VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

Výroční zpráva za rok 2015

o činnosti statutárního města Havířova a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2015 o činnosti statutárního města Havířova (dále jen „město") a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

a) počet podaných žádostí o informace:  68

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 13

2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 7

3. údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání:

a) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: nebylo vedeno žádné soudní řízení,

b) přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: nebylo vedeno žádné soudní řízení;

 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

- nebyly poskytnuty žádné výhradní licence;

5. údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádostí o informace (dále jen "stížnost"):

a) počet podaných stížností: 2

b) důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

Důvody jejich podání: nespokojenost se způsobem vyřízení žádosti o informaci.

Způsob vyřízení stížností: postoupeny Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje


6. další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informace:


Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací stanovený Radou města Havířova dne 26. 3. 2014, usnesení číslo 5162/76RM/2014Položka

Cena v Kč

Fotokopie černobílá 1 strana A4

2,00

Fotokopie černobílá 1 strana A3

4,00

Fotokopie černobílá 1 strana A2

15,00

Fotokopie černobílá 1 strana A1

25,00

Fotokopie černobílá 1 strana A0

50,00

Jiný technický nosič

podle pořizovací ceny

Digitální kopie listiny formátu A4

1,00

1 CD (1kus)

cca 6,00 dle fakturace

poštovné

podle ceníku České pošty

balné

Podle druhu použitého obalu dle pořizovací ceny

Úhrada nákladů za mimořádně rozsáhlé  vyhledání informace

300,-/1 započatá hodina

Náklady budou účtovány za předpokladu, že vyhledávání informace bude trvat déle než 1 hodinu. Vydání této písemné informace žadateli je podmíněno předchozí úhradou nákladů ve vyčíslené výši.
Vyřizování žádostí o poskytnutí informace v r. 2015Odbor magistrátu města

Počet žádostí

Stavební a silniční správní úřad

5

Kancelář primátora

3

Odbor správy a rozvoje majetku

7

Odbor právních služeb

14

Sekretariát tajemníka

17

Odbor školství a kultury

4

Odbor sociálních věcí

1

Organizační odbor

8

Odbor vnitřních věcí ŽÚ

2

Odbor komunálních služeb

5

Ekonomický odbor

1

Městská policie

1

 

 Celkem                                          68

 

 

 

 

V Havířově dne  2. 2. 2016

Zpracovala: Ing. Eva Wojnarová

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz