Rada města

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti. Za svou činnost odpovídá zastupitelstvu města. Počet členů rady je 11.

Radě města je vyhrazeno:

a) zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města,

b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města,

c) rozhodovat ve věcech města jako jediného společníka obchodní společnosti,

d) vydávat nařízení města,

e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva města nebo komisemi rady města,

f) stanovit rozdělení pravomocí v magistrátu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení magistrátu,

g) na návrh tajemníka magistrátu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů magistrátu v souladu se zvláštním zákonem,

h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady města (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,

i) kontrolovat plnění úkolů magistrátu a komisemi v oblasti samostatné působnosti města,

j) stanovit celkový počet zaměstnanců města v magistrátu a v organizačních složkách města,

k) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti města; tuto působnost může rada města svěřit příslušnému odboru magistrátu zcela nebo zčásti,

l) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá magistrátem v samostatné působnosti a komisemi,

m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada města svěřit příslušnému odboru magistrátu nebo příspěvkové organizaci města zcela nebo zčásti,

n) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,

o) schvalovat organizační řád magistrátu,

p) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.

Rada města se schází na svých schůzích podle potřeby. Jednání jsou neveřejná.Programové prohlášení Rady města Havířova pro volební období 2014 - 2018

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz