Organizační řád Magistrátu města Havířova

 

Organizační řád Magistrátu města Havířova

schválený dne 12.6.2013 na schůzi Rady města Havířova usnesením č. 4187/60RM/2013.

 

Článek 1.

Úvodní ustanovení

 

Organizační řád Magistrátu města Havířova (dále jen MMH) upravuje jeho organizační strukturu, odpovědnost jednotlivých funkcí, včetně jejich podílu na řízení MMH, zásady činnosti uvnitř MMH a rozdělení úkolů mezi jednotlivé odbory a samostatná oddělení (dále též „odbor“).

 

Článek 2.

Vymezení působnosti MMH

 

 1. Postavení a působnost MMH je stanovena zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy, které se k jeho činnosti a působnosti vztahují.

 2. MMH vykonává samostatnou působnost a přenesenou působnost v základním rozsahu pro územní obvod statutárního města Havířova.

 3. MMH vykonává přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností a pověřeného obecního úřadu v územním obvodu statutárního města Havířova a obcí Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko (dále jen „správní obvod ORP“).

 4. MMH v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada města a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.

 5. MMH v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města.

 6. Úřední dny a hodiny MMH jsou stanoveny:

  1. pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod.

  2. čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod.

  3. úterý a pátek od 8:00 do 12:00 hod., po předchozím objednání.

 7. V odůvodněných případech je tajemník MMH oprávněn rozhodnout o tom, že některá pracoviště MMH budou přístupna veřejnosti i mimo stanovené hodiny nebo jiným způsobem než je uvedeno v odstavci 6.

 8. Pro konání svatebních obřadů je určena oddací síň v Zámku, ul. K Zámečku 2, Havířov-Město, dnem konání svatebních obřadů je pátek, není-li tento dnem pracovního klidu nebo pracovního volna, v době od 8.00 do 14.30 hodin. Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)