Veřejné zakázky
veřejné zakázky malého rozsahu profil zadavatele

Veřejné zakázky zveřejněné na profilu zadavatele

VZ/536/ORG/17 Výběr pojišťovacího makléře

popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb pojišťovacího makléře - správa, koncepce řešení pojistných smluv.

 

VZ/114/MRA/17 Výměna zatepletní bytů č. 4 a 5 na ulici U Lesa 3 Havířov-Město

popis: Předmětem veřejné zakázky je výměna zateplení dvou podkrovních bytů na ulici U Lesa 3 v Havířově-Městě. Tepelné parametry stávajícího zateplení a použitých oken a dveří už neodpovídají běžným standardům.

 

VZ/492/ORG/17 Dodávka zařízení pro efektivní uskladnění evidenčních materiálů řidičů

popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení - rotační kartotéky.

 

VZ/111/MRA/17 Tendr na úklidové práce

popis: Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na provádění úklidových prací. Dodavatel bude provádět úklidové práce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídky - Návrh rámcové smlouvy.

 

VZ/115/MRA/17 Provedení periodických revizí elektrických zařízení ve společných prostorách vybraných budov ve vlastnictví odběratele

popis: Předmětem veřejné zakázky služby spočívající v provádění revizí elektrických zařízení ve společných prostorách vybraných budov ve vlastnictví odběratele.

 

JŘBU/355/OKS/17 Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2018 a 2019

popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrické energie.

 

JŘBU/355/OKS/17 Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2018 a 2019

popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu.

 

VZ/71/MRA/17 Výměna prosklených výkladců Dlouhá třída 17,23,29,31,33,59 Havířov

popis: Předmětem veřejné zakázky je výměna prosklených výkladců na ulici Dlouhá třída 17, 23, 29, 31, 33, 59 v Havířově. Tepelné parametry stávajících výkladců už neodpovídají běžným standardům.

 

VZ/28/MRA/17 Oprava izolace proti zemní vlhkosti bytových domů na ulici Dukelská 693/11a, 694/11b, 695/11c, 696/11d v Havířově

popis: Předmětem veřejné zakázky je oprava izolace proti zemní vlhkosti bytových domů na ulici Dukelská 693/11a, 694/11b, 695/11c, 696/11d v Havířově. Při deštivém počasí dochází k průsakům vody do 1. PP budovy.

 

VZ/29/MRA/17 Oprava izolace proti zemní vlhkosti bytových domů na ulici Mánesova 990/44, 991/46, 992/48 v Havířově

popis: Předmětem veřejné zakázky je oprava izolace proti zemní vlhkosti bytových domů na ulici Mánesova 990/44, 991/46, 992/48 v Havířově. Při deštivém počasí dochází k průsakům vody do 1. PP budovy.

 

VZ/83/MRA/17 Oprava rozvodů studené vody a odpadního potrubí budov na ulici Jarošova 4a, 4b, 4c

popis: Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajícího ocelového stoupacího potrubí pro rozvod studené vody a výměna svislého kanalizačního potrubí budov na ulici Jarošova 4a, 4b, 4c v Havířově-Šumbarku.

 

VZ/81/MRA/17 Oprava rozvodů vody a doplnění vytápění budovy na ulici Obránců míru 619/3 Havířov-Šumbark

popis: Předmětem veřejné zakázky je výměna stoupacího potrubí pro rozvod teplé a studené vody a doplnění otopných těles v místnostech, kde se momentálně vytápí jinými médii. Součástí projektu je i rekonstrukce sociálního zařízení ve 3. NP.

 

PZ/101/KP/17 Publikace Havířov - výtvarné město

popis: Předmětem této veřejné zakázky je vytvoření a dodání 2 000 kusů propagační publikace o městě.

 

VZ/413/ORG/17 Dodávka a montáž LED svítidel

popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž LED svítidel a to v budově Magistrátu města Havířova.

 

VZ/99/OSRM/17 Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání

popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění školení zaměstnanců Magistrátu města Havířova v rámci realizovaného projektu s názvem „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“, reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002852 spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

 

VZ/432/OSRM/17 Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla na MŠ Přímé a MŠ Mládí

popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nuceného teplovzdušného větrání do pobytových místností MŠ , pomocí kterého bude zajištěno potřebné vnitřní klima, hygienická výměna vzduchu, odvedení vlhkostních a pachových zátěží, včetně nezbytných stavebních úprav spojených s realizací předmětné technologie - prostupy skrze konstrukce, opláštění pomocí SDK konstrukcí, demontáž 1 ks otopného tělesa a dále zapojení předmětné technologie do vnitřní sítě elektro NN.

 

VZ/433/OŠK/17 Zateplení fasády MŠ Radniční, Havířov

popis: Předmětem veřejné zakázky je zateplení fasády budovy Mateřské školy na ulici Radniční 619/7 v Havířově-Městě kontaktním zateplovacím systémem.

 

VZ/393/MP/17 Oděvy pro Městskou policii Havířov 2018-2021

popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka oděvů a součástí uniforem pro strážníky Městské policie Havířov.

 

PZ/199/OSRM/17 Multifunkční hřiště Havířov-Životice, sanace základové pláně

popis: Předmětem veřejné zakázky jsou sanační práce na základové pláni stavby č. 15021 - „Multifunkční hřiště Havířov – Životice“, v rozsahu podle: - doplňkového geotechnického průzkumu, číslo zakázky CZ0117.000088.0100, zpracovaného společnosti SG Geotechnika a.s., - projektové dokumentace zpracované společností Atris, s.r.o. Ostrava Sanace základové pláně bude spočívat ve výměně namrzavé a nepropustné jílovité zeminy v celém rozsahu plochy hřiště za vhodnější materiál tj. přírodní kamenivo frakce 0-63 mm v minimální bezpečné tloušťce 0,3 m.

 

VZ/375/KP/17 Dodávka požárního dopravního automobilu

popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka požárního dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Havířov-Životice.

 

VZ/82/MRA/17 Zajištění servisu bezpečnostních služeb

popis: Předmětem veřejné zakázky je fyzická ostraha budov, činnost elektrické zabezpečovací signalizace (revize, kontroly, preventivní údržba, opravy), servis pultu centrální ochrany, výjezdy zásahové hlídky na základě signalizace PCO, běžné opravy, odstraňování provozních poruch po telefonním ohlášení a zjištěných závad.

 

ZPŘ/374/OSRM/17 Vytvoření strategických dokumentů pro město Havířov – Plán udržitelné městské mobility a Koncepce odpadového hospodářství

popis: Předmětem projektu je tvorba strategických dokumentů pro statutární město Havířov, které budou řešit problémové oblasti ve městě. Těmito dokumenty je Plán rozvoje udržitelnosti městské mobility a Koncepce odpadového hospodářství. Cílem je efektivnější řízení města do budoucna a zajištění lepších životních podmínek pro obyvatele.

 

VZ/325/OSRM/17 Rekonstrukce lesoparku Stromovka - 1. etapa

popis: Předmětem veřejné zakázky stavba č. 11027 – „Rekonstrukce lesoparku Stromovka – 1. etapa“ - zahájení stavebních prací na rekonstrukci lesoparku Stromovka a provedení stavebních objektů, které se dají provést samostatně a nejsou vázány na ostatní objekty celého areálu. Jedná se o tyto stavební objekty: SO-04 –Svahová betonová stěna. Umístěna u stávajícího mostu v severozápadní části Stromovky. Most bude očištěn a vyspraven a z jedné strany bude provedena zpevňující betonová svahová stěna, vyztužená ocelovou sítí a osazena pískovcovými kameny. SO-07 – Rekonstrukce stávajícího betonového schodiště. Stávající betonové schodiště nacházející se v centrální části Stromovky je v havarijním stavebně technickém stavu, bude vybouráno a celé se provede nově. Materiál železobetonová konstrukce se šikmými nájezdovými ocelovými plochami – pásy pro pojezd kočárků. SO-08 – Zábradlí. Jedná se pouze o dílčí část tohoto objektu, ocelového zábradlí z pozinkovaných trubek, která je součástí objektu SO-07 – Rekonstrukce stávajícího schodiště.

 

VZ/326/OSRM/17 Odkanalizování částí města Havířova V. etapa - lokalita Fryštátská a okolí - TDI + KBOZP

popis: Předmětem této veřejné zakázky je výkon stálého technického dozoru a koordinátora BOZP na stavbě "Odkanalizování částí města Havířova V. etapa - lokalita Fryštátská a okolí".

 

VZ/318/OSRM/17 VÚH - šatnové zázemí HC AZ Havířov 2010 - 2. Etapa - kaučuková podlaha

popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž kaučukové podlahy pro stavbu číslo 12066 – „VÚH – šatnové zázemí HC AZ Havířov 2010 – 2. etapa“. Sportovní kaučuková podlaha bude v šatnách hokejistů a částečně na sociálních zařízeních. Musí být vhodná do objektu s nejvyšším zatížením a pro pohyb osob na bruslích. Její tloušťka max. 5 mm. Podklad k lepení bude připraven jinou odbornou firmou vhodnou stěrkovací hmotou, je nutné jeho přebroušení před pokládkou. Ukončení sokly u zdí a přechodové lišty se nepožadují.

 

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz