VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010


STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Výroční zpráva za rok 2010

o činnosti statutárního města Havířova a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2010 o činnosti statutárního města Havířova (dále jen „město") a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

a) počet podaných žádostí o informace:   19

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti :  0

2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

3. údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání:

a) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: nebylo vedeno žádné soudní řízení,

b) přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: nebylo vedeno žádné soudní řízení;

 

4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

- nebyly poskytnuty žádné výhradní licence;

5. údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádostí o informace (dále jen "stížnost"):

a) počet podaných stížností: 0

b) důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: nebyly podány stížnosti

 

6. další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informace:

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací stanovený Radou města Havířova dne 15.12.1999:
Dodatek č. 1 schválený Radou města Havířova dne 21.4.2004
Dodatek č. 2 schválený Radou města Havířova dne 17.5.2006

Položka

Cena

1 strana A4

2,-

1 strana A3

4,-

1 strana A2

15,-

1 strana A1

25,-

1 strana A0

50,-

1 disketa

cca 9,- dle fakturace

1 CD(1kus)

cca 12,- dle fakturace

poštovné nad

25,-

Úhrada nákladů na vyhledávání informace

300,-/1 Náklady budou účtovány za předpokladu, že vyhledávání informace bude trvat déle než 1 hodinu. Vydání této písemné informace žadateli je podmíněno předchozí úhradou nákladů ve vyčíslené výši.

 

 

 

Vyřizování žádostí o poskytnutí informace v r. 2010

 

Odbor magistrátu města

Počet žádostí

Stavební a silniční správní úřad

3

Odbor životního prostředí

2

Odbor správy majetku

1

Odbor právních služeb

2

Odbor investiční výstavby

2

Sekretariát tajemníka

4

Odbor školství a kultury

1

Odbor územního rozvoje

1

Organizační odbor

2

Oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje

1

Celkem

19

 


 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz