponzorů

popis: Předmětem veřejné zakázky je aktualizace dokumentace pro územní řízení, zajištění vydání územního rozhodnutí, zapracování dokumentace pro vydání stavebního povolení, zajištění vydání stavebního povolení, zpracování dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

 

VZ 1/MRA/2016 Zajištění provádění servisu elektronického zabezpečovacího systému a fyzické ostrahy u budov ve vlastnictví zadavatele

popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelné a preventivní údržby, kontroly, běžné opravy, odstraňování provozních poruch po telefonním ohlášení a zjištění závad, periodických zkoušek a revizí v souladu s platnými předpisy a fyzické ostrahy majetku.

 

VZ/336/OSRM/16 Multifunkční hřiště Havířov - Životice

popis: Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového multifunkčního sportoviště, které bude sloužit pro výuku tělesné výchovy žáků nedaleké mateřské a základní školy Zelená, pro volnočasové aktivity občanů v části obce Životice a pro udržování fyzické kondice příslušníků místní jednotky sboru dobrovolných hasičů.

 

ZPŘ/250/OSRM/16 - Rekonstrukce místní komunikace U Nádraží

popis: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace U Nádraží v Havířově-Šumbarku v úseku od malého kruhového objezdu před podjezdem a v podjezdu pod železniční tratí a vybudování nového chodníku a cyklostezky vedoucí od podjezdu po kruhový objezd u prodejny Lidl. Za účelem možného spolufinancování předmětu veřejné zakázky z prostředků Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu (výzva č. 18 - Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy, prioritní osa 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy) byla podána žádost o dotaci s názvem projektu: „Rekonstrukce MK U Nádraží“ (registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000747).

 

ZPŘ/254/OSRM/16 - Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním režimem - projektová dokumentace

popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a pro provádění stavby k rekonstrukci objektu bývalé ZŠ Mánesova v Havířově na domov se zvláštním režimem, včetně výkonu autorského dozoru při realizaci stavby.

 

EVZ/80/MRA-B/2016 Rozdělení bytové jednotky č. 13 velikosti 5+1 na dva byty 2+1, Mládí 20/1143, Havířov-Šumbark

popis: Předmětem veřejné zakázky je rozdělení stávající bytové jednotky č. 13 v 6. NP bytového domu o dispozici 5+1 na dvě samostatné bytové jednotky o dispozici 2+1, blíže viz. projektová dokumentace.

 

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz