Veřejné zakázky
veřejné zakázky malého rozsahu profil zadavatele

Veřejné zakázky zveřejněné na profilu zadavatele

ZPŘ/70/OSRM/17 - Rekonstrukce trafostanic TS KA 9103 v KDLJ a TS KA 9100 ve VÚH

popis: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce trafostanic TS KA 9103 v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově a TS KA 9100 ve Víceúčelové hale v Havířově v souvislosti se změnou napájecí sítě 6 kV za napájecí síť 22 kV, při níž bude provedena: - demontáž stávajících transformátorů, NN rozvaděčů a kompenzace - montáž nových transformátorů, polí rozvaděčů NN, kompenzace, kabelových propojů VN a NN a elektroinstalace.

 

ZPŘ/69/OSRM/17 Modernizace městské sportovní haly Havířov - II. etapa, 2. část

popis: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce výukového bazénu včetně technologie a šatnového zázemí v Městské sportovní hale. V rámci stavby bude řešen nový nerezový korpus bazénu, nezbytně nutné úpravy a modernizace technologie bazénu, změna dispozičního řešení šatnového zázemí a z toho vyplývající bourací práce a stavební úpravy, rekonstrukce rozvodů technického zařízení budov (voda, kanalizace, elektro, vzduchotechnika, ústřední topení, měření a regulace, atd.), dodávka a montáž zdravotechnických instalací a dodávka montáž interiérů šaten.

 

ZPŘ/255/MRA/16 Sanace obytného domu Na Nábřeží 123-127

popis: Předmětem této veřejné zakázky je regenerace bytového domu. Jedná se o jeden stavební objekt, kdy je navržena sanace stávajícího obytného domu spočívající v zateplení obálky budovy (výměna oken a vstupních dveří, zateplení fasády, střechy a podlahy na 1.PP).

 

ZPŘ/256/MRA/16 Regenerace obytného domu ul. 17. listopadu 15, 17, 19

popis: Předmětem této veřejné zakázky je regenerace bytového domu se třemi vchody. Regenerace řeší dodatečné zateplení obvodových stěn včetně soklu, výměnu oken v bytech, na schodišti a v suterénu, výměnu balkónových dveří, výměnu vstupních dveří v objektu, oprava balkónů, zateplení stropu suterénu, zateplení podlahy půdního prostoru pod střechou.

 

ZPŘ/48/OSRM/17 - Snižování spotřeby energie ZŠ Gen. Svobody, Havířov-Šumbark

popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav obvodového pláště objektu základní školy na ulici Generála Svobody v Havířově-Šumbarku, a to: - zateplení fasády - výměny stávajících okenních a dveřních výplní otvorů - zateplení střešního pláště - nové hydroizolační krytiny a instalace zařízení systému ochrany před bleskem - vybudování nových bezbariérových betonových ramp - vyregulování otopné soustavy.

 

ZPŘ/13/OSRM/17 VÚH - šatnové zázemí HC AZ Havířov 2010 - 2. etapa

popis: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí šatnového zázemí ve Víceúčelové hale. V rámci stavby bude řešena změna dispozičního řešení šatnového zázemí a z toho vyplývající bourací práce a stavební úpravy, rekonstrukce rozvodů technického zařízení budov (voda, kanalizace, elektro, vzduchotechnika, ústřední topení, atd.), dodávka a montáž zdravotechnických instalací a dodávka montáž interiérů.

 

VZ/27/OKS/17 Dodávka květin pro letní a podzimní výsadbu na rok 2017

popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka květin pro letní a podzimní výsadbu na rok 2017.

 

ZPŘ/50/OSRM/17 - ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu

popis: Předmětem veřejné zakázky je výměna oken a dveří, oprava fasády, vstupního portálu a schodiště a zateplení podlahy půdy budovy základní školy Na Nábřeží v Havířově-Městě, která se nachází v ochranném památkovém pásmu nemovitých kulturních památek, tzv. SORELA.

 

ZPŘ/49/OSRM/17 Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada - úsek 17. listopadu - lesopark

popis: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce chodníků a vybudování cyklostezek podél ulice Dlouhá třída v úseku od křižovatky s ulicí 17. listopadu po lesopark (křižovatkou s ulicí Přátelství).

 

VZ/47/OSV/17 Pobyty seniorů pro rok 2017

popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb tří sedmidenních turnusů rekreačních pobytů seniorů v Moravskoslezském, Zlínském nebo Olomouckém kraji v období od května do října 2017.

 

VZ/46/OSV/17 Rekondičně-ozdravné pobyty seniorů pro rok 2017

popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění ubytovacích, stravovacích a dalších služeb dvou sedmidenní turnusů rekondičně-ozdravných pobytů seniorů v Moravskoslezském, Zlínském nebo Olomouckém kraji v období od května do října 2017.

 

VZ/12/OSRM/17 Multigenerační sportovně - relaxační areál, ul. Lázeňská - zpracování projektové dokumentace

popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby "Multigenerační sportovně - relaxační areál, ul. Lázeňská". V rámci projektu bude řešen sportovní a relaxační areál určený pro volný přístup veřejnosti. V areálu se počítá s umístěním IN LINE dráhy, skate parku, horolezecké stěny a pohybových aktivit pro děti i seniory. Součástí areálu bude správní budova se sociálním zázemím, přístřešek, lavičky, veřejné osvětlení, oplocení.

 

VZ/368/OKS/16 Park sponzorů

popis: Předmětem veřejné zakázky je aktualizace dokumentace pro územní řízení, zajištění vydání územního rozhodnutí, zapracování dokumentace pro vydání stavebního povolení, zajištění vydání stavebního povolení, zpracování dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

 

VZ 1/MRA/2016 Zajištění provádění servisu elektronického zabezpečovacího systému a fyzické ostrahy u budov ve vlastnictví zadavatele

popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelné a preventivní údržby, kontroly, běžné opravy, odstraňování provozních poruch po telefonním ohlášení a zjištění závad, periodických zkoušek a revizí v souladu s platnými předpisy a fyzické ostrahy majetku.

 

VZ/336/OSRM/16 Multifunkční hřiště Havířov - Životice

popis: Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového multifunkčního sportoviště, které bude sloužit pro výuku tělesné výchovy žáků nedaleké mateřské a základní školy Zelená, pro volnočasové aktivity občanů v části obce Životice a pro udržování fyzické kondice příslušníků místní jednotky sboru dobrovolných hasičů.

 

ZPŘ/250/OSRM/16 - Rekonstrukce místní komunikace U Nádraží

popis: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace U Nádraží v Havířově-Šumbarku v úseku od malého kruhového objezdu před podjezdem a v podjezdu pod železniční tratí a vybudování nového chodníku a cyklostezky vedoucí od podjezdu po kruhový objezd u prodejny Lidl. Za účelem možného spolufinancování předmětu veřejné zakázky z prostředků Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu (výzva č. 18 - Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy, prioritní osa 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy) byla podána žádost o dotaci s názvem projektu: „Rekonstrukce MK U Nádraží“ (registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000747).

 

ZPŘ/254/OSRM/16 - Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním režimem - projektová dokumentace

popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a pro provádění stavby k rekonstrukci objektu bývalé ZŠ Mánesova v Havířově na domov se zvláštním režimem, včetně výkonu autorského dozoru při realizaci stavby.

 

EVZ/80/MRA-B/2016 Rozdělení bytové jednotky č. 13 velikosti 5+1 na dva byty 2+1, Mládí 20/1143, Havířov-Šumbark

popis: Předmětem veřejné zakázky je rozdělení stávající bytové jednotky č. 13 v 6. NP bytového domu o dispozici 5+1 na dvě samostatné bytové jednotky o dispozici 2+1, blíže viz. projektová dokumentace.

 

VZ/240/OŠK/16 Instalace zabezpečovacích systémů do 6 objektů škol, Havířov

popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž systémů na ochranu majetku (zařízení video-interkomů, systémy kontroly vstupu a CCTV sledovacích systémů) v 6 objektech škol v Havířově.

 

VZ/239/OSRM/16 Nerezové brouzdaliště na Letním koupališti v Havířově

popis: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího brouzdaliště na Letním koupališti. Nově navrhované koupaliště bude řešeno svařovanou nerezovou vanou vloženou do původního brouzdaliště. Nová vana bude vybavena napouštěcími tryskami rovnoměrně rozloženými po celé ploše bazénu, čímž se dosáhne rychlejší obměny vody a lepší hygienické kvality. Hloubka zamýšleného brouzdaliště bude 40 cm, plocha bude cca 100 m2.

 

VZ/238/OSRM/16 Sociálně společenské zázemí Městský fotbalový areál Prostřední Suchá

popis: Předmětem této zakázky jsou vnitřní stavební úpravy sociálně společenského zázemí Městského fotbalového areálu v Prostřední Suché. V rámci stavebních úprav bude provedena změna dispozičního řešení zázemí včetně nutných úprav TZB (voda, kanalizace, ÚT atd.). Dále v části správní budovy budou vyměněny okenní výplně. Součástí investiční akce bude i dodávka a montáž interiérů restaurace a dodávka technologického vybavení kuchyně.

 

VZ/229/OSRM/16 Oprava opěrné zdi ul. Na Bartošůvce

popis: Předmětem plnění je výstavba železobetonové opěrné zdi, která nahradí stávající zeď z kameninových přírodních kvádrů v kombinaci s betonem. Nová zeď bude šířky 0,4 m s proměnlivou výškou od 2,60 do 3,86 m. Celková délka cca 31 m. Na opěrnou zeď se provede monolitická železobetonová římsa, na které se osadí ocelové zábradlí se svislou výplní. Terén před opěrnou zdí se odláždí v šířce 0,5 m a svah se zatravní.

 

VZ/228/OSRM/16 Demolice trafostanice na ul. Lázeňská

popis: Předmětem této veřejné zakázky je odstranění trafostanice a zbytku stávajícího objektu mateřské školy (podzemní část), včetně v zemi ponechaných inženýrských sítí NN, VN plynovod, teplovodu, vodovodu a kanalizace. Přípojky fyzicky zůstaly přivedeny do objektu a v této fázi bouracích prací budou ukončeny či odbourány dle požadavků a podmínek správců jednotlivých sítí.

 

VZ/230/OKS/16 - Plošná oprava povrchů místních komunikací ul. Strmá, Dělící, Kosí, Svážná a Javorová

popis: Předmětem veřejné zakázky jsou práce obsahující odfrézování poškozené vrchní obrusné vrstvy včetně zápichů k napojeným sjezdům, odbočkám a jiným účelovým komunikacím do hloubky cca 50 mm, lokální vysprávky poškozeného podložení, výškovou úpravu zde umístěných zařízení inženýrských sítí, spojovací nástřik a pokládku nové obrusné vrstvy asfaltobetonu včetně zalití spár asfaltovou zálivkou.

 

EVZ/64/MRA-B/2016 Oprava lodžií a výměna zábradlí Kubelíkova 10, Havířov-Podlesí

popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby spočívající v opravě lodžií a výměny zábradlí v bytovém domě na ulici Kubelíkova 1316/10 v Havířově-Podlesí.

 

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz