centrum_kvete.jpg

V pondělí v Havířově jednali zastupitelé, svými hlasy podpořili bezpečnost ve městě

Zastupitelé odhlasovali čerpání částky 35 tisíc korun z  Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku. Za tuto částku budou pořízeny výjezdové tablety Sboru dobrovolných hasičů Havířov-Město a Havířov-Životice. Navrhované použití prostředků tzv. Fondu bezpečnosti bude zapracováno do návrhu úprav rozpočtu města Havířova na rok 2017.

Jedná se o ověřenou technologii s doporučením Hasičského záchranného sboru ČR. Zařízení by měla napomoci zmodernizovat průběh výjezdů jednotek sborů. Tablet je propojený s Integrovaným záchranným centrem v Ostravě. "V případě aktivace se na tabletu automaticky otevře daná událost, kde je popis, adresa a jednotky, které jsou povolány. Další funkcí je navigace na místo události a odesílání kódů činnosti jednotky - například výjezd. V tabletu jsou nainstalovány i další podpůrné programy - hydrantová síť, registr nebezpečných látek. V neposlední řadě tablet slouží i jako telefon," uvedl Bohuslav Muras, ředitel Městské policie Havířov.

V jednání zastupitelů byla i prevence kriminality

Zastupitelstvo dalo souhlas podáním žádosti o státní účelovou dotaci z programu vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR na celkem 3 projekty. Projekty Asistent prevence kriminality 2017, Ženy naučte se bránit II a Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi jsou zaměřeny na prevenci kriminality na místní úrovni. Zastupitelé zároveň odhlasovali finanční spoluúčast města na těchto projektech v případě, že by byly dotace městu přiznány.

Projekt Asistent prevence kriminality realizuje Městská policie Havířov již od roku 2010. Prostřednictvím dotace chce havířovská policie zachovat 2 pracovní místa asistentů, kteří jsou kmenovými zaměstnanci Městské policie Havířov. "Svou prací přispívají k ochraně investic a majetku města Havířova a současně k zajištění bezpečnosti osob bydlících v sociálně vyloučených lokalitách. Asistenti jsou organizačně přiděleni na oddělení Městské policie komisariát číslo tři v Havířově-Šumbarku, kde na jejich činnost dohlíží mentor," uvedla Monika Krpelíková, projektový manažer Městské policie Havířov. 

Celkové náklady na projekt přesáhnou 660 tisíc korun, na kterých by se město spolupodílelo částkou něco málo přes 100 tisíc korun.

Kurzy "Ženy, naučte se bránit" realizuje Městská policie Havířov již od roku 2011. Jejich cílem je pomoci ženám získat potřebné vědomosti, dovednosti a také určité návyky z oblasti sebeobrany nebo používání prostředků osobní individuální ochrany, které by vedly ke zvýšení jejich bezpečnosti. Městská policie Havířov chce díky projektu pronajmout tělocvičnu, zakoupit speciální ochranný oblek, který je pomůckou pro instruktory výcviku sebeobrany a boje na krátkou vzdálenost, a připravit pro účastnice novou příručku sebeobrany, včetně obrazové přílohy. "Zkušenosti ukázaly, že nejlepším způsobem výuky je převedení teorie do praxe. Dosud se mohly účastnice kurzů seznámit s teorií a psychologií sebeobrany, naučit se základní postoje, obranné techniky, hmaty a chvaty, bezpečné pády, základy pravidel komunikace s útočníkem nebo se něco dozvědět o obranných a ochranných prostředcích, ale chyběla praktická část sebeobrany, kdy si ženy mohou vyzkoušet, jak reagují v momentě překvapení, a to včetně plného úderu," vysvětlila Monika Krpelíková. 

Celkové náklady na projekt dosahují částky 63 400 korun. Podíl města v případě schválení jeho financování Ministerstvem vnitra ČR by byl 6 400 korun.

Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi by měl vést ke snížení kriminality dětí a mladistvých, zlepšení vztahů v rodině a pomoci při řešení výchovných a komunikačních problémů. Pomoci by měl také rodinám při zvládání zátěžových situací. "V rámci projektu proběhnou tří víkendové výcvikové pobyty, zaměřené na zkvalitnění rodinných vztahů a výchovného prostředí a hledání možností smysluplného využití volného času pro rodiny s dětmi," uvedla Krpelíková. Program je určen pro rodiny s dětmi, které jsou v evidenci oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Havířova. Výběr vhodných účastníků programu zabezpečí toto oddělení. Každého víkendového pobytu se zúčastní   maximálně 15 klientů v evidenci oddělení sociálně-právní ochrany dětí, přepokládá se 9 dětí a 6 rodičů. Realizátorem projektu bude SP+D Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým sociálně patologickými jevy a drogovou závislostí, se kterým město uzavře smlouvu. 

Projekt bude realizován rovněž ve spolupráci s odbornými pracovníky Střediska výchovné péče v Karviné. "I po ukončení výcviku samotného bude následně ve Středisku výchovné péče Karviná umožněno účastníkům programu v bezpečném prostředí reflektovat svou dosavadní činnost a případné problémy, se kterými se setkávají, a to při současném prohlubování jejich získaných znalostí a dovedností v otázkách řešení krizových situací, osobních postojů, komunikace či výchovných problémech," dodala Krpelíková.

Projekt byl schválen a doporučen k realizaci Týmem pro mládež Systému včasné intervence Havířov. Tento projekt je realizován již 7 let, mj. i v Karviné a v Českém Těšíně, a v roce 2015 byl oceněn Ministerstvem vnitra ČR. Náklady na projekt přesahují 140 tisíc korun a podíl města v případě schválení dotace by činil necelých 30 tisíc korun.

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz